Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Obwieszczenia

Strona główna » Urząd Miejski » Obwieszczenia

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  168/5, k. m. 10, obręb Zawiercie, przy ul. Podmiejskiej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,8020 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00045270/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej
  i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Podmiejska.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada kształt zwartego czworokąta.
 • Cena nieruchomości – 353.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

  wprowadzono 17.05.2019

O B W I E S Z C Z E N I E                              

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego                                   w rejonie  ul. Siewierskiej

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr VIII/76/19                 z dnia 24 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego                                   w rejonie ul. Siewierskiej, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały Rady Miejskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym                         na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 10 czerwca 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego                                                 w rejonie ul. Siewierskiej

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia                     3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko                       (t.j. Dz.U. z 2018 r.  poz. 2081 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską             w Zawierciu uchwały Nr VIII/76/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Siewierskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  dla której przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków              w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 10 czerwca                 2019 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   


Wykaz nr 5

Wykaz nr 6

 

29.04.2019

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 §1, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),                   w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu              4 lutego 2019 r. w sprawie przywrócenia zagospodarowania nieruchomości, w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu, na terenie działek nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie), 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie), na których prowadzona jest działalność,

zawiadamiam

że w dniu 26 kwietnia 2019 r. tut. organ wydał postanowienie o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie przywrócenia zagospodarowania nieruchomości, w sposób zgodny  z ustaleniami miejscowego planu, na terenie działek nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie), 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie), na których prowadzona jest działalność -  do czasu rozstrzygnięcia sprawy legalności istniejących zabudowań na działce nr ew. 59/4 k.m. 66 obręb Zawiercie, przy ul. Żabiej w Zawierciu, prowadzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zawierciu.

Zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 26 kwietnia 2019 r.   

Zgodnie z art. 49b §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 lub art. 49a cytowanej ustawy, o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż                         w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Słowiczej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,1526 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
 • Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
 • (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew
 • i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej ul. Słowiczej oraz do drogi nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Bocianiej.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Kształt nieruchomości – regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 211.300,00 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy trzysta złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.
 •  

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,1045 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
 • Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
 • (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew
 • i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
 • o nawierzchni asfaltowej - ul. Kormoranów.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
 • Kształt nieruchomości – regularny w kształcie prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 138.700,00 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 508, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia działki – 0,0483 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
 • Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
 • (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Jaskółcza. Tren płaski.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
 • Kształt nieruchomości – regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 55.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

wprowadzono 24.04.2019

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 580, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów
 • Powierzchnia działki – 0,0511 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
  Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „32MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta nieznacznie samosiejkami drzew i krzewów. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się linia kolejowa. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Kormoranów.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
 • Kształt nieruchomość – zbliżony do kwadratu.
 • Cena nieruchomości – 65.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 779/1, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa na rogu ulic Łabędziej i Kukułczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 779/1, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0878 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 •  Opis nieruchomości: nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – o nawierzchni asfaltowej – ulicy Łabędziej i Kukułczej. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „1MNU” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 109.000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w Sali 104 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 915, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 915, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa

  • Powierzchnia nieruchomości: 0,0704 ha

  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7

  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp

  • Opis nieruchomości: nieruchomość niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz kilkoma samosiejkami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Jaskółcza o nawierzchni utwardzonej. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.

  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „26MN”, „11MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  • Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.

  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  • Cena wywoławcza nieruchomości: 80.300,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

  • Wadium: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w Sali 104 (I piętro) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:30.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 15.04.2019

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 2/16, karta mapy 19, obręb Zawiercie przy ul. Długiej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/16, k. m. 19, obręb Zawiercie
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,0934 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00007583/1
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsV
  •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona jest płotem z siatki stalowej z bramą i furtką stalową w pogorszonym stanie technicznym. Na nieruchomości znajdują się samosiejki drzew i krzewów oraz drewniana szopa nie związana trwale z gruntem., porośnięta zielenią niską oraz kilkoma drzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Długa. Teren nieruchomości jest płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
   z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/381/17 z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście
   i na rysunku ww. planu symbolem: 41MN4  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Kształt nieruchomości: zbliżony do wydłużonego prostokąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
  • Wadium: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
   w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 30 listopada 2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w Sali 104 (na I piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 11:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 991/1, karta mapy 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 991/1, k. m. 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00050072/2
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.

Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XII/131/07 z dnia 29.08.2007  r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 3.31MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena nieruchomości – 102 000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100),
  w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Pierwszy przetarg odbył się 19 grudnia 2018 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. w Sali 104 (na I piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 11:30.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 15.04.2019

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E                              

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr V/42/19 z dnia 27 lutego 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu             Nr XLII/381/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r. poz. 4461).                                                                                     

Zmiana dotyczyć będzie zapisów w § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30,                § 31, § 33, § 34,  § 35, § 51 tekstu planu.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym                         na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia                                 17 maja 2019 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.


OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko dla zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów:  Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II.

 

Stosownie do treści art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.), organy właściwe w sprawach opiniowania projektów planów miejscowych, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Zawierciu, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej zmiany części tekstowej miejscowego planu, wprowadzającego jedynie niewielkie w stosunku do przyjętego już dokumentu modyfikacje, co nie będzie miało wpływu na charakter przewidywanych działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, wynikające z ustaleń przyjętego już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu                         Nr XLVIII/439/17 z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r. poz. 7012).                                                                                                      

 


 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko dla zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów:  Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I.

 

Stosownie do treści art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz                  o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.zm.), organy właściwe w sprawach opiniowania projektów planów miejscowych, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                      w Zawierciu, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej zmiany części tekstowej miejscowego planu, wprowadzającego jedynie niewielkie w stosunku do przyjętego już dokumentu modyfikacje, co nie będzie miało wpływu na charakter przewidywanych działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, wynikające z ustaleń przyjętego już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu                         Nr XLII/381/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017r. poz. 4461).                                                                                    

 


 

WYKAZ Nr 4/2019 Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat. 

>>> załącznik <<<

Wprowadzono  29.03.2019 

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 915, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia działki – 0,0704 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
 • Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
 • (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „26MN”, „11MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz kilkoma samosiejkami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Jaskółcza o nawierzchni utwardzonej.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
 • Kształt nieruchomość – regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 80.300,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 779/1, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, na rogu ulic Łabędziej
 • i Kukułczej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0878 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
 • Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
 • (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „1MNU” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – o nawierzchni asfaltowej – ulicy Łabędziej
 • i Kukułczej.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 109.000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%.

 

wprowadzono 12.02.2019


Wykaz nr 1

Wykaz nr 2

Wykaz nr 3

 

wprowadzono 05.03.2019


WYKAZ Nr 29/2018

nieruchomości przeznaczonych po raz kolejny do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej powyżej 3 lat

 

>>>pełna treść<<<

 

wprowadzono 28.12.2018


Wykaz nr 24

Wykaz nr 25

Wykaz nr 26

Wykaz nr 27

Wykaz nr 28

 

wprowadzono 27.12 2018

 


Wykaz nr 1/2018

Wynajem pomieszczenia usytuowanego w budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu pod działalność handlowo-usługową, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

pełna treść

 

wprowadzono 14.12.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/5, karta mapy 58, obręb Zawiercie przy ulicy 3 Maja, z przeznaczeniem na ekspozycję treści reklamowych

 

pełna treść

 

wprowadzono 13.12.3018

 


Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie przy rogu ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, z przeznaczeniem na ekspozycję treści reklamowych

 

pełna treść

 

wprowadzono 13.12.3018

 


Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie przy rogu ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, z przeznaczeniem na ekspozycję treści reklamowych

 

pełna treść

 

wprowadzono 13.12.3018

 


WYKAZ Nr 23 /2018

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

pełna treść

 

wprowadzono 29.11.2018

 


WYKAZ Nr 22 /2018

nieruchomości przeznaczonych do użyczenia.

pełna treść

 

wprowadzono 29.11.2018

 


Wykaz nr 21/2018

Prezydent Miasta Zawiercie (działając na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczone zostały do dzierżawy na cel związany
z ekspozycją treści reklamowych, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, poniżej wskazanych części nieruchomości

więcej...

 

wprowadzono 21.11.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 21/4, karta mapy 69, obręb Zawiercie przy ul. Bzowskiej

I przetarg odbył się w dniu 26 czerwca 2018 r.

II przetarg odbył się w dniu 2 października 2018 r.

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 21/4, k. m. 69, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1245 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00034546/8
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: ŁV, PsVI, Lzr-RVI
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, w przeważającej części porośnięta zielenią wysoką (zadrzewiona). Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej -
 • ul. Bzowska. Teren płaski, w południowej części działka nierówna, nachylona
 • w kierunku południowym. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LII/499/18 z dnia 28.03.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r., poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem: 30MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 93 200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 16.11.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 991/1, karta mapy 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 991/1, k. m. 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00050072/2
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona.
 • Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.
 • Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XII/131/07 z dnia 29.08.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 3.31MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
 •  
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena nieruchomości – 102 000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych 00/100),
 • w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 

w terminie do dnia 13 grudnia 2018 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 16.11.2018

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 3823/3, karta mapy 6, obręb Blanowice przy ul. Skarżyckiej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3823/3, k. m. 6, obręb Blanowice przy ul. Skarżyckiej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1661 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00063662/9
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana i nieogrodzona. Na nieruchomości znajduje się składnik budowlany w postaci drogi dojazdowej o nawierzchni szutrowej. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega kabel energetyczny o długości około 18 m i wodociąg o długości około 24 m.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Skarżycka.

Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/381/17 z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 3MN7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 • Kształt nieruchomości – lekko wydłużony trapez.

 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena nieruchomości – 113 300,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.

 • Wadium: 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 

w terminie do dnia 12 grudnia 2018 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 16.11.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 2400/3, karta mapy 8, obręb Blanowice przy ul. Glinianej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2400/3, k. m. 8, obręb Blanowice przy ul. Glinianej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1332 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00044070/3
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RV, ŁIV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, nieogrodzona, porośnięta drzewami i krzewami. Teren nieruchomości wykazuje lekki spadek. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Gliniana
 • Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu
 • Nr XLII/381/17 z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 4MNU3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do wydłużonego prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena nieruchomości – 86 100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 05.11.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.: 293/10, 294/5 i 295/5, karta mapy 2,
obręb Kosowska Niwa przy ul. Łabędziej i Przepiórczej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych:
 • - nr ew. 293/10, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 0,0123 ha,
 • - nr ew. 294/5, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 0,0048 ha,
 • - nr ew. 295/5, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 0,0522 ha.
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,0693 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RVI, Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, częściowo porośnięta trawą oraz kilkoma samosiejkami.
 • Teren nieruchomości jest płaski. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Łabędzia i ul. Przepiórcza
 • Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/514/06 z dnia 21.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 1 sierpnia 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 18MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena nieruchomości – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 05.11.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 50, karta mapy 61, obręb Zawiercie przy ul. Podleśnej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 50, k. m. 61, obręb Zawiercie przy ul. Podleśnej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0675 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00003359/4
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana, silnie porośnięta samosiejkami drzew i krzewów.

Teren nieruchomości jest płaski.

Nieruchomość w części objęta jest strefą oddziaływania kolei.

Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LII/499/18 z dnia 28.03.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r., poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 51MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do trapezu.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena nieruchomości – 51 300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 05.11.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 74/3, karta mapy 23, obręb Zawiercie przy ul. Cichej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 74/3, k. m. 23, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0754 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00024398/2
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, ogrodzona od frontu płotem z siatki z furtką i bramą stalową. Nad działką biegną linie średniego napięcia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Cichej.
 • W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: woda, gaz, prąd, kanalizacja.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Ręby – Zuzanka, uchwalonym uchwałą nr XV/175/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24.10.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 27 listopada 2007 r. Nr 198 poz. 3845) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – 34MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej.
 • Kształt nieruchomości: działka w kształcie prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 78.300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 02.11.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 1/15, karta mapy 68, obręb Zawiercie przy ul. Wypaliska

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1/15, k. m. 68, obręb Zawiercie:
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,2414 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00002509/4
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RV, PsV
 • Opis nieruchomości: nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską, średnią i wysoką – teren zadrzewiony. Nieruchomość graniczy z działką będącą drogą gminną – ul. Wypaliska. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne są media: woda, gaz, prąd, kanalizacja sanitarna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonym uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: działka w kształcie prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 156.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 31.000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 02.11.2018

 


 

Wykaz nr 20/2018

Prezydent Miasta Zawiercie (działając na podstawie art. 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że przeznaczona została do dzierżawy na cel związany
z ekspozycją treści reklamowych na okres do 30 listopada 2019 r., poniżej wskazana część nieruchomości położonej w Zawierciu przy rogu ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej.

więcej...

 

wprowadzono 31.10.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr ew. 168/4, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej,
wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

 

1. Przedmiot przetargu:

1) Oznaczenie nieruchomości: działka nr ew. 168/4, k.m. 10, obręb Zawiercie

2) Powierzchnia nieruchomości: 0,7028 ha

3) Księga Wieczysta: CZ1Z/00045270/2

4) Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: RIVb

5) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –
ul. Podmiejskiej. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

6) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej
i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu
Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

7) Kształt nieruchomości: działka posiada kształt zwartego czworokąta.

8) Cena wywoławcza nieruchomości: 311.700,00 zł (słownie: trzysta jedenaście tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

9) Wadium: 62 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 29.10.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 406/7, karta mapy 7, obręb Łośnice przy ul. Snopkiewiczówny

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 406/7, k. m. 7, obręb Łośnice
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0834 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00026554/8
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ulicy Snopkiewiczówny. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne są media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej
 • w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 85MN4 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: teren płaski, działka o kształcie zbliżonym do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 99 700,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 19 000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 listopada 2018 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 23 listopada 2018 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 29.10.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 2/16, karta mapy 19, obręb Zawiercie przy ul. Długiej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/16, k. m. 19, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0934 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00007583/1
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsV
 •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona jest płotem z siatki stalowej z bramą i furtką stalową w pogorszonym stanie technicznym. Na nieruchomości znajdują się samosiejki drzew i krzewów oraz drewniana szopa nie związana trwale z gruntem., porośnięta zielenią niską oraz kilkoma drzewami. Działka posiada dostęp do drogi publicznej - ul. Długa. Teren nieruchomości jest płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/381/17 z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście
 • i na rysunku ww. planu symbolem: 41MN4  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do wydłużonego prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100)
 • w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 11:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 26 listopada 2018 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U.z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 29.10.2018

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr ew. 3823/3, k. m. 6, obręb Blanowice, przy ul. Skarżyckiej,
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1661 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00063662/9
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego –
 • 3MN7” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana
 • i nieogrodzona. Na nieruchomości znajduje się składnik budowlany w postaci drogi dojazdowej o nawierzchni szutrowej. Wzdłuż zachodniej granicy działki przebiega kabel energetyczny o długości około 18 m i wodociąg o długości około 24 m. nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Skarżycka.
 • Dostępne media: wodociąg i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – lekko wydłużony trapez
 • Cena nieruchomości – 113 300,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy trzysta złotych), w tym podatek VAT według stawki 23%

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr ew. 991/1, k. m. 2, obręb Żerkowice, przy ul. Szarej,
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00050072/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego –
  3.31MN1” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.
 • Dostępne media: wodociąg i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 102 000,00 zł (słownie: sto dwa tysiące złotych), w tym podatek VAT według stawki 23%


  wprowadzono 25.10.2018
   

 

WYKAZ Nr 19/2018

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

1) Nieruchomość gruntowa oznaczona jako:

Część działki nr ew.100/48, k. m.35, obręb Zawiercie przy ul. Huldczyńskiego w Zawierciu.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0015 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00024399/9
 • Przeznaczenie nieruchomości pod montaż garażu o konstrukcji żelbetonowej - przenośnej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • 10 MW” – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
 • 64U” – tereny zabudowy usługowej
 • Opis nieruchomości – kształt działki regularny
 • Okres trwania dzierżawy – do 3 lat od dnia podpisania umowy
 • Wysokość opłaty – czynsz dzierżawny płatny rocznie – 4,50 zł netto plus podatek VAT 23 % za 1 m 2 / rok.
 • Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie
 • Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

 

wprowadzono 24.10.2018

 


 

WYKAZ Nr 18/2018

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew.60/3, k. m.66, obręb Zawiercie przy ul. Żabiej w Zawierciu.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1029 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00002066/6
 • Przeznaczenie nieruchomości – zieleń przydomowa
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
 • 35MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny
 • Okres trwania dzierżawy – do 3 lat od dnia podpisania umowy
 • Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie – 0,26 zł za 1 m 2 / rok.
 • Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie
 • Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew.60/2, k. m.66, obręb Zawiercie przy ul. Żabiej w Zawierciu.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0766 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00002066/6
 • Przeznaczenie nieruchomości – zieleń przydomowa
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp, Bz
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
 • 35MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny
 • Okres trwania dzierżawy – do 3 lat od dnia podpisania umowy
 • Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie – 0,26 zł za 1 m 2 / rok.
 • Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie
 • Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji


wprowadzono 22.10.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 210/36 i 210/39, karta mapy 11, obręb Zawiercie przy ul. Cerefisko na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie jako nr ew.:
 • 210/36, k. m. 11, obręb Zawiercie o powierzchni 1,1642 ha,
 • 210/39, k. m. 11, obręb Zawiercie o powierzchni 0,2033 ha,
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,3675 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00037073/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – 1PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Teren nieruchomości wykazuje różnice rzędnych wysokości
 • i jest podmokły w związku z położeniem poniżej terenu sąsiedniego. Na nieruchomości znajdują się samosiejki drzew i krzewów Na działce o nr ew. 210/36 wzdłuż granicy z działką o nr ew. 210/24 znajduje się rów oraz ogrodzenie ogrodów działkowych. Ponadto nad południowo – wschodnią częścią działki nr ew. 210/36 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kVW, natomiast nad środkową częścią działki o nr ew. 210/39 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110kV. Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.
 • W stosunku do przedmiotowej nieruchomości prowadzone jest postępowanie administracyjne przez Burmistrza Miasta Myszków pod sygnaturą OK.6331.12.2017.ZP dotyczące zalewania działki o nr ew. 210/36.
 • Kształt nieruchomości – nieregularny wielokąt.
 • Cena nieruchomości – 443 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 88 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100)
 • w formie pieniężnej

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 14 grudnia 2018 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 19.10.2018

 


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 74/3, k. m. 23, obręb Zawiercie, przy ul. Cichej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0754 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00024398/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Ręby – Zuzanka, uchwalonym uchwałą nr XV/175/07 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24.10.2007 r.
 • (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 27 listopada 2007 r. Nr 198 poz. 3845) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „34MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • w zabudowie wolno stojącej i bliźniaczej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, ogrodzona od frontu płotem z siatki z furtką i bramą stalową. Nad działką biegną linie średniego napięcia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Cichej.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: woda, gaz, prąd, kanalizacja.
 • Kształt nieruchomości – działka w kształcie prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 78.300,00 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
   

  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

  przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

  Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1/15, k. m. 68, obręb Zawiercie, przy ul. Wypaliska
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,2414 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00002509/4
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonym uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „1MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RV, PsV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską, średnią i wysoką – teren zadrzewiony. Nieruchomość graniczy z działką będącą drogą gminną – ul. Wypaliska
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: woda, gaz, prąd, kanalizacja sanitarna.
 • Kształt nieruchomości – działka w kształcie prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 156.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

 


wprowadzono 09.10.2018
 


WYKAZ Nr 17/2018

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

I Nieruchomości gruntowe – charakterystyka ogólna:

Łączna powierzchnia 52,5259 ha

Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowe ,działki o różnych kształtach.

Okres trwania dzierżawy- umowa podpisywana na kolejny rok z możliwością przedłużenia w formie pisemnego aneksu za zgodą obu stron do 31.12.2021r

Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie

- 0,05 za 1 m² rocznie za teren o pow. do 6000 m²

- 0,01 zł za 1 m2 rocznie za każdy 1 m2 powyżej 6000 m2

Termin płatności czynszu - w terminie ustalonym w umowie

Zasady aktualizacji czynszu - możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

 

W skład przedmiotowych nieruchomości wchodzą:

1. Działka nr ew.3806/6, k.m.4, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 14.0636 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00047747/1

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów :

 1. 3,0027 ha – R IVb

 2. 10,0322 ha – RV

 3. 0,7383 ha – R VI

 4. 0,2904 ha – LsV

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„29ZI” – teren zieleni nieurządzonej – 14935 m2

„30ZI” – teren zieleni nieurządzonej – 537 m2

„29ZL”- tereny lasów – 2917 m2

„1US3”- tereny sportu, rekreacji i turystyki - 121508 m2

„12KDZ” - tereny komunikacji dróg publicznych klasy zbiorczej – 321 m2

 

2. Działka nr ew.3806/4, k.m.4, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,2120 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00047747/1

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów RV

 5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„1US3”- tereny sportu, rekreacji i turystyki

 

3. Działka nr ew.3806/2, k.m.4, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,0460 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00047747/1

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów RIVb

 5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„1US3”- tereny sportu, rekreacji i turystyki

 

4. Działka nr ew.1119, k.m.4, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,1174 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00053762/7

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów RV

 5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„1US3”- tereny sportu, rekreacji i turystyki

 

5.Działka nr ew.1121, k.m.4, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,0840 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00053762/7

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RV

 5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„1US3”- tereny sportu, rekreacji i turystyki

 

6.Działka nr ew.1088, k.m.4, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,0911 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00053762/7

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów:

 1. 0,0306 ha – RV

 2. 0,0605 ha – RIV b

5) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „1US3”- tereny sportu, rekreacji i turystyki

7.Działka nr ew.1418/2, k.m.5, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 2,4617 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00046688/2

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów :

 1. 1,8293 ha – R IVb

 2. 0,5707 ha – RV

 3. 0,0617 ha – N

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„1US3”- tereny sportu, rekreacji i turystyki

„15KDZ” – drogi publiczne klasy zbiorczej

 

8.Działka nr ew.1532/6, k.m.5, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 1,2217 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00047237/3

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów :

1,2217 ha – RV

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„65KDD”- tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej – 255 m2

„8MN5” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 218 m2

„14MNU3” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług –8114 m2

„3KDL” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej – 907 m2

„67KDD” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej - 585 m2

„4KDL” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej – 3 m2

„3U7” – tereny zabudowy usługowej – 2102 m2

 

9.Działka nr ew.3807/2, k.m.5, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 

 1. Powierzchnia nieruchomości – 33,9194 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00047237/3

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów :

 1. 2,5425 ha – RVI

 2. 3,7310 ha – RIVb

 3. 0,0409 ha – N

 4. 26,6078 ha – RV

 5. 0,7854 ha – RIVa

 6. 0,2118 ha - PsVI

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2MN5 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (2674 m²); 66KDD - Tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej (1045 m²); 14MNU3 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (13461 m²); 7MN5 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (7719 m²); 2U7 - Tereny zabudowy usługowej (4060 m²); 56KDD - Tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej (2948 m²); 5MN5 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (20248 m²); 65KDD - Tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej (1322 m²); 8MN5 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (8788 m²); 1MN5 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (7178 m²); 1US3 - Tereny sportu, rekreacji i turystyki (222811 m²); 57KDD - Tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej (969 m²); 2UMN3 - Tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej (10480 m²); 33ZI - Teren zieleni nieurządzonej (1659 m²); 32ZI - Teren zieleni nieurządzonej (983 m²); 3KDL - Tereny komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej (780 m²); 4MN5 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (5344 m²); 3MN5 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (10969 m²); 15KDZ - Tereny komunikacji dróg publicznych klasy zbiorczej (224 m²); 2MW2 - Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (2184 m²); 58KDD - Tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej (4022 m²); 6MN5 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (6642 m²); 12KDZ - Tereny komunikacji dróg publicznych klasy zbiorczej (658 m²); 67KDD - Tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej (44 m²); 55KDD - Tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej (1608 m²).

 

10.Działka nr ew.1520, k.m.5, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,0194 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00053762/7

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów :

 1. 0,0194 ha – RIVb

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„1US3”- tereny sportu, rekreacji i turystyki

 

11.Działka nr ew.1422, k.m.5, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,0830 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00047237/3

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów :

 1. 0,0830 ha – dr

5) Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „1US3”- tereny sportu, rekreacji i turystyki

 

12.Działka nr ew.1471/1, k.m.5, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,0912 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00047237/3

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów :

 1. 0,0912 ha – dr

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„6MN5”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 180 m2

„57KDD” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej – 121 m2

„2UMN3” – tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej – 87 m2

„12KDZ” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy zbiorczej – 3 m2

„2U7” – tereny zabudowy usługowej - 152 m2

„1US3” – tereny sportu, rekreacji i turystyki – 372 m2

„58KDD” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej – 26 m2

 

13.Działka nr ew.1591, k.m.5, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,0498 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00047237/3

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów :

 1. 0,0498 ha – dr

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„8MN5”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 95 m2

„14MNU3” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług – 224 m2

„3KDL” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej – 19 m2

„67KDD” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej – 38 m2

„65KDD” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej – 30 m2

 

14.Działka nr ew.1500, k.m.5, obręb Blanowice - charakterystyka szczegółowa

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,0656ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00047237/3

 3. Cel dzierżawy – uprawy rolne

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów :

 1. 0,0656 ha – dr

 1. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„56KDD” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej – 23 m2

„58KDD” – tereny komunikacji dróg publicznych klasy dojazdowej – 39 m2

„32ZI” – teren zieleni nieurządzonej – 281m2

„1US3” – tereny sportu, rekreacji i turystyki – 83 m2

„33ZI” – teren zieleni nieurządzonej – 229 m2

II Nieruchomość gruntowa stanowiąca część działki nr ew.4/1, k.m.53, obręb Zawiercie przy ul. 3 Maja w Zawierciu

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,0055 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00044295/6

 3. Cel dzierżawy – miejsce postojowe dla samochodu oraz podjazd dla niepełnosprawnych

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - B

 5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„4MWU” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

 1. Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana, kształt działki regularny ,

 2. Okres trwania dzierżawy- od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r

 3. Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie – 0,52 zł brutto /rok

 4. Termin płatności czynszu - w terminie ustalonym w umowie

 5. Zasady aktualizacji czynszu - możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

III Nieruchomość gruntowa stanowiąca część działki nr ew.4/1, k.m.53, obręb Zawiercie przy ul. 3 Maja w Zawierciu

 1. Powierzchnia nieruchomości – 0,0030 ha

 2. Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00044295/6

 3. Cel dzierżawy – tereny zielone

 4. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - B

 5. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

„4MWU” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami

 1. Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana, kształt działki regularny ,

 2. Okres trwania dzierżawy- od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r

 3. Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie – 0,26 zł brutto /rok

 4. Termin płatności czynszu - w terminie ustalonym w umowie

 5. Zasady aktualizacji czynszu - możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew 50, k. m. 61, obręb Zawiercie,
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0675 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00003359/4
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego –
 • 51MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, silnie porośnięta samosiejkami drzew i krzewów.
 • Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni żwirowej – ul. Podleśna. Teren płaski.
 • Działka w części objęta strefą oddziaływania kolei.
 • Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do trapezu.
 • Cena nieruchomości – 51 300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z trzech działek:
 • 1/ działka nr ew. 293/10, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, o pow. 0,0123 ha,
 • 2/ działka nr ew. 294/5, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, o pow. 0,0048 ha,
 • 3/ działka nr ew. 295/5, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, o pow. 0,0522 ha,
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0693 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego –
 • 18MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RVI, Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz kilkoma samosiejkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Łabędzia
 • i ul. Przepiórcza. Teren płaski.
 • Dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych),
 • w tym podatek VAT według stawki 23%

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym

Sprzedaż prawa własności nieruchomości

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew 2400/3, k. m. 8, obręb Blanowice,
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1332 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00044070/3
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego –
 • 4MNU3” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RV, ŁIV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta drzewami i krzewami.
 • Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej– ul. Gliniana. Teren wykazuje lekki spadek.
 • Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do wydłużonego prostokąta
 • Cena nieruchomości – 86 100,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sto złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

 

wprowadzono 08.10.2018

 


Prezydent Miasta Zawiercie

na podstawie art. 36 Ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.754
z późn. zm.) zawiadamia, że w dniach od 1 października 2018 r. do 12 października 2018r. spis wyborców w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, pokój nr 7,  w poniedziałek w godz. od 800 do 1600, a od wtorku do piątku w godz. od 700 do 1500.

 

wprowadzono 04.10.2018

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 168/4, k. m. 10, obręb Zawiercie, przy ul. Podmiejskiej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,7028 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00045270/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska polskiego, Myśliwskiej
 • i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Podmiejska.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada kształt zwartego czworokąta.
 • Cena nieruchomości – 311.700,00 zł (słownie: trzysta jedenaście tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

 

wprowadzono 04.10.2018

 


WYKAZ Nr 16/2018

Nieruchomości przeznaczone do użyczenia

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr ew. 25/1, k. m. 9, obręb Zawiercie, położona przy ul. Podmiejskiej w Zawierciu – charakterystyka: 

 • powierzchnia nieruchomości – 0,3065 ha,
 • księga Wieczysta – KW CZ1Z/00045270/2,
 • cel użyczenia – działalność statutowa Zakładu Gospodarki Komunalnej,
 • rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RVI b, Ba,
 • przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
  „1ITO” – teren składowiska odpadów; „10ZI” – Tereny zieleni izolacyjnej,
 • opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, na której częściowo usytuowana jest „kompostownia”,
 • okres trwania użyczenia – od dnia 25.10.2018 r. do dnia 31.12.2019 r.

wprowadzono 03.10.2018


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/16, k. m. 19, obręb Zawiercie, przy ul. Długiej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0934 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00007583/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – 41MN4 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, ogrodzona jest płotem z siatki stalowej z bramą i furtką stalową w pogorszonym stanie technicznym. Na nieruchomości znajdują się samosiejki drzew i krzewów oraz drewniana szopa nie związana trwale z gruntem. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Długa. Teren nieruchomości jest płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – wydłużony prostokąt.
 • Cena nieruchomości – 122 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

 

wprowadzono 02.10.2018

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 16/25, 16/26, 16/27, 97/1, karta mapy 46, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu
przy ul. Osiedlowej

 

I przetarg odbył się w dniu 31 sierpnia 2018 r.

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z następujących działek oznaczonych geodezyjnie:

        - nr ew. 16/25, k.m. 46, obr. Zawiercie o pow. 0,0014 ha

        - nr ew. 16/26, k.m. 46, obr. Zawiercie o pow. 0,0103 ha

        - nr ew. 16/27, k.m. 46, obr. Zawiercie o pow. 0,0094 ha

        - nr ew. 97/1, k.m. 46, obr. Zawiercie o pow. 0,0042 ha

 

 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0253 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00026378/0
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi – inne tereny zabudowane
 • Opis nieruchomości: na działce nr 16/25 znajduje się fragment budynku gospodarczego posadowionego na działce sąsiedniej stanowiącej własność osoby fizycznej. Działki ogrodzone wraz z działkami sąsiednimi. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami ogrodowymi. Teren płaski. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ulicy Osiedlowej. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – „44MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, „3MW” – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: działki stanowią zwarty kompleks o kształcie nieregularnego, bardzo wąskiego wielokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%)
 • Wadium: 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 listopada 2018 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 26 października 2018 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. Dowodu wpłaty wadium.

 2. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

 3. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 4. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy Prezydent Miasta Zawiercie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 01.10.2018

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 406/7, k. m. 7, obręb Łośnice, przy ul. Snopkiewiczówny
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0834 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00026554/8
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 85MN4 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
 • o nawierzchni asfaltowej – ulicy Snopkiewiczówny.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – teren płaski, działka o kształcie zbliżonym do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 99 700,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych) w tym podatek VAT według stawki 23%

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie jako nr ew.:
 • 210/36, k. m. 11, obręb Zawiercie o powierzchni 1,1642 ha,
 • 210/39, k. m. 11, obręb Zawiercie o powierzchni 0,2033 ha,
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,3675 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00037073/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – 1PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Teren nieruchomości wykazuje różnice rzędnych wysokości i jest podmokły w związku z położeniem poniżej terenu sąsiedniego. Na nieruchomości znajdują się samosiejki drzew i krzewów Na działce o nr ew. 210/36 wzdłuż granicy z działką o nr ew. 210/24 znajduje się rów oraz ogrodzenie ogrodów działkowych. Ponadto nad południowo – wschodnią częścią działki nr ew. 210/36 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kVW, natomiast nad środkową częścią działki o nr ew. 210/39 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna WN 110kV.
 • Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji i gazu.
 • W stosunku do przedmiotowej nieruchomości prowadzone jest postępowanie administracyjne przez Burmistrza Miasta Myszków pod sygnaturą OK.6331.12.2017.ZP dotyczące zalewania działki o nr ew. 210/36.
 • Kształt nieruchomości – nieregularny wielokąt.
 • Cena nieruchomości – 443 000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

 

wprowadzono 20.09.2018


WYKAZ Nr 14/2018

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew. 4243, k.m.20, obręb Tereny Przyłączone z Kromołowa przy ul. Pszczelne Łąki w Zawierciu.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0540 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00033588/7
 • Cel dzierżawy – uprawa warzyw
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RVI
 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • 2ZD” – tereny ogrodów działkowych
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny
 • Okres trwania dzierżawy –od dnia podpisania umowy do 28.02.2019r
 • Wysokość opłaty – czynsz dzierżawny płatny rocznie - stawka czynszu 0,14 zł za 1 m 2 /rok
 • Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie
 • Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew.98/3, k. m. 46, obręb Zawiercie przy ul. Miodowej w Zawierciu.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0025 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00026378/9
 • Przeznaczenie nieruchomości – nieruchomość zabudowana garażem blaszanym
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
 • 3 MW” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny
 • Okres trwania dzierżawy –od dnia podpisania umowy do 28.02.2019r
 • Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie – 4,50 zł netto plus podatek VAT 23 % za 1 m 2 / rok.
 • Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie
 • Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew.783/10, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Łabędziej w Zawierciu.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0082 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie nieruchomości – zieleń przydomowa
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Dr
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
 • 38MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny
 • Okres trwania dzierżawy – do 3 lat od dnia podpisania umowy
 • Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie – 0,26 zł za 1 m 2 / rok.
 • Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie
 • Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

 

4) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew.1/10, k. m. 4, obręb Borowe Pole przy ul. Oświatowej w Zawierciu.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0240 ha
 • Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00024689/9
 • Przeznaczenie nieruchomości – zieleń przydomowa
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bz
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
 • 4ZE” – tereny zieleni ekologicznej
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny
 • Okres trwania dzierżawy – do 3 lat od dnia podpisania umowy
 • Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie – 0,26 zł za 1 m 2 / rok.
 • Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie
 • Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

 

wprowadzono 17.09.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LIX/538/18 z dnia 27 czerwca 2018r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, zmiana dotyczy wyłącznie zapisów w § 53, § 59 i § 79 tekstu planu,

w dniach od 28 września 2018 r. do 19 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro), o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej


Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LIV/507/18 z dnia 25 kwietnia 2018r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu,

w dniach od 28 września 2018 r. do 19 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro), o godzinie 1200.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem zaufanym.

Wprowadzono 17.09.2018

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 21/3, karta mapy 69, obręb Zawiercie przy ul. Bzowskiej

 • Pierwszy przetarg odbył się w dniu 26 czerwca 2018 r.
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 21/3, k. m. 69, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,1210 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00034546/8
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: ŁV


  Więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

wprowadzono 03.09.2018 

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 21/4, karta mapy 69, obręb Zawiercie przy ul. Bzowskiej

 

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

Wprowadzono 30.08.2018

 


ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Zawiercie

Prezydent Miasta Zawiercie działając na podstawie art. 136 ust. 2 w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121

z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 935 z póżn. zm.) zawiadamia spadkobierców poprzednich właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 23/1 (obecnie jest to część działki o nr ew. 44/7), k. m. 58, obręb Zawiercie, tj. Pani Ireny Burakowskiej (c. Aleksandra i Marii) i Pani Stanisławy Burakowskiej (c. Aleksandra
i Marii)
, że został powzięty zamiar przeznaczenia wywłaszczonej nieruchomości, na inny cel niż określony w decyzji wywłaszczeniowej.

Obecnie ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i jest dla niej prowadzona księga wieczysta nr CZ1Z/00024400/0.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 136 ust. 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części należy wystąpić do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej.

W przypadku niezłożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części

w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.

Wobec braku możliwości zawiadomienia spadkobierców poprzednich właścicieli, zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy

ul. Leśnej 2 na okres 3 miesięcy, opublikowanie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu – www.zawiercia.eu
w zakładce Obwieszczenia oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.zawiercie.bip.net.pl.

wprowadzono 14.08.2018

 


WYKAZ Nr 12/2018

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 9 lat

1) Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako:

- Część działki nr ew. 16/19, k.m.33, obręb Zawiercie przy ul. Szymańskiego w Zawierciu

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0680 ha

- Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00025456/4

- Cel dzierżawy – zieleń

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - B

- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- „44MW” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

- Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana, kształt działki nieregularny , działka położona w osiedlu budynków wielorodzinnych

- Okres trwania dzierżawy- od dnia podpisania umowy do 30.09.2027r

- Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie -176,80 zł brutto /rok

- Termin płatności czynszu - w terminie ustalonym w umowie

- Zasady aktualizacji czynszu - możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

 

WYKAZ Nr 13/2018

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

- Część działki nr ew.48/3, k.m.59, obręb Zawiercie przy ul. Spacerowej w Zawierciu

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0072 ha

- Księga Wieczysta - KW CZ1Z/0001126/8

- Cel dzierżawy – pod ustawienie pojemników na odpady

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - B

- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- „13MW” - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

- Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki nieregularny , działka położona w osiedlu budynków wielorodzinnych

- Okres trwania dzierżawy- od dnia podpisania umowy do 30.09.2021r

- Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie -61,50 zł brutto (50,00 zł netto powiększone 23%podatku VAT w kwocie 11,50 zł) /rok

- Termin płatności czynszu - w terminie ustalonym w umowie

- Zasady aktualizacji czynszu - możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

 

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

- Część działki nr ew.29/36, k.m.54, obręb Zawiercie przy ul. Piekarskiej w Zawierciu

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0041 ha

- Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00000315/3

- Cel dzierżawy – pod ustawienie pojemników na odpady

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - B

- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

- „23ZP” - tereny zieleni urządzonej

- Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny , działka położona w osiedlu budynków wielorodzinnych

- Okres trwania dzierżawy- od dnia podpisania umowy do 30.12.2021r

- Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie -61,50 zł brutto (50,00 zł netto powiększone 23%podatku VAT w kwocie 11,50 zł) /rok

- Termin płatności czynszu - w terminie ustalonym w umowie

- Zasady aktualizacji czynszu - możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

 

wprowadzono 30.07.2018

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/382/17 z dnia 28 czerwca 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 13 sierpnia 2018 r. do 3 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro), o godzinie 1400.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w postaci elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2018 r.

wprowadzono 03.08.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 sierpnia 2018 r. do 3 września 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro) o godzinie 1400.

Zgodnie z art. 21 ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, dla obszaru objętego projektem planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w postaci elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 września 2018 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

wprowadzono 03.08.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 16/25, 16/26, 16/27, 97/1, karta mapy 46, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu

przy ul. Osiedlowej

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z następujących działek oznaczonych geodezyjnie:

nr ew. 16/25, k.m. 46, obr. Zawiercie o pow. 0,0014 ha

nr ew. 16/26, k.m. 46, obr. Zawiercie o pow. 0,0103 ha

nr ew. 16/27, k.m. 46, obr. Zawiercie o pow. 0,0094 ha

nr ew. 97/1, k.m. 46, obr. Zawiercie o pow. 0,0042 ha

 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0253 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00026378/0
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi – inne tereny zabudowane

 

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

wprowadzono 30.07.2018

 

 

 

 


WYKAZ  Nr 11/2018
Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

1)   Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako:
Część działki nr ew. 199/5, k.m.28, obręb Zawiercie  przy   ul. Józefa Piłsudskiego  w Zawierciu
- Powierzchnia nieruchomości – 0,0112 ha
- Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00005515/0
- Cel dzierżawy - droga dojazdowa do działki 198/2 oraz miejsca parkingowe
- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - Bi
- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„15U” - tereny zabudowy usługowej
- Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana, kształt działki regularny
- Okres trwania dzierżawy- od dnia podpisania umowy do 30.04.2019r
- Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie -1653,12 zł brutto (1344 zł netto powiększone o 23 % podatku VAT  w kwocie 309,12 zł) /rok
- Termin płatności czynszu - w terminie ustalonym w umowie
- Zasady aktualizacji czynszu - możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

2)   Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako:
Część działki nr ew. 39/6, k.m.12, obręb Zawiercie przy ul. Porębskiej w Zawierciu
- Powierzchnia nieruchomości - 0,0050 ha
- Księga Wieczysta - KW CZ1Z/00000585/6
- Cel dzierżawy - zieleń
- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - B
- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
„7MNU2” - tereny mieszkaniowo - usługowe
- Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa zabudowana, kształt działki regularny
- Okres trwania dzierżawy - od dnia podpisania umowy do 31.05.2019r.
- Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie - 0,26 zł za 1 m 2 / rok
- Termin płatności czynszu - w terminie ustalonym w umowie
- Zasady aktualizacji czynszu - możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

wprowadzono: 25.07.2018 r.


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II.


Stosownie do treści art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.), organy właściwe w sprawach opiniowania projektów planów miejscowych, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionej zmiany części tekstowej miejscowego planu, wprowadzającego jedynie niewielkie w stosunku do przyjętego już dokumentu modyfikacje, co nie będzie miało wpływu na charakter przewidywanych działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, wynikające z ustaleń przyjętego już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LII/499/18 z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 11 kwietnia 2018r. poz. 2575).

wprowadzono: 20.07.2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn.zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr LIX/538/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr LII/499/18 z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 11 kwietnia 2018r. poz. 2575).
Zmiana dotyczyć będzie wyłącznie zapisów w § 53, § 59 i § 79 tekstu planu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego na piśmie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie  lub w postaci elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wprowadzono: 20.07.2018 r.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Zawiercie
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)  informuję, że Rada Miejska w Zawierciu uchwałą nr LVII/523/18 z dnia 30 maja 2018 r. przyjęła dokument:

„Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie”.

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy zapoznać się można w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu (pokój 208) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.zawiercie.eu).

wprowadzono 19.07.2018 r.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 5/3, 6/4 i 57/8, k. m. 61, obręb Zawiercie
przy ul. Grunwaldzkiej

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.:

5/3, k. m. 61, obręb Zawiercie o powierzchni 0,0025 ha,

6/4, k. m. 61, obręb Zawiercie o powierzchni 0,0022 ha,

57/8, k. m. 61, obręb Zawiercie o powierzchni 0,0297 ha,

Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0344 ha

Księga Wieczysta: CZ1Z/00034811/7

Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi

 

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 12.07.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym:

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z czterech działek:

1) działka nr ew. 16/25, k.m. 46, obręb Zawiercie o pow. 0,0014 ha,

2) działka nr ew. 16/26, k.m. 46, obręb Zawiercie o pow. 0,0103 ha,

3) działka nr ew. 16/27, k.m. 46, obręb Zawiercie o pow. 0,0094 ha,

4) działka nr ew. 97/1, k.m. 46, obręb Zawiercie o pow. 0,0042 ha.

 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,0253 ha

 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00026378/0

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – „44MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, „3MW” – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi – inne tereny zabudowane

 • Opis nieruchomości – na działce nr 16/25 znajduje się fragment budynku gospodarczego posadowionego na działce sąsiedniej stanowiącej własność osoby fizycznej. Działki ogrodzone wraz z działkami sąsiednimi. Nieruchomość porośnięta drzewami i krzewami ogrodowymi. Teren płaski. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ulicy Osiedlowej.

 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

 • Kształt nieruchomości – działki stanowią zwarty kompleks o kształcie nieregularnego, bardzo wąskiego wielokąta.

 • Cena nieruchomości – 46 300,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy trzysta złotych) w tym podatek VAT według stawki 23%

  wprowadzono 05.07.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 2/10, 2/20, 1/9, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 28.06.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

WYKAZ Nr 10/2018

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew. 199/5, k.m.28, obręb Zawiercie przy ul. Józefa Piłsudskiego w Zawierciu.

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0112 ha

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00005515/0

- Cel dzierżawy – droga dojazdowa do działki 198/2.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi

- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „15U” – tereny zabudowy usługowej.

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny

- Okres trwania dzierżawy –od dnia podpisania umowy do 30.04.2019r

- Wysokość opłaty – czynsz dzierżawny płatny rocznie - stawka czynszu 0,53 zł plus podatek VAT 23% za 1 m 2 /rok

- Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie

- Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew. 100, k. m. 46, obręb Zawiercie przy ul. Osiedlowej w Zawierciu.

- Powierzchnia nieruchomości – 144 m2

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00026378/0

- Przeznaczenie nieruchomości – zieleń przydomowa

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Dr

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego „44MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny

- Okres trwania dzierżawy –od dnia podpisania umowy do 28.02.2019r

- Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie – 0,27 zł za 1 m 2 / rok.

- Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie

- Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

wprowadzono 27.06.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym:

 

- Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/11, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0191 ha

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00020126/7

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/514/06 z dnia 21.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 1 sierpnia 2006 r. Nr 89 poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – 24MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – ŁV, RV

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta trawą, krzewami i drzewami. Nieruchomość nie posiada dostępu do       drogi publicznej.

- Dostępne media: w sąsiedztwie wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 27 300,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy trzysta złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

 

wprowadzono 19.06.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze art. 37 ust.2 pkt 6:

 

- Nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/15, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0205 ha

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00020126/7

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/514/06 z dnia 21.06.2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 1 sierpnia 2006 r. Nr 89 poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – 24MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RVI

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, porośnięta trawą. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.

- Dostępne media: w sąsiedztwie wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 29 200,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

wprowadzono 18.06.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym:

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Zawierciu przy
  ul. Grunwaldzkiej składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.:

 • 5/3, k. m. 61, obręb Zawiercie, o powierzchni 0,0025 ha

 • 6/4, k. m. 61, obręb Zawiercie, o powierzchni 0,0022 ha

 • 57/8, k. m. 61, obręb Zawiercie, o powierzchni 0,0297 ha

 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,0344 ha

 

wprowadzono 13.06.2018

 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00034811/7

 • Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 6PU tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi

 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, częściowo porośnięta zielenią niską (trawy) oraz kilkoma samosiejkami drzew i krzewów. Na działce oznaczonej geodezyjnie nr ew. 57/8, k. m. 61, obręb Zawiercie posadowiony jest słup elektryczny oświetleniowy oraz fragment kabla elektroenergetycznego. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni asfaltowej – ul. Grunwaldzka. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, telekomunikacja i energia elektryczna

 • Kształt nieruchomości – zbliżony do wydłużonego prostokąta.

 • Cena nieruchomości – 26.700,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%     


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym:

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z trzech działek:

1) działka nr ew. 2/10, k.m. 10, obręb Zawiercie, o pow. 0,2516 ha,

2) działka nr ew. 2/20, k.m. 10, obręb Zawiercie, o pow. 0,0857 ha,

3) działka nr ew. 1/9, k.m. 10, obręb Zawiercie, o pow. 0,0525 ha,

- Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,3898 ha

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00045270/2

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej
i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczyła terenu 4PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „4PU” – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Tr, RIVb

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) i średnią (krzewy i samosiejki). Przez środkową część działki przebiega droga asfaltowa oraz posadowiony jest słup oświetleniowy. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –
ul. Podmiejska. Teren płaski.

- Dostępne media: w bezpośrednim sąsiedztwie wodociąg, kanalizacja, gaz
i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do trapezu.

- Cena nieruchomości – 173 000,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

wprowadzono 05.06.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

WYKAZ Nr 9/2018

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

1) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew. 4237, k. m. 20, obręb Tereny Przyłączone z Kromołowa przy ul. Pszczelne Łąki w Zawierciu

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0400 ha

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00033588/7

- Cel dzierżawy – uprawa warzyw

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RVI

- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

3ZD” – tereny ogródków działkowych

1RL” – tereny rolnicze z możliwością zalesienia.

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny

- Okres trwania dzierżawy –od dnia podpisania umowy do 28.02.2019r

- Wysokość opłaty – czynsz dzierżawny płatny rocznie - stawka czynszu 0,14 zł za 1 m 2 /rok

- Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie

- Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

 

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew. 2/16, k. m. 34, obręb Zawiercie przy ul. Szymańskiego w Zawierciu

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0025 ha

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00033175/9

- Cel dzierżawy – pod ustawienie pojemników na odpady

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B

- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

2MW” – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny

- Okres trwania dzierżawy – do 3 lat od dnia podpisania umowy

- Wysokość opłaty – czynsz dzierżawny płatny rocznie - stawka czynszu 61,50 zł brutto (50,00 zł netto powiększone 23% podatku VAT w kwocie

11,50 zł) /rok

- Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie

- Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

wprowadzono 05.06.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 508, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

- Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 508, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Jaskółczej

- Powierzchnia nieruchomości: 0,0483 ha

- Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7

- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy)

więcej...
 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

wprowadzono 04.06.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej,

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr LIV/507/18 z dnia 25 kwietnia 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały Rady Miejskiej udostępnionej na stronie internetowej www.zawiercie.eu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 9 lipca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Załaczniki:

1. Wniosek

2. Obwieszczenie

wprowadzono 04.06.2018


O B W I E S Z C Z E N I E    
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej,

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr LIV/507/18 z dnia 25 kwietnia 2018r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały Rady Miejskiej udostępnionej na stronie internetowej www.zawiercie.eu.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 9 lipca 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wniosek

wprowadzono 30.05.2018 r.

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej (wniesienie wkładu  niepieniężnego
do Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zawierciu )

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z dwóch działek:
  1/ działka nr ew. 131/1, k.m. 9, obręb Zawiercie, o pow. 0,0296 ha,
  2/ działka nr ew. 1095/32, k.m. 7, obręb Marciszów, o pow. 0,1091 ha.
- Powierzchnia nieruchomości – 0,1387 ha
- Księga Wieczysta - CZ1Z/00045270/2
- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – „1ITO” - teren składowiska odpadów
- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – dr
- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana położona przy ulicy  Podmiejskiej w Zawierciu wraz ze składnikiem budowlanym w postaci części drogi o nawierzchni asfaltowej. Działki stanowią zwarty kompleks o kształcie nieregularnego, wąskiego wielokąta. Teren płaski.
Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej, wody, kanalizacji.
- Cenę nieruchomości ustalono w oparciu o wartość odtworzeniową nieruchomości gruntowej 181.458,00 zł netto (słownie: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) w tym wartość prawa własności gruntu – 44.940,00 netto (słownie: czterdzieści cztery  tysiące  dziewięćset czterdzieści złotych) i wartość składnika budowlanego -136.518,00 zł netto (słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemnaście złotych), plus 23% podatku VAT  w wysokości 41.735,34 zł – cena (brutto) wynosi 223.193,34 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote 34/100).

 

OBWIESZCZENIA

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 21/2, karta mapy 69, obręb Zawiercie przy ul. Bzowskiej

więcej...

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 21/3, karta mapy 69, obręb Zawiercie przy ul. Bzowskiej

więcej...

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 21/4, karta mapy 69, obręb Zawiercie przy ul. Bzowskiej

więcej...

 

Ogłoszenia przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

ZAWIADOMIENIE

Prezydenta Miasta Zawiercie

Prezydent Miasta Zawiercie działając na podstawie art. 136 ust. 2 w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 935 z póżn. zm.) zawiadamia spadkobierców poprzednich właścicieli nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 73,k. m. 60, obręb Zawiercie, tj. Pani Honoraty Wójcik (c. Michała i Magdaleny), że został powzięty zamiar przeznaczenia wywłaszczonej nieruchomości, na inny cel niż określony w decyzji wywłaszczeniowej.

Obecnie ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i jest dla niej prowadzona księga wieczysta nr CZ1Z/00000608/4.

w związku z powyższym, zgodnie z art. 136 ust. 3 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel lub jego spadkobierca mogą żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub jej części, jeżeli stosownie do przepisu art. 137, stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Z wnioskiem o zwrot nieruchomości lub jej części należy wystąpić do starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, który zawiadamia o tym właściwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomości jest zwrot przez poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercę odszkodowania lub nieruchomości zamiennej.

W przypadku niezłożenia wniosku o zwrot wywłaszczonej nieruchomości lub jej części
w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, uprawnienie do zwrotu nieruchomości lub jej części wygasa.

Wobec braku możliwości zawiadomienia spadkobierców poprzednich właścicieli, zawiadomienie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy
ul. Leśnej 2 na okres 3 miesięcy, opublikowanie w prasie o zasięgu ogólnokrajowym, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu – www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – www.zawiercie.bip.net.pl.

wprowadzono 23.05.2018

 


PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania

na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

dla obszaru położonego w rejonie ul. Blanowskiej i ul. Wapiennej.

Stosownie do treści art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.), organy właściwe w sprawach opiniowania projektów planów miejscowych, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego projektu planu, wprowadzającego jedynie niewielkie w stosunku do przyjętego już dokumentu modyfikacje, co nie będzie miało wpływu na charakter przewidywanych działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, wynikające z ustaleń przyjętego już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/381/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461)

wprowadzono 22.05.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

WYKAZ Nr 8/2018

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

1) Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew. 44/7, k. m. 58, obręb Zawiercie, przy ul. Sikorskiego w Zawierciu

- Powierzchnia nieruchomości – 8 m2

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00024400/0

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

40 U” – tereny zabudowy usługowej

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowym, kształt całej działki nieregularny

- Okres trwania dzierżawy – od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 z możliwością aneksowania do 3 lat od dnia podpisania umowy

- Wysokość opłaty: miesięcznie 12 zł / m 2 plus podatek VAT 23%

- Termin płatności- kwartalnie z góry

- Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

 

2) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew. 4237, k. m. 20, obręb Tereny Przyłączone z Kromołowa przy ul. Pszczelne Łąki w Zawierciu

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0400 ha

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00033588/7

- Cel dzierżawy – uprawa warzyw

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RVI

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

3ZD” – tereny ogródków działkowych

1RL” – tereny rolnicze z możliwością zalesienia.

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny

- Okres trwania dzierżawy –od dnia podpisania umowy do 28.02.2019r

- Wysokość opłaty – czynsz dzierżawny płatny rocznie - stawka czynszu 0,14 zł za 1 m 2 /rok

- Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie

- Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

3) Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako:

Część działki nr ew. 4172/24, k. m. 20, obręb Tereny Przyłączone z Kromołowa przy ul. Pszczelne Łąki w Zawierciu

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0490 ha

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00009514/1

- Cel dzierżawy – uprawa warzyw

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – ŁVI,PsVI

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

3ZD” – tereny ogródków działkowych

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki regularny

- Okres trwania dzierżawy –od dnia podpisania umowy do 28.02.2019r

- Wysokość opłaty – czynsz dzierżawny płatny rocznie - stawka czynszu 0,14 zł za 1 m 2 /rok

- Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie

- Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

4) Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona jako:

Część działki o pow.0011 ha nr ew. 47/1, k. m. 25, o pow.0014 ha nr ew. 21/22, k. m. 29, obręb Zawiercie przy ul. Źródlanej w Zawierciu

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0025 ha

- Księga Wieczysta – KW CZ1Z/00024398/2

- Nieruchomość zabudowana garażem murowanym

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

US-ZP” – tereny sportu rekreacji i zieleni urządzonej

-Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana, kształt działki nieregularny

- Okres trwania dzierżawy –od dnia podpisania umowy do 28.02.2019r

-Wysokość opłaty - czynsz dzierżawny płatny rocznie – stawka czynszu 4,50 zł/m2 / rok plus podatek VAT 23%

- Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie

- Zasady aktualizacji czynszu – możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji

wprowadzono 21.05.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej (wniesienie wkładu  niepieniężnego do Rejonowego Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu )

1.    Działka nr 12/19 karta mapy 15 obręb Zawiercie  

- Powierzchnia działki: 0,0158 ha

- Księga wieczysta: CZ1Z/00037301/0

- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Ba

- Opis nieruchomości: przedmiotem aportu jest prawo użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy 11 Listopada w Zawierciu, działka nieuzbrojona, ogrodzona, kształt prostokąta o szer. ok. 11m i długości ok. 15 m, bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. 11 Listopada. Na działce posadowione są urządzenia wodnej infrastruktury technicznej.

- Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenie oznaczonym symbolem „1ITW” - teren infrastruktury technicznej z zakresu zaopatrzenia w wodę.

- Nieruchomość obciążona odpłatną służebnością gruntową polegająca na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 12/15. Ww. służebność ustanowiona aktem notarialnym w 2006 r. dotyczyła części działki nr 12/16, która uległa podziałowi na działki nr 12/17 i nr 12/19. Współwłaściciele nieruchomości władnącej (działki nr 12/15) dnia 27.04.2018 r. zrzekli się powyższej służebności z działki nr 12/19 – stanowiącej przedmiot aportu. Zgodnie z art. 246 § 1 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) wygaśnięcie służebności nastąpi z chwilą wykreślenia z księgi wieczystej.

- Do dnia 31.12.2018 r. obowiązuje umowa dzierżawy przedmiotowej nieruchomości.

- Wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej –
3.664,00 zł netto (słownie: trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt cztery złote) plus 23% podatku Vat w wysokości 842,72 zł - wartość brutto wynosi: 4.506,72 zł (słownie: cztery tysiące pięćset sześć złotych 72/100).

 

wprowadzono 11.05.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Zawiercie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Zawierciu uchwałą Nr LII/499/18 z dnia 28 marca 2018 r. przyjęła dokument:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście - etap II”.

Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy zapoznać się można w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu (pokój 208) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.zawiercie.eu).

 

wprowadzono 10.05.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Nr WNMK.6845.57 .18.IR

WYKAZ Nr 7 /2018

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata.

Karta mapy.
Obr.
2
Łośnice
49
Zawiercie
Położenie nieruchomości ul. Kolorowa ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
KW CZ1Z/00050403/2 CZ1Z/00027788/4
Numer działki część działki nr 74 część działki nr 25/42
Powierzchnia
w m²/ha
80 m2 49 m2
Przeznaczenie nieruchomości Droga dojazdowa do działki nr. 75/2. Nieruchomość zabudowana garażem.
Opis nieruchomości Nieruchomość niezabudowana.
Kształt działki regularny Uż. N, ŁIV
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
54MNU2- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej
Nieruchomość zabudowana .
Kształt działki regularny Uż. Bp
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: MU – tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej
Okres trwania dzierżawy Od dnia podpisania umowy
do 30.09.2021r.
Od dnia podpisania umowy
do 30.09.2021r.
Wysokość opłaty
termin płatności
0,52 zł/ m2

Czynsz dzierżawny płatny rocznie

Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie
408,14zł
plus podatek
VAT 23%

Czynsz dzierżawny płatny rocznie

Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie
Zasady aktualizacji  czynszu Możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji. Możliwość waloryzacji o roczny wskaźnik inflacji.

 

wprowadzono 07.05.2018


OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wydanej decyzji WOŚ.6220.2.12.2018.ADT orzekającej zmienić decyzję WOSGM.6220.11.13.2017.ADT z dnia 31.10.2017 r. zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach WOŚGM.6220.27.14.2016.JLK z dnia 12.06.2017 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Zawiercie przy ulicy Techologicznej, województwo śląskie, na działakch o numerach ewidenycjnych 613/15, 613/16, 613/32, 613/31 (obr. Marciszów)

więcej...

wprowadzono 26.04.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym:

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 508, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0483 ha

- Księga Wieczysta – CZ1Z/00020126/7

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 27MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy)

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo porośnięta zielenią niską (trawy) oraz samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Jaskółczej. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 55.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

 

wprowadzono 26.04.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Nr WNMK.6845.43.18.IR

WYKAZ Nr 6/2018 

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres oznaczony do 3 lat.


Lp.
1

Karta mapy.
Obr.

39
Zawiercie
Położenie
nieruchomości

ul. Paderewskiego
(Park Miejski)
 

KW

CZ1Z/00005131/4

Numer
działki

część działki nr 73/3

Powierzchnia
w m²/ha

100 m2

Przeznaczenie nieruchomości

Ogródek przed lokalem gastronomicznym.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana.
Kształt działki regularny, Uż. Bz
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
„1ZPZZ ”-tereny zieleni urządzonej zagrożone powodzią
„9ZP”- tereny zieleni urządzonej

Okres trwania dzierżawy

Od dnia podpisania umowy
do 30.09.2018r.

Wysokość opłaty
termin płatności

12,00 zł / m2
plus podatek
VAT 23%

Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie

Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie

 

wprowadzono 25.04.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym:

1)

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 21/2, k. m. 69, obręb Zawiercie, przy ul. Bzowskiej

- Powierzchnia nieruchomości – 0,1184 ha

- Księga Wieczysta – CZ1Z/00034546/8

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, dla którego obecnie trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, według którego zlokalizowana jest ona terenie oznaczonym symbolem 30MN – tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – ŁV, PsVI

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską oraz kilkoma drzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –
ul. Bzowska. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 108 400,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy czterysta złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

2)

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 21/3, k. m. 69, obręb Zawiercie, przy ul. Bzowskiej

- Powierzchnia nieruchomości – 0,1210 ha

- Księga Wieczysta – CZ1Z/00034546/8

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – „MJ” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, dla którego obecnie trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, według którego zlokalizowana jest ona terenie oznaczonym symbolem 30MN – tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – ŁV

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską oraz kilkoma drzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –
ul. Bzowska. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 108 800,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

3)

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 21/4, k. m. 69, obręb Zawiercie, przy ul. Bzowskiej

- Powierzchnia nieruchomości – 0,1245 ha

- Księga Wieczysta – CZ1Z/00034546/8

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – „MJ” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, dla którego obecnie trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, według którego zlokalizowana jest ona terenie oznaczonym symbolem 30MN – tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsVI, ŁV, Lzr-RVI

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, w przeważającej części porośnięta zielenią wysoką (zadrzewiona) oraz kilkoma drzewami, w południowej części działka nierówna, nachylona w kierunku południowym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Bzowska. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz
i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 93 200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

 

 

Wprowadzono 18.04.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ MIENIA przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej (wniesienie wkładu niepieniężnego do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu )

więcej...

wprowadzono 16.04.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 915, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu przy ulicy Jaskółczej
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 915, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
Powierzchnia nieruchomości: 0,0704 ha

więcej...

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

wprowadzono 09.04.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - działka o nr ew. 508, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Jaskółczej.

wprowadzono 26.03.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 5/2018 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do3 lat, położone w Zawierciu przy ulicy: Harcerskiej, Paderewskiego.

wprowadzono 19.03.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Zawiercia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro) o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 21 ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, dla obszaru objętego projektem planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

wprowadzono 08.03.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Zawiercia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem.

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/382/17 z dnia 28 czerwca 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu,            ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro), o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r.

wprowadzono 08.03.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 2/2018 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy: Wyszyńskiego, Kombatantów, Grunwaldzkiej.

wprowadzono 21.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz Nr 4/2018 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy rogu ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

wprowadzono 21.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o nr ew. 12/2, karta mapy 33, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ulicy Bohaterów Westerplatte o powierzchni 2000 m2

więcej...

wprowadzono 15.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 3/2018 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do użyczenia, położone w Zawierciu przy ulicy Powstańców Śląskich 6, na Osiedlu Miodowa oraz na osiedlu Borowe Pole.

wprowadzono 12.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33, oraz art. 79 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości, że w tut. Urzędzie wszczęto postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOŚGM.6220.11.13.2017.ADT z dnia 31 października 2017 r. wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Zawiercie przy ul. Myśliwskiej, województwo śląskie, na działkach ewidencyjnych nr 613/15, 613/16, 613/32, 613/31 obręb 0007 Marciszów”.

więcej...

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 1/2018 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położone w Zawierciu przy ulicy Okólnej, Cegielnianej, Łabędziej.

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE  informuje, że podjęte zostały prace związane ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, obejmującego obszar wskazany na załącznikach graficznych do uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Załaczniki:

Wniosek

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1/8 i 2/13, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, 

wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II

więcej...

wprowadzono 02.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

więcej...

wprowadzono 02.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu  31.01.2018 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia pn.: punkt skupu złomu przy ulicy Polskiej 31 w Zawierciu.

więcej...

wprowadzono 01.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.), informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla której przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.  

wprowadzono 26.01.2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, obejmującego obszary wskazane na załącznikach graficznych do ww. uchwały Rady Miejskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wprowadzono 26.01.2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Zawierciu uchwałą Nr XLVIII/439/17 z dnia 29 listopada 2017 r. przyjęła dokument:

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II”.

Z treścią ww. dokumentu oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 zawierającym uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 przywołanej ustawy, zapoznać się można w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu (pokój 208) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.zawiercie.eu).

wprowadzono 25.01.2018 r.


 O B W I E S Z C Z E N I E         

W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie w toku postępowania po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu,   wydał w dniu 16 stycznia 2018 r. postanowienie orzekające nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (znak dokumentu: WOŚGM.6220.21.5.2017.JLK).

Jednocześnie stosownie do powyższego oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: punkt skupu złomu przy ul. Polskiej 31 w Zawierciu, na działkach nr ew. 29/1, 30, 33/2 (k.m. 41 obręb Zawiercie).

Stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Termin wydania decyzji:   31 stycznia 2018 r.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, pok. 213, telefon: 32 67 222 15.

   

Wprowadzono 17.01.2018


 O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 33 ust. 1, oraz art. 79 ust. 1  ustawy z dnia  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości, że w tut. Urzędzie wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego z budynkiem biurowo-socjalnym oraz budynkiem magazynowym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 613/26, 613/25 w obrębie Marciszów, Gmina Zawiercie (jako budowa zakładu powlekania tworzyw sztucznych z odzyskiem odpadów niebezpiecznych), którego inwestorem jest Biacolor Sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków.
W toku prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Zawiercie, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień przed wydaniem przedmiotowej decyzji są odpowiednio: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.
Z niezbędną dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Wydział Ochrony Środowiska, i Gospodarki Miejskiej, ul. Leśna 2; 42 - 400 Zawiercie (pokój 203 II piętro).
Prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu ma każdy.
Uwagi i wnioski można składać na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2,
42-400 Zawiercie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2,
42-400 Zawiercie
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu

wprowadzono 03.01.2018 r.


 

 

 

 

 


 

ZAŁĄCZNIKI
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna