Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Zarządzenia

Strona główna » Urząd Miejski » Zarządzenia

Zarządzenie Nr 703/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawiercie w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 702/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zawiercie w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie Nr 701/2020 Prezydenta Miasta Zawiercie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/294/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.

Zarządzenie Nr 700/2020 Prezydenta Miasta Zawiercie dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/294/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zawiercie.

Zarządzenie Nr 709/2020 Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania imienia Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Zawierciu

Zarządzenie Nr 710/2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie określenia trybu, sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania na terenie Gminy Zawiercie

Zarządzenie Nr 686/2020  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/288/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Projekt uchwały

Zarządzenie Nr 687/2020  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie miany uchwały Nr XXVI/288/20 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 kwietnia 2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zarządzenie Nr 675/2020  z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Zawiercie w sprawie zasadności przedsięwzięć p.n "Uruchomienie punktu do zbierania odpadów i zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w Zawierciu - na działce numer 3669/31 " oraz p.n. "Budowa węzła betoniarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą w Zawierciu przy ul. Armii Krajowej"

Zarządzenie nr 670/2020 z dnia 26 maja 2020 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standarów urbanistycznych dla miasta Zawiercie.  Załącznik: Projekt Uchwały

Zarządzenie nr 671/2020 z dnia 26 maja 2020 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standarów urbanistycznych dla miasta Zawiercie.  Załącznik: Projekt Uchwały

Zarządzenie nr 541/2020 z dnia 19 lutego 2020 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych odnośnie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i przedszkolach.

Zarządzenie nr 479/2020

Zarządzenie nr 465/2019 z 31.12.2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego" na lata 2019-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 404/2019 z dnia 22.11.2019  w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Komisji konkursowej w roku 2019 w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zarządzenie nr 405/2019 z dnia 22.11.2019  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym polegającym na świadczeniu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym dla uczestników projektu "Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego" na lata 2019-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna