Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Zawierciu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urząd Miejski w Zawierciu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-28. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-23.
 

Wytyczne standardu WCAG 2.1 dla dostępności treści internetowych, są następujące:
 

Zasada

Wytyczne

Kryterium sukcesu

Poziom

1 – Postrzegalność

1.1 – Alternatywa w postaci tekstu

1.1.1 – Treść nietekstowa

A

1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie

1.2.1 – Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)

A

1.2.2 – Napisy rozszerzone (nagranie)

A

1.2.3 – Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie)

A

1.2.5 – Audiodeskrypcja (nagranie)

AA

1.3 – Możliwość adaptacji – Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości

1.3.1 – Informacje i relacje

A

1.3.2 – Zrozumiała kolejność

A

1.3.3 – Właściwości zmysłowe

A

1.3.4 – Orientacja – wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym

AA

1.3.5 – Określenie prawidłowej wartości

AA

1.4 – Możliwość rozróżnienia – Ułatwienie percepcji treści

1.4.1 – Użycie koloru

A

1.4.2 – Kontrola odtwarzania dźwięku

A

1.4.3 – Kontrast (minimalny)

AA

1.4.4 – Zmiana rozmiaru tekstu

AA

1.4.5 – Tekst w postaci grafiki

AA

1.4.10 – Zawijanie tekstu

AA

1.4.11 – Kontrast dla treści niebędących tekstem

AA

1.4.12 – Odstępy w tekście

AA

1.4.13 – Treści spod kursora lub fokusa

AA

2 – Funkcjonalność

2.1 – Dostępność z klawiatury

2.1.1 – Klawiatura

A

2.1.2 – Brak pułapki na klawiaturę

A

2.1.4 – Jednoliterowe skróty klawiszowe

A

2.2 – Wystarczająca ilość czasu

2.2.1 – Możliwość dostosowania czasu

A

2.2.2 – Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie

A

2.3 – Ataki padaczki – Migotanie

2.3.1 – Trzy błyski lub wartości poniżej progu

A

2.4 – Możliwość nawigacji

2.4.1 – Możliwość pominięcia bloków

A

2.4.2 – Tytuły stron

A

2.4.3 – Kolejność fokusu

A

2.4.4 – Cel linku (w kontekście)

A

2.4.5 – Wiele sposobów na zlokalizowanie strony

AA

2.4.6 – Nagłówki i etykiety

AA

2.4.7 – Widoczny fokus

AA

2.5 – Sposoby wprowadzania danych

2.5.1 – Gesty punktowe

A

2.5.2 – Anulowanie kliknięcia

A

2.5.3 – Etykieta w nazwie

A

2.5.4 – Aktywowanie ruchem

A

3 – Zrozumiałość

3.1 – Możliwość odczytania

3.1.1 – Język strony

A

3.1.2 – Język części

AA

3.2 – Przewidywalność

3.2.1 – Po oznaczeniu fokusem

A

3.2.2 – Podczas wprowadzania danych

A

3.2.3 – Konsekwentna nawigacja

AA

3.2.4 – Konsekwentna identyfikacja

AA

3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji

3.3.1 – Identyfikacja błędu

A

3.3.2 – Etykiety lub instrukcje

A

3.3.3 – Sugestie korekty błędów

AA

3.3.4 – Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych)

AA

4 – Kompatybilność

4.1 – Kompatybilność

4.1.1 – Parsowanie

A

4.1.2 – Nazwa, rola, wartość

A

4.1.3 – Komunikaty o stanie

AA

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać warstwy tekstowej - są skanami dokumentów.
 • Część załączonych plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych.
 • Część załączonych dokumentów może nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków.

Powody wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Archiwalne dokumenty załączone do artykułów mogą nie spełniać wymogów dostępności - zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Załączone do artykułów filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

SPEŁNIONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:

 • Serwis WWW wyposażony jest w mechanizm, umożliwiający uruchomienie go w trybie wysokiego kontrastu (tzw. wersja dla słabowidzących). Opcja ta może zostać włączona za pomocą myszy (kliknięcie), klawiatury (standardowo poprzez klawisze TAB i ENTER) lub poprzez zastosowanie skrótu klawiszowego ALT + 5.
 • Serwis WWW udostępnia mechanizm dwustopniowego powiększania czcionki każdego elementu serwisu, na każdej stronie.
 • Serwis WWW zawiera wyróżnienie wizualne linków. Dodatkowo, za pomocą kolorowej ramki wyróżnione są elementy aktywne, na których zatrzymał się fokus.
 • Naciskając klawisz TAB, w pierwszej kolejności wyświetlają się tzw. skip linki, umożliwiające szybkie przejście do treści głównej, menu głównego i dodatkowego, wyszukiwarki, a także uruchomić wersję kontrastową serwisu WWW.
 • Każda z akcji, którą umożliwiają tzw. skip linki (opisane w poprzednim punkcie) możliwa jest do wywołania poprzez skrót klawiszowy ALT + cyfra. Opis skrótów klawiszowych znajduje się w dalszej części deklaracji.
 • Tytuły poszczególnych stron serwisu WWW posiadają prawidłową strukturę w postaci odpowiednio przygotowanych nagłówków typu h1, h2, h3 itd, w odpowiedniej kolejności.
 • Brak typowego "efektu jąkania". Każdy z linków typu "czytaj dalej", "więcej" itd. posiada ukryty tekst (widoczny jednak dla czytników) z tytułem konkretnej strony czy artykułu, do którego prowadzi. Dzięki temu rozwiązaniu rola linków jest zrozumiała dla użytkowników. Patrz również punkt 12 listy wymagań, które nie zostały spełnione.
 • Każdy z pozostałych aktywnych elementów posiada atrybut title wraz z opisem akcji, którą wykonuje.
 • Wszystkie elementy aktywne w serwisie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Na stronie nie ma pułapki klawiaturowej.
 • W serwisie nie ma elementów, które powodują gwałtowne zmiany jasności lub szybko błyskają na czerwono.
 • W serwisie nie ma elementów uruchamiających dźwięk, którego nie da się zatrzymać.
 • Na stronie nie ma migających lub poruszających się elementów, których nie da się zatrzymać lub ukryć.
 • W serwisie nie ma mechanizmu otwierającego nowe okno bez udziału użytkownika.
 • Serwis WWW zawiera zarówno mapę serwisu, jak i wyszukiwarkę. Mechanizmy te dostępne są bezpośrednio ze strony głównej.
 • Zachowana jest spójność układu i działania pasków menu i innych elementów nawigacyjnych na różnych stronach w serwisie.
 • Nawigacja za pomocą klawiatury odbywa się w logicznej kolejności w stosunku do zawartości strony.
 • Użytkownik serwisu nie jest zmuszony do rozpoznania koloru podczas korzystania z niego.
 • Na stronie nie wykorzystuje się informacji, których zrozumienie opiera się wyłączenie na właściwościach zmysłowych.
 • W serwisie WWW nie występują dane tabelaryczne, które prezentowane są w innych niż tabele elementach HTML, ale stylizowanych na tabele.
 • Linki mające podobne funkcje są zgrupowane w kodzie HTML.
 • Zachowana jest spójność i kolejność linków w całym serwisie.
 • Zastosowane opisy w atrybutach alt są odpowiednio zwięzłe, zachowana jest również spójność pomiędzy poszczególnymi opisami w atrybutach alt i title.
 • Graficzne elementy czysto dekoracyjne posiadają pusty atrybut alt.
 • Wszystkie pola formularzy są poprawnie i jednoznacznie zidentyfikowane. Każdy z nich posiada odpowiednio uzupełniony atrybut title lub label.
 • Umiejscowienie etykiet pól formularzy nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do tego których pól dotyczą.
 • Zmiana odstępów pomiędzy liniami, akapitami, znakami i wyrazami nie powoduje utraty czytelności.
 • Na stronie nie ma elementów osadzonych w znacznikach blink, bgsound lub marquee.
 • Na stronie nie ma symboli typu ASCII-Art bez zrozumiałej alternatywy.
 • Serwis przechodzi test walidatorem HTML W3C.
 • Każda strona serwisu WWW ma poprawną deklarację języka.
 • Na każdej stronie serwisu WWW jest przynajmniej jeden nagłówek h1.
 • W kodzie strony nie ma elementów HTML służących prezentacji takich jak: center, border, align.
 • Strony zawierają poprawną deklarację DTD.
 • W serwisie nie ma mechanizmu automatycznie odświeżającego stronę bądź też przekierowującego do innego serwisu WWW.
 • Znaczniki HTML są użyte zgodnie z ich przeznaczeniem. Do warstwy prezentacyjnej zostały zastosowane arkusze stylów.
 • Ramki iframe użyte w serwisie mają atrybut title.
 • W miejscach, gdzie skrypt zmienia zawartość nietekstową na stronie, zmieniany jest również tekst alternatywny dla tej zawartości.
 • Ramka fokusa podświetlająca dany element nie jest usuwana za pomocą skryptu.
 • Elementy generowane dynamicznie, przez skrypty również są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-04-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Badanie dostępności strony zostało wykonane z pomocą następujących narzędzi:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.
Oprócz tego, dla użytkowników przygotowane zostały następujące skróty klawiszowe:

 • ALT + 1 - przejście do menu głównego,
 • ALT + 2 - przejście do treści,
 • ALT + 3 - przejście do wyszukiwarki,
 • ALT + 4 - przejście do menu dodatkowego,
 • ALT + 5 - uruchomienie wersji dla słabowidzących, o zwiększonym kontraście. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej.
 • ALT + 6 - uruchomienie wersji tekstowej, bez styli. Jeżeli taka wersja jest już włączona, użycie skrótu spowoduje powrót do wersji standardowej.

   

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Smoleń, m.smolen@zawiercie.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 49 412 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia (wejście główne A dla gości i interesantów oraz wejście B z tyłu budynku dla pracowników urzędu). Przy schodach do wejścia głównego A znajduje się podjazd (pochylnia) wraz z balustradą dla osób niepełnosprawnych, który prowadzi do automatycznie otwieranych drzwi z wideodomofonem powiadamiającym Biuro Obsługi Interesanta o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy urzędu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
 • Biuro Obsługi Interesanta znajduje się na parterze, naprzeciwko wejścia głównego. Wejście oraz korytarze nie są zabezpieczone bramkami
 • W budynku znajduje się winda.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych (wyposażona w czujnik bezpieczeństwa oraz przewijak) znajduje się na parterze.
 • Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do urzędu i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
 • W budynku znajdują się oznaczenia w alfabecie brajla dla osób niewidomych i słabowidzących oraz piktogramy informujące.
 • Grupa osób zatrudnionych w urzędzie ukończyła kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.
 • Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

2. Urząd Stanu Cywilnego, ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie

 • Urząd Stanu Cywilnego zajmuje część pomieszczeń na parterze i na 1 piętrze budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu.
 • Do USC prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach jego pracy.
 • Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie na parterze USC. Pomieszczenia biurowe na 1 piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
 • W USC nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Interesanci USC korzystają z parkingu MOK Centrum, na którym wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do USC można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
 • Dwie osoby zatrudnione w wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.
 • Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

3. Wydział Komunikacji Społecznej, ul. Powstańców Śląskich 1, 42-400 Zawiercie

 • Referat: Centrum Organizacji Pozarządowych.
 • Do COP prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach pracy referatu.
 • Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Pomieszczenia COP znajdują się na 1 piętrze budynku.
 • W budynku brak windy.
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak parkingu.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

4. Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Leśna 10 B, 42- 400 Zawiercie

 • Do WGK prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach jego pracy.
 • Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie na parterze budynku. Pomieszczenia biurowe na 1 piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy.
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak parkingu.
 • W WGK nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Interesanci WGK mogą skorzystać z parkingu MOK Centrum, na którym wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do WGK można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
 • Dwie osoby zatrudnione w wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.
 • Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku migowym.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

5. Wydział Podatków, ul. Leśna 10 B, 42- 400 Zawiercie

 • Do WP prowadzi jedno wejście ogólnodostępne w godzinach jego pracy.
 • Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dostępny jest wyłącznie korytarz i pomieszczenie na parterze  budynku. Pomieszczenia biurowe na 1 piętrze są niedostępne. W budynku nie ma windy.
 • Brak toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Brak parkingu.
 • W WP nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Interesanci WP mogą skorzystać z parkingu MOK Centrum, na którym wyznaczono 5 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do WP można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
 • Dwie osoby zatrudnione w wydziale ukończyły kurs podstawowy na poziomie A1 Polskiego Języka Migowego.
 • Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku migowym.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

6. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,  ul. Marszałkowska 29, 42-400 Zawiercie

 • Straż Miejska (posterunek terenowy)
 • Pomieszczenia komórki są zlokalizowane na parterze budynku przy ul. Marszałkowskiej 29 w Zawierciu. Posiada odrębne wejścia ogólnodostępne w godzinach pracy posterunku SM.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
 • Toaleta znajduje się na parterze, ale nie jest dostosowana do potrzeb osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach.
 • Na parkingu brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku migowym.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

7. Referat: Galeria Stara Łaźnia , ul. Westerplatte 2, 42-400 Zawiercie

 • Do Galerii prowadzą dwa wejścia: jedno ogólnodostępne w godzinach pracy, drugie dla niepełnosprawnych z boku budynku.
 • Brak podjazdu (pochylni) dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Pomieszczenia Galerii znajdują się na 1 piętrze budynku.
 • W budynku brak windy. W budynku znajduje się platforma dla niepełnosprawnych.
 • Toaleta dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Przed budynkiem wyznaczono  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Dla petentów dostępna usługa online w Polskim Języku Migowym.
 • W przypadku niemożności dotarcia interesanta do pomieszczeń na piętrze istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2022-2024

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.