Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2020 rok

Wykaz nr 16  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy 3 lat

 

wprowadzono 16.12.2020

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa przy ul. Kormoranów

 

 

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane:

 

 

L. p.

Oznaczenie

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w tym podatek VAT według stawki 23 %

Wadium w formie pieniężnej

Dzień i godzina przetargu

 

Powierzchnia (ha)

Termin wniesienia wadium

Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów

1

Nr dz. 585, k.m. 2

53.800,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

19.01.2021 r.

godz. 9.00

0,0510 ha

Bp

13.01.2021 r.

2

Nr dz. 586, k.m. 2

53.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

19.01.2021 r.

godz. 9.30

0,0509 ha

Bp

13.01.2021 r.

3

Nr dz. 587, k.m. 2

53.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

19.01.2021 r.

godz. 10.00

0,0509 ha

Bp

13.01.2021 r.

4

Nr dz. 588, k.m. 2

53.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

19.01.2021 r.

godz. 10.30

0,0509 ha

Bp

13.01.2021 r.

5

Nr dz. 589, k.m. 2

53.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

20.01.2021 r.

godz. 9.00

0,0509 ha

Bp

14.01.2021 r.

6

Nr dz. 590, k.m. 2

53.700,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych 00/100)

10.000,00 zł

 

(słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

20.01.2021 r.

godz. 9.30

0,0509 ha

Bp

14.01.2021 r.

7

Nr dz. 591, k.m. 2

59.100,00 zł

 

(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100)

11.000,00 zł

 

(słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100)

20.01.2021 r.

godz. 10.00

0,0561 ha

Bp

14.01.2021 r.

 

>Pełna treść<

 

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

wprowadzono 15.12.2020


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią   i śródmieście – etap II

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXVI/418/20 z dnia 27 listopada 2020r.                              o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski mogą być wniesione w formie papierowej do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną  na adres: architektura@zawiercie.eu lub za pomocą platformy ePUAP,  z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do  5 lutego 2021 r.       

  Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                                  

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):    

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią  i śródmieście – etap II

 

Na podstawie art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji              o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską  w Zawierciu uchwały Nr XXXVI/418/20 z dnia 27 listopada 2020r.  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

 

Zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski  w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 5 lutego 2021 r.,  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze), w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                             

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):        

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl


wprowadzono 14.12.2020

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, k. m. 48, obręb Zawiercie położona przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1497 ha

 • Księga wieczysta – CZ1Z/00029521/9

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
  28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: 
  „108U” – tereny zabudowy usługowej, „2KDG” – tereny dróg publicznych – drogi główne.

 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi

 • Opis nieruchomości – teren płaski ogrodzony o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem niemieszkalnym dawny salon samochodowy wraz z zapleczem warsztatowym o powierzchni zabudowy 629,70 m2, o powierzchni użytkowej 670,37 m2 i kubaturze ok. 2257,80 m3. Budynek pochodzi z lat 90-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w części głównej salonu samochodowego antresola. Budynek wzniesiony w części (salon samochodowy) w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka oraz w części (stanowisko diagnostyczne) w technologii szkieletowej – płyta warstwowa, słupy stalowe i żelbetowe. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, schody żelbetowe, elewacja wykończona blachą trapezową. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również budynek „stróżówki” – budynek jednokondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 18 m2 i powierzchni użytkowej 13,35 m2. Budynek wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, budynek otynkowany, okna PCV, drzwi drewniane.

 •  Nieruchomość uzbrojona – sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna, gazowa. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

 • Kształt nieruchomości – regularny, zbliżony do trapezu.

 • Cena nieruchomości – 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

 • Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1
  i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990).

 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 grudnia 2020 r. do dnia 1 stycznia 2021 r.  wprowadzono 11.12.2020

   


Wykaz nr 15  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy 3 lat

wprowadzono 07.12.2020


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

miasta Zawiercie  dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowiceobejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 grudnia 2020 r. do 22 stycznia 2021 r.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ustala się formy zapoznania się z  projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 • Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w godzinach od 800  do 1500.  Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami planu miejscowego proszone są o umówienie wizyty telefonicznie pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53 lub pod adresem e-mail: architektura@zawiercie.eu ;
 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne / Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice / Wyłożenie II;
 • Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania;
 • Kontakt  elektroniczny z pracownikami poprzez e-mail: architektura@zawiercie.eu (możliwość otrzymania fragmentu rysunku projektu planu oraz ustaleń tekstu projektu planu, dotyczących Państwa nieruchomości wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami).

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, zgodnie
z art. 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  przeprowadzona zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniu 20 stycznia 2021 r. o godzinie 1300 przy wykorzystaniu aplikacji Microsoft Teams, zapewniającej zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag. Chęć udziału w dyskusji należy zgłosić na adres architektura@zawiercie.eu w dniach
od 8 grudnia 2020 r. do 19 stycznia 2021 r. Link do spotkania zostanie przesłany w mailu zwrotnym.

Transmisja dyskusji online będzie dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Zawierciu https://zawiercie.sesja.pl.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi mogą być składne do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 r. w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, a także ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice; prognozie oddziaływania na środowisko, opracowaniu ekofizjograficznym.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, można wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na zasadach określonych w art. 8c oraz art. 18  ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2021 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):     

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie  z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

https://zawiercie.bip.net.pl/?c=927

 

 

 

 


Wykaz nr  12/2020  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 

Wykaz nr  13/2020  nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 

Wykaz nr  14/2020  nieruchomości przeznaczonych do użyczenia. 

 

Wprowadzono 30.11.2020


 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM 


Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. wykaz obejmujący nieruchomości przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym położone w Zawierciu, obręb Kosowska Niwa, karta mapy 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowe nieruchomości zlokalizowane są na terenie oznaczonym symbolem: „31MN" — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW CZ1Z/00020126/7

>> pełna treść <<

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej 
- Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 2999/6, 3014/3, k. m. 13, obręb Kromołów - Łączna powierzchnia nieruchomości - 0,8933 ha - Księga wieczysta - dla dz. 2999/6 - KW CZ1Z/00032105/1 dla dz. 3014/3 - KW CZ1Z100065932/7 - Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego - zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap 1, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem - „65MN4" - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rodzaj użytku według ewidencji gruntów - PsVI, RV, ŁV - Opis nieruchomości - nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy) i samosiejkami drzew. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej - ulicy Firlejów. - Dostępne media - teren nieuzbrojony. W ulicy Firlejów biegnie sieć: energetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna. - Kształt nieruchomości - nieruchomość ma nieforemny kształt zbliżony do litery „L" - działka nr 3014/3 posiada kształt zbliżony do kwadratu, natomiast działka nr 2999/6 wydłużonego prostokąta. - Cena nieruchomości - 733.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23% - Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.). - Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. 

>> pełna treść <<

 

wprowadzono 16.11.2020

 

 


 

Wykaz nr 11  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy 3 lat

 

ważne od 17.11.2020

 

 


 

 

 

 

 

 

wprowadzono 27.10.2020

 


 

Wykaz nr 10/2020  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

wprowadzono 26.10.020

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 168/5, 168/9, 168/8, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

1. Przedmiot przetargu:

1) Oznaczenie nieruchomości: działki o nr ew. 168/5, 168/9, 168/8, k.m. 10, obręb Zawiercie

2) Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,7767 ha

3) Księga Wieczysta: CZ1Z/00045270/2

4) Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: RIVb

5) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –
ul. Podmiejskiej. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

więcej...

załącznik nr 1

załacznik nr 2

wprowadzono 13.10.2020

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów
przy ul. Rynek 16

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, karta mapy 6, obręb Kromołów, przy
ul. Rynek 16

- Powierzchnia nieruchomości: 0,0373 ha

- Księga Wieczysta: CZ1Z/00079135/1

- Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: B

pełna treść

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

wprowadzono 07.10.2020

 

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 133/2, karta mapy 38, obręb Zawiercie przy ul. Ziemnej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 133/2, k. m. 38, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0257 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00051948/1
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę. Nieruchomość położona jest przy drodze publicznej urządzonej – ul. Ziemnej. Nieruchomość nieuzbrojona, uzbrojenie znajduje się w otoczeniu.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Argentyna uchwalonego uchwałą nr XXVIII/359/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 214 poz. 4343) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „30MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

  pełna treść...

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

wprowadzono 05.10.2020

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/2,
karta mapy 44, obręb Zawiercie przy ul. Okólnej, na której znajduje się budynek w ruinie

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/2, karta mapy 44, obręb Zawiercie przy ul. Okólnej, na której znajduje się budynek w ruinie.
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0957 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00072290/6
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów:

pełna treść....

załącznik nr 1
załącznik nr 2
 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 509, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 509, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0506 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

  pełna treść....
  załącznik nr 1
 • załącznik nr 2

   
 • Prezydent Miasta Zawiercie
  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 510, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa  przy ul. Jaskółczej
   
 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 510, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0509 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

pełna treść....

załącznik nr 1
załącznik nr 2

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 511, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 511, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0508 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej
 • o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

  pełna treść....
   
 • Prezydent Miasta Zawiercie

  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 584, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
  przy ul. Kormoranów

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 584, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0509 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej ul. Kormoranów.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „31MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Kormoranów znajduje się sieć energetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.

pełna treść....

załącznik nr 1
załącznik nr 2

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 920, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 920, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0729 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „24MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i „26MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

pełna treść....
załącznik nr 1
załącznik nr 2
 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 921, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 921, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0790 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „24MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i „26MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

pełna treść....

załącznik nr 1
załącznik nr 2

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 922, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 922, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0857 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej
 • o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „24MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i „26MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

  pełna treść...

 • załącznik nr 1
  załącznik nr 2

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 923, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Jaskółczej

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 923, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Jaskółczej
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0972 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej - ul. Jaskółczej.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „24MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i „26MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Nieruchomość nieuzbrojona. W ul. Jaskółczej znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

  pełna treść

 

wprowadzono 02.10.2020

 


 

 

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego

 

 

 

wprowadzono 22.09.2020

 


 

Wykaz nr 9/2020  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

wprowadzono 18.09.2020

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Słowiczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Słowiczej

 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1523 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej ul. Słowiczej oraz do drogi nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Bocianiej.
 • W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 153.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

I przetarg odbył się 23 czerwca 2020 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 15 października 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 9 października 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

Załącznik nr1

Załącznik nr 2

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2020 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, na której znajduje się budynek w ruinie

 

 • Nieruchomość gruntowa, na której znajduje się budynek w ruinie, oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 2/2, k. m. 44, obręb Zawiercie, położona przy ul. Okólnej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0957 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00072290/6
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 30MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B
 • Opis nieruchomości – nieruchomość częściowo ogrodzona, na gruncie znajdują się ruiny po danym budynku. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, urządzonej – ul. Okólnej. Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy, umowa zawarta na okres od dnia 06.05.2019 r. do dnia 31.12.2022 r.
 • Dostępne media – nieruchomość nie uzbrojona, uzbrojenie znajduje się w drodze – ul. Okólnej.
 • Kształt nieruchomości – nieruchomość ma kształt prostokąta z lekko nieforemnym północno – wschodnim bokiem.
 • Cena nieruchomości – 75.500,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r.


   

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 133/2, k. m. 38, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0257 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00051948/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego rejon Osiedla Argentyna uchwalonego uchwałą nr XXVIII/359/08 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2008 r. Nr 214 poz. 4343) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „30MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, zlokalizowana w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz niezabudowanych przeznaczonych pod zabudowę. Nieruchomość położona jest przy drodze publicznej urządzonej – ul. Ziemnej.
 • Dostępne media – nieruchomość nie uzbrojona, uzbrojenie znajduje się w otoczeniu.
 • Kształt nieruchomości – nieruchomość ma nieforemny kształt – jest wąska i długa.
 • Cena nieruchomości – 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 •  Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r.

 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1177/2, k. m. 6, obręb Kromołów położona przy ul. Rynek 16
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0373 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00079135/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MNU2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, ogrodzona zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 270,33 m2. Budynek o dwóch kondygnacjach, częściowo podpiwniczony. Na parterze znajdują się 4 pokoje, WC, komunikacja, składzik i duże pomieszczenie służące dawniej jako sala obsługi klienta byłej poczty. Na piętrze znajduje się 5 pokoi, WC, komunikacja. Budynek wzniesiony został w latach trzydziestych XX wieku, w technologii tradycyjnej murowanej, z cegły pełnej. Fundamenty kamienne, stropy ceglane, łukowe, schody żelbetonowe. Dach konstrukcji drewnianej, kryty papą. Front budynku przylega bezpośrednio do chodnika przy ul. Rynek w Zawierciu. Ścianą boczną budynek przylega do sąsiedniego budynku. Nieruchomość posiada dostęp do instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Instalacje wewnętrzne są zniszczone
 • i niekompletne. Na nieruchomości posadowiony jest również budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 19 m2, przeznaczony dawniej do składowania opału. Stan techniczny bardzo zły, widoczne pęknięcia muru, znaczne ubytki zewnętrzne. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Rynek.
 • Wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy uwzględnieniu ustaleń ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego § 7 ust. 2 i 3.
 • Kształt nieruchomości – regularny
 • Cena nieruchomości – 210.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziesięć tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 10 września 2020 r. do dnia 1 października 2020 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Kosowska Niwa

 

>>Pełny wykaz<<

 


wprowadzono 10.09.2020

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 246/1, 248, 249/1, 250/1, karta mapy 6, obręb Łośnice

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 246/1, 248, 249/1, 250/1, k. m. 6, obręb Łośnice
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 3,0564 ha
 • Księga Wieczysta – dla dz. 246/1, 250/1 – KW CZ1Z/00048752/6
 • dla dz. 248, 249/1 – KW CZ1Z/00018388/4
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsIV, N, RVI
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy)
 • i samosiejkami drzew. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Wiosny Ludów zaliczonej do kategorii dróg gminnych. Na wysokości przedmiotowej nieruchomości ulica ta jest nie urządzona, stanowi drogę gruntową, przez co dojazd jest mocno utrudniony.
 • Nad przedmiotową nieruchomością przebiegają dwie linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – „12PU2” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, „3ITO” – tereny infrastruktury technicznej – składowanie i przetwarzanie odpadów.
 • Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Kształt nieruchomości – nieruchomość posiada foremny kształt.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 435.420,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 87.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej...Pełna treść...

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Załączniki nr 1

Załączniki nr 2

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 3406/1, karta mapy 14, obręb Kromołów

 

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3406/1, k. m. 14, obręb Kromołów
 • Powierzchnia nieruchomości – 3,7589 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00032105/1
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsVI
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd możliwy jest poprzez działkę o nr ew. 3411/1 oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków użytkiem dr.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej
 • w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „31ZE” – tereny zieleni ekologicznej.
 • Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.
 • Kształt nieruchomości – nieruchomość posiada lekko nieforemny kształt – zbliżony do prostokąta.
 •  
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie.
 • Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy – umowa zawarta na okres od 01 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 96.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100), zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).
 • Wadium: 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej...pełna treść...

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Załączniki nr 1

Załączniki nr 2

 

wprowadzono czwartek 03.09.2020

 

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 991/1, karta mapy 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 991/1, k. m. 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

- Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha

- Księga Wieczysta – CZ1Z/00050072/2

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.

Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody.

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XII/131/07 z dnia
29.08.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 3.31MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
- Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
- Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
- Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 • Cena wywoławcza nieruchomości – 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

I przetarg ustny nieograniczony wyznaczony na dzień 07.07.2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 września 2020 r. sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 11 września 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2020 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

ZAŁĄCZNIK nr 1

ZAŁĄCZNIK nr 2

 

 

 

wprowadzono 14.08.2020

 


Wykaz nr 8

wprowadzono 07.08.2020


Wykaz nr 7

 

wprowadzono 30.07.2020


               

                       O B W I E S Z C Z E N IE

   PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XVI/208/19 z dnia 30 października 2019 r.,

zawiadamiam  o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potokobejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne/ Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok/ Przystąpienie),

 

w dniach od 31 lipca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu  Miejskiego  w Zawierciu, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie, w Punkcie Obsługi Interesanta (parter), w godzinach od 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w dniu 18 sierpnia 2020 r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski  w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 września 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Wyłożony dokument wraz z drukiem uwagi udostępniony jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne/ Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok/ Wyłożenie.

              

                                 

 KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie  z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

 

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=16770

wprowadzono 21.07.2020 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3406/1, k. m. 14, obręb Kromołów

Powierzchnia nieruchomości – 3,7589 ha

Księga wieczysta – CZ1Z/00032105/1

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „31ZE” – tereny zieleni ekologicznej.

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsVI

Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz samosiejkami drzew i krzewów. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd możliwy jest poprzez działkę o nr ew. 3411/1 oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków użytkiem dr.

Dostępne media – nieruchomość nie uzbrojona, nie posiada dostępu do uzbrojenia.

Kształt nieruchomości – nieruchomość posiada lekko nieforemny kształt – zbliżony do prostokąta.

Cena nieruchomości – 96.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.).

Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

 Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 lipca 2020 r. do dnia 6 sierpnia 2020 r.

 

wprowadzono 16.07.2020

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 246/1, 248, 249/1, 250/1, k. m. 6, obręb Łośnice

Łączna powierzchnia nieruchomości – 3,0564 ha

Księga wieczysta – dla dz. 246/1, 250/1 - KW CZ1Z/00048752/6

dla dz. 248, 249/1 - KW CZ1Z/00018388/4

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – „12PU2” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, „3ITO” – tereny infrastruktury technicznej – składowanie i przetwarzanie odpadów.

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – PsIV, N, RVI

 Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy)

i samosiejkami drzew. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulicy Wiosny Ludów zaliczonej do kategorii dróg gminnych. Na wysokości przedmiotowej nieruchomości ulica ta jest nie urządzona, stanowi drogę gruntową, przez co dojazd jest mocno utrudniony.

Dostępne media – teren nieuzbrojony.

Kształt nieruchomości – nieruchomość posiada foremny kształt.

Cena nieruchomości – 435.420,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

Ustala się termin 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.).

Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 lipca 2020 r. do dnia 4 sierpnia 2020 r.


wprowadzono 14.07.2020

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 3046/27, karta mapy 10, obręb Blanowice w rejonie ulicy Miejskiej

 

 •  Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3046/27, k. m. 10, obręb Blanowice
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0135 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020788/5
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: ŁIV
 • Opis nieruchomości: nieruchomość znajduje się w rejonie ulicy Miejskiej, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana jest w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz terenów zielonych, lasu. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „18ZE” – tereny zieleni ekologicznej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie.
 • Nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy przez osobę fizyczną – umowa zawarta na okres od dnia 01 marca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)
 • Wadium: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Z uwagi na ograniczoną możliwość zagospodarowania nieruchomości oraz brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej sprzedaż nieruchomości została ograniczona do właścicieli lub władających nieruchomościami przyległymi oznaczonymi działkami nr: 4/3, 3046/26, 3046/28, 3231/1.

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2

w terminie do dnia 11.08.2020 r. do godz. 15:00 w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomość o nr ew. 3046/27, k.m. 10, obr. Blanowice – nie otwierać”.

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 11.08.2020 r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wniosą wadium w wysokości 700,00 zł.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2020 do dnia 14.08.2020 r.

 

Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu (załącznik nr 1) należy dołączyć wymienione dokumenty:

1) Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (załącznik nr 2).

2) Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości gruntowej przyległej do nieruchomości zbywanej (oryginał do wglądu Komisji Przetargowej).

3) Klauzula zgody. Klauzula informacyjna (załącznik nr 3).

4) Potwierdzenie wniesienia wadium.

Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2020.

Uczestnik przetargu winien przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłosiły uczestnictwo w przetargu i zostały do niego zakwalifikowane.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.z 2014 r., poz. 1490).

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2020

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. https://www.zawiercie.eu/dokumenty/Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_o_przetargu.doc

2. https://www.zawiercie.eu/dokumenty/Zalacznik_nr_2_do_ogloszenia_o_przetargu.docx

3. https://www.zawiercie.eu/dokumenty/Zalacznik_nr_3_do_ogloszenia_o_przetragu.docx

4. https://www.zawiercie.eu/dokumenty/Zalacznik_nr_4_do_ogloszenia_o_przteragu.docx

 

 

wprowadzono 10.07.2020

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie                                                       dla obszaru położonego w rejonie ul. Mrzygłodzkiej

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XIV/194/19 z dnia 25 września 2019 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Mrzygłodzkiejobejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu (Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne/ Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Mrzygłodzkiej / Wyłożenie),

 

w dniach od 14 lipca 2020 r. do 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie, w Punkcie Obsługi Interesanta (parter), w godzinach od 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1100.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.             

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o:

 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  ul. Mrzygłodzkiej;
 • prognozie oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub
w postaci elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

https://zawiercie.bip.net.pl/?a=16776

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):        
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

wprowadzono 07.07.2020 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie  

dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXX/325/20 z dnia 24 czerwca 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, obejmującego obszar: wskazany w załaczniku graficznym dostepny pod linkiem: https://zawiercie.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=34316&bar_id=16807

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Zawierciu, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze),  w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski  w Zawierciu, ul. Leśna 2,           42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 24 lipca 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.          

        

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 24 lipca 2020 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze), w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                                  

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):          
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

wprowadzono 26.06.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie  dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie  ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz. 283 z późn. zm.),

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXX/326/20 z dnia 24 czerwca 2020r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położonych w rejonie  ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem, obejmującego obszar:

wskazany w załaczniku graficznym dostepny pod linkiem:  https://zawiercie.bip.net.pl/?p=document&action=show&id=34317&bar_id=16808

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Zawierciu, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze),  w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski  w Zawierciu, ul. Leśna 2,         42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 24 lipca 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.          

        

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 24 lipca 2020 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze), w godzinach pracy Urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

                                  

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):          
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę
  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na  stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl

wprowadzono 26.06.2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz nr 6  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 

 

wprowadzono 16.06.2020


  WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

  przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

  Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

- Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3046/27, k. m. 10, obręb Blanowice, w rejonie ulicy Miejskiej.

- Powierzchnia nieruchomości – 0,0135 ha

- Księga wieczysta – CZ1Z/00020788/5

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I, uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „18ZE” – tereny zieleni ekologicznej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – ŁIV

- Opis nieruchomości – nieruchomość znajduje się w rejonie ulicy Miejskiej, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość zlokalizowana        jest w otoczeniu nieruchomości gruntowych zabudowanych domami jednorodzinnymi oraz terenów zielonych, lasu.

- Dostępne media – działka nie jest uzbrojona. W sąsiedztwie: sieć wodociągowa, energetyczna, kanalizacyjna.

- Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości – 3.500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy
   z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.)

 

wprowadzono 15.06.2020

 


INFORMACJA


Prezydent Miasta Zawiercie na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.) informuje o sporządzeniu spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Udostępnienie do wglądu spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy w dniach od 8 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu Miejskiego.
Ewentualnych dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Spraw Obywatelskich (tel. 32 67 00 498).

 

Załączniki:

Wniosek o udostępnienie wpisu wyborców

 

 

wprowadzono 08.06.2020

 


 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 991/1, karta mapy 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 991/1, k. m. 2, obręb Żerkowice przy ul. Szarej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00050072/2
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona.
 • Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.
 • Nieruchomość posiada możliwość uzbrojenia w sieci: energii elektrycznej i wody.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XII/131/07 z dnia
 • 29.08.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem 3.31MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wadium: 17.000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2020 r. Sali 104 (na I piętrze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 

w terminie do dnia 1 lipca 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

BIP: https://zawiercie.bip.net.pl/?a=14546

 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 168/5, 168/9, 168/8, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej,
wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

 

 

1. Przedmiot przetargu:

1) Oznaczenie nieruchomości: działki o nr ew. 168/5, 168/9, 168/8, k.m. 10, obręb Zawiercie

2) Łączna powierzchnia nieruchomości: 1,7767 ha

3) Księga Wieczysta: CZ1Z/00045270/2

4) Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: RIVb

5) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej –

ul. Podmiejskiej. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

6) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej

i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu
Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

7) Kształt nieruchomości: kształt zbliżony do trapezu.

8) Cena wywoławcza nieruchomości: 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

9) Wadium: 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

2. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

3. Rada Miejska w Zawierciu Uchwałami nr XL/366/17 z dnia 31 maja 2017 r. i XL/368/17 z dnia

31 maja 2017 r wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

4. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone

w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

5. Część jawna przetargu – tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w sali narad (parter) w dniu 11 sierpnia 2020 r.

o godzinie 9:00.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej komisja przetargowa:

- podaje liczbę otrzymanych ofert,

- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamości osób, które złożyły oferty,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej, jeżeli:

- oferty nie odpowiadają warunkom przetargu,

- oferty zostały złożone po wyznaczonym terminie,

- oferowana cena jest równa lub nie jest wyższa od ceny wywoławczej,

- dane zawarte w ofercie są niekompletne,

- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do treści.

 

6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą w oparciu o kryteria i ich wagę punktową lub stwierdza, że nie wybiera żadnej oferty.

7. W razie ustalenia, że kilku oferentów złożyło równorzędne oferty, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia ich o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

8. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia,

z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

9. Z przebiegu postępowania przetargowego sporządza się protokół.

10. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu, który będzie stanowił podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Protokół podpisuje: przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz nabywca.

11. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty

o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej,

a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości oraz www.zawiercie.eu, zakładka Obwieszczenia.

 

 

 

 

wprowadzono 04.06.2020

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie                                                       dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) i art. 54 ust. 2 w zw. z art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowiceobejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 15 czerwca 2020 r. do 7 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Punkcie Obsługi Interesanta (parter), w godzinach od 800  do 1500.

Obsługa wyłożenia przez projektanta planu odbędzie się w dniach: 16, 18, 23, 25, 29 czerwca 2020 r. oraz 2 i 7 lipca 2020 r. w Punkcie Obsługi Interesanta (parter), w godzinach od 800  do 1500. W pozostałych dniach obsługa wyłożenia będzie zapewniona przez pracowników Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego.

Preferowane formy zapoznania się z  projektem miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

 • Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, zakładka: Prawo lokalne / Zagospodarowanie Przestrzenne / Aktualne prace planistyczne / Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice / Wyłożenie;
 • Kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego pod nr tel: 32 67 225 34, 32 494 12 54, 32 494 12 53, którzy szczegółowo odpowiedzą na Państwa pytania;
 • Kontakt  elektroniczny z pracownikami poprzez e-mail: architektura@zawiercie.eu (możliwość otrzymania fragmentu rysunku projektu planu oraz ustaleń tekstu projektu planu, dotyczących Państwa nieruchomości wraz z niezbędnymi wyjaśnieniami).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 czerwca 2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2020 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.             

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o:

 • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice;
 • prognozie oddziaływania na środowisko,
 • opracowaniu ekofizjograficznym.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, ww. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub w postaci elektronicznej na adres: architektura@zawiercie.eu, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 lipca 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):        
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, e-mail: prezydent@zawiercie.eu
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.
 4. Pełna klauzula informacyjna udostępniona jest na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice znajdują się  pod linkiem : https://zawiercie.bip.net.pl/?c=889

 

Wprowadzono 03.06.2020 r.

 

 

Wykaz nr 5  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat 

Wprowadzono 15.05.2020


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 3823/2, 3823/4 karta mapy 6, obręb Blanowice przy ul. Skarżyckiej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 3823/23823/4, k. m. 6, obręb Blanowice przy ul. Skarżyckiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,2890 ha
 • Księga Wieczysta – CZ1Z/00063662/9
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Na działce o nr ew. 3823/4 przy zachodniej granicy znajduje się słup energetyczny oraz przebiega przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej –
 • o nawierzchni asfaltowej – ulicy Skarżyckiej poprzez działkę o nr ew. 3823/1
 • o użytku dr. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
 • z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwalą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLII/381/17 z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r., poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolami: 3MN7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 6R2 – tereny rolnicze.
 • Kształt nieruchomości – działka nr 3823/2 jest długa i wąska, natomiast działka nr 3223/4 posiada kształt prostokąta.
 •  
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3MN7, nieruchomość oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6R2 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).
 • Wadium: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 11:15.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 779/2, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ulicy Kukułczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 779/2, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa
 • Powierzchnia nieruchomości: 0,0819 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – o nawierzchni asfaltowej – ulicy Kukułczej. Przez przedmiotową działkę przy wschodniej granicy biegnie przewód telekomunikacyjny.
 • W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, telekomunikacyjna, kanalizacja.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „1MNU” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.
 • Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 109.000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:30.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.


W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

 

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości.


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Kormoranów

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1045 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. W sąsiedztwie nieruchomości znajduje się linia kolejowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Kormoranów. W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny w kształcie prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 111.000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca

1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości.

 

wprowadzono 12.05.2020

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Słowiczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Słowiczej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,1526 ha
 • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
 • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
 • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej ul. Słowiczej oraz do drogi nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Bocianiej.
 • W sąsiedztwie nieruchomości dostępna jest następująca infrastruktura techniczna: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
 • z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
 • z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 169.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 czerwca 2020 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 09:45.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 1. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości wraz z oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu. Małżonkowie objęci ustawową wspólnością majątkową małżeńską zobowiązani są do udziału w przetargu osobiście, a w przypadku gdy udział w przetargu będzie brał jeden ze współmałżonków, wówczas zobowiązany jest on do okazania pisemnej zgody drugiego współmałżonka na uczestnictwo w przetargu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu.

 2. W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku
  z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

 3. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości. 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

 

Załącznik nr 1

Załacznik nr 2

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości 

wprowadzono 12.05.2020

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 991/1, karta mapy 2, obręb Żerkowice, przy ul. Szarej

Powierzchnia nieruchomości – 0,1272 ha

Księga wieczysta – CZ1Z/00050072/2

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących dzielnice: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce
i Żerkowice – uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr XII/131/07 z dnia 29.08.2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2007 r. Nr 185, poz. 3392) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 3.31MN1 – tereny zabudowy mieszkaniowej na obszarach już zainwestowanych oraz stwarzających możliwość uzupełnienia istniejącej zabudowy.

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb

Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana i nieogrodzona. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Szara. Teren płaski.

Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg i energia elektryczna.

Kształt nieruchomość – zbliżony do prostokąta.

Cena nieruchomości – 85.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

wprowadzono 12.05.2020

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 168/5168/9, 168/8, k. m. 10, obręb Zawiercie, przy ul. Podmiejskiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,7767 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00045270/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Podmiejska.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – kształt zbliżony do trapezu.
 • Cena nieruchomości – 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

 

wprowadzono 11.05.2020

 


Wykaz nr 4

wprowadzono 06.05.2020

 

O G Ł O S Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercie na podstawie art. 36 Ustawy z 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniach od 22 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. spis wyborców w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. jest udostępniony do wglądu w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, pokój nr 7, w poniedziałek w godz. od 800 do 1600, a od wtorku do piątku w godz. od 700 do 1500.

W związku ze stanem epidemii ogłoszonej z powodu COVID-19 w celu dokonania sprawdzenia czy wyborca został uwzględniony w spisie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia terminu wizyty w przedmiotowej sprawie (tel. 32 67 00 498).

 

Wprowadzono 22.04.2020

Ważne do 30.04.2020

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póżn. zm.),

zawiadamiam

że w dniu 16 kwietnia 2020 r. do tut. organu wpłynęło odwołanie od decyzji znak: WZP.030.3.3.2018 z dnia 27 marca 2020 r., w sprawie przywrócenia zagospodarowania nieruchomości do stanu poprzedniego, poprzez usuniecie z działek nr: 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie) składowanych materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego oraz poprzez usunięcie płyt betonowych i zaprzestanie wykorzystywania działki nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) jako parkingu.

Zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane w dniu 23 kwietnia 2020 r. do organu II instancji, tj. Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie.

Zgodnie z art. 49 §2 wyżej powołanej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 23 kwietnia 2020 r.

 

wprowadzono 23.04.2020

 


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam

że w dniu 27 marca 2020 r. została wydana decyzja znak: WZP.030.3.3.2018 nakazująca właścicielowi przywrócenie zagospodarowania nieruchomości do stanu poprzedniego, poprzez usuniecie z działek nr: 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie) składowanych materiałów budowlanych oraz sprzętu budowlanego oraz poprzez usunięcie płyt betonowych i zaprzestanie wykorzystywania działki nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) jako parkingu.

Z uwagi na stan epidemii i ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Strony mogą uzyskać od pracowników Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu, telefonicznie (32 67 225 34) lub mailowo (architektura@zawiercie.eu) wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydanej decyzji, oraz wnioskować o przesłanie drogą mailową lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej jej kopii celem zapoznania się z jej treścią.

Zgodnie z art. 49 §2 wyżej powołanej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 27 marca 2020 r.

Od decyzji znak: WZP.030.3.3.2018 z dnia 27 marca 2020 r. przysługuje Stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercia w terminie do 24 kwietnia 2020 r.

Strony mogą zrzec się przysługującego im prawa do wniesienia odwołania, w trakcie biegu wyżej wskazanego terminu (tj. do 24 kwietnia 2020 r.), poprzez złożenie stosownego oświadczenia do organu administracji publicznej, który wydał decyzję (tj. Prezydenta Miasta Zawiercia). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

wprowadzono 27.03.2020


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

Szczegóły w załączniku.

Wykaz nr 3

Wprowadzono: 20.03.2020 r.


O B W I E S Z C Z E N I E    

                                                                          PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego        w rejonie  Placu Jana Pawła II

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXII/270/20 z dnia 29 stycznia 2020r.  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie Placu Jana Pawła II, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały Rady Miejskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym  na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 3 kwietnia 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane obowiązkowe: imię nazwisko, nazwa, adres):

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśnej 2, 42-400 Zawiercie.

2. Prezydent Miasta Zawiercie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie, tel. 32 494 12 00

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 6, 14, 15 oraz zgodnie z art. 17 i 18 ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych,  zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) rozporządzenia PEiR.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiegow Zawierciu oraz organy władzy publicznej, operator pocztowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentów.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 77.

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. W razie nie podania danych osobowych udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek może być niemożliwe.

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ww. rozporządzenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA (dane dodatkowe: telefon, e-mail):  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1. Podając dane dodatkowe wyraża Pani/Pan zgodę na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury planistycznej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

2. Pani/Pana dane dodatkowe przetwarzane będą tylko w celu usprawnienia kontaktu organu rozpatrującego Pani/Pana wnioski/uwagi.

3. Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

wprowadzono 03.03.2020                                       

                                                                                       

                                                                                              OBWIESZCZENIE
                                                                               PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

Na podstawie art. 48 w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Prezydent Miasta Zawiercie

podaje do publicznej wiadomości informację

odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  Placu Jana Pawła II

Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

W związku z powyższym, Prezydent Miasta Zawiercie wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu  o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie Placu Jana Pawła II.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak: WOOŚ.410.49.2020.AOK z dnia 28 lutego 2020 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu. Ponadto  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu pismem znak: NS/NZ-522-02/KU/20 z dnia 28 lutego 2020r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. projektu planu.

Biorąc pod uwagę powyższe uzgodnienia oraz fakt, że realizacja postanowień projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie  Placu Jana Pawła II  nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko przy uwzględnieniu uwarunkowań określonych w art. 49 wyżej cytowanej ustawy, odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu, (www.tablica.zawiercie.eu),
 • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu pod adresem http://www.zawiercie.bip.net.pl, gdzie zamieszczono również Uzasadnienie, o którym mowa w art. 48 ust. 6 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),
 • w Gazecie Wyborczej

wprowadzono 04.03.2020 r.

 

Wykaz nr 1 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 lat

Wykaz nr 2 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

wprowadzono 03.03.2020

 


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXII/271/20
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania na terenie gminy Zawiercie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane.

Jest to uchwała intencyjna rozpoczynająca proces przygotowania wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego.

Niniejszym zapraszam wszystkich zainteresowanych do zgłaszania postulatów dotyczących estetyzacji przestrzeni miejskiej w zakresie sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.

Propozycje w przedmiotowym zakresie można składać do dnia 30.04.2020r. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres architektura@zawiercie.eu 

z podaniem przedmiotu wniosku, imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu Wnioskodawcy.

Informacje na temat prowadzonych prac nad projektem wymienionej uchwały publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznych Urzędu Miejskiego

w Zawierciu (zakładka „Prawo lokalne”, „Uchwała krajobrazowa”).

 

wprowadzono 28.02.2020

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  168/8, k. m. 10, obręb Zawiercie, przy ul. Podmiejskiej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,3653 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00045270/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej
  i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Podmiejska.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada nieforemny kształt.
 • Cena nieruchomości – 220.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

Wprowadzono: 27.02.2020 r.

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 466, 467, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Kormoranów
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,1045 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
  Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „32MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew
  i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej
  o nawierzchni asfaltowej - ul. Kormoranów.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja, gaz.
 • Kształt nieruchomości – regularny w kształcie prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 111.000,00 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Wprowadzono: 27.02.2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezbudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 450, 451, 452, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Słowiczej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,1526 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
  Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami drzew
  i krzewów. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej ul. Słowiczej oraz do drogi nieurządzonej o nawierzchni utwardzonej – ul. Bocianiej.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Kształt nieruchomości – regularny, zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 169.100,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

Wprowadzono: 27.02.2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  779/2, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, przy ulicy Kukułczej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0819 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą
  Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r.
  (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „1MNU” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz drzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – o nawierzchni asfaltowej – ulicy Kukułczej. Przez przedmiotową działkę przy wschodniej granicy biegnie przewód telekomunikacyjny.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna, kanalizacja.
 • Kształt nieruchomości – zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 109.000,00 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%.

Wprowadzono: 27.02.2020 r.

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.  3823/2, 3823/4, k. m. 6, obręb Blanowice, przy ulicy Skarżyckiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,2890 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00063662/9
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwała Rady miejskiej w Zawierciu Nr XLII/381/17 z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „3MN7” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, „6R2” – tereny rolnicze.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość niezagospodarowana, niezabudowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Na działce  o nr ew. 3823/4 przy zachodniej granicy znajduje się słup energetyczny oraz przebiega przewód elektroenergetyczny średniego napięcia. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – o nawierzchni asfaltowej – ulicy Skarżyckiej poprzez działkę o nr ew. 3823/1 o użytku dr.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: sieć wodociągowa, elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – działka nr 3823/2 jest długa i wąska, natomiast działka nr 3223/4 posiada kształt prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3MN7, nieruchomość oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 6R2 jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Wprowadzono: 27.02.2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany

 

 

Zamiana nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  44/7, k. m. 58, obręb Zawiercie, przy ul. Generała Władysława Sikorskiego
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,2803 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00024400/0
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap I, uchwalonego uchwałą Rady miejskiej w Zawierciu nr XXX/268/16
  z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 9 grudnia 2016 r. poz. 6711) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami – „40U” – tereny zabudowy usługowej, „2KU” – teren urządzeń i usług komunikacyjnych.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość wzdłuż granicy zachodniej zagospodarowana jest zielenią miejską (porośnięta trawą oraz drzewami). W części północno – zachodniej znajduje się fragment budynku, którego większa część znajduje się na działce sąsiedniej. W części wschodniej oraz centralnej na całej długości działki znajdują się płyty drogowe. Działka posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Wschodniej.
 • Dostępne media – energia, woda, gaz, kanalizacja.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada nieforemny kształt zbliżony do prostokąta.
 • Cena nieruchomości – 546.735,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%

Wprowadzono: 26.02.2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany

 

 

Zamiana nieruchomości gruntowych

 

 • Nieruchomości gruntowe składające się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 25/1, 31/3, 130/2, 132 i 133, karta mapy 9, obręb Zawiercie1095/17, 1095/18, 1095/36, 1095/24, karta mapy 7, obręb Marciszów – księga wieczysta CZ1Z/00045270/2;1042/4, karta mapy 6, obręb Marciszów – księga wieczysta CZ1Z/00038917/81042/15, karta mapy 6, obręb Marciszów – księga wieczysta CZ1Z/00046498/3
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 13,0047 ha
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolami: 1ITO – tereny składowiska odpadów, 5PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, 9ZI, 10ZI – tereny zieleni izolacyjnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIIIb, RIVa, RIVb, Ba, dr, ŁIV, ŁV, PsVI,
 • Opis nieruchomości – nieruchomość jest niezagospodarowana, stanowi teren nieużytków. Dodatkowo część terenu jest podmokła i porośnięta samosiejkami krzewów i drzew oraz przebiega nad nią linia energetyczna. Na działce nr 25/1, k.m. 9, obr. Zawiercie znajduje się obiekt budowlany – boksy i hala na surowce wtórne. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Podmiejskiej.
 • Dostępne media – sieci: energetyczna, wodna, kanalizacyjna.
 • Kształt nieruchomości – działka nie stanowi zwartego kompleksu. Teren o znacznej powierzchni.
 • Cena nieruchomości – 3.686.780,34 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 34/100) w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 1ITO, 5PU, nieruchomość oznaczona w planie zagospodarowania przestrzennego symbolami 9ZI, 10ZI jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Wprowadzono: 26.02.2020 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.  168/5168/9, k. m. 10, obręb Zawiercie, przy ul. Podmiejskiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 1,4114 ha
 • Księga wieczysta – KW CZ1Z/00045270/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej
  i projektowanej drogi głównej z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010 r. Nr 84, poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) (zmiana części tekstowej nie dotyczy terenu 3PU) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem – „3PU” – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RIVb
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy). Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Podmiejska.
 • Dostępne media – w sąsiedztwie: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada foremny kształt.
 • Cena nieruchomości – 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%    

Wprowadzono: 26.02.2020 r.

 


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256),

zawiadamiam

o możliwości zapoznania się z aktami przed wydaniem decyzji w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości, w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu, na terenie działek nr: 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie, 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie), na których prowadzona jest działalność.

Zgodnie z art. 49 §2 wyżej powołanej ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 26 lutego 2020 r.

 

W terminie do 18 marca 2020 r., Strony mogą w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – piątek 7.00 – 15.00), zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

wprowadzono 25.02.2020

 


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Zawierciu ogłasza w dniu 25.02.2020 o godzinie 10:00 przetarg ustny, otwarty, nieograniczony na najem lokali.

>>> pełna treść ogłoszenia o przetargu <<<

 

wprowadzono 18.02.2020


 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XVI/208/19 z dnia 30 października 2019r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Potok, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały Rady Miejskiej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 10 marca 2020 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

pełna treść obwieszczenia..

 

wprowadzono 28.01.2020


 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 50 §1, art. 36, 10 §1, art. 49 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym wszczętym z urzędu w dniu 4 lutego 2019 r. w sprawie przywrócenia poprzedniego sposobu zagospodarowania nieruchomości, w sposób zgodny z ustaleniami miejscowego planu, na terenie działek nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie), 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie), na których prowadzona jest działalność, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego wzywa do złożenia wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy.

Prosimy o wyjaśnienie kwestii:

 • od kiedy na działkach nr ew. 59/4, 59/5 (k.m. 66 obręb Zawiercie) rozpoczęto składowanie różnego rodzaju materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego oraz od kiedy odbywa się tam postój samochodów osobowych i ciężarowych,
 • czy ww. składowanie materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego powoduje uciążliwość dla nieruchomości sąsiednich (np. powoduje zagrożenie zdrowia, mienia, środowiska itp.),
 • od kiedy na działce nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) rozpoczęto składowanie kręgów i rur betonowych oraz płyt drogowych betonowych,
 • kiedy część nawierzchni działki nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) została utwardzona betonowymi płytami drogowymi,
 • od kiedy działka nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) jest wykorzystywana jako parking samochodowy,
 • czy użytkowanie części działki nr ew. 1/4 (k.m. 69 obręb Zawiercie) pod parking samochodowy powoduje uciążliwość dla nieruchomości sąsiednich (jeżeli taka uciążliwość występuje, prosimy wskazać jakiego rodzaju jest to uciążliwość).

Ponadto prosimy o przedstawienie również innych okoliczności, które dotyczą przedmiotowej sprawy i mogą mieć znaczenie, a które dotychczas nie były poddawane pod rozwagę tut. organu.

Zgodnie z art. 49 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.  z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia,  w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie tj. od dnia 24 stycznia 2020 r. 

Wyjaśnień można dokonać osobiście lub przez pełnomocnika (po przedstawieniu pełnomocnictwa) na piśmie lub osobiście w terminie do 14 lutego 2020 r. Wyjaśnienia w formie pisemnej należy kierować droga pocztową na adres: Wydział Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie lub składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu (zlokalizowanego na parterze budynku) – adres j.w. Wyjaśnienia ustne można zgłaszać do protokołu pracownikowi Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, pokój 208 II piętro Urzędu Miejskiego w Zawierciu – adres j.w.

Jednocześnie, zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm), informujemy że w związku z koniecznością uzupełnienia materiału dowodowego w sprawie o wyjaśnienia stron postępowania oraz w związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia wszystkim stronom postępowania możliwości zapoznania się z aktami sprawy, a także zapewnienia możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, termin załatwienia sprawy ulega przesunięciu. Przewidywany termin załatwienia sprawy:  do 6 kwietnia 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 37 § 1 i § 2 wyżej powołanej  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego, stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia na bezczynność organu oraz na przewlekłość prowadzonego postepowania. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie. Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercia.

wprowadzono: 23.01.2020 r.

 

Urząd Miejski w Zawierciu - Wydział Zagospodarowania Przestrzennego  podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie Wojewody Ślaskiego nr IFXIII.747.25.2019 z dnia 13 stycznia 2020 r. informujace, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zostało wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji p.n.: ,,Rewitalizacja  i odbuowa częsciowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 na odcinku Siewierz-Zawiercie, w ramach projektu p.n. ,,Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie".

 

wprowadzono: 22.01.2020 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.