Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Obwieszczenia

Strona główna » Urząd Miejski » Obwieszczenia

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały
Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXX/326/20 r. z dnia 24 czerwca 2020r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 kwietnia 2021r. do 17 maja 2021r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ustala się formy zapoznania się z projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach od 800 do 1500. Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami planu miejscowego proszone są o umówienie wizyty telefonicznie pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53 lub pod adresem e-mail: architektura@zawiercie.eu ;

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne / Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem /Wyłożenie;

Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania;

Kontakt elektroniczny z pracownikami poprzez e-mail: architektura@zawiercie.eu (możliwość otrzymania fragmentu rysunku projektu planu oraz ustaleń tekstu projektu planu, dotyczących Państwa nieruchomości wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami).

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie
z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 12 maja 2021 r. o godzinie 1300 przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres architektura@zawiercie.eu w dniach
od 21 kwietnia 2021 r. do 11 maja 2021r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu https://zawiercie.sesja.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być składne do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 maja 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem; prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, można wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na zasadach określonych w art. 8c oraz art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 31 maja 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

Sporządziła: Edyta Niedźwiedzka – Inspektor Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego

 

Wprowadzono 09.04.2021

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 2 kwietnia 2021 r. do dnia 23 kwietnia 2021 r. wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym położone w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa, karta mapy 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW CZ1Z/00020126/7.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

ha

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów

Przeznaczenie w mpzp

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

w tym podatek VAT według stawki 23%

1

468

0,0521

Bp

32MN

Nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane, nieuzbrojone, częściowo porośnięte trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów, znajdują się w sąsiedztwie torów kolejowych. Posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej urządzonej - ul. Kormoranów.
W ulicy Kormoranów znajduje się sieć energetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa.

 

regularny w kształcie prostokąta

56.100,00 zł

2

469

0,0519

Bp

32MN

55.900,00 zł

3

470

0,0518

Bp

32MN

55.800,00 zł

4

471

0,0517

Bp

32MN

55.700,00 zł

5

472

0,0516

Bp

32MN

55.600,00 zł

6

473

0,0514

Bp

32MN

55.400,00 zł

7

474

0,0504

Bp

32MN

54.400,00 zł

 

wprowadzono 02.04.2021


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 4172/54, karta mapy 20, obręb Tereny Przyłączone z Kromołowa
przy ul. Równoległej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 4172/54, karta mapy 20, obręb Tereny Przyłączone z Kromołowa, przy ul. Równoległej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0839 ha
 • Księga Wieczysta: KW CZ1Z/00009514/1
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: N
 • Opis nieruchomości: nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Równoległej. Nieruchomość nie uzbrojona, w sąsiedztwie sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „1KG” – tereny garaży.
 • Kształt nieruchomości: kształt foremny – zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 24.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 05.05.2021 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 28.04.2021 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału
  w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Załączniki:

Oświadczenie

Zgoda współmałzonka

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXIV/383/20 r. z dnia 30 września 2020r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 7 kwietnia 2021r. do 30 kwietnia 2021r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ustala się formy zapoznania się z  projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach od 800  do 1500.  Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami planu miejscowego proszone są o umówienie wizyty telefonicznie pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53 lub pod adresem e-mail: architektura@zawiercie.eu ;

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne / Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej/Wyłożenie;

Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania;

Kontakt  elektroniczny z pracownikami poprzez e-mail: architektura@zawiercie.eu (możliwość otrzymania fragmentu rysunku projektu planu oraz ustaleń tekstu projektu planu, dotyczących Państwa nieruchomości wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami).

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie
z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 1300 przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres architektura@zawiercie.eu w dniach
od 7 kwietnia 2021 r. do 21 kwietnia 2021r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu https://zawiercie.sesja.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być składne do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej; prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, można wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na zasadach określonych w art. 8c oraz art. 18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

wprowadzono  26.03.2021

 


 

Wykaz nr 3  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

wprowadzono 17.03.2021

 


 

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego Osiedle Piłsudskiego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXVIII/435/20 z dnia 30 grudnia 2020r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego Osiedle Piłsudskiego.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną  na adres: architektura@zawiercie.eu lub za pomocą platformy ePUAP,    z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  16 kwietnia 2021 r.       

        

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                               

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):    
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

Dostępne pod linkiem:

 

wprowadzo 12.03.2021

 

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

 dla obszaru obejmującego Osiedle Piłsudskiego

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  w Zawierciu uchwały Nr XXXVIII/435/20 z dnia  30 grudnia 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego Osiedle Piłsudskiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski  w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 16 kwietnia  2021 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze), w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                                 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):        

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

Dostępne pod linkiem:

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=17727

wprowadzo 12.03.2021

 

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów          położonych przy ul. Hutniczej i ul. Juliusza Słowackiego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXVIII/436/20 z dnia 30 grudnia 2020r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ul. Hutniczej i ul. Juliusza Słowackiego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną  na adres: architektura@zawiercie.eu lub za pomocą platformy ePUAP,  z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 9 kwietnia 2021 r.       

 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

 KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):    

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

Dostępne pod linkiem:

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=17727

wprowadzo 05.03.2021

 

Wykaz nr 2/2021  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż  3 lat

 

 

 

Wprowadzono 04.03.2021


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

 

Na podstawie art. 48 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zawiercie

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ul. Hutniczej i ul. Juliusza Słowackiego.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Zawiercie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu  o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ul. Hutniczej i ul. Juliusza Słowackiego.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.410.41.2021.AOK z dnia 25 lutego 2021 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu. Ponadto  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu pismem znak: NS/NZ-522-01/KA/21 z dnia 10 lutego 2021 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy  ul. Hutniczej  i ul. Juliusza Słowackiego.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ul. Hutniczej i ul. Juliusza Słowackiego nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, (www.tablica.zawiercie.eu),
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu pod adresem http://www.zawiercie.bip.net.pl, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie do obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawierające informacje o uwarunkowaniach,  o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
 • w Gazecie Wyborczej

 

Wprowadzono 02.03.2021

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

 

Na podstawie art. 37b ust 2  pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXII/271/20 z dnia 29 stycznia 2020 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Zawiercie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 10 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach od 800  do 1500.

Ponadto projekt uchwały wraz z drukiem uwagi, udostępniony zostanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu: https://zawiercie.bip.net.pl/

Każdy zainteresowany ma prawo do złożenia uwag do projektu uchwały.

Do wyżej wymienionego projektu uchwały zainteresowani mogą składać uwagi do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2021 r.
w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ustala się formy zapoznania z  projektem uchwały:

 • Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach od 800  do 1500.  Osoby chcące zapoznać się   z ustaleniami projektu uchwały proszone są o umówienie wizyty telefonicznie pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53 lub pod adresem e-mail: architektura@zawiercie.eu;
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Uchwała krajobrazowa / Wyłożenie /;
 • Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania;
 • Kontakt  elektroniczny z pracownikami poprzez e-mail: architektura@zawiercie.eu (udzielenie e-mailem odpowiedzi na pytania).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA:   
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Prezydent Miasta Zawiercie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie, tel. 32 494 12 00
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Zawiercie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 9. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek/uwagę -  może być niemożliwe.
 11. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. rozporządzenia.

Dostepne pod linkiem:

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=17673

Wprowadzono 02.03.2021


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zawierciu, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

 

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane:

 

 

L. p.

Oznaczenie

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w tym podatek VAT według stawki 23 %

Wadium w formie pieniężnej

Dzień i godzina przetargu

 

Powierzchnia (ha)

Termin wniesienia wadium

Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów

1

Nr dz. 991/1, k.m. 2

117.000,00 zł

 

(słownie: sto siedemnaście tysięcy złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

30.03.2021 r.

godz. 9.00

0,1272 ha

RIVb

24.03.2021 r.

2

Nr dz. 991/2, k.m. 2

116.000,00 zł

 

(słownie: sto szesnaście tysięcy złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

30.03.2021 r.

godz. 9.30

0,1262 ha

RIVb

24.03.2021 r.

3

Nr dz. 991/3, k.m. 2

115.800,00 zł

 

(słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

30.03.2021 r.

godz. 10.00

0,1259 ha

RIVb

24.03.2021 r.

4

Nr dz. 991/4, k.m. 2

115.800,00 zł

 

(słownie: sto piętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

30.03.2021 r.

godz. 10.30

0,1258 ha

RIVb

24.03.2021 r.

5

Nr dz. 991/5, k.m. 2

115.400,00 zł

 

(słownie: sto piętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

30.03.2021 r.

godz. 11.00

0,1255 ha

RV, RIVb

24.03.2021 r.

6

Nr dz. 991/6, k.m. 2

115.400,00 zł

 

(słownie: sto piętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100)

23.000,00 zł

(słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)

30.03.2021 r.

godz. 11.30

0,1254 ha

RV, RIVb

24.03.2021 r.

 

 

  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00050072/2

  • Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane i nieogrodzone. Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski. Nieruchomości posiadają możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody. Na działce nr 991/5 w niewielkiej odległości od granicy z działką nr 991/6 rośnie kilka drzewek (tuje). Na działce nr 991/6 wykonane jest przyłącze wodociągowe oraz znajduje się kilka drzewek (tuje).

  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
   z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwałą Nr XII/131/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem: „3.31MN1” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  • Kształt nieruchomości: regularny w kształcie prostokąta.

  • Nieruchomości stanowią własność Gminy Zawiercie i wolne są od wszelkich obciążeń.

  • Nieruchomości nie są przedmiotem zobowiązań.

  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetargi odbędą się w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu,
ul. Leśna 2 w terminach określonych w tabeli powyżej.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w terminie
i w wysokości określonej w tabeli powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

W przypadku wystąpienia w granicach działki drzewostanu kolidującego z inwestycją, nabywca nieruchomości gruntowej dokona jego wycinki we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.).

 

Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161 z późn. zm.)

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

 

załącznik nr 1 - oświadczenie

​załącznik nr 2  - zgoda współmałżonka

 

Wprowadzono 26.02.2020 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXX/325/20 z dnia 24 czerwca 2020 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i uzasadnieniem, w dniach od 17 lutego 2021 r. do 12 marca 2021 r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ustala się formy zapoznania się z  projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 • Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach od 800  do 1500.  Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami planu miejscowego proszone są o umówienie wizyty telefonicznie pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53 lub pod adresem e-mail: architektura@zawiercie.eu ;
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne / Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa/ Wyłożenie;
 • Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania;
 • Kontakt  elektroniczny z pracownikami poprzez e-mail: architektura@zawiercie.eu (możliwość otrzymania fragmentu rysunku projektu planu oraz ustaleń tekstu projektu planu, dotyczących Państwa nieruchomości wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami).

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie
z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 4 marca 2021 r. o godzinie 1300 przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej możliwość zabierania głosu, zadawania pytań i składania uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres architektura@zawiercie.eu w dniach od 17 lutego 2021 r. do 3 marca 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu https://zawiercie.sesja.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być składane do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem; prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, można wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na zasadach określonych w art. 8c oraz art. 18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):     
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.

 

Materiały na wyłożenie dostepne pod linkiem:

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=17574

wprowadzono 08.02.2021

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 4172/54, k. m. 20, obręb Tereny Przyłączone z Kromołowa

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0839 ha

 • Księga wieczysta – CZ1Z/00009514/1

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „1KG” – tereny garaży.

 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – N

 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej –
  ul. Równoległej.

 • Dostępne media – nieruchomość nie uzbrojona. W sąsiedztwie sieć wodociągowa, kanalizacyjna i energetyczna.

 • Kształt nieruchomości – kształt foremny – zbliżony do prostokąta.

 • Cena nieruchomości – 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

 • Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).

 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 5 lutego 2021 r. do dnia 26 lutego 2021 r.

 

wprowadzono 05.02.2021

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie
przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie, przy
  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1497 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00029521/9
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi
 • Opis nieruchomości: teren płaski ogrodzony o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem niemieszkalnym dawny salon samochodowy wraz z zapleczem warsztatowym o powierzchni zabudowy 629,70 m2, o powierzchni użytkowej 670,37 m2 i kubaturze ok. 2257,80 m3. Budynek pochodzi z lat 90-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w części głównej salonu samochodowego antresola. Budynek wzniesiony w części (salon samochodowy) w technologii tradycyjnej, murowanej
 • z pustaka oraz w części (stanowisko diagnostyczne) w technologii szkieletowej – płyta warstwowa, słupy stalowe i żelbetowe. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, schody żelbetowe, elewacja wykończona blachą trapezową. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również budynek „stróżówki” – budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 18 m2 i powierzchni użytkowej 13,35 m2. Budynek wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, budynek otynkowany, okna PCV, drzwi drewniane.

Nieruchomość uzbrojona – sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

 •  
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „108U” – tereny zabudowy usługowej, „2KDG” – tereny dróg publicznych – drogi główne.
 • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do trapezu.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • W stosunku do przedmiotowej nieruchomości istniało kiedyś roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na budowę salonu samochodowego, niemniej jednak
 • w ocenie gminy na podstawie art. 677 KC roszczenia te uległy przedawnieniu.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 • Wadium: 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.
 • Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, mogą ją oglądać

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy urzędu, tj.:

Poniedziałek 8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek 7.00 – 15.00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.04.2021 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 01.04.2021 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału
  w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2021 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 2999/6, 3014/3, karta mapy 13, obręb Kromołów
przy ul. Firlejów

 •  
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 2999/6, 3014/3, karta mapy 13, obręb Kromołów, przy ul. Firlejów
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,8933 ha
 • Księga Wieczysta: dla dz. 2999/6 - KW CZ1Z/00032105/1
 • dla dz. 3014/3 - KW CZ1Z/00065932/7
 •  
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsVI, RV, ŁV
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy) i samosiejkami drzew. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Firlejów. Teren nieuzbrojony. W ulicy Firlejów biegnie sieć: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „65MN4” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: nieruchomość ma nieforemny kształt zbliżony do litery „L” – działka nr 3014/3 posiada kształt zbliżony do kwadratu, natomiast działka nr 2999/6 wydłużonego prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 733.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 145.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.04.2021 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 01.04.2021 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału
  w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2021 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 783/13, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, w rejonie ul. Łabędziej.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0080 ha

 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 1 sierpnia 2006 r., Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem:
  „38MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp

 • Opis nieruchomości – nieruchomość znajduje się w rejonie ul. Łabędziej i nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz terenów zielonych.

 • Dostępne media – działka nie jest uzbrojona. W sąsiedztwie znajduje się sieć energetyczna, gazowa, kanalizacyjna i wodociągowa.

 • Kształt nieruchomości – wąski i długi prostokąt.

 • Cena nieruchomości – 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.

 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 luty 2021 r. do dnia 2 marzec 2021 r.   

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

  przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

   

   

  Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

   

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 800/4, k. m. 1, obręb Kosowska Niwa, w rejonie ul. Nowowiejskiej.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0363 ha

 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 1 sierpnia 2006 r., Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem:
  „8MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B

 • Opis nieruchomości – nieruchomość znajduje się w rejonie ul. Nowowiejskiej
  i
  nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz terenów zielonych.

 • Dostępne media – działka nie jest uzbrojona. W sąsiedztwie znajduje się sieć energetyczna, gazowa, kanalizacyjna, teletechniczna i wodociągowa

 • Kształt nieruchomości – wąski i długi prostokąt

 • Cena nieruchomości – 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.

 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 9 luty 2021 r. do dnia 2 marzec 2021 r.   

  Prezydent Miasta Zawiercie

  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
  o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów przy ul. Rynek 16

   

  I przetarg ustny nieograniczony odbył się 10 listopada 2020 r.

   

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów, przy
  ul. Rynek 16

 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0373 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00079135/1
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: B (tereny zabudowane)
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, ogrodzona, zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 270,33 m2. Budynek o dwóch kondygnacjach, częściowo podpiwniczony. Na parterze znajdują się 4 pokoje, WC, komunikacja, składzik i duże pomieszczenie służące dawniej jako sala obsługi klienta byłej poczty. Na piętrze znajduje się 5 pokoi, WC, komunikacja. Budynek wzniesiony został w latach trzydziestych XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej,
 • z cegły pełnej. Fundamenty kamienne, stropy ceglane, łukowe, schody żelbetowe. Dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Front budynku przylega bezpośrednio do chodnika przy ul. Rynek w Zawierciu. Ścianą boczną budynek przylega do sąsiedniego budynku. Nieruchomość posiada dostęp do instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Instalacje wewnętrzne są zniszczone i niekompletne. Na nieruchomości posadowiony jest również budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 19 m2, przeznaczony dawnej do składowania opału. Stan techniczny bardzo zły, widoczne pęknięcia muru, znaczne ubytki zewnętrzne. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Rynek.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej
 • w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4461) zmieniony w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej
 • w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października
 • 2019 r., poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MNU2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
 • Wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy uwzględnieniu ustaleń § 7 ust. 2 i 3 ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 •  
 • Kształt nieruchomości: regularny.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 168.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1, pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U.
 • z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.).
 • Wadium: 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) wniesione
 • w formie pieniężnej.
 • Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

  Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

   

  Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości mogą ją oglądać
  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zawierciu po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu pod nr tel. 32 494 12 30.

   

  Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2021 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

  Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
  w terminie do dnia 12 marca 2021 r.

  Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

  Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

  Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 • W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 • W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż
  3 miesiące przed datą przetargu.

 • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu
  z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 • Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2021 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

   

   

  Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone
  w formie aktu notarialnego.

   

  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

  Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

   

  Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

   

  Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
  1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

   

  Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

   

  Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

   

  Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
  z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm).

  Wprowadzono 04.02.2021


Wykaz w sprawie wyrażenia zgody dla trwałego zarządcy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na okres do 9 lat. 

 

Wprowadzono 03.02.2021


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 29 stycznia 2021 r. do dnia 19 lutego 2021 r. wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym położone w Zawierciu, obręb Żerkowice, karta mapy 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwałą Nr XII/131/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 sierpnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem: „3.31MN1” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW CZ1Z/00050072/2.

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

ha

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów

Przeznaczenie w mpzp

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

w tym podatek VAT według stawki 23%

1

991/1

0,1272

RIVb

3.31MN1

 

 

Nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane i nieogrodzone.

Nieruchomości posiadają bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.

Nieruchomości posiadają możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody.

Na działce nr 991/5 w niewielkiej odległości od granicy z działką nr 991/6 rośnie kilka drzewek (tuje).

Na działce nr 991/6 wykonane jest przyłącze wodociągowe oraz znajduje się kilka drzewek (tuje).

 

 

 

 

 

 

 

 

regularny w kształcie prostokąta

117.000,00 zł

2

991/2

0,1262

RIVb

3.31MN1

116.000,00 zł

3

991/3

0,1259

RIVb

3.31MN1

115.800,00 zł

4

991/4

0,1258

RIVb

3.31MN1

115.800,00 zł

5

991/5

0,1255

RV, RIVb

3.31MN1

115.4000,00 zł

6

991/6

0,1254

RV, RIVb

3.31MN1

115.400,00 zł

 

 

wprowadzono 29.02.2020


 

Wykaz nr 16  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy 3 lat

 

wprowadzono 16.12.2020

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa przy ul. Kormoranów

 

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane:

 

 

L. p.

Oznaczenie

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w tym podatek VAT według stawki 23 %

Wadium w formie pieniężnej

Dzień i godzina przetargu

 

Powierzchnia (ha)

Termin wniesienia wadium

Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów

1

Nr dz. 585, k.m. 2

53.800,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

19.01.2021 r.

godz. 9.00

0,0510 ha

Bp

13.01.2021 r.

2

Nr dz. 586, k.m. 2

53.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

19.01.2021 r.

godz. 9.30

0,0509 ha

Bp

13.01.2021 r.

3

Nr dz. 587, k.m. 2

53.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

19.01.2021 r.

godz. 10.00

0,0509 ha

Bp

13.01.2021 r.

4

Nr dz. 588, k.m. 2

53.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

19.01.2021 r.

godz. 10.30

0,0509 ha

Bp

13.01.2021 r.

5

Nr dz. 589, k.m. 2

53.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

20.01.2021 r.

godz. 9.00

0,0509 ha

Bp

14.01.2021 r.

6

Nr dz. 590, k.m. 2

53.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

20.01.2021 r.

godz. 9.30

0,0509 ha

Bp

14.01.2021 r.

7

Nr dz. 591, k.m. 2

59.100,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100)

11.000,00 zł

 

(słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

20.01.2021 r.

godz. 10.00

0,0561 ha

Bp

14.01.2021 r.

 

>Pełna treść<

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

wprowadzono 15.12.2020


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią   i śródmieście – etap II

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXVI/418/20 z dnia 27 listopada 2020r.                              o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną  na adres: architektura@zawiercie.eu lub za pomocą platformy ePUAP,  z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  5 lutego 2021 r.       

  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                                  

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):    

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią  i śródmieście – etap II

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji              o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  w Zawierciu uchwały Nr XXXVI/418/20 z dnia 27 listopada 2020r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski  w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze), w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                             

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):        

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl


wprowadzono 14.12.2020

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, k. m. 48, obręb Zawiercie położona przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1497 ha

 • Księga wieczysta – CZ1Z/00029521/9

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
  28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami:
  „108U” – tereny zabudowy usługowej, „2KDG” – tereny dróg publicznych – drogi główne.

 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi

 • Opis nieruchomości – teren płaski ogrodzony o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem niemieszkalnym dawny salon samochodowy wraz z zapleczem warsztatowym o powierzchni zabudowy 629,70 m2, o powierzchni użytkowej 670,37 m2 i kubaturze ok. 2257,80 m3. Budynek pochodzi z lat 90-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w części głównej salonu samochodowego antresola. Budynek wzniesiony w części (salon samochodowy) w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka oraz w części (stanowisko diagnostyczne) w technologii szkieletowej – płyta warstwowa, słupy stalowe i żelbetowe. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, schody żelbetowe, elewacja wykończona blachą trapezową. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również budynek „stróżówki” – budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 18 m2 i powierzchni użytkowej 13,35 m2. Budynek wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, budynek otynkowany, okna PCV, drzwi drewniane.

 • Nieruchomość uzbrojona – sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

 • Kształt nieruchomości – regularny, zbliżony do trapezu.

 • Cena nieruchomości – 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

 • Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1
  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990).

 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 grudnia 2020 r. do dnia 1 stycznia 2021 r.  wprowadzono 11.12.2020

   


Wykaz nr 15  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy 3 lat

wprowadzono 07.12.2020


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Zawiercie  dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ustala się formy zapoznania się z  projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 • Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach od 800  do 1500.  Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami planu miejscowego proszone są o umówienie wizyty telefonicznie pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53 lub pod adresem e-mail: architektura@zawiercie.eu ;
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne / Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice / Wyłożenie II;
 • Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania;
 • Kontakt  elektroniczny z pracownikami poprzez e-mail: architektura@zawiercie.eu (możliwość otrzymania fragmentu rysunku projektu planu oraz ustaleń tekstu projektu planu, dotyczących Państwa nieruchomości wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami).

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie
z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 20 stycznia 2021 r. o godzinie 1300 przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres architektura@zawiercie.eu w dniach
od 8 grudnia 2020 r. do 19 stycznia 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu https://zawiercie.sesja.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być składne do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice; prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, można wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na zasadach określonych w art. 8c oraz art. 18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):     

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie  z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

https://zawiercie.bip.net.pl/?c=927

 

 

 

 


Wykaz nr  12/2020  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 

Wykaz nr  13/2020  nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 

Wykaz nr  14/2020  nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 

 

Wprowadzono 30.11.2020


 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM 


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym położone w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa, karta mapy 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem: „31MN" — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW CZ1Z/00020126/7

>> pełna treść <<

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
- Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 2999/6, 3014/3, k. m. 13, obręb Kromołów - Łączna powierzchnia nieruchomości - 0,8933 ha - Księga wieczysta - dla dz. 2999/6 - KW CZ1Z/00032105/1 dla dz. 3014/3 - KW CZ1Z100065932/7 - Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap 1, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem - „65MN4" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - PsVI, RV, ŁV - Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy) i samosiejkami drzew. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ulicy Firlejów. - Dostępne media - teren nieuzbrojony. W ulicy Firlejów biegnie sieć: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna. - Kształt nieruchomości - nieruchomość ma nieforemny kształt zbliżony do litery „L" - działka nr 3014/3 posiada kształt zbliżony do kwadratu, natomiast działka nr 2999/6 wydłużonego prostokąta. - Cena nieruchomości - 733.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23% - Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.). - Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. 

>> pełna treść <<

 

wprowadzono 16.11.2020

 

 


 

Wykaz nr 11  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy 3 lat

 

ważne od 17.11.2020

 

 


 

 

 

 

 

 

wprowadzono 27.10.2020

 


 

Wykaz nr 10/2020  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

wprowadzono 26.10.020

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 168/5, 168/9, 168/8, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

1. Przedmiot przetargu:

1) Oznaczenie nieruchomości: działki o nr ew. 168/5, 168/9, 168/8, k.m. 10, obręb Zawiercie

2) Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,7767 ha

3) Księga Wieczysta: CZ1Z/00045270/2

4) Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: RIVb

5) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –
ul. Podmiejskiej. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

więcej...

załącznik nr 1

załacznik nr 2

wprowadzono 13.10.2020

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów
przy ul. Rynek 16

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów, przy
ul. Rynek 16

- Powierzchnia nieruchomości: 0,0373 ha

- Księga Wieczysta: CZ1Z/00079135/1

- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: B

pełna treść

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

wprowadzono 07.10.2020

 

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 133/2, karta mapy 38, obręb Zawiercie przy ul. Ziemnej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 133/2, k. m. 38, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0257 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00051948/1
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę. Nieruchomość położona jest przy drodze publicznej urządzonej – ul. Ziemnej. Nieruchomość nieuzbrojona, uzbrojenie znajduje się w otoczeniu.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Argentyna uchwalonego uchwałą nr XXVIII/359/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 214 poz. 4343) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „30MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  pełna treść...

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

wprowadzono 05.10.2020

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/2,
karta mapy 44, obręb Zawiercie przy ul. Okólnej, na której znajduje się budynek w ruinie

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/2, karta mapy 44, obręb Zawiercie przy ul. Okólnej, na której znajduje się budynek w ruinie.
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0957 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00072290/6
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:

pełna treść....

załącznik nr 1
załącznik nr 2
 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 509, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 509, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0506 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

  pełna treść....
  załącznik nr 1
 • załącznik nr 2

   
 • Prezydent Miasta Zawiercie
  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 510, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa  przy ul. Jaskółczej
   
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 510, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0509 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

pełna treść....

załącznik nr 1
załącznik nr 2

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 511, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 511, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0508 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej
 • o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

  pełna treść....
   
 • Prezydent Miasta Zawiercie

  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 584, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
  przy ul. Kormoranów

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 584, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0509 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej ul. Kormoranów.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „31MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Kormoranów znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.

pełna treść....

załącznik nr 1
załącznik nr 2

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 920, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 920, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0729 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „24MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i „26MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

pełna treść....
załącznik nr 1
załącznik nr 2
 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 921, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 921, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0790 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „24MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i „26MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

pełna treść....

załącznik nr 1
załącznik nr 2

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 922, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 922, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0857 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej
 • o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „24MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i „26MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

  pełna treść...

 • załącznik nr 1
  załącznik nr 2

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 923, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 923, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0972 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „24MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i „26MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

  pełna treść

 

wprowadzono 02.10.2020

 


 

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

 

 

 

wprowadzono 22.09.2020

 


 

Wykaz nr 9/2020  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

wprowadzono 18.09.2020

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Słowiczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Słowiczej

 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1523 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej ul. Słowiczej oraz do drogi nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Bocianiej.
 • W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 153.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 23 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 9 października 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Załącznik nr1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2020 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek w ruinie

 

 • Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się budynek w ruinie, oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/2, k. m. 44, obręb Zawiercie, położona przy ul. Okólnej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0957 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00072290/6
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 30MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B
 • Opis nieruchomości – nieruchomość częściowo ogrodzona, na gruncie znajdują się ruiny po danym budynku. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, urządzonej – ul. Okólnej. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy, umowa zawarta na okres od dnia 06.05.2019 r. do dnia 31.12.2022 r.
 • Dostępne media – nieruchomość nie uzbrojona, uzbrojenie znajduje się w drodze – ul. Okólnej.
 • Kształt nieruchomości – nieruchomość ma kształt prostokąta z lekko nieforemnym północno – wschodnim bokiem.
 • Cena nieruchomości – 75.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r.


   

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 133/2, k. m. 38, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0257 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00051948/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Argentyna uchwalonego uchwałą nr XXVIII/359/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 214 poz. 4343) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „30MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę. Nieruchomość położona jest przy drodze publicznej urządzonej – ul. Ziemnej.
 • Dostępne media – nieruchomość nie uzbrojona, uzbrojenie znajduje się w otoczeniu.
 • Kształt nieruchomości – nieruchomość ma nieforemny kształt – jest wąska i długa.
 • Cena nieruchomości – 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r.

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, k. m. 6, obręb Kromołów położona przy ul. Rynek 16
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0373 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00079135/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MNU2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, ogrodzona zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 270,33 m2. Budynek o dwóch kondygnacjach, częściowo podpiwniczony. Na parterze znajdują się 4 pokoje, WC, komunikacja, składzik i duże pomieszczenie służące dawniej jako sala obsługi klienta byłej poczty. Na piętrze znajduje się 5 pokoi, WC, komunikacja. Budynek wzniesiony został w latach trzydziestych XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej, z cegły pełnej. Fundamenty kamienne, stropy ceglane, łukowe, schody żelbetonowe. Dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Front budynku przylega bezpośrednio do chodnika przy ul. Rynek w Zawierciu. Ścianą boczną budynek przylega do sąsiedniego budynku. Nieruchomość posiada dostęp do instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Instalacje wewnętrzne są zniszczone
 • i niekompletne. Na nieruchomości posadowiony jest również budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 19 m2, przeznaczony dawniej do składowania opału. Stan techniczny bardzo zły, widoczne pęknięcia muru, znaczne ubytki zewnętrzne. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Rynek.
 • Wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy uwzględnieniu ustaleń ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego § 7 ust. 2 i 3.
 • Kształt nieruchomości – regularny
 • Cena nieruchomości – 210.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziesięć tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Kosowska Niwa

 

>>Pełny wykaz<<

 


wprowadzono 10.09.2020

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 246/1, 248, 249/1, 250/1, karta mapy 6, obręb Łośnice

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 246/1, 248, 249/1, 250/1, k. m. 6, obręb Łośnice
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 3,0564 ha
 • Księga Wieczysta – dla dz. 246/1, 250/1 – KW CZ1Z/00048752/6
 • dla dz. 248, 249/1 – KW CZ1Z/00018388/4
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsIV, N, RVI
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy)
 • i samosiejkami drzew. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Wiosny Ludów zaliczonej do kategorii dróg gminnych. Na wysokości przedmiotowej nieruchomości ulica ta jest nie urządzona, stanowi drogę gruntową, przez co dojazd jest mocno utrudniony.
 • Nad przedmiotową nieruchomością przebiegają dwie linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – „12PU2” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, „3ITO” – tereny infrastruktury technicznej – składowanie i przetwarzanie odpadów.
 • Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Kształt nieruchomości – nieruchomość posiada foremny kształt.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 435.420,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 87.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej...Pełna treść...

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Załączniki nr 1

Załączniki nr 2

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 3406/1, karta mapy 14, obręb Kromołów

 

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3406/1, k. m. 14, obręb Kromołów
 • Powierzchnia nieruchomości – 3,7589 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00032105/1
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsVI
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd możliwy jest poprzez działkę o nr ew. 3411/1 oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków użytkiem dr.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej
 • w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „31ZE” – tereny zieleni ekologicznej.
 • Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Kształt nieruchomości – nieruchomość posiada lekko nieforemny kształt – zbliżony do prostokąta.
 •  
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie.
 • Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy – umowa zawarta na okres od 01 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 96.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 • Wadium: 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej...pełna treść...

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Załączniki nr 1

Załączniki nr 2

 

wprowadzono czwartek 03.09.2020

 

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 991/1, karta mapy 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 991/1, k. m. 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

- Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha

- Księga Wieczysta – CZ1Z/00050072/2

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.

Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody.

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XII/131/07 z dnia
29.08.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 3.31MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
- Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
- Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
- Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cena wywoławcza nieruchomości – 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 07.07.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2020 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

 

 

wprowadzono 14.08.2020

 


Wykaz nr 8

wprowadzono 07.08.2020


Wykaz nr 7

 

wprowadzono 30.07.2020


               

                       O B W I E S Z C Z E N IE

   PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XVI/208/19 z dnia 30 października 2019 r.,

zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne/ Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok/ Przystąpienie),

 

w dniach od 31 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Zawierciu, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie, w Punkcie Obsługi Interesanta (parter), w godzinach od 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 18 sierpnia 2020 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski  w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wyłożony dokument wraz z drukiem uwagi udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne/ Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok/ Wyłożenie.

              

                                 

 KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie  z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

 

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=16770

wprowadzono 21.07.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3406/1, k. m. 14, obręb Kromołów

Powierzchnia nieruchomości – 3,7589 ha

Księga wieczysta – CZ1Z/00032105/1

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „31ZE” – tereny zieleni ekologicznej.

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsVI

Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd możliwy jest poprzez działkę o nr ew. 3411/1 oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków użytkiem dr.

Dostępne media – nieruchomość nie uzbrojona, nie posiada dostępu do uzbrojenia.

Kształt nieruchomości – nieruchomość posiada lekko nieforemny kształt – zbliżony do prostokąta.

Cena nieruchomości – 96.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 lipca 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r.

 

wprowadzono 16.07.2020

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 246/1, 248, 249/1, 250/1, k. m. 6, obręb Łośnice

Łączna powierzchnia nieruchomości – 3,0564 ha

Księga wieczysta – dla dz. 246/1, 250/1 - KW CZ1Z/00048752/6

dla dz. 248, 249/1 - KW CZ1Z/00018388/4

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – „12PU2” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, „3ITO” – tereny infrastruktury technicznej – składowanie i przetwarzanie odpadów.

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsIV, N, RVI

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy)

i samosiejkami drzew. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Wiosny Ludów zaliczonej do kategorii dróg gminnych. Na wysokości przedmiotowej nieruchomości ulica ta jest nie urządzona, stanowi drogę gruntową, przez co dojazd jest mocno utrudniony.

Dostępne media – teren nieuzbrojony.

Kształt nieruchomości – nieruchomość posiada foremny kształt.

Cena nieruchomości – 435.420,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 lipca 2020 r. do dnia 4 sierpnia 2020 r.


wprowadzono 14.07.2020

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 3046/27, karta mapy 10, obręb Blanowice w rejonie ulicy Miejskiej

 

 •  Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3046/27, k. m. 10, obręb Blanowice
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0135 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020788/5
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: ŁIV
 • Opis nieruchomości: nieruchomość znajduje się w rejonie ulicy Miejskiej, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz terenów zielonych, lasu. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „18ZE” – tereny zieleni ekologicznej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie.
 • Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy przez osobę fizyczną – umowa zawarta na okres od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)
 • Wadium: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej sprzedaż nieruchomości została ograniczona do właścicieli lub władających nieruchomościami przyległymi oznaczonymi działkami nr: 4/3, 3046/26, 3046/28, 3231/1.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2

w terminie do dnia 11.08.2020 r. do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomość o nr ew. 3046/27, k.m. 10, obr. Blanowice – nie otwierać”.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 11.08.2020 r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wniosą wadium w wysokości 700,00 zł.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2020 do dnia 14.08.2020 r.

 

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (załącznik nr 1) należy dołączyć wymienione dokumenty:

1) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (załącznik nr 2).

2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości gruntowej przyległej do nieruchomości zbywanej (oryginał do wglądu Komisji Przetargowej).

3) Klauzula zgody. Klauzula informacyjna (załącznik nr 3).

4) Potwierdzenie wniesienia wadium.

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2020.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłosiły uczestnictwo w przetargu i zostały do niego zakwalifikowane.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2020

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. https://www.zawiercie.eu/dokumenty/Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_przetargu.doc

2. https://www.zawiercie.eu/dokumenty/Zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_o_przetargu.docx

3. https://www.zawiercie.eu/dokumenty/Zalacznik_nr_3_do_ogloszenia_o_przetragu.docx

4. https://www.zawiercie.eu/dokumenty/Zalacznik_nr_4_do_ogloszenia_o_przteragu.docx

 

 

wprowadzono 10.07.2020

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie                                                       dla obszaru położonego w rejonie ul. Mrzygłodzkiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XIV/194/19 z dnia 25 września 2019 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Mrzygłodzkiej, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne/ Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Mrzygłodzkiej / Wyłożenie),

 

w dniach od 14 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie, w Punkcie Obsługi Interesanta (parter), w godzinach od 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.             

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o:

 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  ul. Mrzygłodzkiej;
 • prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub
w postaci elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=16776

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):        
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

wprowadzono 07.07.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie  

dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXX/325/20 z dnia 24 czerwca 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, obejmującego obszar: wskazany w załaczniku graficznym dostepny pod linkiem: https://zawiercie.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=34316&bar_id=16807

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Zawierciu, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze),  w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski  w Zawierciu, ul. Leśna 2,           42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 24 lipca 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.          

        

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 24 lipca 2020 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze), w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                                  

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):          
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

wprowadzono 26.06.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie  dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie  ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXX/326/20 z dnia 24 czerwca 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie  ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem, obejmującego obszar:

wskazany w załaczniku graficznym dostepny pod linkiem:  https://zawiercie.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=34317&bar_id=16808

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Zawierciu, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze),  w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski  w Zawierciu, ul. Leśna 2,         42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 24 lipca 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.          

        

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 24 lipca 2020 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze), w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                                  

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):          
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

wprowadzono 26.06.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz nr 6  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 

 

wprowadzono 16.06.2020


  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

  przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

  Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3046/27, k. m. 10, obręb Blanowice, w rejonie ulicy Miejskiej.

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0135 ha

- Księga wieczysta – CZ1Z/00020788/5

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „18ZE” – tereny zieleni ekologicznej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – ŁIV

- Opis nieruchomości – nieruchomość znajduje się w rejonie ulicy Miejskiej, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana        jest w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz terenów zielonych, lasu.

- Dostępne media – działka nie jest uzbrojona. W sąsiedztwie: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

 

wprowadzono 15.06.2020

 


INFORMACJA


Prezydent Miasta Zawiercie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) informuje o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Udostępnienie do wglądu spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy w dniach od 8 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Ewentualnych dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 32 67 00 498).

 

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie wpisu wyborców

 

 

wprowadzono 08.06.2020

 


 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 991/1, karta mapy 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 991/1, k. m. 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00050072/2
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona.
 • Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.
 • Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XII/131/07 z dnia
 • 29.08.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 3.31MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. w Sali 104 (na I piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 

w terminie do dnia 1 lipca 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

BIP: https://zawiercie.bip.net.pl/?a=14546

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 168/5, 168/9, 168/8, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej,
wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

 

 

1. Przedmiot przetargu:

1) Oznaczenie nieruchomości: działki o nr ew. 168/5, 168/9, 168/8, k.m. 10, obręb Zawiercie

2) Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,7767 ha

3) Księga Wieczysta: CZ1Z/00045270/2

4) Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: RIVb

5) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –

ul. Podmiejskiej. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

6) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej

i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu
Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

7) Kształt nieruchomości: kształt zbliżony do trapezu.

8) Cena wywoławcza nieruchomości: 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

9) Wadium: 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

2. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

3. Rada Miejska w Zawierciu Uchwałami nr XL/366/17 z dnia 31 maja 2017 r. i XL/368/17 z dnia

31 maja 2017 r wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

4. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone

w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

5. Część jawna przetargu – tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w sali narad (parter) w dniu 11 sierpnia 2020 r.

o godzinie 9:00.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej komisja przetargowa:

- podaje liczbę otrzymanych ofert,

- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamości osób, które złożyły oferty,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej, jeżeli:

- oferty nie odpowiadają warunkom przetargu,

- oferty zostały złożone po wyznaczonym terminie,

- oferowana cena jest równa lub nie jest wyższa od ceny wywoławczej,

- dane zawarte w ofercie są niekompletne,

- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do treści.

 

6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą w oparciu o kryteria i ich wagę punktową lub stwierdza, że nie wybiera żadnej oferty.

7. W razie ustalenia, że kilku oferentów złożyło równorzędne oferty, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia ich o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

8. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia,

z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

9. Z przebiegu postępowania przetargowego sporządza się protokół.

10. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu, który będzie stanowił podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Protokół podpisuje: przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz nabywca.

11. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty

o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej,

a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

 

 

 

wprowadzono 04.06.2020

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie                                                       dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 15 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Punkcie Obsługi Interesanta (parter), w godzinach od 800  do 1500.

Obsługa wyłożenia przez projektanta planu odbędzie się w dniach: 16, 18, 23, 25, 29 czerwca 2020 r. oraz 2 i 7 lipca 2020 r. w Punkcie Obsługi Interesanta (parter), w godzinach od 800  do 1500. W pozostałych dniach obsługa wyłożenia będzie zapewniona przez pracowników Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego.

Preferowane formy zapoznania się z  projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne / Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice / Wyłożenie;
 • Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania;
 • Kontakt  elektroniczny z pracownikami poprzez e-mail: architektura@zawiercie.eu (możliwość otrzymania fragmentu rysunku projektu planu oraz ustaleń tekstu projektu planu, dotyczących Państwa nieruchomości wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.             

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o:

 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice;
 • prognozie oddziaływania na środowisko,
 • opracowaniu ekofizjograficznym.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w postaci elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):        
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice znajdują się  pod linkiem : https://zawiercie.bip.net.pl/?c=889

 

Wprowadzono 03.06.2020 r.

 

 

Wykaz nr 5  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 

Wprowadzono 15.05.2020


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 3823/2, 3823/4 karta mapy 6, obręb Blanowice przy ul. Skarżyckiej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 3823/2, 3823/4, k. m. 6, obręb Blanowice przy ul. Skarżyckiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,2890 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00063662/9
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Na działce o nr ew. 3823/4 przy zachodniej granicy znajduje się słup energetyczny oraz przebiega przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej –
 • o nawierzchni asfaltowej – ulicy Skarżyckiej poprzez działkę o nr ew. 3823/1
 • o użytku dr. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/381/17 z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolami: 3MN7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 6R2 – tereny rolnicze.
 • Kształt nieruchomości – działka nr 3823/2 jest długa i wąska, natomiast działka nr 3223/4 posiada kształt prostokąta.
 •  
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3MN7, nieruchomość oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6R2 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
 • Wadium: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 11:15.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 779/2, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ulicy Kukułczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 779/2, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0819 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – o nawierzchni asfaltowej – ulicy Kukułczej. Przez przedmiotową działkę przy wschodniej granicy biegnie przewód telekomunikacyjny.
 • W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, telekomunikacyjna, kanalizacja.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „1MNU” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 109.000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:30.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości.


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Kormoranów

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1045 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się linia kolejowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Kormoranów. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny w kształcie prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 111.000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości.

 

wprowadzono 12.05.2020

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Słowiczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Słowiczej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1526 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej ul. Słowiczej oraz do drogi nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Bocianiej.
 • W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 169.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:45.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości 

wprowadzono 12.05.2020

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 991/1, karta mapy 2, obręb Żerkowice, przy ul. Szarej

Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha

Księga wieczysta – CZ1Z/00050072/2

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce
i Żerkowice – uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XII/131/07 z dnia 29.08.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 3.31MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy.

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.

Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg i energia elektryczna.

Kształt nieruchomość – zbliżony do prostokąta.

Cena nieruchomości – 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

wprowadzono 12.05.2020

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 168/5, 168/9, 168/8, k. m. 10, obręb Zawiercie, przy ul. Podmiejskiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,7767 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00045270/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Podmiejska.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – kształt zbliżony do trapezu.
 • Cena nieruchomości – 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

 

wprowadzono 11.05.2020

 


Wykaz nr 4

wprowadzono 06.05.2020

 

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie na podstawie art. 36 Ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniach od 22 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. spis wyborców w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, pokój nr 7, w poniedziałek w godz. od 800 do 1600, a od wtorku do piątku w godz. od 700 do 1500.

W związku ze stanem epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19 w celu dokonania sprawdzenia czy wyborca został uwzględniony w spisie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia terminu wizyty w przedmiotowej sprawie (tel. 32 67 00 498).

 

Wprowadzono 22.04.2020

Ważne do 30.04.2020

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póżn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 16 kwietnia 2020 r. do tut. organu wpłynęło odwołanie od decyzji znak: WZP.030.3.3.2018 z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie przywrócenia zagospodarowania nieruchomości do stanu poprzedniego, poprzez usuniecie z działek nr: 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie) składowanych materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego oraz poprzez usunięcie płyt betonowych i zaprzestanie wykorzystywania działki nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) jako parkingu.

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane w dniu 23 kwietnia 2020 r. do organu II instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Zgodnie z art. 49 §2 wyżej powołanej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 23 kwietnia 2020 r.

 

wprowadzono 23.04.2020

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam

że w dniu 27 marca 2020 r. została wydana decyzja znak: WZP.030.3.3.2018 nakazująca właścicielowi przywrócenie zagospodarowania nieruchomości do stanu poprzedniego, poprzez usuniecie z działek nr: 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie) składowanych materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego oraz poprzez usunięcie płyt betonowych i zaprzestanie wykorzystywania działki nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) jako parkingu.

Z uwagi na stan epidemii i ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Strony mogą uzyskać od pracowników Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu, telefonicznie (32 67 225 34) lub mailowo (architektura@zawiercie.eu) wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydanej decyzji, oraz wnioskować o przesłanie drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej jej kopii celem zapoznania się z jej treścią.

Zgodnie z art. 49 §2 wyżej powołanej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 27 marca 2020 r.

Od decyzji znak: WZP.030.3.3.2018 z dnia 27 marca 2020 r. przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercia w terminie do 24 kwietnia 2020 r.

Strony mogą zrzec się przysługującego im prawa do wniesienia odwołania, w trakcie biegu wyżej wskazanego terminu (tj. do 24 kwietnia 2020 r.), poprzez złożenie stosownego oświadczenia do organu administracji publicznej, który wydał decyzję (tj. Prezydenta Miasta Zawiercia). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

wprowadzono 27.03.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Szczegóły w załączniku.

Wykaz nr 3

Wprowadzono: 20.03.2020 r.


O B W I E S Z C Z E N I E    

                                                                          PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego        w rejonie  Placu Jana Pawła II

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXII/270/20 z dnia 29 stycznia 2020r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie Placu Jana Pawła II, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały Rady Miejskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśnej 2, 42-400 Zawiercie.

2. Prezydent Miasta Zawiercie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie, tel. 32 494 12 00

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. rozporządzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego Pani/Pana wnioski/uwagi.

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

wprowadzono 03.03.2020                                       

                                                                                       

                                                                                              OBWIESZCZENIE
                                                                               PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

Na podstawie art. 48 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zawiercie

podaje do publicznej wiadomości informację

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  Placu Jana Pawła II

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Zawiercie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu  o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie Placu Jana Pawła II.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.410.49.2020.AOK z dnia 28 lutego 2020 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu. Ponadto  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu pismem znak: NS/NZ-522-02/KU/20 z dnia 28 lutego 2020r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  Placu Jana Pawła II  nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, (www.tablica.zawiercie.eu),
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu pod adresem http://www.zawiercie.bip.net.pl, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie, o którym mowa w art. 48 ust. 6 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
 • w Gazecie Wyborczej

wprowadzono 04.03.2020 r.

 

Wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat

Wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

wprowadzono 03.03.2020

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXII/271/20
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania na terenie gminy Zawiercie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane.

Jest to uchwała intencyjna rozpoczynająca proces przygotowania wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego.

Niniejszym zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania postulatów dotyczących estetyzacji przestrzeni miejskiej w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Propozycje w przedmiotowym zakresie można składać do dnia 30.04.2020r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres architektura@zawiercie.eu 

z podaniem przedmiotu wniosku, imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu Wnioskodawcy.

Informacje na temat prowadzonych prac nad projektem wymienionej uchwały publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego

w Zawierciu (zakładka „Prawo lokalne”, „Uchwała krajobrazowa”).

 

wprowadzono 28.02.2020

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  168/8, k. m. 10, obręb Zawiercie, przy ul. Podmiejskiej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,3653 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00045270/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej
  i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Podmiejska.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada nieforemny kształt.
 • Cena nieruchomości – 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

Wprowadzono: 27.02.2020 r.

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,1045 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
  Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew
  i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
  o nawierzchni asfaltowej - ul. Kormoranów.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
 • Kształt nieruchomości – regularny w kształcie prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 111.000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Wprowadzono: 27.02.2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Słowiczej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,1526 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
  Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew
  i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej ul. Słowiczej oraz do drogi nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Bocianiej.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Kształt nieruchomości – regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 169.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Wprowadzono: 27.02.2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  779/2, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, przy ulicy Kukułczej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0819 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
  Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „1MNU” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – o nawierzchni asfaltowej – ulicy Kukułczej. Przez przedmiotową działkę przy wschodniej granicy biegnie przewód telekomunikacyjny.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 109.000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%.

Wprowadzono: 27.02.2020 r.

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.  3823/2, 3823/4, k. m. 6, obręb Blanowice, przy ulicy Skarżyckiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,2890 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00063662/9
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwała Rady miejskiej w Zawierciu Nr XLII/381/17 z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „3MN7” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, „6R2” – tereny rolnicze.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Na działce  o nr ew. 3823/4 przy zachodniej granicy znajduje się słup energetyczny oraz przebiega przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – o nawierzchni asfaltowej – ulicy Skarżyckiej poprzez działkę o nr ew. 3823/1 o użytku dr.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – działka nr 3823/2 jest długa i wąska, natomiast działka nr 3223/4 posiada kształt prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3MN7, nieruchomość oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6R2 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Wprowadzono: 27.02.2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany

 

 

Zamiana nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  44/7, k. m. 58, obręb Zawiercie, przy ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,2803 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00024400/0
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap I, uchwalonego uchwałą Rady miejskiej w Zawierciu nr XXX/268/16
  z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 9 grudnia 2016 r. poz. 6711) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – „40U” – tereny zabudowy usługowej, „2KU” – teren urządzeń i usług komunikacyjnych.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość wzdłuż granicy zachodniej zagospodarowana jest zielenią miejską (porośnięta trawą oraz drzewami). W części północno – zachodniej znajduje się fragment budynku, którego większa część znajduje się na działce sąsiedniej. W części wschodniej oraz centralnej na całej długości działki znajdują się płyty drogowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Wschodniej.
 • Dostępne media – energia, woda, gaz, kanalizacja.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada nieforemny kształt zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 546.735,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

Wprowadzono: 26.02.2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany

 

 

Zamiana nieruchomości gruntowych

 

 • Nieruchomości gruntowe składające się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 25/1, 31/3, 130/2, 132 i 133, karta mapy 9, obręb Zawiercie, 1095/17, 1095/18, 1095/36, 1095/24, karta mapy 7, obręb Marciszów – księga wieczysta CZ1Z/00045270/2;1042/4, karta mapy 6, obręb Marciszów – księga wieczysta CZ1Z/00038917/8; 1042/15, karta mapy 6, obręb Marciszów – księga wieczysta CZ1Z/00046498/3
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 13,0047 ha
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolami: 1ITO – tereny składowiska odpadów, 5PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 9ZI, 10ZI – tereny zieleni izolacyjnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIIIb, RIVa, RIVb, Ba, dr, ŁIV, ŁV, PsVI,
 • Opis nieruchomości – nieruchomość jest niezagospodarowana, stanowi teren nieużytków. Dodatkowo część terenu jest podmokła i porośnięta samosiejkami krzewów i drzew oraz przebiega nad nią linia energetyczna. Na działce nr 25/1, k.m. 9, obr. Zawiercie znajduje się obiekt budowlany – boksy i hala na surowce wtórne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Podmiejskiej.
 • Dostępne media – sieci: energetyczna, wodna, kanalizacyjna.
 • Kształt nieruchomości – działka nie stanowi zwartego kompleksu. Teren o znacznej powierzchni.
 • Cena nieruchomości – 3.686.780,34 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 34/100) w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 1ITO, 5PU, nieruchomość oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 9ZI, 10ZI jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Wprowadzono: 26.02.2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.  168/5, 168/9, k. m. 10, obręb Zawiercie, przy ul. Podmiejskiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,4114 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00045270/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej
  i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Podmiejska.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada foremny kształt.
 • Cena nieruchomości – 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%    

Wprowadzono: 26.02.2020 r.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości, w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu, na terenie działek nr: 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie, 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie), na których prowadzona jest działalność.

Zgodnie z art. 49 §2 wyżej powołanej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 26 lutego 2020 r.

 

W terminie do 18 marca 2020 r., Strony mogą w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00), zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

wprowadzono 25.02.2020

 


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ogłasza w dniu 25.02.2020 o godzinie 10:00 przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem lokali.

>>> pełna treść ogłoszenia o przetargu <<<

 

wprowadzono 18.02.2020


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XVI/208/19 z dnia 30 października 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały Rady Miejskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 10 marca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

pełna treść obwieszczenia..

 

wprowadzono 28.01.2020


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 50 §1, art. 36, 10 §1, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu 4 lutego 2019 r. w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości, w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu, na terenie działek nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie), 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie), na których prowadzona jest działalność, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego wzywa do złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Prosimy o wyjaśnienie kwestii:

 • od kiedy na działkach nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie) rozpoczęto składowanie różnego rodzaju materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego oraz od kiedy odbywa się tam postój samochodów osobowych i ciężarowych,
 • czy ww. składowanie materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego powoduje uciążliwość dla nieruchomości sąsiednich (np. powoduje zagrożenie zdrowia, mienia, środowiska itp.),
 • od kiedy na działce nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) rozpoczęto składowanie kręgów i rur betonowych oraz płyt drogowych betonowych,
 • kiedy część nawierzchni działki nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) została utwardzona betonowymi płytami drogowymi,
 • od kiedy działka nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) jest wykorzystywana jako parking samochodowy,
 • czy użytkowanie części działki nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) pod parking samochodowy powoduje uciążliwość dla nieruchomości sąsiednich (jeżeli taka uciążliwość występuje, prosimy wskazać jakiego rodzaju jest to uciążliwość).

Ponadto prosimy o przedstawienie również innych okoliczności, które dotyczą przedmiotowej sprawy i mogą mieć znaczenie, a które dotychczas nie były poddawane pod rozwagę tut. organu.

Zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 24 stycznia 2020 r. 

Wyjaśnień można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika (po przedstawieniu pełnomocnictwa) na piśmie lub osobiście w terminie do 14 lutego 2020 r. Wyjaśnienia w formie pisemnej należy kierować droga pocztową na adres: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu (zlokalizowanego na parterze budynku) – adres j.w. Wyjaśnienia ustne można zgłaszać do protokołu pracownikowi Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 208 II piętro Urzędu Miejskiego w Zawierciu – adres j.w.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm), informujemy że w związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie o wyjaśnienia stron postępowania oraz w związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia wszystkim stronom postępowania możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a także zapewnienia możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, termin załatwienia sprawy ulega przesunięciu. Przewidywany termin załatwienia sprawy:  do 6 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 37 § 1 i § 2 wyżej powołanej  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia na bezczynność organu oraz na przewlekłość prowadzonego postepowania. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercia.

wprowadzono: 23.01.2020 r.

 

Urząd Miejski w Zawierciu - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego  podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.747.25.2019 z dnia 13 stycznia 2020 r. informujace, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji p.n.: ,,Rewitalizacja  i odbuowa częsciowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Siewierz-Zawiercie, w ramach projektu p.n. ,,Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".

 

wprowadzono: 22.01.2020 r.

Wykaz nr 22

wprowadzono 12.12.2019


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 49a oraz art. 101 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 6 grudnia 2019 r. tut. organ wydał postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości, w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu, na terenie działek nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie), 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie), na których prowadzona jest działalność, zawieszone postanowieniem znak WZP.030.3.3.2018.EN z dnia 26 kwietnia 2019 r. do czasu rozstrzygnięcia sprawy legalności istniejących zabudowań na działce nr ew. 59/4 k.m. 66 obręb Zawiercie, przy ul. Żabiej w Zawierciu, prowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

Wyżej wymienione postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego z urzędu znajduje się w aktach sprawy. Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00).

Zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 6 grudnia 2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1, art. 79, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z podjęciem w dniu 6 grudnia 2019 r. postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości, w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu, na terenie działek nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie), 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie), na których prowadzona jest działalność,

zawiadamiam

że w dniu 8 stycznia 2020 r. o godz. 10°° zostanie przeprowadzona przez pracowników Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu wizja lokalna na działkach nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie), 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie), przy ul. Żabiej w Zawierciu.

Zgodnie z art. 79 §2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Stosownie do art. 36 Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam jednocześnie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy z uwagi na konieczność dokonania oględzin w terenie i zebrania materiału dowodowego. Planowany termin wydania decyzji – do 6 lutego 2020 r. Stosownie do art. 37 §1 pkt 1 Kpa pouczamy, że stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 6 grudnia 2019 r.

 

wprowadzono 06.12.2019

 


wykaz nr 20

wykaz nr 21

 

wprowadzono 02.12.2019


Sprostowanie ogłoszenia
o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 1/1, karta mapy 39, obr. Zawiercie przy ul. Piotra Ściegiennego 3

Prezydent Miasta Zawiercie prostuje treść ogłoszenia, które ukazało się w dniu 6 listopada 2019 r. w Gazecie Wyborczej, na stronie internetowej zawiercie.eu w zakładce obwieszczenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej zawiercie.bip.net.pl. w następujący sposób:

W treści ogłoszenia dotyczącego opisu nieruchomości jest zapis o treści:

„nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wzniesionym w technologii tradycyjnej murowanej, kryty dachówką, nieocieplony o powierzchni użytkowej 81,44 m2.” powinno być:

„nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o konstrukcji drewnianej, otynkowany, wybudowany na fundamencie murowanym, kryty dachówką, nieocieplony o powierzchni użytkowej 81,44 m2.”

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

wprowadzono 26.11.2019

 


Wykaz Nr 18/2019

 

Wykaz Nr 19/2019

 

wprowadzono 21.11.2019

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 550/16, 550/24, karta mapy 4, obręb Marciszów
przy ul. Inwestycyjnej

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 550/16, 550/24, k. m. 4, obręb Marciszów

Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,3362 ha

Księga Wieczysta: CZ1Z/00051427/3

Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsVI, RIVb

 Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta trawami oraz samosiejkami i krzewami. Posiada dostęp do drogi publicznej –
ul. Inwestycyjnej. Nieruchomość nie jest uzbrojona.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej
w Zawierciu z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 13 maja 2010 r.
Nr 84 poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 8 września 2017 r. poz. 4823) działka nr 550/16 zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 1P1 – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Zgodnie z uchwałą Nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3 obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4 obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4 obręb Marciszów) (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 7 marca 2014 r. poz. 1420) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XXXVII/332/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 10 kwietnia 2017 r. poz. 2522) działka nr 550/24 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 2.P-U – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług).

Kształt nieruchomości: nieforemny.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń. W dziale I-SP księgi wieczystej wpisane są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale III innych ksiąg wieczystych – prawa służebności gruntowych i nie dotyczą zbywanej nieruchomości.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Cena wywoławcza nieruchomości: 425.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Wadium: 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 r. w Sali 104 (na I piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 5 grudnia 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, za kogo zostało wpłacone wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 

W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 

W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic przedmiotowej nieruchomości Nabywca ustali warunki tego okazania z wybranym przez siebie geodetą. Okazanie granic, w tym również wznowienie lub wyznaczenie znaków granicznych nastąpi na koszt Nabywcy.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości.

 

Załącznik 1

Załącznik 2

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 1/1, karta mapy 39, obręb Zawiercie przy ul. Piotra Ściegiennego 3

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1/1, k. m. 39, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0959 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00024400/0
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: B
 •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem wzniesionym w technologii tradycyjnej murowanej, kryty dachówką, nieocieplony o powierzchni użytkowej 81,44 m2. Na parterze dwa pokoje, pokój z aneksem kuchennym, łazienka. Na poddaszu jeden pokój, możliwość adaptacji dodatkowej powierzchni. Dach nieocieplony. Wnętrza wykończone w niskim standardzie. Nieruchomość ogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Piotra Ściegiennego. Dostępne media: wodociąg, energia elektryczna, gaz i kanalizacja.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LII/499/18 z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 75MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń. W dziale III księgi wieczystej wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe (odpłatna służebność przesyłu) która nie dotyczy zbywanej nieruchomości.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 310.000,00 zł (słownie: trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100) zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.).
 • Wadium: 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, mogą ją oglądać
w dniach:

- 19 listopada 2019 r. w godzinach 09.00 – 10.00

- 28 listopada 2019 r. w godzinach 14.00 – 15.00

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 grudnia 2019 r. w Sali 104 (na I piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 4 grudnia 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, za kogo zostało wpłacone wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

wprowadzono 06.11.2019

 


 

Wykaz nr 17

 

wprowadzono 06.11.2019

 


Wykaz nr 16

 

wprowadzono 31.10.2019


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 2/16, karta mapy 19, obręb Zawiercie przy ul. Długiej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/16, k. m. 19, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0934 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00007583/1
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsV
 •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona jest płotem z siatki stalowej z bramą i furtką stalową w pogorszonym stanie technicznym. Na nieruchomości znajdują się samosiejki drzew i krzewów oraz drewniana szopa nie związana trwale z gruntem. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Długa. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/381/17 z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście
 • i na rysunku ww. planu symbolem: 41MN4  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do wydłużonego prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
 • w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 3 września 2019 r.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2019 r. w Sali 104 (na I piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 20 listopada 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, za kogo zostało wpłacone wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu

 

wprowadzono 24.10.2019

 


 

Wykaz nr 15

wprowadzono 24.10.2019

 


 

 O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  ul. Mrzygłodzkiej

         Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.  z 2018 r  poz. 2081 z późn.zm.), informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XIV/194/19 z dnia 25 września   2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie  dla obszaru położonego w rejonie ul. Mrzygłodzkiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla której przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków  w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 12 listopada 2019 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):    
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                  o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

 

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

 

wprowadzono 10.10.2019

 


  O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  ul. Mrzygłodzkiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XIV/194/19 z dnia 25 września 2019r.                   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Mrzygłodzkiej, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały Rady Miejskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski                        w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 12 listopada 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśnej 2, 42-400 Zawiercie.

2. Prezydent Miasta Zawiercie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie, tel. 32 494 12 00

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. rozporządzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego Pani/Pana wnioski/uwagi.

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

wprowadzono 10.10.2019

 


Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym dotyczący nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 550/16 i 550/24, k. m. 4, obręb Marciszów przy ul. Inwestycyjnej, który został również wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 08.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu

 

Wprowadzono 08.10.2019

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia został zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1/1, k. m. 39, obręb Zawiercie przy ul. Piotra Ściegiennego 3, który został również wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 08.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r. na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Wprowadzono 08.10.2019

 


 

Wykaz nr 14

Wprowadzono 23.09.2019

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Słowiczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Słowiczej
  • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1526 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
  •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej
   ul. Słowiczej oraz do drogi nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Bocianiej. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 169.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
  • Wadium: 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 12 sierpnia 2019 r.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w Sali 104 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9:30.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 22 października 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

>>> ZAŁĄCZNIK nr 1 <<<

wprowadzono 13.09.2019

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Kormoranów

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów
  • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1045 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
  •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się linia kolejowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Kormoranów. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Kształt nieruchomości: regularny w kształcie prostokąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 111.000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
  • Wadium: 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 12 sierpnia 2019 r.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w Sali 104 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 22 października 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

>>> ZAŁĄCZNIK nr 1 <<<

wprowadzono 13.09.2019

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 508, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Jaskółczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 508, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,0483 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
  •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej –
   ul. Jaskółcza. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 44.700,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
  • Wadium: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 9 lipca 2019 r.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 października 2019 r. w Sali 104 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 22 października 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobui trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

>>> ZAŁĄCZNIK nr 1 <<<

wprowadzono 13.09.2019

 

 

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie
nr ew. 1956/6, 1956/7, 1956/12, karta mapy 8, obręb Kromołów
przy ul. Karlińskiej

 

 • Nieruchomość rolna niezabudowana składająca się działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1956/6, 1956/7, 1956/12, karta mapy 8, obręb Kromołów przy ul. Karlińskiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,6741 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00040667/7
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Teren pofałdowany. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ulicy Karlińskiej.

W sąsiedztwie nieruchomości: sieć wodociągowa i elektryczna.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3R3” – tereny rolnicze.
 • Kształt nieruchomości – działki stanowią zwarty kompleks o kształcie nieregularnego wielokąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
  z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)
 • Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. w Sali 104 (na I piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 14 października 2019 r.....

... pełna treść obwieszczenia...

Załączniki:

Wzór nr 1

Wzór nr 2

Wzór nr 3

Wzór nr 4

Wzór nr 5

 

wprowadzono 12.09.2019

 

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr IV/38/19 z dnia 30 stycznia 2019 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Bohaterów Westerplatte, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały                           w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu,

w dniach od 9 września 2019 r. do 30 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro), o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 14 października 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

2. Prezydent Miasta Zawiercie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie, tel. 32 494 12 00

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek/uwagę -  może być niemożliwe.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. rozporządzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego Pani/Pana wnioski/uwagi.

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

wprowadzono 29.08.2019

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Siewierskiej

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr VIII/76/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Siewierskiej, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 9 września 2019 r. do 30 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro), o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

 

wprowadzono 28.08.2019

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

dla obszaru położonego w rejonie ul. Siewierskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Siewierskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 9 września 2019 r. do 30 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro) o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 21 ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu dla obszaru objętego projektem planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w postaci elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 października 2019 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.  wprowadzono 28.08.2019

 


 

Wykaz nr 13

 

wprowadzono 16.08.2019


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 2/16, karta mapy 19, obręb Zawiercie przy ul. Długiej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/16, k. m. 19, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0934 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00007583/1
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsV
 •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona jest płotem z siatki stalowej z bramą i furtką stalową w pogorszonym stanie technicznym. Na nieruchomości znajdują się samosiejki drzew i krzewów oraz drewniana szopa nie związana trwale z gruntem. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Długa. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/381/17 z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście
 • i na rysunku ww. planu symbolem: 41MN4  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do wydłużonego prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
 • w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

>>> Pełna treść <<<

 

Załączniki:

>> Oświadczenie <<

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 991/1, karta mapy 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 991/1, k. m. 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00050072/2
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona.
 • Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.
 • Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XII/131/07 z dnia
 • 29.08.2007  r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 3.31MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena nieruchomości – 102 000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100),
 • w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

>>> Pełna treść <<<

 

Załączniki:

>> Oświadczenie <<

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1956/6, 1956/7, 1956/12, karta mapy 8, obręb Kromołów, przy ul. Karlińskiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,6741 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00040667/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3R3” – tereny rolnicze.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami. Teren pofałdowany. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ulicy Karlińskiej.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa i elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – działki stanowią zwarty kompleks o kształcie nieregularnego wielokąta.
 • Cena nieruchomości – 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t.j. Dz. U.
  z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.)

 

 

 

wprowadzono 02.08.2019

 


Wykaz nr 12

 

wprowadzono 02.08.2019


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr V/42/19 z dnia 27 lutego 2019 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu
zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I,  

w dniach od 5 sierpnia 2019 r. do 26 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro), o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 9 września 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśnej 2, 42-400 Zawiercie.

2. Prezydent Miasta Zawiercie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie, tel. 32 494 12 00

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. rozporządzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego uwagi ze składającym uwagi.

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Słowiczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Słowiczej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1526 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej ul. Słowiczej oraz do drogi nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Bocianiej.
 • W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 211.300,00 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy trzysta złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 42.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Sali 104 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:30.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl,

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie

wprowadzono 11.07.2019

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Kormoranów

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1045 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się linia kolejowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Kormoranów. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny w kształcie prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 138.700,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 27.000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 12 sierpnia 2019 r. w Sali 104 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 6 sierpnia 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

 

ZAŁĄCZNIKI:

Oświadczenie

wprowadzono 11.07.2019

 


Wykaz nr 10

 

wykaz nr 11

 

wprowadzono 10.07.2019

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr V/43/19 z dnia 27 lutego 2019 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II,
 

w dniach od 15 lipca 2019 r. do 5 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 lipca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro), o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśnej 2, 42-400 Zawiercie.

2. Prezydent Miasta Zawiercie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie, tel. 32 494 12 00

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą zewnętrzni wykonawcy projektów dokumentów planistycznych realizujących zadania publiczne na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej oraz operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. rozporządzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego uwagi ze składającym uwagi.

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

  wprowadzono 04.07.2019


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr ew. 168/5, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej,
wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

1. Przedmiot przetargu:

 

1) Oznaczenie nieruchomości: działka nr ew. 168/5, k.m. 10, obręb Zawiercie

2) Powierzchnia nieruchomości: 0,8020 ha

3) Księga Wieczysta: CZ1Z/00045270/2

4) Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: RIVb

5) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niska (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
– ul. Podmiejska. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

6) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej
i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu
Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

7) Kształt nieruchomości: działka posiada kształt zwartego czworokąta.

8) Cena wywoławcza nieruchomości: 353.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

9) Wadium: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

>>>  więcej.... <<<

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

 

 

wprowadzono 21.06.2019

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/16, karta mapy 19, obręb Zawiercie, przy ul. Długiej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0934 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00007583/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej
 • w Zawierciu Nr XLII/381/17z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
 • z 2017 r., poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 41MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona jest płotem z siatki stalowej z bramą i furtką stalową w pogorszonym stanie technicznym. Na nieruchomości znajdują się samosiejki drzew i krzewów oraz drewniana szopa nie związana trwale z gruntem. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Długa. Teren płaski.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomość – zbliżony do wydłużonego prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 122.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

   

   

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

  przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

  Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 991/1, karta mapy 2, obręb Żerkowice, przy ul. Szarej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00050072/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce
  i Żerkowice – uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XII/131/07 z dnia 29.08.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 3.31MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomość – zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 102.000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

wprowadzono 19.06.2019

 


Wykaz nr 9

 

wprowadzono 10.06.2019

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 508, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Jaskółczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 508, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0483 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej –
 • ul. Jaskółcza. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 55.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. w Sali 104 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 3 lipca 2019 r.

 

>>> więcej...<<<

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 06.06.2019

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 580, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Kormoranów

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 580, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0511 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta nieznacznie samosiejkami drzew i krzewów. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się linia kolejowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Kormoranów. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 65.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 lipca 2019 r. w Sali 104 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:30.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 3 lipca 2019 r.

 

>>> więcej...<<<

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 06.06.2019

 


Wykaz Nr 8/2019  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat
 

 Wykaz Nr 7/2019  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

Wprowadzono 04.06.2019

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 613/28, k. m. 4, obręb Marciszów, przy ul. Technologicznej
 • Powierzchnia nieruchomości – 1,6855 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00051427/3
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej
 • i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – „1P1” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, „7ZE” – tereny zieleni.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVa
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta trawą oraz samosiejkami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Myśliwska poprzez działkę o nr ew. 960 (użytek według ewidencji gruntów – dr).
 • Przez działkę w południowej części przebiegają sieci podziemnej infrastruktury technicznej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg, sieć teletechniczna). W zakresie ww. infrastruktury zostanie ustanowiona bezpłatna służebność gruntowa na rzecz Gminy Zawiercie. Dodatkowo nabywca zobligowany będzie w akcie notarialnym do zobowiązania się do ustanowienia na czas nieoznaczony służebności przesyłu w przypadku zbycia przez Gminę Zawiercie własności urządzeń w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego.
 • Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Sosnowiecko – Dąbrowskiej.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, telekomunikacja i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada kształt zbliżony do trapezu.
 • Cena nieruchomości – 840.000,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1P1, część nieruchomości oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 7ZE jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z póź. zm.).
 • Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.).