Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2023 rok

Maj-Czerwiec

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych geodezyjnie jako działki o nr ew. 3950/5, 3950/6, 3950/12 obręb Kromołów

 

 • Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości gruntowe niezabudowane składające się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 3950/5, obręb Kromołów – księga wieczysta CZ1Z/00045447/3,  3950/6, 3950/12 obręb Kromołów – księga wieczysta CZ1Z/00040284/8 położonych w Zawierciu.
  • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,8175 ha
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RVI,RV,N
  •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, nieogrodzona, teren działki lekko pochyły, występują nierówności, nieruchomość zadrzewiona i zakrzaczona. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu XLII/381/17 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017r. poz. 4461)  zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 2R1 – tereny rolnicze.
  • Kształt nieruchomości: nieregularny.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich zobowiązań.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)
  • Wadium: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10.08.2023 r. o godzinie 10:00 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 03.08.2023 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym  Gminy Zawiercie.

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej sprzedaż przedmiotowej nieruchomości została ograniczona do właścicieli lub władających nieruchomościami przyległymi oznaczonych jako działki o nr ew.: 3950/11, 3952/2, 3950/13 obręb Kromołów.

W przypadku nabycia nieruchomości przez inną osobę niż rolnik indywidualny Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa (KOWR) przysługiwać będzie prawo pierwokupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez KOWR zawiadomienia o treści zawartej warunkowej umowy sprzedaży. Jeżeli w tym czasie KOWR nie skorzysta z przysługującego mu prawa pierwokupu nastąpi przeniesienie własności nieruchomości.

 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w terminie do dnia  03.08.2023 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomości o nr ew. 3950/5, 3950/6, 3950/12 obręb Kromołów – nie otwierać.”

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 3.08.2023 r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wniosą wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2023 do dnia 08.08.2023 r.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (Załącznik nr 3) składa każdy oferent (dotyczy to również małżonków). Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć:

 

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (Załącznik nr 1)
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości gruntowej przyległej do nieruchomości zbywanej (oryginał do wglądu Komisji Przetargowej).
 3. Klauzula informacyjna (RODO) (Załącznik nr 2).
 4. Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Wzory załączników znajdują się na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2023

 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłosiły uczestnictwo w przetargu i zostały do niego zakwalifikowane.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg może się odbyć chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

 

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2023 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Urząd Miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Paweł Selejdak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu,
tel. + 48 32 494 12 97, e-mail: p.selejdak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 

Opublikowano dnia 23 czerwca 2023 r.


Wykaz nr 5/2023 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres  do 3 lat

 

Opublikwano dnia 23 czerwca 2023 r.


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/37, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Przepiórczej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/37, obręb Kosowska Niwa, przy
  ul. Przepiórczej
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,0440 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
  • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Teren płaski. Na działce znajduje się roślinność z samosiewu naturalnego nie przedstawiająca wartości użytkowej. Przez nieruchomość przebiegają sieci elektroenergetyczne. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji transformatorowej. W zasięgu nieruchomości, wzdłuż ulicy Przepiórczej przebiegają sieci wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Przepiórczej.

Zbywana nieruchomość została przegrodzona ogrodzeniem oraz wiatą na drewno od strony nieruchomości o nr ew. 719. Usunięcie ogrodzenia oraz wiaty nastąpi w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

W dziale I-SP księgi wieczystej CZ1Z/00020126/7 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej. Uprawnienie nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.04.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 10MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: nieregularny.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2023 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:30.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 26.07.2023 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 685) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.).
 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359 z późn. zm.) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Nieruchomość jest zbywana w oparciu o stan uwidoczniony w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic lub wyznaczenie punktów granicznych przez geodetę nastąpi staraniem i na koszt Nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości – zbycie nieruchomości, kategoria: 2023 oraz www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

 

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 

Opublikowano dnia 23 czerwca 2023 r.


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/36, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Szpaków

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/36, obręb Kosowska Niwa, przy ul. Szpaków
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,0611 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
  • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Teren płaski. Na działce znajduje się roślinność z samosiewu nie przedstawiająca wartości użytkowej. Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna oraz znajduje się słup z napowietrzną linią elektroenergetyczną. W zasięgu nieruchomości, wzdłuż ulic Sokolej i Przepiórczej przebiegają sieci wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Szpaków o nawierzchni gruntowej.

W dziale I-SP księgi wieczystej CZ1Z/00020126/7 wpisane jest uprawnienie wynikające z prawa ujawnionego w dziale III innej księgi wieczystej. Uprawnienie nie dotyczy zbywanej nieruchomości.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.04.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 10MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Kształt nieruchomości: regularny, prostokątny.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 01.08.2023 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 26.07.2023 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.
 2. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 685) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.).
 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359 z późn. zm.) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.
 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Nieruchomość jest zbywana w oparciu o stan uwidoczniony w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic lub wyznaczenie punktów granicznych przez geodetę nastąpi staraniem i na koszt Nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości – zbycie nieruchomości, kategoria: 2023 oraz www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 

Opublikowano dnia 23 czerwca 2023 r.


 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA W TRYBIE PRZETARGOWYM

 

L. p.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Rodzaj użytku według ewidencji gruntów

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości (zawiera podatek VAT według stawki 23%)

Numer KW

1.

Działka nr 375

obręb Kosowska Niwa

ul. Kormoranów

CZ1Z/00020126/7

0,0585 ha

Bp

1MN2

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Nieruchomości gruntowe niezagospodarowane, niezabudowane, nieuzbrojone. W ulicy Kormoranów przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna. Wzdłuż ulicy Słowiczej i Bocianiej przebiega sieć kanalizacyjna i wodociągowa.

regularny
w formie trapezu

83.000,00 zł osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100

2.

Działka nr 376

obręb Kosowska Niwa

ul. Kormoranów

CZ1Z/00020126/7

0,0518 ha

Bp

1MN2

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

regularny
w formie trapezu

73.000,00 zł siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100

3.

Działka nr 423

obręb Kosowska Niwa

ul. Słowicza

CZ1Z/00020126/7

0,0549 ha

Bp

4MN2

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

regularny
w formie trapezu

78.000,00 zł siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100

4.

Działka nr 783/5

obręb Kosowska Niwa

ul. Bociania

CZ1Z/00020126/7

0,0756 ha

Bp

4MN2

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

nieregularny

99.000,00 zł dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100

 

Dla nieruchomości objętych niniejszym wykazem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2012 r., poz. 3443).

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 34) niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21 czerwca 2023 r. do dnia 12 lipca 2023 r.

 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia 2 sierpnia 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 21 czerwca 2023 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3092/17, obręb Kromołów, położona w Zawierciu przy ul. Przejściowej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1399 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00032105/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniony w części tekstowej uchwałą
  nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 9U1 – tereny zabudowy usługowej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzonai niezagospodarowana. Teren płaski. Działka porośnięta pojedynczymi drzewami i krzakami powstałymi wskutek nieużytkowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Przejściowej. W zasięgu nieruchomości, wzdłuż ulicy Przejściowej przebiegają sieci infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa i elektryczna. Ponadto w niedalekiej odległości przebiega sieć gazowa, kanalizacyjna i teletechniczna.
 • Kształt nieruchomości – regularny, zbliżony do trapezu.
 • Cena nieruchomości – 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 czerwca 2023 r. do dnia 3 lipca 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia
  24 lipca 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 12 czerwca 2023 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3092/16, obręb Kromołów, położona w Zawierciu przy ul. Przejściowej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0800 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00032105/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniony w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 9U1 – tereny zabudowy usługowej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Teren płaski. Działka porośnięta pojedynczymi drzewami i krzakami powstałymi wskutek nieużytkowania nieruchomości. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Przejściowej. W zasięgu nieruchomości, wzdłuż ulicy Przejściowej przebiegają sieci infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa i elektryczna. Ponadto w niedalekiej odległości przebiega sieć gazowa, kanalizacyjna i teletechniczna.
 • Kształt nieruchomości – regularny, zbliżony do trapezu.
 • Cena nieruchomości – 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 czerwca 2023 r. do dnia 3 lipca 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia
  24 lipca 2023 r.

Opublikowano dnia: 12 czerwca 2023 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

na podstawie art. art. 37 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 911/26, 911/27, 911/28 i 911/31, obręb Marciszów, położona w Zawierciu przy ul. Technologicznej.
 • Powierzchnia nieruchomości – 4.7948 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00004919/5
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położonym w rejonie ul. Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr LI/642/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29 kwietnia 2021 r. działka oznaczona nr ew. 911/26, obręb Marciszów, położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 1P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i handlowej, 2ZI i 18ZI – tereny zieleni izolacyjnej (fragmentarycznie), natomiast działki o nr ew. 911/27, 911/28 i 911/31, obręb Marciszów, położona jest na terenie oznaczonym symbolami: 1P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i handlowej, 2ZI – tereny zieleni izolacyjnej (fragmentarycznie).

W granicach działek znajduje się natomiast udokumentowane złoże kopaliny – złoże „Marciszów” – rudy cynku i ołowiu, które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U. z 2023, poz. 613) stanowi własność Skarbu Państwa.

 • Rodzaj użytków według ewidencji gruntów – Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy)
 • Opis nieruchomości – działki są niezagospodarowane,  niezabudowane i nieogrodzone, teren działek jest lekko pofałdowany porośnięty wysoką trawą i pojedynczymi drzewami i krzakami powstałymi wskutek ich nieużytkowania. Wzdłuż ul. Technologicznej przebiegają sieci infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacyjna i teletechniczna.

Nad działką nr ew. 911/26 przy granicy z działką nr ew. 911/27 przebiega napowietrzna sieć elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV relacji Kądzielów – Mystal..

 • Kształt nieruchomości – kształt działek zbliżony jest do trapezu.
 • Przedmiotowe działki objęte są granicami katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2376), której zarządzającym
  jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S. A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 42.
 • Cena nieruchomości – 4 256 650,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), w tym podatek VAT według stawki 23% został doliczony do części nieruchomości oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 1P/U, a część nieruchomości oznaczona w planie zagospodarowania symbolami 2ZI i 18ZI jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 6 czerwca 2023 r. do dnia 27 czerwca 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia
  18 lipca 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 6 czerwca 2023 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

L.p.

Oznaczenie nieruchomości          

-----------------------------------------------

numer KW

  Powierzchnia nieruchomości

 

Rodzaj użytku według

ewidencji gruntów

Przeznaczenie  w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Kształt nieruchomości

Cena nieruchomości

(zawiera podatek VAT według stawki 23%)

1.

działka nr 431

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7

0,0509 ha

Bp, ŁV

4MN2            tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

 

nieruchomości gruntowe

niezagospodarowane, niezabudowane,

nieuzbrojone, częściowo porośnięte trawą oraz samosiejkami drzew i krzewów. 

Posiadają bezpośredni dostęp do

nieutwardzonej drogi publicznej 

ul. Jaskółczej, w której zlokalizowana jest  sieć wodociągowa i kanalizacyjna,

w zasięgu nieruchomości przebiega sieć, elektroenergetyczna i gazowa.

 

regularny 

73 000,00 zł siedemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100

2.

działka nr 430

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7

0,0491 ha

Bp

4MN2 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

70 000,00 zł siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100

3.

 działka nr 429

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7

0,0497 ha

Bp

4MN2 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

71 000,00 zł siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100

4.

działka nr 437,  

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7 

0,0485 ha

Bp

5MN2            tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

70 000,00 zł siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100

5.

 

działka nr ew. 438

 obr. Kosowska Niwa CZ1Z/00020126/7

0,0467 ha

Bp

5MN2            tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

67 000,00 zł sześćdziesiąt siedem tysięcy  złotych 00/100

 

Dla nieruchomości objętych niniejszym wykazem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obrębu Kosowska Niwa z otoczeniem, uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 kwietnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 3443). 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. u. z 2023 r. poz. 344.) podaję do publicznej  wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 06 czerwca 2023 r. do dnia 27 czerwca 2023 r. 

 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarowaniu nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344.), który upływa dnia 18 lipca 2023 r.

 

Opublikowano dnia 6 czerwca 2023 r.


Wykaz nr 4/2023 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowano dnia 26 maja 2023 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zamiany

Zamiana nieruchomości gruntowych

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3156/2, obręb Kromołów
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0031 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00065932/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
  z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 22KDL – tereny komunikacji dróg publicznych klasy lokalnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi
 • Opis nieruchomości – teren działki jest płaski z niewielkimi nierównościami.
 • Kształt nieruchomości – działka posiada wydłużony, wąski kształt.
 • Cena nieruchomości – 2.018,43 zł (słownie: dwa tysiące osiemnaście złotych 43/100) w tym podatek VAT według stawki 23%.
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 16 maja 2023 r. do dnia 6 czerwca 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia
  27 czerwca 2023 r.

 

Opublikowano dnia 16 maja 2023 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  1177/2, obręb Kromołów położona w Zawierciu przy ul. Rynek 16
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0373 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00079135/1
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r. poz. 4461) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „27MNU2” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B
 • Opis nieruchomości – nieruchomość zabudowana budynkiem niemieszkalnym, wybudowanym w granicy działki. W budynku mieściły się lokale użytkowe: poczta, policja, agencja rolna. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków jego powierzchnia zabudowy wynosi 187 m2
  a powierzchnia użytkowa wynosi 258,22 m2. Budynek jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony (powierzchnia piwnicy 14,36 m2). Na parterze zlokalizowano 4 pokoje, WC, komunikacja, składzik, pomieszczenia służące jako sala obsługi klienta byłej poczty. Na piętrze zlokalizowano 5 pokoi, WC i komunikację. Kondygnację parteru i poddasza łączy klatka schodowa.

Budynek wybudowany w latach 30-tych XX wieku, w technologii o ścianach zewnętrznych murowanych z cegły pełnej, tynkowane. Elewacja frontowa oraz tylna i boczna wykończone są tynkiem. Istniejące stropy nad piwnicą są łukowe, natomiast nad parterem żelbetowe. Klatka schodowa wykonana jest jako betonowa. Drzwi frontowe drewniane w kolorze ciemnobrązowym z elementami przeszklonymi. Od strony frontowej balkon. Dach dwuspadowy, pokrycie – więźba dachowa drewniana, dach kryty papą. Za budynkiem od strony północnej znajduje się teren zagospodarowany zielenią. Na działce znajduje się również budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 19 m2, dawniej użytkowany jako skład opału – stan techniczny zły, widoczne pęknięcia muru. Nieruchomość posiada dostęp do instalacji: wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej. Przedmiotowa nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Rynek.

Budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Zawiercie.

Wszystkie prace budowlane należy prowadzić przy uwzględnieniu ustaleń ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w szczególności z uwzględnieniem przepisów § 7 ust. 2 i 3.

 • Kształt nieruchomości – regularny, o kształcie zbliżonym do litery „L”.
 • Cena nieruchomości – 225.000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12 maja 2023 r. do dnia 2 czerwca 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia 23 czerwca 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 12 maja 2023 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 75/17, karta mapy 65, obręb Zawiercie przy drodze bocznej od ul. Dąbrowica
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0916 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00026078/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.03.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietni 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 36MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Teren płaski. Działka porośnięta wysoką trawą oraz zakrzaczeniami powstałymi wskutek nieużytkowania nieruchomości. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez nieutwardzoną drogę wewnętrzną, boczną od ulicy Dąbrowica. Część nieruchomości leży w strefie technicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych WN i SN. W pobliżu działki, wzdłuż drogi wewnętrznej przebiega sieć wodociągowa i napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Wzdłuż ulicy Dąbrowica przebiegają sieci infrastruktury technicznej tj. elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
 • Kształt nieruchomości – regularny, prostokątny.
 • Cena nieruchomości – 135.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 maja 2023 r. do dnia 1 czerwca 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia
  22 czerwca 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 11 maja 2023 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 75/15, karta mapy 65, obręb Zawiercie przy drodze bocznej od ul. Dąbrowica
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0777 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00026078/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.03.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietni 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 36MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona, niezagospodarowana. Teren płaski. Działka porośnięta wysoką trawą oraz zakrzaczeniami powstałymi wskutek nieużytkowania nieruchomości. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez nieutwardzoną drogę wewnętrzną, boczną od ulicy Dąbrowica. Część nieruchomości leży w strefie technicznej napowietrznych linii elektroenergetycznych WN i SN. W pobliżu działki, wzdłuż drogi wewnętrznej przebiega sieć wodociągowa i napowietrzna sieć elektroenergetyczna. Wzdłuż ulicy Dąbrowica przebiegają sieci infrastruktury technicznej tj. elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
 • Kształt nieruchomości – regularny, prostokątny.
 • Cena nieruchomości – 115.000,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 11 maja 2023 r. do dnia 1 czerwca 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia
  22 czerwca 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 11 maja 2023 r.


 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

sprzedaż udział w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

na podstawie art. art. 37 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344)

 

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest udział Gminy Zawiercie wynoszący 208433/581894 części we współwłasności  nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zawierciu przy ul. Emila Zegadłowicza 6, oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 16/1, k. m. 51, obręb Zawiercie
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0831 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00000032/5
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.03.2018 r., nieruchomość działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: 91U – tereny zabudowy usługowej. Ponadto przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie strefy ochrony konserwatorskiej A2
 • Rodzaj użytków według ewidencji gruntów – Bi
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym w części jedno- a w części dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczony2m 2., o łącznej powierzchni użytkowej 413,72 m2, w tym parter 287,5 m2, I piętro 24,32 m2, piwnica 101,9 m2.

Powierzchnia zabudowy według kartoteki budynków wynosi 382 m2. Budynek został wybudowany przed 1939 r. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną (do wymiany), wodociągową, kanalizacyjną i gazową.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do asfaltowej drogi publicznej – ul. Emila Zegadłowicza. Położona jest w centralnej strefie miasta, w jej otoczeniu znajdują się obiekty usługowe, handlowe oraz mieszkaniowe. Warunki parkingowe nieruchomości są ograniczone.

 • Kształt nieruchomości – regularny w kształcie prostokąta.
 • Cena ww. udziału w prawie współwłasności nieruchomości – 137 400,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych), zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.)
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 8 maja 2023r. do dnia 29 maja 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku
  o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia
  19 czerwca 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 8 maja 2023 r.


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie
przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 25/2, karta mapy 48, obręb Zawiercie, przy
  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,1497 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00029521/9
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi
  • Opis nieruchomości: teren płaski ogrodzony o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem niemieszkalnym dawny salon samochodowy wraz z zapleczem warsztatowym. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powierzchnia zabudowy 630 m2, powierzchnia użytkowa 670 m2. Budynek pochodzi z lat 90-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w części głównej salonu samochodowego antresola. Budynek wzniesiony w części (salon samochodowy) w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka oraz w części (stanowisko diagnostyczne) w technologii szkieletowej – płyta warstwowa, słupy stalowe i żelbetowe. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, schody żelbetowe, elewacja wykończona blachą trapezową. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również budynek „stróżówki” – budynek jednokondygnacyjny. Zgodnie
   z ewidencją gruntów i budynków powierzchni zabudowy 18 m2 Budynek wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, budynek otynkowany, okna PCV, drzwi drewniane.

Nieruchomość uzbrojona – sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna.
W sąsiedztwie nieruchomości, w ulicy Obrońców Poczty Gdańskie znajduje się gazociąg.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
  z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „108U” – tereny zabudowy usługowej, „2KDG” – tereny dróg publicznych – drogi główne.
 • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do trapezu.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • W stosunku do przedmiotowej nieruchomości istniało kiedyś roszczenie o zwrot nakładów poniesionych na budowę salonu samochodowego, niemniej jednakw ocenie gminy na podstawie art. 677 KC roszczenia te uległy przedawnieniu.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 990.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 • Wadium: 198.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości, mogą ją oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w godzinach pracy urzędu, tj.:

 

Poniedziałek              8.00 – 16.00

Wtorek – Piątek        7.00 – 15.00

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.07.2023 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 30.06.2023 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 685) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359 z późn. zm.) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.
 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Nieruchomość jest zbywana w oparciu o stan uwidoczniony w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic lub wyznaczenie punktów granicznych przez geodetę nastąpi staraniem i na koszt Nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości – zbycie nieruchomości, kategoria: 2023 oraz www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 

 

Prezydent Miasta

Łukasz Konarski

Opublikowano dnia: 4 maja 2023 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.