Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

NGO

Aktualności 2022

Uwaga – obowiązek wpisu do CRBR

 

Do 31 stycznia br. organizacje pozarządowe zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz spółki mają obowiązek wpisać się do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Wpisowi nie podlegają stowarzyszenia zwykłe oraz kluby sportowe ujęte w ewidencji Starosty.

 

CRBR służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych. Jednym z głównych zadań CRBR jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rejestr jest jawny, a wszystkie dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych będą w nim dostępne jeszcze 10 lat po wykreśleniu organizacji z KRS. Zakres podawanych w Rejestrze danych na temat beneficjentów rzeczywistych jest podobny do tych, jakie widnieją w KRS (imię i nazwisko, PESEL, pełniona funkcja w stowarzyszeniu), a ponadto należy podać wszystkie posiadane obywatelstwa i państwo zamieszkania beneficjenta rzeczywistego.

Każda zmiana danych podlegających wpisowi do KRS jak np. zmiana nazwiska, zmiana funkcji w zarządzie, powinna być także zgłoszona do CRBR w ciągu 7 dni od rejestracji takiej zmiany.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu, drogą elektroniczną na stronie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych klikając w kafelek „Utwórz zgłoszenie”.

Zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Nowelizacja ustawy przewiduje kary pieniężne za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji gromadzonych w Rejestrze.

Karę może otrzymać zarówno stowarzyszenie, fundacja czy spółdzielnia, jak i beneficjent.

Podmioty (organizacje/fundacje), które nie dopełnią obowiązku zgłoszenia lub aktualizacji informacji, w terminie lub podały informacje niezgodne ze stanem faktycznym, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000.000,00 zł.

Beneficjent rzeczywisty, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe, podlega karze pieniężnej do wysokości 50.000,00 zł.

 

>> Instrukcja wpisu do CRBR <<


 


Decyzja rządu: NGO-sy objęte niższymi stawkami za gaz

 

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, który – na wniosek przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego prof. Piotra Glińskiego przewiduje rozwiązania zabezpieczające organizacje pozarządowe przed wzrostem cen gazu.

Oznacza to, że organizacje pozarządowe zostaną objęte niższymi stawkami opłat za gaz, od tych funkcjonujących na uwolnionym rynku gazu.

Katalog podmiotów objętych ochroną taryfową został poszerzony więc o organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz. 1038, 1243 i 1535) oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, w zakresie w jakim zużywają paliwo gazowe na potrzeby działalności pożytku publicznego. Rozwiązania przyjętej ustawie mają obowiązywać do końca 2023 roku. 

 

 


 

Polski Ład” a działalność organizacji pozarządowych

 

Od 1 stycznia 2022 r. wchodzą zmiany związane z tzw. „Polskim Ładem”, czyli wprowadzane zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany dotyczą również funkcjonowania organizacji pozarządowych.

 

Dla organizacji zatrudniających pracowników

Przed rozpoczęciem pracy przez pracownika należy przekazać mu sporządzoną na piśmie umowę o pracę – w przeciwnym razie koszt jego wynagrodzenia nie będzie mógł być zaliczony do kosztów organizacji, a wysokość tego wynagrodzenia zostanie potraktowana jako jej przychód.

 

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Wzrosło minimalne wynagrodzenie za pracę oraz minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia. W 2022 r. wynoszą one: 3.010,00 zł brutto (minimalne wynagrodzenie za pracę) i 19,70 zł brutto (minimalna stawka godzinowa).

Od 2021 r. obowiązują również pracownicze plany kapitałowe, które również powinno się uwzględnić planując budżet, nawet jeśli nie dotyczy to obecnie zatrudnionych pracowników.

 

Większa kwota wolna od podatku

Od 1 stycznia br. wzrosła kwota wolna od podatku – z 8.000,00 zł do 30.000,00 zł, wzrosła także powiązana z nią kwota pomniejszająca podatek – z 1.360,00 zł do 5.100,00 zł.

Oznacza to, że do momentu, kiedy wynagrodzenie pracownika przekroczy 30.000,00 zł zaliczka na podatek nie jest naliczana. W przypadku pracowników zatrudnionych na minimalne wynagrodzenie, zaliczka na podatek zacznie być naliczana dopiero w 9. miesiącu.

Kwotę wolną od podatku stosuje się tylko od jednego źródła dochodu, jeśli więc pracownik prowadzi działalność gospodarczą rozliczaną według skali podatkowej lub pobiera świadczenia ZUS (emeryturę, rentę lub zasiłek), to powinien o tym poinformować pracodawcę. W takich przypadkach bowiem pracodawca nie będzie uwzględniał kwoty wolnej, zostanie ona uwzględniona dla pozostałych źródeł.

 

Zmiana limitu dla transakcji gotówkowych

Od 1 stycznia 2022 roku zmienią się limity płatności gotówkowych. Zostaną one obniżone:

z 15.000,00 zł, do 8.000,00 zł - jeśli transakcja jest dokonywana między dwiema firmami, a w przypadku transakcji z osobą fizyczną, limit ten wyniesie 20.000,00 zł.

Niedopilnowanie tego obowiązku będzie miało dla organizacji poważne konsekwencje, włącznie z brakiem możliwości rozliczenia wszystkich kosztów takiej transakcji. Zakup na kwotę przekraczającą 8.000,00 zł musi być dokonany przelewem, a jeśli sprzedający jest VAT-owcem – musi wskazać konto figurujące na tzw. białej liście VAT (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarkaotwiera się w nowej karcie). 

W przypadku nabywania za kwotę przekraczającą 8.000,00 zł towaru widniejącego w załączniku nr 15 do ustawy o VATotwiera się w nowej karcie, płatność musi być dokonana przelewem na konto znajdujące się na „białej liście” VAT i w formie podzielonej płatności (split payment). 

Limit w kwocie 8.000,00 zł ma zastosowanie także do transakcji powiązanych (czyli np. podzielonych) i płatności powtarzających się (np. w przypadku płacenia co miesiąc za tę samą usługę, w momencie kiedy łączna wartość wszystkich wystawianych w ramach takiej umowy faktur przekroczy 8.000,00 zł, należy zacząć płacić w formie bezgotówkowej.

 

Obowiązek udostępnienia płatności bezgotówkowych

Organizacje sprzedające swoje produkty lub usługi osobom fizycznym mają obowiązek umożliwiania klientom płatności bezgotówkowych. Nie oznacza to jednak powszechnego obowiązku posiadania terminala płatniczego do obsługi kart płatniczych lub kredytowych. Obowiązek można spełnić np. umożliwiając płatność przelewem, BLIK-iem, czy też w innej bezgotówkowej formie. Jeśli organizacja prowadzi sprzedaż za pomocą terminala płatniczego i ma kasę fiskalną online, musi terminal z nią połączyć. Kupując terminal płatniczy, oprócz rozliczenia go jako koszt prowadzonej działalności, możemy także skorzystać z ulgi na jego zakup.

 

Rachunkowość - amortyzacja środków trwałych

Od 2022 r. amortyzacja środków trwałych będzie dokonywana na podstawie ceny nabycia, lub bieżącej wartości rynkowej, ale w tym przypadku nie większej niż wynosiła cena nabycia. Jest to ważne w przypadku wprowadzania do ewidencji środków trwałych pochodzących np. z darowizn. W takim przypadku, aby ustalić ich wartość należy zweryfikować (np. sprawdzając na popularnych serwisach aukcyjnych i sprzedażowych), jaka jest obecnie wartość porównywalnego sprzętu, o podobnych parametrach i stanie zużycia. Jeśli z przeprowadzonej analizy rynku (dla której zawsze warto zachować wydruki potwierdzające nasze szacunki), wynika że bieżąca wartość rynkowa jest obecnie większa niż cena z oferty sprzedaży – za wartość początkową uznamy cenę z oferty sprzedaży. Jeśli natomiast bieżąca wartość rynkowa będzie niższa niż cena kupna – za wartość początkową uznamy wartość rynkową.

 

Dla organizacji korzystających z ofiarności publicznej i sponsoringu

Od 1 stycznia 2022 r. poszerzą się możliwości wspierania działalności organizacji pozarządowych i korzystania z tego tytułu z ulg podatkowych. Polski Ład wprowadza bowiem ulgę dla mecenasów sportu, kultury i nauki, polegającą na możliwości skorzystania z ulgi podatkowej przez przedsiębiorcę rozliczającego:

- według skali podatkowej (PIT-36),

- podatkiem liniowym (PIT-36L),

- ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),

- lub podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8).

Przedsiębiorca taki (w tym także osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą) będzie mógł odliczyć 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działanie na rzecz sportu, kultury i nauki. Z powyższej ulgi może skorzystać podmiot, do wysokości osiąganego dochodu, który ponosi koszty finansowania klubów sportowych, stypendiów czy imprez sportowych (niemasowych). W zakresie kultury podatnik może ponosić wydatki na instytucje kultury bądź działalność kulturalną realizowaną przez odpowiednie uczelnie i szkoły. W przypadku szkolnictwa wyższego wsparciem będą objęte wydatki na stypendia, finansowanie pracownikowi nauki czy praktyki zawodowej.

 

 

 


 

 

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Trwa nabór wniosków w ramach rozwoju sportu 2022. Kluby sportowe mogą składać swoje oferty do poniedziałku, 17 stycznia br. i po raz pierwszy - poprzez generator engo. Szczegóły w ogłoszeniu konkursowym.

 

Prezydent Miasta w br. ogłosi kolejne otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie: upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego (10 stycznia), wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych, profilaktyki zdrowotnej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska oraz turystyki – wypoczynku dzieci i młodzieży.

Organizacje zainteresowane złożeniem oferty konkursowej znajdą szczegółowe informacje na stronie https://www.zawiercie.eu/kategorie/ngo – Konkursy 2022 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty również po raz pierwszy muszą być składane poprzez generator wniosków engo.

Zapraszamy.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.