Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Obwieszczenia

Strona główna » Urząd Miejski » Obwieszczenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 23.04.2018 r. w sprawie wydanej decyzji WOŚ.6220.2.12.2018.ADT orzekającej zmienić decyzję WOSGM.6220.11.13.2017.ADT z dnia 31.10.2017 r. zmieniającą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach WOŚGM.6220.27.14.2016.JLK z dnia 12.06.2017 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Zawiercie przy ulicy Techologicznej, województwo śląskie, na działakch o numerach ewidenycjnych 613/15, 613/16, 613/32, 613/31 (obr. Marciszów)

więcej...

wprowadzono 26.04.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym:

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 508, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0483 ha

- Księga Wieczysta – CZ1Z/00020126/7

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: 27MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy)

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, częściowo porośnięta zielenią niską (trawy) oraz samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Jaskółczej. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 55.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

 

wprowadzono 26.04.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Nr WNMK.6845.43.18.IR

WYKAZ Nr 6/2018 

Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres oznaczony do 3 lat.


Lp.
1

Karta mapy.
Obr.

39
Zawiercie
Położenie
nieruchomości

ul. Paderewskiego
(Park Miejski)
 

KW

CZ1Z/00005131/4

Numer
działki

część działki nr 73/3

Powierzchnia
w m²/ha

100 m2

Przeznaczenie nieruchomości

Ogródek przed lokalem gastronomicznym.

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana.
Kształt działki regularny, Uż. Bz
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
„1ZPZZ ”-tereny zieleni urządzonej zagrożone powodzią
„9ZP”- tereny zieleni urządzonej

Okres trwania dzierżawy

Od dnia podpisania umowy
do 30.09.2018r.

Wysokość opłaty
termin płatności

12,00 zł / m2
plus podatek
VAT 23%

Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie

Termin płatności czynszu – w terminie ustalonym w umowie

 

wprowadzono 25.04.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym:

1)

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 21/2, k. m. 69, obręb Zawiercie, przy ul. Bzowskiej

- Powierzchnia nieruchomości – 0,1184 ha

- Księga Wieczysta – CZ1Z/00034546/8

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – MJ – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, dla którego obecnie trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, według którego zlokalizowana jest ona terenie oznaczonym symbolem 30MN – tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – ŁV, PsVI

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską oraz kilkoma drzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –
ul. Bzowska. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 108 400,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy czterysta złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

2)

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 21/3, k. m. 69, obręb Zawiercie, przy ul. Bzowskiej

- Powierzchnia nieruchomości – 0,1210 ha

- Księga Wieczysta – CZ1Z/00034546/8

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – „MJ” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, dla którego obecnie trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, według którego zlokalizowana jest ona terenie oznaczonym symbolem 30MN – tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – ŁV

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską oraz kilkoma drzewami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –
ul. Bzowska. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 108 800,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

3)

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 21/4, k. m. 69, obręb Zawiercie, przy ul. Bzowskiej

- Powierzchnia nieruchomości – 0,1245 ha

- Księga Wieczysta – CZ1Z/00034546/8

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – „MJ” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość zlokalizowana jest na obszarze, dla którego obecnie trwa procedura uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, według którego zlokalizowana jest ona terenie oznaczonym symbolem 30MN – tereny zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsVI, ŁV, Lzr-RVI

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, nieogrodzona, w przeważającej części porośnięta zielenią wysoką (zadrzewiona) oraz kilkoma drzewami, w południowej części działka nierówna, nachylona w kierunku południowym. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Bzowska. Teren płaski. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: wodociąg, kanalizacja, gaz
i energia elektryczna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 93 200,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%

 

 

Wprowadzono 18.04.2018


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ MIENIA przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej (wniesienie wkładu niepieniężnego do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu )

więcej...

wprowadzono 16.04.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 915, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu przy ulicy Jaskółczej
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 915, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
Powierzchnia nieruchomości: 0,0704 ha

więcej...

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

wprowadzono 09.04.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - działka o nr ew. 508, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Jaskółczej.

wprowadzono 26.03.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 5/2018 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do3 lat, położone w Zawierciu przy ulicy: Harcerskiej, Paderewskiego.

wprowadzono 19.03.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Zawiercia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro) o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 21 ustawy, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, dla obszaru objętego projektem planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

wprowadzono 08.03.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Miasta Zawiercia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem.

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/382/17 z dnia 28 czerwca 2017r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 marca 2018 r. do 9 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu,            ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 8:00 do 15:00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad nr 104 (I piętro), o godzinie 10:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r.

wprowadzono 08.03.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 2/2018 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy: Wyszyńskiego, Kombatantów, Grunwaldzkiej.

wprowadzono 21.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz Nr 4/2018 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy rogu ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

wprowadzono 21.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercia ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o nr ew. 12/2, karta mapy 33, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ulicy Bohaterów Westerplatte o powierzchni 2000 m2

więcej...

wprowadzono 15.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercia informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 3/2018 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do użyczenia, położone w Zawierciu przy ulicy Powstańców Śląskich 6, na Osiedlu Miodowa oraz na osiedlu Borowe Pole.

wprowadzono 12.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33, oraz art. 79 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości, że w tut. Urzędzie wszczęto postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOŚGM.6220.11.13.2017.ADT z dnia 31 października 2017 r. wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Zawiercie przy ul. Myśliwskiej, województwo śląskie, na działkach ewidencyjnych nr 613/15, 613/16, 613/32, 613/31 obręb 0007 Marciszów”.

więcej...

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 1/2018 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położone w Zawierciu przy ulicy Okólnej, Cegielnianej, Łabędziej.

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE  informuje, że podjęte zostały prace związane ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, obejmującego obszar wskazany na załącznikach graficznych do uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Załaczniki:

Wniosek

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1/8 i 2/13, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, 

wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II

więcej...

wprowadzono 02.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

więcej...

wprowadzono 02.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu  31.01.2018 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia pn.: punkt skupu złomu przy ulicy Polskiej 31 w Zawierciu.

więcej...

wprowadzono 01.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.), informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla której przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.  

wprowadzono 26.01.2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE  o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, obejmującego obszary wskazane na załącznikach graficznych do ww. uchwały Rady Miejskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wprowadzono 26.01.2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Zawierciu uchwałą Nr XLVIII/439/17 z dnia 29 listopada 2017 r. przyjęła dokument:

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II”.

Z treścią ww. dokumentu oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 zawierającym uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 przywołanej ustawy, zapoznać się można w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu (pokój 208) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.zawiercie.eu).

wprowadzono 25.01.2018 r.


 O B W I E S Z C Z E N I E         

W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie w toku postępowania po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu,   wydał w dniu 16 stycznia 2018 r. postanowienie orzekające nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (znak dokumentu: WOŚGM.6220.21.5.2017.JLK).

Jednocześnie stosownie do powyższego oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: punkt skupu złomu przy ul. Polskiej 31 w Zawierciu, na działkach nr ew. 29/1, 30, 33/2 (k.m. 41 obręb Zawiercie).

Stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Termin wydania decyzji:   31 stycznia 2018 r.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, pok. 213, telefon: 32 67 222 15.

   

Wprowadzono 17.01.2018


 O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 33 ust. 1, oraz art. 79 ust. 1  ustawy z dnia  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości, że w tut. Urzędzie wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego z budynkiem biurowo-socjalnym oraz budynkiem magazynowym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 613/26, 613/25 w obrębie Marciszów, Gmina Zawiercie (jako budowa zakładu powlekania tworzyw sztucznych z odzyskiem odpadów niebezpiecznych), którego inwestorem jest Biacolor Sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków.
W toku prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Zawiercie, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień przed wydaniem przedmiotowej decyzji są odpowiednio: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.
Z niezbędną dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Wydział Ochrony Środowiska, i Gospodarki Miejskiej, ul. Leśna 2; 42 - 400 Zawiercie (pokój 203 II piętro).
Prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu ma każdy.
Uwagi i wnioski można składać na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2,
42-400 Zawiercie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2,
42-400 Zawiercie
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu

wprowadzono 03.01.2018 r.


 

 

 

 

 


 

ZAŁĄCZNIKI
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna