Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

NGO

Archiwum aktualności NGO

Archiwum aktualności NGO

 „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” – konkurs

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły w załącznikach:
Ogłoszenie konkursu
Regulamin
Karta zgłoszenia

 


Konkurs dla NGO

Prezydent Miasta Zawiercia ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na 2017 r. - więcej.

 


Zapraszamy na spotkanie

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dla organizacji pozarządowych w sprawie „Otwartego konkursu ofert w 2017 r.” ogłoszonego w ramach Programu Współpracy Województwa Śląskiego z Podmiotami Niepublicznymi w Zakresie Pomocy Społecznej na lata 2016 – 2020.
Spotkanie odbędzie się we wtorek, 21 marca br. w godz. 9.30 – 12.00 w gmachu Śl. UW w Katowicach.

Szczegóły w załączniku

 


Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Zaproszenie do udziału w konferencji, która odbędzie się 3 stycznia 2017 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.
Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych. Jego tematem będzie planowane utworzenie Narodowego Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Szczegóły w załączniku

 


FIO - Śląskie Lokalnie czyli ponad 2 miliony na granty dla aktywnych obywateli z regionu

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Śląskie Lokalnie zakończony. Inicjatywa realizowana od czerwca 2014 do listopada 2016 roku przez stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Fundusz Lokalny Ramża z Czerwionki-Leszczyn była wdrażana na obszarze całego województwa śląskiego.
Partnerami programu były także: Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej,  Żywiecka Fundacja Rozwoju oraz Centrum Inicjatyw Lokalnych z Zawiercia.
Program FIO - Śląskie Lokalnie polegał na wsparciu aktywnych obywateli i rozwoju młodych organizacji pozarządowych. W ramach 6 konkursów grantowych, 500 inicjatyw lokalnych i projektów społecznych zostało wspartych środkami finansowymi w kwocie ponad 2  milionów złotych. Młode organizacje mogły otrzymać do 5.000 zł, m.in. na zakup sprzętu biurowego oraz adaptację lokalu czy podniesienie kwalifikacji pracowników i wolontariuszy, natomiast grupy nieformalne mieszkańców na realizację przedsięwzięć w dowolnej ze sfer pożytku publicznego.
Mikroprojekty zrealizowane w ramach programu dotyczyły m.in. aktywizacji i działalności mieszkańców w obszarze sportu, kultury, edukacji, animacji i partycypacji, pomocy społecznej, integracji międzypokoleniowej, itd. Zadania wdrażane przez i dla mieszkańców, bardzo mocno przyczyniły się do wzrostu ilości zrealizowanych mikroprojektów lokalnych, zwiększenia liczby angażujących się obywateli, rozwoju partycypacji społecznej czy wzmocnienia potencjału III sektora i rozwoju wolontariatu.
Działania, w których wzięły udział setki, a pośrednio nawet tysiące mieszkańców z województwa śląskiego, przyczyniły się również do powstania kolejnych inicjatyw partnerskich różnych grup społecznych i środowiskowych w regionie. Dzięki realizacji celu programu jakim było zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne na obszarze województwa śląskiego, zostały osiągnięte zaplanowane efekty w zakresie zwiększenia liczby zrealizowanych inicjatyw przez aktywnych mieszkańców i społeczników.
Program FIO - Śląskie Lokalnie, oparty był o mechanizm tzw. regrantingu czyli instrumentu polegającego na przekazywaniu środków otrzymanych z dotacji, np. z ministerstwa / województwa / gminy przez organizację pozarządową zwaną operatorem, na rzecz innych podmiotów w formie grantów. Grant (dotacja) ma charakter finansowego wsparcia bezzwrotnego, służącego z reguły osiąganiu celów społecznych tj. zaspokojeniu potrzeb mieszkańców danego obszaru.
W ramach programu FIO-Śląskie Lokalnie, opracowano m.in. systemy komunikacji i informacji o konkursach oraz zestawy narzędzi i instrumentów jak np. Regulamin konkursu, instrukcja wypełniania wniosków o dofinansowanie, podręcznik dla realizatorów projektów czy wzory wniosków i umów dla beneficjentów, które mogą stanowić gotowe rozwiązania dla samorządów terytorialnych (dostępne na stronie: http://www.slaskielokalnie.pl/). Realizacja zadań własnych administracji (zadania publiczne), poprzez zlecanie ich w części organizacjom społecznym, jest bardzo często efektywniejszą i skuteczniejszą formą rozwoju wspólnoty samorządowej, przy jednoczesnej  aktywizacji i integracji społeczności lokalnych.
Organizatorzy mają nadzieję, że zrealizowany program regionalny FIO-Śląskie Lokalnie, okaże się dobrą inspiracją dla samorządów, w aspekcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego przy jednoczesnym wzroście zaangażowania mieszkańców w sprawy publiczne.

Podsumowanie programu

 


NGO – zapraszamy do konkursów

W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” oraz „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”, zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z regulaminami konkursów.
W załączeniu linki do strony z dokumentacją konkursową:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2017/aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu--nowy-wymiar-2020/
 

Załącznik

 


NGO – konkurs Europa dla Obywateli

W związku z ogłoszonymi konkursami w ramach Programu „Europa dla Obywateli”, zapraszamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z  dokumentacją konkursową.
Szczegóły: http://europadlaobywateli.pl/komponenty-i-dzialania/

Załącznik


Konkursy FIO - informacje

Zwiększyć zaangażowanie obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne, to główny cel konkursu, który przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017.

W całym kraju do podziału jest 60 mln zł. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Oferty o dofinansowanie można składać w ramach jednego z czterech priorytetów:
Priorytet 1. Małe inicjatywy (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny);
Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo (Konkurs Ogólny);
Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);
Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny, Komponent Działań Systemowych).
Działania realizowane ze środków FIO mają umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

O jakie dotacje można wnioskować?
w Konkursie Ogólnym od 10 tys. zł do 100 tys. zł,
w Priorytecie 1. Komponent Regionalny od 370 tys. do 902 tys. zł,
w Priorytecie 1. Komponent Tematyczny do 1 mln zł,
w Priorytecie 4. Komponent Działań Systemowych: od 10 tys. zł do 250 tys. zł.

Terminy i warunki realizacji zadania
Maksymalny czas realizacji zadania:
w przypadku Priorytetu 1 (Komponent Regionalny, Komponent Tematyczny):
od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 11 miesięcy),
w przypadku Priorytetu 2 (Konkurs Ogólny):
od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 11 miesięcy),
w przypadku Priorytetu 3 (Konkurs Ogólny):
od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 9 miesięcy),
w przypadku Priorytetu 4 (Konkurs Ogólny):
od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (do 9 miesięcy),
w przypadku Priorytetu 4 (Komponent Działań Systemowych):
od 1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., (do 11 miesięcy).

Zasady składania ofert
Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę (uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty – jedna oferta na oddział).
Wyjątkiem od powyższych zasad jest składanie oferty w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych.
Złożenie oferty w jednym z tych komponentów nie uniemożliwia złożenia oferty w Konkursie Ogólnym. W przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert, Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dofinansowań na realizację dwóch zadań).
Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą składać ofert w ramach tych komponentów.

Do kiedy trzeba złożyć ofertę?
W Priorytecie 1 i w Priorytecie 2 oraz w Komponencie Działań Systemowych wyodrębnionym w ramach Priorytetu 3 przypada od 6 września 2016 r. do 28 września 2016 r. do godziny 16:15 („nabór wrześniowy”).
W Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) przypada od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

Listę projektów przeznaczonych do dofinansowania poznamy przed 1 kwietnia 2017 roku.
Bezpłatne spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych konkursem FIO 2017 planowane są we wszystkich województwach i organizowane przez urzędy wojewódzkie.
 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich powołano w 2005 roku. W 2008 roku utworzono na ten cel rezerwę budżetową. Od 2009 roku FIO działa jako Program Operacyjny, a od 2014 roku jako Program.

Więcej informacji na stronie www.pozytek.gov.pl

 


Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Śląski Urząd Wojewódzki zaprasza na spotkanie informacyjne z potencjalnymi oferentami, czyli podmiotami niepublicznymi działającymi na terenie województwa śląskiego, zainteresowanymi konkursem ogłoszonym w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.
Spotkanie odbędzie się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 25, w Sali Sejmu Śląskiego w dniu 13 września br. w godz. od 10:00 do 13:00. Będzie ono prowadzone przez ekspertów z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zgłoszenia są przyjmowane do 5 września br. na adres e-mail: dyduchm@katowice.uw.gov.pl

załacznik nr 1 Formularz rejestracyjny FIO 13 IX 2016

zalacznik nr 2 Ogłoszenie spotkanie z beneficjentami


Nagroda dla organizacji pozarządowych

Przewodniczący Wysokiej Kapituły Zagłębiowskiej Nagrody „Humanitas”, prof. Wyższej Szkoły Humanitas dr hab. Michał Kaczmarczyk zaprasza organizacje pozarządowe, działających na terenie miasta Zawiercia do zgłaszania kandydatów do tegorocznej XI edycji Konkursu o Zagłębiowską Nagrodę „Humanitas”. Laureat w kategorii Promocyjnej otrzyma pamiątkowy medal, dyplom oraz nagrodę pieniężną.
Organizacje pozarządowe mogą nominować osoby oraz instytucje zasłużone dla regionu zgodnie z wymogami regulaminowymi na karcie zgłoszeniowej (w załączniku) do 20 maja 2016 r. Zgłoszenia należy przesłać na dołączonym formularzu pocztą tradycyjną na adres: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41-200 Sosnowiec (z dopiskiem: Zagłębiowska Nagroda „Humanitas”, edycja) lub e-mailowo na adres: piotr.celej@humanitas.edu.pl.
Decyzję o wyborze tegorocznych laureatów konkursu podejmie Wysoka Kapituła na posiedzeniu 24 maja br. Uroczysta gala wręczenia Nagród „Humanitas”, odbędzie się 21 czerwca 2016 r., o godz. 17.30, w sali Widowiskowo - Koncertowej MUZA w Sosnowcu, ul. Warszawska 2.
Więcej na stronie http://www.humanitas.edu.pl/Zaglebiowska_Nagroda_Humanitas

Nagroda - informacje ogólne

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu


Harmonogram zadań Zawierciańskiego Stowarzyszenia Trzeźwościowego  „Przystań” na 2016 rok


Zdrowie psychiczne - wsparcie dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na zadanie publiczne w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”.
Dotacje można pozyskać na m.in. edukację społeczną na temat zdrowia psychicznego, wsparcie osób starszych z zaburzeniami psychicznymi, integrację społeczną osób z zaburzeniami psychicznymi, rozwiązywanie problemów związanych ze stresem w miejscu pracy oraz organizowanie systemu poradnictwa dla dorosłych i dzieci w sytuacjach kryzysu. Dotacje mogą pozyskiwać m.in. organizacje pozarządowe, organizacje kościelne i związków wyznaniowych, stowarzyszenia samorządowe oraz spółdzielnie socjalne.
W tym roku budżet konkursu wynosi 200 tys. zł.


BIP, strona czy wniosek?

Nowelizacja z 2015 r. wprowadziła do ustawy o działalności pożytku publicznego przepisy o udzielania informacji publicznej przez organizacje realizujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym (art. 4a – 4c).

Wprowadzone przepisy mają ułatwić organizacjom spełnienie wymogów określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662) i wywiązanie się z obowiązku udostępniania informacji publicznej, jednak z uwzględnieniem specyfiki działalności organizacji pozarządowych i bez konieczności ponoszenia kosztów prowadzenia strony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zgodnie z nowymi przepisami organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym są obowiązane udostępniać informacje publiczne w co najmniej jeden z trzech wskazanych w ustawie sposobów:
- w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
- na stronie internetowej organizacji pozarządowej oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 z wyłączeniem stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego;
- na wniosek, na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

W ustawie o pożytku nie zostało sprecyzowane, jakie informacje w szczególności organizacje powinny upubliczniać. Ponieważ jednak w zakresie nieuregulowanym ustawa o pożytku odsyła do ustawy o dostępie do informacji publicznej – należy się kierować jej zapisami.
Ustawa o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) stanowi natomiast, że upubliczniane powinny być następującego rodzaju informacje:
- o statusie prawnym lub formie prawnej,
- o organizacji,
- o przedmiocie działalności i kompetencjach,
- o organach i osobach sprawujących w nich funkcje, i ich kompetencjach,
- o strukturze własnościowej,
- o majątku, którym dysponują (w tym także o majątku pochodzącym ze źródeł publicznych, np. dotacji, oraz pożytkach z niego i jego obciążeniach),
- o zasadach działania (w tym m.in. sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych, naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska).

Forma informacji udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej także podlega pewnym wymogom, opisanym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
Ustawa o działalności pożytku publicznego nie reguluje tej kwestii osobno, wydaje się więc, że organizacja, która zdecyduje się na upublicznianie informacji na swojej stronie internetowej, powinna kierować się zapisami ustawy o dostępie do informacji publicznej i również na swoich stronach zadbać o to, aby informacje:
- były oznaczone danymi określającymi podmiot udostępniający informację;
- zawierały dane, określające tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za jej treść;
- zawierały dane, określające tożsamość osoby, która wprowadziła informację na stronę;
- zawierały oznaczenia czasu wytworzenia informacji i czasu jej udostępnienia.
Ponadto informacje powinny być publikowane w takiej formie, aby możliwe było określenie rzeczywistego czasu ich udostępnienia.

Jeśli informacje publiczne (w ogóle lub jakaś szczególna) nie są opublikowane na stronie BIP organizacji pozarządowej lub na jej stronie internetowej – wówczas każdy obywatel ma prawo wystąpić do organizacji z wnioskiem o udostępnienie tej informacji. Udostępnienie na wniosek również odbywa się na zasadach opisanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej:
- wniosek może być złożony w formie ustnej i pisemnej,
- informacja publiczna jest udostępniania za darmo (osoba wnioskująca może być jedynie obciążona dodatkowymi kosztami związanymi z przygotowaniem informacji w takiej formie, w jakiej poprosiła o to we wniosku),
- informacja powinna zostać udostępniona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku,
- jeżeli informacja nie może zostać udostępniona w formie o jaką prosił wnioskodawca (bo organizacja np. nie dysponuje odpowiednimi możliwościami technicznymi) lub nie może zostać udostępniona w ustawowo przewidzianym czasie (bo jej przygotowanie w odpowiedniej formie wymaga więcej czasu) – wówczas organizacja jest obowiązana poinformować wnioskodawcą o tych sytuacjach i ustalić inną formę lub inną datę udostępniania informacji publicznej (nie może to być jednak dłużej niż 2 miesiące).


Ruszyły konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

- W tym roku zabezpieczyliśmy ponad 9 mln zł na dotacje dla organizacji pozarządowych. Wspieramy projekty związane z ochroną i promocją zdrowia, edukacją, kulturą, sportem, turystyką, rekreacją i promocją regionu – mówi Katarzyna Błaszczyk-Domańska zajmująca się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego współpracą z trzecim sektorem.
Szczegółowy zakres działań określa „Program współpracy Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”, uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Najwięcej środków, bo około 6 mln zł Zarząd Województwa przeznaczył na realizacje zadań w dziedzinie kultury fizycznej oraz bezpieczeństwa publicznego. Wspierane będą działania upowszechniające kulturę fizyczną oraz zapewniające bezpieczeństwo osobom przebywającym w górach. 145 000 zł przeznaczonych zostało na organizację imprez sportowych w randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz organizację imprez prestiżowych dla województwa. Rozstrzygnięcie obu konkursów nastąpi do 18 lutego 2016 roku.

Trzecim, ogłoszonym przez Referat Sportu w Wydziale Gospodarki, Turystyki i Sportu, jest konkurs dotyczący wyłonienia realizatora projektu pod nazwą „Junior Sport”. Zakłada on realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych w różnych dyscyplinach sportowych. Na ten cel przeznaczono kwotę 100 000 zł. Termin składania ofert mija 3 lutego br.

„Ważnym obszarem, który województwo wspiera poprzez dotacje dla organizacji pozarządowy, jest ochrona i promocja zdrowia” – mówi Katarzyna Błaszczyk-Domańska – „Konkursy w tej dziedzinie ogłaszają Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Do rozdysponowania będą także środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych”.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ogłasza w tym roku 4 otwarte konkursy ofert w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia dla organizacji pozarządowych i 1 konkurs na rzecz osób niepełnosprawnych. Na trzy zadania: profilaktyka chorób układu krążenia, profilaktyka cukrzycy oraz profilaktyka zakażeń HIV/AIDS, Zarząd Województwa przeznaczył po 60 tys. na każde z nich. 200 000 zł przeznaczone zostanie na działalność wspomagającą promocję zdrowia psychicznego i upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania zaburzeniom psychicznym. Termin składania ofert w przypadku pierwszych trzech konkursów mija 21 marca, ostatniego – 31 marca.

100 000 zł przeznaczono na realizację dwóch zadań na rzecz osób niepełnosprawnych: po połowie na „Piknik Integracyjny Osób Niepełnosprawnych” oraz organizację „Zawodów Sportowo - Rekreacyjnych Osób Niepełnosprawnych”. W budżecie Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej przewidziano jeszcze 110 000 zł na realizację projektów w ramach tzw. „małych grantów”.

„Małym grantem” nazywa się potocznie dotację od samorządu do wysokości 10 000 zł. O te pieniądze organizacje pozarządowe mogą się starać poza konkursem dotacyjnym” – wyjaśnia Błaszczyk-Domańska.

Wojewódzkie programy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień realizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. W ramach otwartych konkursów zrealizować będzie można zadania związane z przeciwdziałaniem problemom alkoholowym (390 000 zł) oraz narkomanii (190 000 zł). Także i w tym wypadku przewidziano ubieganie się o wsparcie w formie tzw. małych grantów – po 20 000 zł.

500 000 zł zostanie rozdysponowane pomiędzy organizacje działające w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Wspierane będą zadania o zasięgu regionalnym, które w szczególności podnoszą kompetencje kulturalne mieszkańców, wykorzystują ich kreatywność i zaangażowanie oraz mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Do 24 lutego można ubiegać się o dofinansowanie zadań wpisujących się w motyw przewodni tegorocznej INDUSTRIADY – przemysłowe legendy - odbywających się w obiektach znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki, albo mających tytuł „Obiekt zaprzyjaźniony INDUSTRIADY”. Do rozdysponowania jest kwota 300 tyś złotych, termin rozstrzygnięcia – do 23 marca.

Do 17 lutego można składać wnioski w otwartym konkursie ofert w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, na co przeznaczono 162 500 zł. O wsparcie ze strony samorządu mogą zabiegać organizatorzy konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń, konkursów oraz innych imprez o tematyce gospodarczej oraz promotorzy atrakcyjności inwestycyjnej i możliwości eksportowych województwa śląskiego. W 2015 dotację otrzymały m.in. Stowarzyszenie Krajowego Forum Parków Przemysłowych i Parków Technologicznych – organizator VIII Forum Nowej Gospodarki, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach na organizację i promocję V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw czy Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach w ramach VI edycji konkursu „MARKA –ŚLĄSKIE” – konkursu promocji Województwa Śląskiego.

70 000 zł zostanie przeznaczone na wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki o zasięgu lub znaczeniu regionalnym. Ze środków tych będzie można m.in. oznaczać, wytyczać, znakować i utrzymywać szlaki turystyczne oraz kulturowe.

Wydział Terenów Wiejskich w pierwszej połowie 2016 r. planuje ogłosić dwa otwarte konkursy ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych. Pierwszy dotyczyć będzie zadań związanych z ochroną przyrody i krajobrazu, zawartych w Wojewódzkim Programie Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko- Częstochowskiej – Owca Plus do roku 2020. Celem drugiego będzie wsparcie działań promujących ów program. Ogólnie na wsparcie tych dwóch zadań planuje się przeznaczyć z budżetu województwa kwotę do wysokości 600 000 zł.

Na stronie ngo.slaskie.pl znajdują się wszystkie informacje związane z III sektorem.
http://ngo.slaskie.pl/

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego


Inkubator zaprasza na szkolenia

Nie daj się jesiennej depresji! Chłodne, ponure popołudnia spędź na szkoleniach w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości, warto skorzystać z naszej oferty, która zaowocuje rozwojem Twojej organizacji. Zapraszamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni socjalnych, spółek z.o.o. non profit, WTZ oraz ZAZ.

Na październik i listopad 2015 r. Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości przygotował pakiet ciekawych szkoleń i spotkań:
- 6 października (godz. 16.00 - 18.00) Umowy zlecenie i umowy o dzieło. Podobieństwa i różnice. Regulacje kodeksu cywilnego dotyczące tych umów. Opodatkowanie i ozusowanie tych umów. Prowadząca Agata Błaszczyk.
- 9 października (godz. 12.00 - 16.00) Zmiany w Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Prowadząca: Justyna Bartosiewicz.
- 9 października (godz. 16.00 - 20.00) Najnowsze zmiany w Ustawie o rachunkowości dla organizacji pozarządowych. Prowadząca: Justyna Bartosiewicz.
- 12 października (godz. 12.00 - 16.00) Darowizna a sponsoring w organizacji pozarządowej - aspekty prawne. Prowadząca Justyna Bartosiewicz.
- 12 października (godz. 16.00 - 20.00) Zbiórki publiczne w świetle obowiązujących przepisów. Prowadząca Justyna Bartosiewicz.
- 13 października (godz. 16.00 - 20.00) Opodatkowanie organizacji pozarządowych. Prowadząca: Justyna Bartosiewicz
- 15 października (godz. 16.00 - 20.00) Oferty sponsorskie - aspekty marketingowe. Prowadzący: Krzysztof Korzeniecki.
- 28 października (godz. 16.00 - 19.00 ) Infografika. Prowadzący: Krzysztof Korzeniecki.
- 29 października (godz. 16.00 - 18.00) Status organizacji pożytku publicznego. Postanowienia statutu. Procedura KRS. Formularze do KRS. Prowadząca: Agata Błaszczyk
- 4 listopada (godz. 16.00 - 20.00) Grywalizacja. Prowadzący: Krzysztof Korzeniecki.
- 17 listopada (godz. 16.00 - 18.00) Organy organizacji pozarządowej. Zarząd jego zadania i odpowiedzialność. Walne Zgromadzenie – kompetencje. Podobieństwa i różnice pomiędzy fundacją i stowarzyszeniem. Prowadząca: Agata Błaszczyk
- 25 listopada (godz. 16.00 - 20.00). Grywalizacja. Prowadzący: Krzysztof Korzeniecki.
- 26 listopada (godz. 16.00 - 18.00) Różne formy zatrudniania pracowników Spółdzielni socjalnych. Umowa o pracę a spółdzielcza umowa o pracę, podobieństwa i różnice. Umowy cywilnoprawne w spółdzielniach socjalnych. Regulacje statutu spółdzielni a możliwości zatrudniania w niej pracowników. Pracownik a członek spółdzielni. Prowadząca: Agata Błaszczyk
 
Zapisy na szkolenia przyjmowane są drogą mailową na adres: inkubator.dg@gmail.com. W treści maila proszę podać datę i nazwę szkolenia, dane uczestnika i reprezentowanej przez niego organizacji oraz numer telefonu kontaktowego.
 
Przypominamy, wszelkie opisane wyżej działania są bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat oferty Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości znajdą Państwo na stronie www.ngo.dabrowa-gornicza.pl, w siedzibie Inkubatora Dąbrowa Górnicza, Al. Tadeusza Kościuszki 25 (poniedziałek – piątek 8:00-20:00), pod adresem mailowym: inkubator.dg@gmail.com oraz pod numerami telefonów 668 573 952 lub 602 502 478.


Ogłoszenie

Likwidator Miejski Klub Sportowy „FUJI” z siedzibą w Zawierciu przy ul. Romantycznej 41 informuje, że w dniu 14.10.2015 r. Walne Zebranie Członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Miejskiego Klubu Sportowego „FUJI”.

Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora Roberta Matuszczyka zamieszkałego Zawiercie ul. Porębska 1/3 lub w siedzibie – Zawiercie ul. Romantyczna 41 w terminie do 15.11.2015 r.


Polacy ufają organizacjom pozarządowym

Organizacje pozarządowe cieszą się na tle innych instytucji dużym zaufaniem społecznym – wynika z badania Stowarzyszenia Klon/Jawor. Jednocześnie wiedza na temat ich funkcjonowania jest niewielka.

Fundacjom ufa 56 proc. Polaków, a stowarzyszeniom - 50 proc. Dla porównania kościół cieszy się zaufaniem 53 proc. społeczeństwa, samorządom ufa 44 proc., a rządowi – 22 proc. Wysokie zaufanie społeczne organizacji pozarządowych nie przekłada się jednak na wiedzę o ich sposobie funkcjonowania.

Respondenci zapytani o działania typowe dla organizacji wymieniają głównie: pomaganie potrzebującym (79 proc.) oraz prowadzenie zbiórek pieniężnych (77 proc.). Tymczasem – jak zauważają autorzy raportu - organizacje zajmujące się pomocą społeczną i usługami socjalnymi to zaledwie 6 proc. sektora pozarządowego. Niska jest też świadomość dotycząca źródeł finansowania organizacji. Zdaniem 56 proc. Polaków pieniądze, którymi dysponują fundacje i stowarzyszenia pochodzą przede wszystkim ze zbiórek oraz z odpisu 1 proc. podatku. Jednak w rzeczywistości środki te stanowią zaledwie 7 proc. ogółu pieniędzy, którymi dysponuje sektor pozarządowy.

Badania wskazują także, że niewielu z nas ma bezpośredni kontakt z organizacjami. W ciągu ostatniego roku w ich działaniach uczestniczyło jedynie 13 proc. ankietowanych.

Metodologia
Badanie „Wizerunek organizacji pozarządowych” zrealizowano w ramach projektu Badania-Wiedza-Rozwój III Sektora finansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Badanie jakościowe (sześć zogniskowanych wywiadów grupowych) zrealizowano w październiku 2014, a badanie ilościowe (techniką CAPI, na reprezentatywnej próbie 1003 Polaków powyżej 14 roku życia) w listopadzie 2014.


Konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych

Konkurs „Bezpiecznie TU i TAM”, którego organizatorem jest Polska Spółka Gazownictwa, ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do organizacji pozarządowych. Jego celem jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej.

Pula grantów to 60.000,00 złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na wybrane projekty wyróżniające się inwencją i kreatywnością oraz dostosowane do potrzeb lokalnej społeczności w obszarze bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje i materiały na stronie www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam oraz na profilu FB www.facebook.com/bezpiecznietuitam


Zapraszamy na konferencję

Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST wraz z Urzędem Miejskim w Zabrzu i partnerami zaprasza na wojewódzką konferencję w ramach Forum Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw Społecznych.

Konferencja poświęcona będzie możliwościom współpracy między: organizacjami tzw. trzeciego sektora (fundacje, stowarzyszenia), samorządem lokalnym i przedstawicielami biznesu, na rzecz mieszkańców województwa śląskiego. W programie przewidziane warsztaty, panele dyskusyjne, wykłady.

Konferencja odbędzie się w Zabrzu, 19 maja 2015 r. od godziny 10.15 (rejestracja od godz. 9.30). Zapisów można dokonywać przez formularz znajdujący się pod tym linkiem https://docs.google.com/forms/d/12v32E-qO-WYRrzSAzCBP6tt71n3mJcCb3A1cUPAdhns/viewform. Szczegółowy program w załączniku.

Patronatem honorowym nad Forum Śląskich Organizacji Pozarządowych i Przedsiębiorstw społecznych, w ramach którego odbywa się konferencja objęli:
Rzecznik Praw Obywatelskich – dr hab. Irena Lipowicz
Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa
Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik

Więcej informacji na www.mostkatowice.pl oraz www.slaskasiec.pl


Abolicja dla czytelników

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich dłużników do oddawania przetrzymanych książek. W maju – miesiącu abolicji dla czytelników – nie będą pobierane żadne opłaty i naliczane kary.


Pieniądze na rozwiązywanie problemów uzależnień

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkursy w dziedzinie przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz narkomanii.

Budżet konkursu na przeciwdziałanie problemom alkoholowym wynosi 150 tys. zł. Wsparcie można pozyskać m.in. na reintegrację społeczną osób uzależnionych, współpracę podmiotów działających na rzecz osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym w szczególności organizacji samopomocowych, wspieranie osób i rodzin z problemem alkoholowym, w tym doświadczających przemocy, realizację programów z zakresu socjoterapii dla dzieci i młodzieży oraz rekomendowanych programów profilaktyki problemów alkoholowych.

Na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii Zarząd Województwa Śląskiego przeznaczył 130 tys. zł. Dotacje w konkursie przeznaczone są m.in. na realizację programów profilaktyki problemów narkomanii, adresowanych do środowisk zagrożonych narkomanią oraz eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi, wsparcie rodzin osób zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od substancji psychoaktywnych, realizację programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, w tym m.in. służących rehabilitacji oraz reintegracji tych osób.

Więcej:
http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=7676

Konkurs – przeciwdziałanie narkomanii (strona ROPS)

Konkurs – przeciwdziałanie problemom alkoholowym (strona ROPS)


Konkurs dla organizacji pozarządowych

Wojewoda śląski zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w ramach rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, którym została zlecona realizacja zadania w trybie tej ustawy.
Zadanie objęte ofertą musi być zgodne z zadaniami rekomendowanymi przez Wojewódzki Zespół Koordynujący do realizacji w województwie śląskim w 2015 roku. Lista rekomendowanych zadań stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie. Forma zlecenia realizacji zadania publicznego: wspieranie wykonywania zadań publicznych.
Pula środków przeznaczonych na konkurs wynosi 83.068,00 zł.

Oferty można składać w Biurze Obsługi Klienta (pokój 161, stanowisko 23 lub 24) w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim (ul. Jagiellońskiej 25, Katowice) lub wysłać na adres: Wydział Certyfikacji i Rozwoju Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice do 30 kwietnia 2015 r. (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert – »Bezpieczna i przyjazna szkoła«”. Oferty złożone po terminie lub do niewłaściwej instytucji nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
Nabór, ocena formalna i merytoryczna ofert oraz nadzór merytoryczny nad realizowanym zadaniem: Kuratorium Oświaty, tel. 32 20 77 448, kancelaria@kuratorium.katowice.pl

Składanie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy, podpisywanie umów o dofinansowanie, przekazywanie dotacji, rozliczenie dotacji: Wydział Certyfikacji i Rozwoju, tel. 32 20 77 174
be-sekretariat@katowice.uw.gov.pl

Szczegółowe informacje o programie oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Wydziału.


Konkurs „Pozytywnie otwarci”

Ruszyła 5. Edycja Konkursu „Pozytywnie Otwarci” - skierowanego do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia.

W tym roku Kapituła przygotowała cztery bardziej szczegółowe tematy Konkursu. Są to:
- Edukacja i profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową w tym HIV, HCV, HBV skierowana do młodzieży prowadzona podczas imprez masowych takich jak festiwale muzyczne, a także w dyskotekach i klubach nocnych;
- Edukacja osób żyjących z HIV mająca na celu podniesienie poziomu adherencji w stosunku do stosowanego leczenia;
- Profilaktyka HIV/AIDS prowadzona na terenie placówek oświatowych, zakładów wychowawczo-poprawczych i schronisk dla nieletnich;
- Edukacja i profilaktyka HIV/AIDS skierowana do singli oraz wszystkich osób pozostających bez stałego partnera seksualnego.

Konkurs trwa do 26 czerwca br. i jest to ostateczny termin nadsyłania Projektów (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły: http://www.pozytywnieotwarci.pl/konkurs.html


Zgłoszenie do komisji

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego informuje o rozpoczętym naborze kandydatów do komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne pn.: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym” realizowane w 2015 roku.

Szczegóły w załączeniu


Rusza konkurs FIO Śląskie Lokalnie 2015

Trwa nabór wniosków w ramach największego konkursu grantowego w regionie organizowanego przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika oraz Fundusz Lokalny Ramża z Czerwionki-Leszczyn
Masz pomysł na ciekawy projekt dla mieszkańców - złóż wniosek i zdobądź do 4 tys. zł. Alokacja przeznaczona na dotacje w ramach konkursu w 2015 roku to aż 760.000,00 zł.

Więcej szczegółów na stronie internetowej Programu


Informacja dla organizacji pozarządowych

dot. zwiedzania Muzeum

W willi Ernesta Erbego przy ulicy Leśnej 10 w Zawierciu otwarto czasową ekspozycję – Galerię Muzealną Leszka Dutki.
Galeria dla zwiedzających czynna jest: od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 oraz 15.00 – 17.00 oraz w każdą sobotę i niedzielę w godz. 10.00 – 13.00 oraz 17.00 – 19.00.
Zwiedzanie jest bezpłatne.
Większe grupy – konieczność rezerwacji
Wszelkie informacje: Grażyna Ferdyn, naczelnik Wydziału Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki UM, tel. 32 672 35 70, 32 494 12 44, 500 114 057, g.ferdyn@zawiercie.eu, kultura@zawiercie.eu

ZapraszamyInformacja dla organizacji pozarządowych

dot. 100-lecia Miasta Zawiercia

W związku z przypadającymi w br. obchodami 100 – lecia Miasta Zawiercia organizatorzy zwracają się z prośbą o informacje i/lub kontakt do osób, które urodziły się w Zawiercia, a obecnie  mieszkają za granicą kraju. Osoby te zostaną zaproszone do udziału w obchodach 100 – lecia Miasta, które odbędą się w dniach 1 – 5 lipca.
Za wszelkie informacje dziękujemy.

Informacje należy przekazywać do
Wydziału Upowszechniania Kultury, Rekreacji i Turystyki UM, tel. 32 672 35 70, 32 494 12 44, 500 114 057, g.ferdyn@zawiercie.eu, kultura@zawiercie.eu lub
Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 32 672 43 31, 506 816 530, i.wiklik@zawiercie.eu, biuro@zawiercie.eu


Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Rudzka Agencja Rozwoju INWESTOR Sp. z o.o.  wraz z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia z Dąbrowy Górniczej, Ośrodkiem Wspierania Inicjatyw Społecznych z Jaworzna, Górnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z Katowic, Fundacją Interantionaler Bund Polska z Krakowa oraz Izbą Przemysłowo – Handlową w Tarnowskich Górach zapraszają do udziału w w projekcie, którym głównym celem jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie centralnym województwa śląskiego.

Wsparcie szkoleniowo – doradcze kierowane jest do podmiotów ekonomii społecznej oraz ich przedstawicieli, do osób fizycznych oraz do organizacji pozarządowych.

Rudzka Agencja Rozwoju proponuje 41 różnego rodzaju szkoleń oraz doradztwo. Wszystkie oferowane w ramach projektu działania są bezpłatne.

Dodatkowe informacje: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Wojciech Gamrot, tel. 327 642 298 wew. 58, w.gamrot@frapz.org.pl

Szczegóły w załączniku

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Baza organizacji pozarządowych Województwa Śląskiego

Baza to pierwsza baza fundacji, stowarzyszeń, oraz podmiotów utworzonych na podstawie przepisów ustaw, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych i nie działają w celu osiągnięcia zysku działających na terenie województwa śląskiego.

Baza powstała w ramach projektu „Trasa 78 – ze śląskiego w świętokrzyskie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie porozumienia pomiędzy Województwem Śląskim a Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych Cris z Rybnika.

To pierwsze takie obszerne źródło informacji o NGO z województwa śląskiego. Baza ma charakter pilotażowy i udostępniana zostaje jako źródło informacji, promocji, a także uwiarygodnienia działalności organizacji (wymóg jawności działań fundacji i stowarzyszeń).

Dane organizacji pozarządowych nie są wykorzystywane ani udostępniane do celów komercyjnych, a adresy e-mail pokazywane w bazie – zabezpieczone przed masowym ich kopiowaniem.

Wyszukiwarka
NAZWA - wpisz nazwę poszukiwanej organizacji
MIASTO - wpisz nazwę miejscowości i/lub wybierz województwo
DZIAŁANIA - zaznacz na liście obszar działań

Dodawanie i aktualizowanie
Można przesłać odpowiednie dane na adres mailowy: j.stepien@slaskie.pl
Umieszczanie informacji w bazie NGO jest bezpłatne.

Wykaz organizacji pozarządowych Województwa Śląskiego pod adresem:
http://ngo.slaskie.pl/index.php?grupa=26&id_menu=41


Informacja dla organizacji pozarządowych

Rada Działalności Pożytku Publicznego ogłasza rozpoczęcie głosowania na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 (KM RPO WSL).

Szczegóły : http://www.pozytek.gov.pl/Regionalny,Program,Operacyjny,Wojewodztwa,Slaskiego,2014-2020,3627.html


Dzień Seniora w PKPS

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zawierciu zaprosił swoich podopiecznych na wspólne świętowanie Dnia Seniora. Życzenia z tej okazji złożyli m.in. zastępcy prezydenta miasta Wojciech Mikuła i Marek Kozieł oraz Małgorzata Ochęduszo-Ludwik, radna Sejmiku Śląskiego.

Przypomnijmy. Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zawierciu podsumował w październiku br. pięcioletnią kadencję i wybrał nowe władze. Prezes Zarządu Miejskiego PKPS Barbara Piotrowska – która ponownie została wybrana na pięcioletnią kadencję - w swoim sprawozdaniu za okres 2009 – 2014 za największe osiągnięcie uważa przekazanie 77.862 kg warzyw i owoców dla 7 230 osób. W tym samym czasie odzieży wydano 750 rodzinom na ogólną kwotę 80 429 zł. To najważniejsze lecz nie jedyne formy działalności jakie prowadzi to organizacja pozarządowa.

  


Pomocy nigdy za wiele

Polski Komitet Pomocy Społecznej w Zawierciu podsumował pięcioletnią kadencję i wybrał nowe władze. Prezes Zarządu Miejskiego PKPS Barbara Piotrowska w swoim sprawozdaniu za okres 2009 – 2014 za największe osiągnięcie uważa przekazanie 77.862 kg warzyw i owoców dla 7 230 osób. W tym samym czasie odzieży wydano 750 rodzinom na ogólną kwotę 80 429 zł. To najważniejsze lecz nie jedyne formy działalności jakie prowadzi to organizacja pozarządowa.

Zarząd Miejski PKPS stara się przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu ludzi, którzy z różnych przyczyn (podeszły wiek, samotność, niepełnosprawność, brak lub bardzo skromne dochody), izolują się od otoczenia. To dla nich organizowane są spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy, czy Dnia Seniora.
- Staramy się, aby jak najwięcej czasu spędzali w otoczeniu im przyjaznym, na wolnym powietrzu, organizujemy piesze wycieczki po Jurze i w najpiękniejsze rejony Polski popularyzujemy wszystkie formy ruchu szczególnie nordic walking. W ten sposób odwiedziliśmy: Leśniów, Mirów, Bobolice, Morsko, Skarżyce, Górę Zborów i Okiennik Wielki. Podziwialiśmy uroki i zabytki: Kazimierza Dolnego, Sandomierza, Szczyrku i Wrocławia. Pomagamy w organizacji dłuższych wyjazdów wypoczynkowych do takich miejscowości jak: Bukowina Tatrzańska, Dziwnów, Krynica Morska, Międzywodzie, Szczawnica – wylicza B. Piotrowska.

Tak różnorodna pomoc mogła być realizowana dzięki dotacjom, pozyskiwanych środkach z różnych programów i grantów oraz od sponsorów i darczyńców instytucjonalnym oraz indywidualnym.
Komisja Rewizyjna oceniła dotychczasową działalność finansową Zarządu Miejskiego PKPS w Zawierciu jako prawidłową i postawiła wniosek o udzielenie Zarządowi Miejskiemu absolutorium, które zostało jednogłośnie udzielone.
Powody do ogromnej satysfakcji miała Prezes Zarządu, która w wyborach bezpośrednich została jednomyślnie wybrana na to stanowisko na lata 2014 -2019.                                                                     

W skład nowego Zarządu weszli: Stanisław Bednarz, Alina Dembowska, Anna Drabek, Kazimierz Dziedzic, Zofia Dziedzicka, Henryk Gondek.
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Barbara Wizor. W skład Komisji zostały wybrane Józefa Jurczuk i Maria Kwaśniak.
Barbara Piotrowska i Henryk Gondek będą reprezentowali miejską organizację na Śląskim Wojewódzkim Zjeździe PKPS w Katowicach.
Na najbliższym posiedzeniu Zarządu zostaną przydzielone zakresy obowiązków poszczególnym członkom Zarządu i zostanie rozpisany roczny plan działania, jaki został uchwalony na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy  Społecznej w Zawierciu.


Konkurs PFRON-u

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił po raz piętnasty konkurs dla organizacji pozarządowych.

W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące następujących celów programowych:
1. cel programowy 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy,
2. cel programowy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych,
3. cel programowy 3: wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia,
4. cel programowy 4: zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji i specjalistycznych usług,
5. cel programowy 5: poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe działające ponad 2 lata i mające statutowy zapis o działaniu na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wnioski składa się za pośrednictwem Generatora Wniosków do 15 października br.
Wszystkie niezbędne informację dotyczące Konkursu na stronie: http://www.pfron.org.pl/pl/zadania-zlecane/2441,XV-Konkurs.html


Nasza radość – piknik stowarzyszenia „Daj szansę”

Nasza radość to my, więc się razem spotykamy. Wiele wspomnień łączy nas, wiele jeszcze jest przed nami. Zatrzymajmy się na chwilę, bo zbyt szybko czas ucieka i otwórzmy serca swoje dla drugiego człowieka - to fragment hymnu, którym rozpoczął się piknik Stowarzyszenia „Daj szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym.

Impreza odbyła się już po raz XVIII. Przy wspólnym poczęstunku i zabawie spotkali się członkowie i podopieczni stowarzyszenia, którego głównym celem jest udzielanie wszelakiej pomocy dzieciom i osobom niepełnosprawnym ruchowo, umysłowo, autystycznie, z dziecięcym porażeniem mózgu i zespołem Downa. Życzenia dalszej pracy na rzecz potrzebujących wsparcia przekazał w imieniu samorządu zawierciańskiego – Marek Kozieł, zastępca prezydenta miasta.

„Daj Szansę” to organizacja pożytku publicznego, na którą można przekazać 1% swojego podatku. W tym roku stowarzyszenie obchodziło jubileusz 20 – lecia działalności.100 – lecie Zawiercia. Czekamy na Państwa propozycje

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przyszły rok będzie „Rokiem stulecia miasta Zawiercie”. 1 lipca przyszłego roku minie dokładnie sto lat odkąd nasze miasto uzyskało prawa miejskie. Władze samorządowe oraz Komitet 100 - lecia miasta zwracają się do mieszkańców z apelem o zgłaszanie propozycji programowych.

- W przyszłym roku będziemy obchodzić 100 - lecie nadania Zawierciu praw miejskich. Dlatego wraz z Radą Miasta zachęcam do aktywnego włączenia się w przygotowania do tego wyjątkowego jubileuszu. Na Państwa pomysły dotyczące obchodów rocznicy czekamy w Urzędzie Miejskim – zwraca się do mieszkańców prezydent Ryszard Mach.
Pomysły można zgłaszać za pomocą formularza znajdującego się w załączeniu. Wypełniony kwestionariusz prosimy przesłać na adres e-mail kultura@zawiercie.eu

Państwa propozycje rozpatrywać będzie Komitet 100 – lecia miasta powołany przez Prezydenta Zawiercia. Komitet tworzy Collegium Prezydentów (wszyscy poprzedni żyjący gospodarze miasta), Komitet Honorowy wspierany przez Radę Gospodarczą, Komitet Organizacyjny oraz Komitet Wydawniczy.

Państwa propozycje zostaną przeanalizowane przez Komitet Organizacyjny, którego głównym zadaniem jest opracowanie programu obchodów uroczystości jubileuszowych oraz przygotowanie biznesplanu obchodów.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.