Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Dla rolników

Strona główna » Dla mieszkańców » Dla rolników

 Powszechny Spis Rolny!


 

Wyniki spisu pozwolą scharakteryzować polskie rolnictwo, posłużą do podejmowania decyzji strategicznych oraz do celów porównań międzynarodowych.
Więcej informacji: TUTAJ
Zachęcamy również do sprawdzenia, na jakie pytania rolnicy będą udzielać odpowiedzi.
Poniżej znajdziecie Państwo listy Prezesa GUS:
 

DOFINANSOWANIE NA INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE DLA ROLNIKÓW

Do 15 grudnia 2019r. każdy rolnik może uzyskać bezzwrotne dofinansowanie w wysokości 40% na ekologiczne inwestycje oraz dofinansowanie do 90% na termomodernizację budynków jednorodzinnych i dwurodzinnych z programu Czyste Powietrze.

Fundacja Dar Oze informuje o możliwości dotacji 40% dla rolników indywidualnych na instalacje fotowoltaiczne oraz na pompy ciepła w technologii powietrze-woda z programu Agroenergia, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dofinansowaniu podlegają mikroinstalacje do 50 kw mocy.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Każdy rolnik, który myśli o tym, aby stworzyć instalacje fotowoltaiczną, lub/i pompę ciepła, oraz każda osoba indywidualna, która chce uzyskać dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynku jednorodzinnego/dwurodzinnego proszony jest o kontakt telefoniczny na poniższe numery telefonów. Można także napisać maila.

Kontakt:

Fundacja Dar Oze

www.daroze.pl

Dariusz Skrobisz: 575 475 306, info@fundacjadaroze.pl

Irena Chomicka 575 887 402, 785 016 778, irena.chomicka@fundacjadaroze.pl


OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA OC DLA ROLNIKÓW
Z TYTUŁU PROWADZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych
z dnia 22 maja 2003r. Prezydent Miasta Zawiercie przypomina, że każdy rolnik (osoba fizyczna), który jest właścicielem bądź współwłaścicielem gospodarstwa rolnego, czyli użytków rolnych, gruntów pod stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowami, przekraczających łączenie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub w części opodatkowaniu podatkiem rolnym, a także obszaru takich użytków i gruntów, niezależnie od jego powierzchni, jeżeli jest prowadzona na nim produkcja rolna, stanowiąca dział specjalny w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia:

 • w zakresie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, zwanym dalej „ubezpieczeniem OC rolników”
 • budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych, zwanym dalej „ubezpieczeniem budynków rolniczych”
 • upraw rolnych, o ile uzyskał płatności bezpośrednie w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach wsparcia bezpośredniego.

KONTROLA SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU ZAWARCIA UMOWY OBOWĄZAKOWEGO
UBEZPIECZNIA OC ROLNIKÓW I BUDYNKÓW ROLNICZYCH

W związku z powyższym informuje się, że dokument (ksero polisy) potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego wraz
z dowodem opłacenia składki za to ubezpieczenie celem sprawdzenia spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego należy dostarczyć każdego roku do Urzędu Miasta w Zawierciu (pokój nr 10).

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna