Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktualności 2020

Strona główna » Urząd Miejski » NGO » Aktualności 2020

Granty Senioralne 2020

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert z zakresu polityki senioralnej w trybie pozakonkursowym.

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o dofinansowywanie ofert dostępne tutaj:

https://seniorzy.rops-katowice.pl/2020/08/27/granty-senioralne-2020/

 


Przedłużony termin zamieszczania sprawozdań za 2019 rok w bazie sprawozdań OPP

Organizacje pożytku publicznego zamieszczają sprawozdania za 2019 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 października 2020 roku. Ustawowy termin 15 lipca został przedłużony o trzy miesiące rozporządzeniem Przewodniczego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020.

W przypadku organizacji, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, termin zamieszczania sprawozdań za 2019 rok nie uległ zmianie, czyli zamieszczają one sprawozdania za 2019 rok do 30 listopada 2020 roku.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z zamieszczaniem sprawozdań w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego zapraszamy do kontaktu z Biurem Organizacji Pożytku Publicznego (e-mail: opp@niw.gov.pl, tel. 601-901-144).

Źródło: NIW

 

Bezzwrotna pożyczka 5000 zł dla organizacji pozarządowych z Tarczy Antykryzysowej – jak złożyć wniosek on-line

 

Tarcza Antykryzysowa 4 rozszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać z bezzwrotnej pożyczki 5000 zł z urzędu pracy. Dodany do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Tarcza Antykryzysowa) art. 15zzda wskazuje, że pożyczka udzielana jest na pokrycie działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej. Oznacza to, że od teraz o pożyczkę 5000 zł z urzędu pracy ubiegać się mogą również organizacje pozarządowe (NGO) nieprowadzące działalności gospodarczej, takie jak na przykład fundacje, czy stowarzyszenia.

wprowadzone zostało dodatkowe kryterium ograniczające maksymalną wysokość pożyczki. Oznacza to, że pożyczkę w pełnej wysokości 5000 zł, otrzymają organizacje pozarządowe, których przychód w poprzednim roku bilansowym mieścił się w przedziale pomiędzy 50 000 zł a 100 000 zł.

 

Przykład:
Stowarzyszenie osiągnęło w 2019 roku przychód w wysokości 28 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką może się starać  to stowarzyszenie wynosi 10% z 28 000 zł, czyli 2800 zł.

Warunek umorzenia pożyczki 5000 zł dla organizacji pozarządowych (NGO)

Aby pożyczka 5 tys. zł dla organizacji pozarządowej z Tarczy Antykryzysowej była bezzwrotna, należy spełnić jeden warunek. Podobnie jak w przypadku mikropożyczki dla przedsiębiorców, warunkiem umorzenia pożyczki 5000 zł dla organizacji pozarządowych (NGO) jest prowadzenie działalności statutowej lub gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, przy czym za dzień udzielenia pożyczki uważa się dzień wypłaty środków. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.

 

Wniosek o pożyczkę 5000 złotych z Tarczy Antykryzysowej  – gdzie złożyć?

Wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej dla organizacji pozarządowej należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Wniosek o pożyczkę 5 tys. zł może zostać złożony elektronicznie lub też w formie papierowej na adres właściwego urzędu pracy.

Dużo szybszym i w mojej ocenie prostszym sposobem jest złożenie dokumentów elektronicznie. Umożliwia to portal praca.gov.pl. Wniosek w tym przypadku podpisujemy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.

 

Poradnik  –  jak złożyć wniosek o pożyczkę 5 tys. zł dla organizacji pozarządowych z Tarczy Antykryzysowej przez internet

Poradnik zawiera informacje, jak wypełnić i złożyć wniosek o pożyczkę 5000 zł z Tarczy Antykryzysowej w związku z koronawirusem bez wychodzenia z domu.

Na zakończenie procedury, zostanie wygenerowane automatycznie Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia (UPP). Status wniosku można sprawdzić kontaktując się bezpośrednio z powiatowym urzędem pracy lub poprzez portal na którym wniosek został złożony. Wszelkie pisma w sprawie wniosku złożonego elektronicznie, wnioskodawca będzie otrzymywał na swoje konto w portalu. Informacje o otrzymaniu korespondencji zwrotnej z urzędu będą ponadto przesyłane na adres e-mail wnioskodawcy.

Wnioskowana kwota pożyczki będzie w całości i niezwłocznie przelana na podany numer konta, w ciągu do dwóch dni roboczych od podpisania umowy.

 

Art. 15 zzda Tarczy Antykryzysowej
W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

 

 

Źródło: https://adwokat.suszynski.com.pl/gdansk/pozyczka-5000-organizacje-pozarzadowe-tarcza/?fbclid=IwAR3xPyFFyGpbMkjB2v-Ks6hZr4rYTxGvCcpgI0YaDBuxe1KRaOVV8kdiHP0


 

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

 

Obecna sytuacja epidemiczna w kraju pozwala na potwierdzenie, że wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2020 r. będzie mógł się odbyć, przy uwzględnieniu określonych ograniczeń sanitarnych. Należy jednak zaznaczyć, że sytuacja nadal jest dynamiczna i może ulec zmianie. W tej chwili kuratorzy oświaty rozstrzygają procedury wyłaniania organizatorów wypoczynku dofinansowanego z budżetu państwa. W tym roku na wypoczynek zaplanowano blisko 28 mln zł.

 

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku 

Przygotowane wytyczne zawierają wymagania i procedury dotyczące przygotowania wypoczynku, w tym organizacji wyżywienia uczestników, bazy noclegowej czy wyposażenia w środki ochrony osobistej, itp. Opisana została również procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem wśród uczestników, kadry i innych pracowników wypoczynku. W wytycznych znalazły się też zalecenia dla rodziców, którzy zdecydują się wysłać swoje dziecko na kolonie czy obóz letni.

Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa. Obiekty powinny być przeznaczone dla wypoczynku dzieci i młodzieży. W trakcie trwania wypoczynku należy ograniczyć odwiedziny ze strony osób z zewnątrz.

W jednym pokoju czy namiocie powinni być zakwaterowani uczestnicy z tej samej grupy, w której prowadzi się zajęcia. Liczba osób zakwaterowanych w jednym pokoju nie może przekraczać 4 osób przy zachowaniu powierzchni 4 m2  na 1 osobę.  Minimalna przestrzeń przy prowadzeniu zajęć w pomieszczeniu nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę.

Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp. Organizator wypoczynku zobowiązany jest do zapewnienia środków higieny osobistej, środków ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice.

 

Bezpieczny wypoczynek

Podczas jedzenia powinien być zachowany dystans pomiędzy uczestnikami. Jeżeli jest to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Rekomendowane jest zmianowe wydawanie posiłków, a po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł.

Organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry. Ma również obowiązek zapewnić stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym czy lekarzem.

Z pomieszczenia do prowadzenia zajęć należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować czy wyczyścić. Organizacja zajęć musi być zaplanowana w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup podczas pobytu.

Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi, przez wyznaczenie przestrzeni dla konkretnej grupy.

Organizator zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

Pełny opis wytycznych dostępny jest do pobrania poniżej.

 

Dodatkowe instrukcje:
– mycia rąk – https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/,
– dezynfekcji rąk – 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/,
– prawidłowego zdejmowania maseczki – 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/,
– prawidłowego zdejmowania rękawiczek – 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/.

 

/z wykorzystaniem materiałów MEN/

 

Załączniki do pobrania:

>>> Wytyczne GIS MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży <<<

 

Źródło: Śląski Urząd Wojewódzki

 

 


 

Zawierciańskie kluby sportowe otrzymały dofinansowanie w ramach Programu Klub

 

Gratulujemy.

 

KS Victoria Zawiercie – 10.000,00

Ludowy Klub Sportowy "Źródło"- Kromołów – 10.000,00

Międzyszkolny Klub Sportowy " Dwójka Zawiercie " – 10.000,00

Stowarzyszenie Klub Siatkarski Warta Zawiercie – 10.000,00

UKS Jura Tenis Zawiercie – 10.000,00

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy do odwiedzania stron z informacjami o możliwościach dofinansowania dla organizacji pozarządowych i klubów sportowych

 

Portal organizacji pozarządowych

https://fundusze.ngo.pl/aktualne

 

Ministerstwo Sportu

https://www.gov.pl/web/sport/konkursy-na-realizacje-zadan-publicznych

 

Narodowy Instytut Wolności

https://niw.gov.pl/nasze-programy/

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

https://ngo.slaskie.pl/

 

Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego

https://instytutkorfantego.pl/

 

Regionalne Centrum Animacji Kultury

http://rcak.pl/fundusze-na-kulture/

 

Ministerstwo Zdrowia

http://zdrowie.gov.pl/ks

 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://efs.mrpips.gov.pl/

 

Portal o dotacjach

https://granty.pl/

 

Można odwiedzać również strony Programu Klub

https://programklub.pl/

oraz Sport dla wszystkich

https://www.gov.pl/web/sport/nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2020-r-programu-sport-dla-wszystkich

a także

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-resortowe/ogloszenie-otwartego-konkursu-na-dofinansowanie-w-2020-r-organizacji-3568109

 


Kto może podpisać umowę z członkiem zarządu stowarzyszenia?

Przypominamy. Po 20 maja 2016 r. umowy o pracę, zlecenia o dzieło, itd. zawierane z członkami zarządu stowarzyszenia mogą podpisać:
pełnomocnik wybrany przez walne zebranie członków lub członek komisji rewizyjnej wybrany do tego celu przez komisję rewizyjną.
Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na ngo.pl
 

https://publicystyka.ngo.pl/jak-podpisac-umowe-z-czlonkiem-zarzadu-stowarzyszenia

 


Organizacje pozarządowe mogą liczyć na wsparcie

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór do Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Organizacje, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa, mogą liczyć na pomoc finansową. Najważniejsze informacje dostępne są tutaj:

<< Program wsparcia >>
 


Konkurs dla NGO na najlepszą kampanię

 Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło właśnie konkurs dla organizacji pozarządowych na najlepszą kampanię informacyjno- edukacyjną, poświęconą bezpieczeństwu w Internecie „(Nie)Bezpieczni w sieci”. Dla zwycięzców przewidziano nagrodę pieniężną (w puli jest aż 15 tys. zł), a także realizację nawet trzech najlepszych kampanii (na ten cel przygotowano łącznie 500 tys. zł). Zgłoszenia przyjmowane są do 22 marca.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pomysłu na kampanię, która pokaże zagrożenia jakie niesie ze sobą Internet, ale także wskaże sposoby radzenia sobie z nimi. Organizacje, które chcą wziąć udział w konkursie, muszą spełnić dwa warunki – po pierwsze mieć doświadczenie w realizacji co najmniej jednej kampanii edukacyjnej bądź informacyjnej, a po drugie – wypełnić formularz na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Więcej informacji można znaleźć w regulaminie dostępnym tutaj: https://bit.ly/2Ta3RvS

 


NGOsy muszą zmienić myślenie i zadbać o swój wizerunek

 

20 lutego 2020 roku odbyło się trzecie już spotkanie z serii Jajecznica..., organizowane przez PRoto.pl i Nieagencję w przestrzeni kreatywnej 3miejsce. Tym razem eksperci opowiedzieli m.in. o wyzwaniach komunikacyjnych, z jakimi mierzą się organizacje pozarządowe i udzielili im paru rad dotyczących współpracy pro bono z agencjami PR.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego*, w Polsce w 2018 roku zarejestrowanych było ponad 88 tys. organizacji pozarządowych. Katarzyna Groblewska, specjalistka ds. komunikacji i promocji w Fundacji im. Stefana Batorego, zwróciła jednak uwagę na badanie stowarzyszenia Klon/Jawor za ten sam rok**, z którego wynika, że w trzecim sektorze znajduje się ich ponad 20 tys. więcej. Okazuje się, że tak duża różnica wynika z zawieszenia aktywności około 35 proc. podmiotów. Z jakimi problemami mogły sobie nie poradzić?

Eksperci zgodnie przyznali, że trudności organizacji są zależne od ich wielkości oraz lokalizacji. Hanna Waśko, CEO Big Picture, wskazała jednak, że głównym wyzwaniem komunikacyjnym w trzecim sektorze jest brak dobrego określenia celów i strategii. Zwróciła także uwagę na problem wypalenia zawodowego – pracownikami stowarzyszeń i fundacji są osoby mocno zaangażowane i często emocjonalnie związane z obszarami ich działalności, co w połączeniu z natłokiem negatywnych sytuacji może doprowadzić do utraty chęci pracy. Jacek Maciejewski z Fundacji Rak’n’Roll dodał, że NGOsy nadal nie traktują się jako marki i nie dbają o swój wizerunek. Zgodziła się z tym Alicja Zaczek-Żmijewska, specjalistka ds. public relations programów obywatelskich i kampanii społecznych z Fundacji im. Stefana Batorego, której zdaniem prowadzi to do zaniedbania komunikacji i dalszych trudności w prowadzeniu działalności. Marcin Żukowski, przedstawiciel Nieagencji i Fundacji Cyfrowi Tubylcy, zauważył też, że w organizacjach często nie ma osób odpowiadających za PR i komunikację, ponieważ brakuje tam świadomości, czym miałyby się one w ogóle zajmować.

Podczas przygotowywania jajecznicy specjaliści udzielili NGOsom także paru rad dotyczących działań i narzędzi komunikacyjnych. Zdaniem Marcina Żukowskiego i Jacka Maciejewskiego najważniejsze jest dopasowanie przekazu do odpowiedniego odbiorcy – trzeba wiedzieć, co się robi i dla kogo. Olga Myślińska z Fundacji Rak’n’Roll dodała, że trzeba przy tym pamiętać o zachowaniu autentyczności. Przedstawicielki Fundacji im. Stefana Batorego zauważyły z kolei, że dobrym pomysłem jest zwrócenie uwagi na lokalne społeczności i media. Alicja Zaczek-Żmijewska podkreśliła jednak, że w takich sytuacjach bardzo ważne są tło i kontekst przekazu, ponieważ odbiorcy muszą być na niego gotowi. Hanna Waśko zasugerowała, że warto mieć w organizacji osobę, która „czuje” media i będzie wiedziała, na co można sobie w danej chwili pozwolić.

Ze strony uczestników wydarzenia zaczęły pojawiać się pytania dotyczące właściwego wchodzenia w przestrzeń medialną. Czy w sytuacji, w której brakuje czasu i pieniędzy warto jest wykorzystywać każdą nadarzająca się okazję? Zdaniem ekspertów jest to zły pomysł. Jacek Majewski sugerował, że warto trzymać się swojej strategii i nie naginać jej do uzyskania łatwych benefitów. Goście pytali także, czy „obrażanie się” na media ma jakikolwiek sens. Tym razem głos zabrała Hanna Waśko, która tłumaczyła, że nie warto tego robić nigdy i trzeba rozumieć także dziennikarzy, którzy często mają z góry określone terminy i tematy.

Kolejne pytania z sali dotyczyły współprac pro bono z agencjami. Jakiego darmowego wsparcia może szukać mała organizacja? Zdaniem ekspertów można znaleźć każdą pomoc, jeśli szuka się odpowiednio efektywnie i zawzięcie. Paneliści stwierdzili, że w końcu zawsze znajdzie się osoba, która wyznaje podobne wartości i da się przekonać do bezpłatnej współpracy. Hanna Waśko zaznaczyła, że pomoc agencji uzyskują ci, którzy starają się najmocniej i najbardziej pokazują, że im zależy. Jak podkreśliła, oznacza to, że komunikację trzeba robić samemu i nie liczyć na to, że ktoś z zewnątrz zrobi wszystko za nas. Specjaliści jako przykład dobrego oprowadzenia komunikacji wskazali kampanię „Organizacje społeczne. To działa!”.

Eksperci opowiedzieli też o tym, jak i gdzie szukać agencyjnego wsparcia. Zdaniem Hanny Waśko trzeba przede wszystkim szukać osób, które myślą podobnie jak my, oraz agencji już zaangażowanych w inne współprace pro bono. Jej zdaniem pomocny może być też networking i szukanie pomocy „pocztą pantoflową”. Specjaliści zwrócili uwagę, że wsparcia będzie można szukać w agencjach zrzeszonych w ZFPR, które wspierają NGOsy.

Na końcu poradami wymienili się także goście wydarzenia. Uczestnicy „będący po stronie NGOsów” wskazywali m.in., że trzeba dbać o ludzi, którzy bezinteresownie pomogli (dziękować im, publicznie o nich wspominać) oraz że bardzo pomocne jest promowanie organizacji dzięki współpracy z chociaż jedną znaną osobą. Młodym stowarzyszeniom i fundacjom przypominali też, że własnej marki nie da się zbudować szybko – warto być cierpliwym i dać sobie na to trochę więcej czasu. Sugerowali także podglądanie komunikacji prowadzonej przez biblioteki i przedszkola, które często robią to świetnie. Agencyjna strona wskazywała za to, że trzeba rozumieć się nawzajem i pamiętać, że przedstawiciele organizacji nie zgłaszają się po pomoc w sytuacji, gdy o komunikacji wiedzą wszystko – trzeba poświęcić czas na wytłumaczenie im pewnych spraw i zachowywać wyrozumiałość.

 

Spotkanie Jajecznica pro bono o komunikacji NGOsów było organizowane przez redakcję PRoto.pl i Nieagencję w przestrzeni kreatywnej 3miejsce. Partnerem wydarzenia był IMM. (ak)

 

* Dane GUS

** Badanie Klon/Jawor

 

Źródło: http://www.proto.pl//aktualnosci/jajecznica-z-blogerem-ngosy-musza-zmienic-myslenie-i-zadbac-o-swoj-wizerunek

Brak artykułów w kategorii.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna