Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

NGO

Aktualności 2021

Ważne dla organizacji pozarządowych – paragon tylko z NIP-em

 

Przypominamy organizacjom pozarządowym, że paragon jako dowód księgowy - dokumentujący dokonanie wydatku - może być uwzględniony podczas rozliczania dotacji przyznanych na realizację zleconych zadań publicznych pod warunkiem, że:

- zawiera numer NIP nabywcy;

- kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w euro).

 

Więcej na stronie: https://publicystyka.ngo.pl/paragon-z-nip-tez-faktura

 

 


Konkursy dla NGO

Kolejny rok i kolejne wsparcie z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i na rzecz mieszkańców Zawiercia.

Obecnie trwa nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Oferty można składać do poniedziałku, 29 marca br.

W marcu br. zostaną ogłoszone kolejne otwarte konkursy dla NGO. Już od 15 marca organizacje mogą składać oferty w ramach wspierania seniorów i osób niepełnosprawnych (do 6 kwietnia), a od 22 marca – w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (do 12 kwietnia).

Stowarzyszenia zainteresowane organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz turystyką mogą składać oferty od 29 marca do 19 kwietnia.

Szczegóły dotyczące ogłaszanych konkursów na stronie www.zawiercie.eu oraz w BIP.

Zapraszamy.

 

 


Zostaw 1 proc. w Zawierciu

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok – zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Aktualizacja 10 lutego 2021 r.

 

Centrum Inicjatyw Lokalnych KRS 0000215720

Centrum Rozwoju Lokalnego KRS 0000332814

Fundacja Hematologii Rodziny Bogdani KRS 0000458872

Fundacja Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „Auxilium” im. Dr. Henryka Wnuka KRS 0000115127

Fundacja Pomocy Ubogim św. Rity z Cascia KRS 0000287488

Fundacja „Warto żyć” KRS 0000350461

Fundusz Inicjatyw Lokalnych KRS 0000404812

Ochotnicza Straż Pożarna w Zawiercie – Marciszów KRS 0000277095

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Zawierciu KRS 0000279483

Stowarzyszenie „Daj Szansę” Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim – Niepełnosprawnym KRS 0000256137

Stowarzyszenie Amazonek i Osób z Problemami Onkologicznymi KRS 0000363887

Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym oraz Ich Rodzinom „Z dobrego serca” KRS 0000331807

Stowarzyszenie „Obywatele Obywatelom”, KRS 0000248901

Stowarzyszenie Pixel Print House KRS 0000349055

Stowarzyszenie Sengam Sport KRS 0000621923

Stowarzyszenie Szansa w Zawierciu KRS 0000306852

 

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował 15 grudnia 2020 roku wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok w 2021 roku.

Wykaz zawiera 8 732 organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty, które:

- posiadają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2020 roku,

- w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,

- w terminie zamieściły w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe za 2019 rok.

 

Organizację, która otrzymała status organizacji pożytku publicznego (OPP) w danym roku podatkowym po 30 listopada uwzględniono w wykazie za następny rok podatkowy, o ile nie jest w stanie likwidacji lub upadłości i w terminowo zamieściła swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

Organizację, która otrzymała status OPP w 2020 roku (do 30 listopada włącznie) automatycznie uwzględniono w wykazie za 2020 rok w 2021 roku, o ile nie była w stanie likwidacji lub upadłości. Taka organizacja jest zobowiązana zamieścić sprawozdania po raz pierwszy za cały 2020 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego do 15 lipca 2021 roku albo do 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, jeśli jej rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy.

Organizacje, które otrzymały status OPP w grudniu danego roku, nie będą uwzględnione w wykazie za ten rok podatkowy, nawet po aktualizacji wykazu. Będą mogły znaleźć się w wykazie za kolejny rok, jeśli w terminie zamieszczą swoje sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

 

 

Uwaga:

 

Środki finansowe pochodzące z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a ustawy sa przekazywane na rzecz Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego

 

W załączeniu:

 

Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku za 2020 rok w 2021 roku

 

 


Prawie 4 mln zł do podziału pomiędzy instytucje kultury przewidziano w tegorocznej edycji programu grantowego Muzeum Historii Polski Patriotyzm Jutra. Czas na zgłoszenie się do programu upływa 3 marca br.

 

Organizowany przez Muzeum Historii Polski program grantowy Patriotyzm Jutra na celu pomoc w realizacji projektów  związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją wiedzy na temat ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. Działania te mogą mieć  zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i  lokalne. Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich.

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację tegorocznej edycji programu wynosi 3 840 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 30 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10 proc. budżetu przedstawionego we wniosku; oraz 70 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20 proc. budżetu przedstawionego we wniosku. Minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł.

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się poprzez formularz online i  zakończy się 3 marca 2021 roku o godzinie 23:59.

Program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest od 2006 roku ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 roku. W latach 2009-2020 rozdysponowano 32 mln złotych i dofinansowano ponad 1300 projektów spośród blisko 10 000 zgłoszeń z całej Polski.

W ubiegłorocznej edycji programu „Patriotyzm jutra” dofinansowanie w wysokości od 5 tys. zł do 35 tys. zł przyznano 120 instytucjom kultury z całej Polski. Ze względu na sytuację pandemiczną duża część projektów była realizowana głównie on-line.  Również przy okazji tegorocznych zgłoszeń organizatorzy programu sugerują takie planowanie działań, by łatwo dało się je przenieść w całości lub w części do internetu.

Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki programu z Muzeum Historii Polski: Aneta Stawińska, e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 72 oraz Małgorzata Lewińska, e-mail: malgorzata.lewinska@muzhp.pl, tel: 22 211 90 10.

Organizatorzy zwracają uwagę, że regulamin tegorocznej edycji programu znacznie różni się od regulaminu z lat poprzednich. Dlatego załączamy go pod tym tekstem.

Więcej....


https://wspierajseniora.pl/

TWOJA ORGANIZACJA RÓWNIEŻ MOŻE DOŁĄCZYĆ DO AKCJI  #WspierajSeniora!

Zachęcamy organizacje pozarządowe do zgłoszenia się do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniora, inicjatywy koordynowanej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, której celem jest pomoc starszym i samotnym osobom w trudnych czasach pandemii.

Do udziału organizacji pozarządowych w Korpusie Wsparcia zachęca Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem oraz Pełnomocnik Rządu do spraw polityki młodzieżowej, Wiceprzewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego i członek Rady NIW-CRSO Piotr Mazurek.

Co zrobić, by dołączyć do akcji jako organizacja?

Wystarczy wypełnić formularz: https://forms.gle/FbMirDy61idBNytZA

Minimalnym warunkiem dołączenia organizacji do Korpusu Wsparcia Seniorów jest:

- Promowanie akcji w kanałach informacyjnych (np. strona na Facebooku);

- Udział członków organizacji w Korpusie w charakterze wolontariusza.

WIĘCEJ INFORMACJI

Do akcji możesz dołączyć również jako wolontariusz. W jaki sposób?

- Znajdź Partnera Korpusu Solidarności ze swojego regionu, skontaktuj się i razem wspierajcie seniorów;

- Wypełnij formularz zgłoszeniowy Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów i czekaj na kontakt lub zgłoś się do lokalnego ośrodka pomocy społecznej.

Formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy: https://cas.mrpips.gov.pl/wolontariusz/formularz


 

Trwa nabór do Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego

.

Zaproszenie jest skierowane do przedstawicieli organizacji, którzy na co dzień w swojej działalności wspierają osoby z niepełnosprawnościami.

Kandydatem do Sejmiku może zostać każdy, kto zamieszkuje na terenie Województwa Śląskiego i jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych. Koniecznością jest także posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Ponadto, mile widziani są wolontariusze, nauczyciele, rodzice, sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Prawidłowo wypełniony formularz należy wysłać w wersji PDF na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, w terminie do 29 stycznia 2021 roku. Liczy się data wpływu dokumentów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych.

Spośród nadesłanych zgłoszeń, wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona komisja powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa. Wybrane gremium będzie reprezentować proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku województwa zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.

Lista osób powołanych w skład Sejmiku zostanie zamieszczona na stronie niepelnosprawni.slaskie.pl w terminie do 15 lutego. Zgłoszenia nadsyłane po terminie oraz wypełnione nieprawidłowo, nie będą brane pod uwagę

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.