Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2023 rok

Marzec

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z 31 marca 2023 roku o kwalifikacji wojskowej w 2023 roku

Opublikowano dnia: 12 kwietnia 2023 r.

 


Wykaz nr 2/2023 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

Opublikowano dnia: 28 marca 2023 r.


 

WNGMT.6840.10.2022.GK

Zawiercie, dnia 16.03.2023 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg pisemny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie
jako działka o nr ew. 214, k. m. 47, obręb Zawiercie,

położonej przy drodze bocznej od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

1. Przedmiot przetargu:

 

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 214, k. m.  47, obręb Zawiercie, położna przy drodze bocznej od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej

 

 1. Powierzchnia nieruchomości: 4,6795 ha

 

 1. Księga Wieczysta: CZ1Z/00039641/9

 

 1. Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: ŁIV, RIVb, RV, N, dr

 

 1. Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest przy gminnej drodze publicznej bez nazwy o nawierzchni szutrowej biegnącą w bok od ul. Obrońców Poczty Gdańskiej. Najbliższe otoczenie nieruchomości stanowią tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną (od wschodu), teren usług, na których znajduje się szpital powiatowy (od północy) oraz tereny zieleni, na których zlokalizowane są rodzinne ogrody działkowe. Teren działki jest w przybliżeniu płaski. Działka jest niezabudowana i nieogrodzona. Na działce występuje składnik roślinny nieprzedstawiający wartości użytkowej – pojedyncze drzewa, zakrzaczenia oraz wysoka trawa powstałe na skutek nieużytkowania działki. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej. Przy wschodniej granicy nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna.

 

 1. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru położonego w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLVIII/575/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 lipca 2021 r., poz. 4962) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 1MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

 1. Kształt nieruchomości: działka posiada kształt zbliżony do prostokąta.

 

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 8 000 000,00 zł (słownie: osiem milionów złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

 1. Wadium: 1 600 000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 1. Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i nie jest przedmiotem zobowiązań.
  W dziale III księgi wieczystej CZ1Z/00039641/9 znajdują się wpisy ograniczonego prawa rzeczowego (prawo użytkowania nieruchomości) na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie, które nie dotyczą przedmiotowej nieruchomości.

Polski Związek Działkowców przedłożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na bezciężarowe odłączenie przedmiotowej nieruchomości z ww. księgi wieczystej.

 

 

2. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.  j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

3. Rada Miejska w Zawierciu uchwałą nr XLIX/621/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

 

4. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określonew ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

 

5. Część jawna przetargu – tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w sali narad (parter) w dniu 18 maja 2023 r. o godzinie 11:00. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów.

 

W części jawnej komisja przetargowa:

- podaje liczbę otrzymanych ofert,

- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamości  osób, które złożyły oferty,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

 

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej, jeżeli:

- oferty nie odpowiadają warunkom przetargu,

- oferty zostały złożone po wyznaczonym terminie,

- oferowana cena jest równa lub nie jest wyższa od ceny wywoławczej,

- dane zawarte w ofercie są niekompletne,

- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do treści.

 

6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą w oparciu o kryteria i ich wagę punktową lub stwierdza, że nie wybiera żadnej oferty.

 

7. W razie ustalenia, że kilku oferentów złożyło równorzędne oferty, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia ich o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

 

8. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 

9. Z przebiegu postępowania przetargowego sporządza się protokół.

 

10. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu, który będzie stanowił podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Protokół podpisuje: przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz nabywca.

 

11. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełniła warunków przetargu.

 

 

13. Warunki przetargu:

 

 1. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: ,,Oferta przetargowa na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej - działka o nr ew. 214, k. m. 47, obręb Zawiercie” z dopiskiem  – „nie otwierać” w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 w terminie do dnia 12 maja 2023 r.

Oferent proszony jest o zamieszczenie na kopercie swojego imienia, nazwiska i adresu lub nazwy oraz siedziby, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.

 

 1. Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości
  1 600 000,00 (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna  74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 12 maja 2023 r.

Za datę wpłacenia wadium uważa się zaksięgowanie wymaganej kwoty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

 1. Oferent przystępujący do przetargu musi zaoferować zrealizowanie inwestycji (na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) polegającej na budowie obiektów budowlanych – budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie
  z przedstawioną koncepcją w maksymalnym terminie 57 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. 

Za spełnienie tego warunku uważane będzie uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów budowlanych powstałych w ramach inwestycji określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna, maksymalnie jednak
w terminie 57 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 1. Oferent przystępujący do przetargu musi zaoferować rozpoczęcie budowy obiektów budowlanych – budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zgodnie
  z koncepcją zagospodarowania przedstawioną w ofercie maksymalnie w terminie 36 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu. Za spełnienie tego warunku uważane będzie uzyskanie ostatecznej decyzji
  o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych powstałych w ramach inwestycji określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, maksymalnie jednak
  w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 1. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy Zawiercie kary umownej w kwocie odpowiadającej wysokości 50 % oferowanej ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego tj. nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie w maksymalnym terminie realizacji inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych – budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą) - określonego w ust. 13 pkt 3, tj. w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin realizacji inwestycji określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z pierwszym dniem następującym po dniu,
w którym upłynął termin realizacji inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych – budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin realizacji inwestycji określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Kary umowne wnosi się w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania do zapłaty. Jednocześnie Nabywca (Kupujący) zobowiązany będzie do poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 55 % oferowanej ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości obejmującej obowiązek zapłaty ww. kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi, ze wskazaniem, że Gmina Zawiercie będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu maksymalnego terminu realizacji inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych – budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) -  określonego w ust. 13 pkt 3, tj. w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin realizacji inwestycji określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie, kara umowna, o której mowa powyżej będzie nadal obciążać nabywcę wyłonionego w niniejszym przetargu.

 

 1. Nabywca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Gminy Zawiercie kary umownej w kwocie odpowiadającej wysokości 10 % oferowanej ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego tj. nie wywiązania się z obowiązku rozpoczęcia budowy zgodnie z koncepcją zagospodarowania przedstawioną przez Nabywcę w ofercie – określonego w ust. 13 pkt 4. tj. w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin rozpoczęcia budowy, określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.   

Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z pierwszym dniem następującym po dniu, w którym upłynął termin rozpoczęcia budowy, tj. w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin rozpoczęcia budowy określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

Karę umowną wnosi się w terminie 14 dni od dnia pisemnego wezwania do zapłaty. Jednocześnie Nabywca (Kupujący) zobowiązany będzie do poddania się w umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 11 % oferowanej ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości obejmującej obowiązek zapłaty ww. kary umownej wraz z odsetkami ustawowymi, ze wskazaniem, że Gmina Zawiercie będzie uprawniona do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu rozpoczęcia budowy, za który uznaje się dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna.

W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie, kara umowna, o której mowa powyżej będzie nadal obciążać nabywcę wyłonionego w niniejszym przetargu.

 

 1. Gmina Zawiercie zastrzeże sobie w akcie notarialnym przenoszącym własność nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu prawo odkupu nieruchomości na okres 5 lat  na podstawie art. 593 i 594 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), na wypadek nie zrealizowania inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych – budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą - na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu) w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin realizacji inwestycji określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

Prawo odkupu  wykonane będzie po cenie zakupu przedmiotowej nieruchomości.

Prawo odkupu zostanie wpisane do księgi wieczystej urządzonej dla przedmiotowej nieruchomości.

Prawo odkupu Gmina Zawiercie wykona poprzez oświadczenie złożone Nabywcy w formie aktu notarialnego – zgodnie z treścią art. 593 § 2 kodeksu cywilnego – o skorzystaniu z tego prawa, które prześle Nabywcy – na piśmie listem poleconym na adres korespondencyjny Nabywcy podany w ofercie. Nabywca zobowiązany jest do zawiadomienia Urzędu Miasta w Zawierciu – Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, o każdej zmianie adresu korespondencyjnego, pod rygorem uznania doręczenia na adres Nabywcy wskazany
w umowie sprzedaży za skuteczne.

 

 1. Gminie Zawiercie przysługuje ustawowe prawo pierwokupu na warunkach określonych
  w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), w przypadku sprzedaży przez Nabywcę nieruchomości niezabudowanej.

 

 

14. Oferta powinna zawierać:

 

 1. W przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna, w tym również prowadząca działalność gospodarczą, pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego:
 1. imię (imiona) i nazwisko, adres zameldowania i adres zamieszkania, numer PESEL, serię
  i numer dowodu osobistego, datę wydania i nazwę organu wydającego oraz datę ważności.
 2. zgodę drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359 z późn. zm.) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 3. aktualny odpis lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony lub pobrany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu – dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 

 1. W przypadku, gdy oferentem jest osoba fizyczna, w tym również prowadząca działalność gospodarczą, pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego:
 1. imię (imiona) i nazwisko, adres zameldowania i adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, datę wydania i nazwę organu wydającego oraz datę ważności,
 2. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,
 3. aktualny odpis lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawiony lub pobrany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu – dotyczy tylko osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 

 1. W przypadku, gdy oferentem jest cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278):
 1. imię (imiona) i nazwisko, adres zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, adres zameldowania, seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę i miejsce wydania oraz termin ważności,
 2. kopia karty pobytu lub dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 3. przyrzeczenie zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. W przypadku, gdy oferentem jest spółka cywilna:
 1. dotyczy każdego wspólnika: imię (imiona) i nazwisko, adres zameldowania i adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, datę wydania i nazwę organu wydającego oraz datę ważności,
 2. dotyczy wspólnika pozostającego w związku małżeńskim: zgodę drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359 z póżn. zm.) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
 1. dotyczy wspólnika pozostającego w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój rozdzielności majątkowej małżeńskiej: wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie,
 1. notarialnie poświadczoną umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji,

 

 1. W przypadku, gdy oferentem jest osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony lub pobrany nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem przetargu wraz z odpowiednim pełnomocnictwem jeśli takowe jest wymagane.
 2. zgodę właściwych organów statutowych Oferenta na nabycie nieruchomości objętej przetargiem

 

 1. W przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie w formie aktu notarialnego.

 

 1. Datę sporządzenia oferty.

 

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i przyjmuje je bez zastrzeżeń.

 

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym nieruchomość będą przedmiotem przetargu, a koncepcja zagospodarowania załączona do oferty jest zgodna z jego ustaleniami.

 

 1. Oferowaną cenę w złotych wyższą od ceny wywoławczej i sposób jej zapłaty.

 

 1. Koncepcję zagospodarowania, składającą się z: części graficznej i części opisowej:
 1. część graficzna w firmie wydruku (wyplotu) w technice wielobarwnej powinna zawierać co najmniej:

- plan zagospodarowania terenu w skali 1:500,

- przekroje przez teren a/a i b/b w skali 1:500,

- minimum 2 wizualizacje „z lotu ptaka”,

- minimum 3 wizualizacje „z perspektywy pieszego”,

- schematy funkcjonalne,

 1. część opisowa w formie wydruku powinna w zwięzły sposób wyjaśniać założenia autorów i zawierać podstawowe informacje charakteryzujące inwestycji, która będzie realizowana na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu.

 

Powyższe części koncepcji zagospodarowania, zarówno graficznej jak i opisowej, w wersji elektronicznej, w plikach zapisanych w formacie .pdf, powinny być dołączone do oferty na odpowiednim nośniku danych.

 

 1. Harmonogramu rzeczowo – terminowy realizacji inwestycji na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu, zawierający wykaz poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego, w szczególności: opracowania dokumentacji projektowej, rozpoczęcia budowy tj. dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna i zakończenia robót budowlanych oraz termin realizacji inwestycji tj. dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stanie się ostateczna, określone poprzez podanie daty w formacie: dzień, miesiąc i rok (DD.MM.RRRR).

 

 1. Pisemne oświadczenie oferenta, że w przypadku, gdy przetarg zostanie rozstrzygnięty na jego rzecz zobowiązuje się do dostarczenia w terminie 30 dni od dnia określonego w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin realizacji inwestycji tj. dzień,
  w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna do Urzędu Miejskiego w Zawierciu - Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu odpisu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 

 1. Pisemne oświadczenie oferenta , że w przypadku, gdy przetarg zostanie rozstrzygnięty na jego rzecz zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Zawiercie kary umownej w wysokości 50 % oferowanej ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku zagospodarowania nieruchomości zgodnie z koncepcją przedstawioną w ofercie w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin realizacji inwestycji określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna  i poddania się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 55 % oferowanej ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości ze wskazaniem, że Gmina Zawiercie będzie uprawniona do nadania aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu maksymalnego terminu realizacji inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych – budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu), tj. w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin realizacji inwestycji określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie, kara umowna, o której mowa powyżej będzie nadal obciążać nabywcę wyłonionego w niniejszym przetargu.

 

 1. Pisemne oświadczenie oferenta , że w przypadku, gdy przetarg zostanie rozstrzygnięty na jego rzecz zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Gminy Zawiercie kary umownej w wysokości 10 % oferowanej ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości, w przypadku nie wywiązania się z obowiązku rozpoczęcia budowy zgodnie z koncepcją zagospodarowania przedstawioną w ofercie w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin rozpoczęcia budowy określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna i poddania się dobrowolnej egzekucji w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 11 % oferowanej ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości ze wskazaniem, że Gmina Zawiercie będzie uprawniona do nadania aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu maksymalnego terminu realizacji inwestycji (polegającej na budowie obiektów budowlanych – budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu), tj. w terminie określonym w harmonogramie rzeczowo – terminowym jako termin realizacji inwestycji określony jako dzień, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna.

W razie przeniesienia przez nabywcę prawa własności nieruchomości na osoby trzecie, kara umowna, o której mowa powyżej będzie nadal obciążać nabywcę wyłonionego w niniejszym przetargu.

 

 1. Oferta i wszystkie oświadczenia załączone do niej winny być podpisane przez Oferenta lub osoby przez niego upoważnione.

 

 1. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.

 

 1. Oferta i wszystkie dokumenty do niej dołączone muszą być sporządzone w języku polskim, a wszystkie dokumenty składane w języku innym niż polski powinny być dołączone wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego

 

 1. Kryteria oceny ofert:

 

Przy wyborze oferty komisja przetargowa będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 

 1. Oferowana cena nabycia nieruchomości (A):

 

            oferowana cena nabycia nieruchomości x 100

A =  -------------------------------------------------------------

        najwyższa oferowana cena nabycia nieruchomości

waga kryterium: 50 %

 

 

 1. Termin realizacji inwestycji (B):

 

                                                          najkrótszy termin realizacji inwestycji (m-cy) x 100

B =   -------------------------------------------------------------------

                                                             oferowany termin realizacji inwestycji (m-cy)

waga kryterium: 20 %

 

 

 1. Koncepcja zagospodarowania (C):

  

C =  maksymalnie 30 pkt

                                                        

waga kryterium: 30 %

 

W koncepcji zagospodarowania oceniane będą poniższe elementy:

 

 1. program funkcjonalny budynków (próg spełnienia kryterium 1 pkt, maks. 5 pkt)

- lokalizacja różnych funkcji w jednym budynku (mieszkaniowej, biurowej, usługowo-handlowej, społecznych/kulturalnych

1 pkt – ponad 2 funkcje w większości budynków (np. partery usługowe i mieszkania powyżej,

5 pkt – tylko funkcja mieszkaniowa w większości budynków (dopuszczalne garaże podziemne)

 

 1. architektura (próg spełnienia kryterium 4 pkt, maks. 10 pkt)

- różnorodność estetyczna i materiałowa

1 pkt – mała różnorodność,

2 pkt – duża różnorodność,

- umożliwienie wykorzystania części przestrzeni półpublicznych i prywatnych na zewnętrzne miejsca wypoczynku i własnych upraw

1 pkt – balkony/tarasy,

2 pkt - balkony, tarasy i wewnętrzne dziedzińce z przestrzenią półpubliczną,

- zróżnicowanie skali i formy budynków przy wysokiej intensywności zabudowy

1 pkt – mała różnorodność,

2 pkt – duża różnorodność,

- proekologiczne rozwiązania

1 pkt – rzadkie zagospodarowanie,

2 pkt – jeden typ rozwiązań / powszechne zastosowanie,

4 pkt – więcej typów rozwiązań / powszechne zastosowanie,

 

 1. przestrzeń publiczna (próg spełnienia kryterium 2 pkt, maks. 5 pkt)

- dostępność i atrakcyjność (pod względem estetycznym i funkcjonalnym) dla wszystkich

2 pkt – oferta uwzględnia dzieci, młodzież i seniorów,

5 pkt – oferta uwzględnia różne grupy społeczne oraz ma zasięg ogólnomiejski),

 

 1. zieleń (próg spełnienia kryterium 2 pkt, maks. 5 pkt),

- włączenie obszaru w funkcjonujący w otoczeniu system zieleni

1 pkt – uzasadnione włączenie do systemu,

- rozwiązania błękitno – zielonej architektury

1 pkt – 1 typ rozwiązań / rzadkie zastosowanie,

2 pkt – jeden typ rozwiązań / powszechne zastosowanie,

4 pkt – więcej typów rozwiązań / powszechne zastosowanie,

 

 1. mobilność (próg spełnienia kryterium 2 pkt, maks. 5 pkt)

- przestrzeń komunikacji dająca priorytet ruchowi pieszemu i rowerowemu przy minimalnym udziale ruchu samochodowego na obszarze opracowania

1 pkt – wewnętrzna obsługa komunikacyjna i komunalna typu woonerf

(współdzielona),

2 pkt – podziemna/w budynkach wewnętrzna obsługa komunikacyjna i komunalna,

3 pkt – powyższe + uwzględnienie ogólnodostępności tj. klienci i goście obszaru),

- maksymalne wykluczenie parkingów terenowych

1 pkt – terenowe stanowiska postojowe uwzględniające wyłącznie krótki postój,
w tym dostawy,

- włączenie obszaru do systemu komunikacji publicznej

1 pkt - uzasadnione włączenie do systemu.

 

16.  Ocena ofert (O) zostanie dokonana według następującego wzoru:

 

O = A x 0,50 + B x 0,20 + C x 0,30

 

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga liczba po przecinku nie ulega zmianie.

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Prezydenta Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

 1. Wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

 1. Osobom, których oferty nie zostały wybrane, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

 1. Gmina Zawiercie zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. W przypadku nieprzystąpienia Nabywcy bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu notarialnej lub braku wpłaty całej oferowanej ceny nabycia przedmiotowej nieruchomości do dnia zawarcia umowy Prezydent Miasta Zawiercia może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi Nabywca.

 

 1. Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie lub wyznaczenie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt Nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

 

 1. Niezbędną infrastrukturę techniczną potrzebną do funkcjonowania obiektów budowlanych oraz ewentualną przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie przedmiotowej nieruchomości Nabywca wykona własnym staraniem i na własny koszt w porozumieniu z właścicielami sieci.

 

 1. Budowa i przebudowa drogi publicznej spowodowana inwestycją należy do Inwestora przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1693 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku kolizji inwestycji z zielenią, usunięcie drzew i krzewów wymaga zezwolenia na zasadach określonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.).

 

25. Przebudowa systemu melioracji szczegółowej wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 z późn. zm.). Nabywca zobowiązany jest do zachowania drożności urządzeń wodnych oraz do zapewnienia właściwego odwodnienia zagospodarowanych terenów.

 

26. Ewentualne wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i leśnej może nastąpić po uzyskaniu przez Nabywcę decyzji starosty zezwalającej na takie wyłączenie na mocy przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2409).

 

 1. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

 

 1. Cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości – w przypadku gdy zgoda ta jest wymagana.

 

 1. Prezydent Miasta Zawiercie ma prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

30. Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2023 oraz www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

 1. Informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zawierciu -  Wydział Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, pokój 219 (II piętro) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty.

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu,
tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

Opublikowano dnia: 16 marca 2023 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o rozpoczęciu konsultacji dotyczących Komitetu Rewitalizacji

 

Na podstawie art. 6 w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.),

 

Opublikowano dnia: 16 marca 2023 r.

 


 

Wykaz nr  1/2023  

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata.

 

Opublikowano dnia: 16 marca 2023 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew.  25/2, k. m. 48, obręb Zawiercie położona w Zawierciu przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,1497 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00029521/9
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r. poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „108U” – tereny zabudowy usługowej, „2KDG” – tereny dróg publicznych – drogi główne.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi
 • Opis nieruchomości – teren płaski ogrodzony o kształcie regularnym, zbliżonym do trapezu. Teren zagospodarowany, zabudowany budynkiem niemieszkalnym dawny salon samochodowy wraz z zapleczem warsztatowym. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powierzchnia zabudowy 630 m2, powierzchnia użytkowa 670 m2. Budynek pochodzi z lat 90-tych XX wieku, jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony, w części głównej salonu samochodowego antresola. Budynek wzniesiony w części (salon samochodowy) w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka oraz w części (stanowisko diagnostyczne) w technologii szkieletowej – płyta warstwowa, słupy stalowe i żelbetowe. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, schody żelbetowe, elewacja wykończona blachą trapezową. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się również budynek „stróżówki” – budynek jednokondygnacyjny. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków powierzchni zabudowy 18 m2 Budynek wolnostojący, wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z pustaka. Fundamenty żelbetowe, dach płaski (stropodach), kryty blachą trapezową, rynny stalowe, budynek otynkowany, okna PCV, drzwi drewniane.

Nieruchomość uzbrojona – sieć energetyczna, wodna, kanalizacyjna.
W sąsiedztwie nieruchomości, w ulicy Obrońców Poczty Gdańskie znajduje się gazociąg.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Obrońców Poczty Gdańskiej.

 • Kształt nieruchomości – regularny, zbliżony do trapezu.
 • Cena nieruchomości – 990.000,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15 marca 2023 r. do dnia 5 kwietnia 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia 26 kwietnia 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 15 marca 2023 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/37, obręb Kosowska Niwa, położona w Zawierciu przy ul. Przepiórczej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0440 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa
  z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.04.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 10MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RV
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Teren płaski. Na działce znajduje się roślinność z samosiewu naturalnego nie przedstawiająca wartości użytkowej. Przez nieruchomość przebiegają sieci elektroenergetyczne. Nieruchomość znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji transformatorowej. W zasięgu nieruchomości, wzdłuż ulicy Przepiórczej przebiegają sieci wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Przepiórczej.
 • Kształt nieruchomości – nieregularny.
 • Cena nieruchomości – 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)
  w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2023 r. do dnia 4 kwietnia 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku
  o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia
  25 kwietnia 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 14 marca 2023 r.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 788/36, obręb Kosowska Niwa, położona w Zawierciu przy ul. Szpaków
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0611 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00020126/7
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębu Kosowska Niwa
  z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIV/533/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.04.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 maja 2021 r., poz. 3443) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 10MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – RV, Tr
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Teren płaski. Na działce znajduje się roślinność z samosiewu nie przedstawiająca wartości użytkowej. Przez nieruchomość przebiega sieć elektroenergetyczna oraz znajduje się słup
  z napowietrzną linią elektroenergetyczną. W zasięgu nieruchomości, wzdłuż ulic Sokolej
  i Przepiórczej przebiegają sieci wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Działka posiada dostęp do drogi publicznej ul. Szpaków o nawierzchni gruntowej.
 • Kształt nieruchomości – regularny, prostokątny.
 • Cena nieruchomości – 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
  w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14 marca 2023 r. do dnia 4 kwietnia 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku
  o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), który upływa dnia
  25 kwietnia 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 14 marca 2023 r.

 


 

 

Zawiercie, dn. 01.03.2023 r.

WNGMT.6840.11.2022.PS

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 3092/22, obręb Kromołów, położonej w Zawierciu

przy ul. Nad Wartą

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3092/22, obręb Kromołów, położona w Zawierciu przy
  ul. Nad Wartą.
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,0198 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00032105/1
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Ti
  •  Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, nieogrodzona, teren działki płaski, na działce nie występuję składnik roślinny i budowlany przedstawiający wartość użytkową. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Nad Wartą. W zasięgu nieruchomości przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna                                          i elektroenergetyczna.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
   z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów Borowe Pole, stawi, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu XLII/381/17 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017r. poz. 4461) zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 19MNU3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
  • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i jest oddana w dzierżawę na rzecz osoby fizycznej – umowa dzierżawy do dnia 30.06.2026r.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%
  • Wadium: 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 

                       

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.04.2023 r. o godzinie 10:00 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 30.03.2023 r.

 

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym  Gminy Zawiercie.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie
i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
  z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1683 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo
  w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą. pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy
  z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone
w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz
z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

 

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

 

Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia
w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Nieruchomość jest zbywana w oparciu o stan uwidoczniony w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic lub wyznaczenie punktów granicznych przez geodetę nastąpi staraniem i na koszt Nabywcy.

Gmina Zawiercie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2023 oraz www.zawiercie.eu
w zakładce Urząd Miejski, kategoria: Obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Paweł Selejdak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu,
tel. + 48 32 494 12 58, e-mail: p.selejdak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu.

 


 

 

Zawiercie, dn. 01.03.2023 r.

WNGMT.6840.71.2021.GK

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 3288/10, obręb Kromołów

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3288/10, obręb Kromołów.
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,2147 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00046664/8
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: ŁV
  •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, nieogrodzona, teren działki lekko pochyły, na działce występują zadrzewienia i zakrzaczenia, działka jest niezagospodarowana. Nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej oraz nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
   z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów Borowe Pole, stawi, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu XLII/381/17 (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 sierpnia 2017r. poz. 4461)  zmienioną w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 września 2019r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 31ZE – tereny zieleni ekologicznej. Nieruchomość położona jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  • Kształt nieruchomości: nieregularny.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich zobowiązań.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaru i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.)
  • Wadium: 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.04.2023 r. o godzinie 10:30 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 30.03.2023 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym  Gminy Zawiercie.

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

 

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej sprzedaż przedmiotowej nieruchomości została ograniczona do właścicieli lub władających nieruchomościami przyległymi oznaczonych jako działki o nr ew.:  3288/8, 3288/12, obręb Kromołów.

 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w terminie do dnia  30.03.2023 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomość o nr ew. 3288/10, obręb Kromołów – nie otwierać.”

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 30.03.2023 r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wniosą wadium w wysokości 2.400,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100)

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2023 do dnia 04.04.2023 r.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (Załącznik nr 3) składa każdy oferent (dotyczy to również małżonków). Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć:

 

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (Załącznik nr 1)
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości gruntowej przyległej do nieruchomości zbywanej (oryginał do wglądu Komisji Przetargowej).
 3. Klauzula informacyjna (RODO) (Załącznik nr 2).
 4. Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Wzory załączników znajdują się na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2023

 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów,
o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo
  w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy
  z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone
w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz
z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłosiły uczestnictwo w przetargu i zostały do niego zakwalifikowane.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają
w całości nabywcę.

 

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia
w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2023 oraz www.zawiercie.eu
w zakładce Urząd Miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Paweł Selejdak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu,
tel. + 48 32 494 12 97, e-mail: p.selejdak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 


 

Zawiercie, dn. 01.03.2023 r.

WNGMT.6840.66.2021.GK

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 3289/3, obręb Kromołów

 

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05.04.2022 r. o godzinie 11:00 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 30.03.2023 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym  Gminy Zawiercie.

 

Uzasadnienie do wyboru formy przetargu:

 

Z uwagi na brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej sprzedaż przedmiotowej nieruchomości została ograniczona do właścicieli lub władających nieruchomościami przyległymi oznaczonych jako działki o nr ew.:  3290/3 i 3291/1 obr. Kromołów.

 

Pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z wymaganymi niżej dokumentami należy złożyć w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w terminie do dnia 30.03.2023 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na nieruchomość o nr ew. 3289/3, obręb Kromołów – nie otwierać.”

Do udziału w przetargu mogą być zakwalifikowane osoby, które w terminie do dnia 30.03.2023r. złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz wniosą wadium w wysokości 4.600,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset złotych 00/100)

 

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona w siedzibie tut. Urzędu na tablicy ogłoszeń (parter) oraz na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2023 do dnia 04.04.2023 r.

 

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (Załącznik nr 3) składa każdy oferent (dotyczy to również małżonków). Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu należy dołączyć:

 

 1. Oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno – prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń (Załącznik nr 1)
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości gruntowej przyległej do nieruchomości zbywanej (oryginał do wglądu Komisji Przetargowej).
 3. Klauzula informacyjna (RODO) (Załącznik nr 2).
 4. Potwierdzenie wniesienia wadium.

 

Wzory załączników znajdują się na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl w zakładce przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości – 2023

 

Warunkiem udziału w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów,
o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej).

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo
  w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy
  z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone
w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz
z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które zgłosiły uczestnictwo w przetargu i zostały do niego zakwalifikowane.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają
w całości nabywcę.

 

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia
w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2023 oraz www.zawiercie.eu
w zakładce Urząd Miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Paweł Selejdak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu,
tel. + 48 32 494 12 97, e-mail: p.selejdak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 


 

Zawiercie, dn. 01.03.2023 r.

 

WNGMT.6840.6.2022.GK

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 1709/4, obręb Blanowice przy ul. Żelaznej

 

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 1709/4, obręb Blanowice, przy ul. Żelaznej
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,2391 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00040578/6
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
  • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona. Teren pochyły, występują nierówności. Na nieruchomości występuje składnik roślinny nie przedstawiający wartości użytkowej. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej nieurządzonej o nawierzchni gruntowej – ul. Żelazna. Nieruchomość nie jest wyposażona w sieci infrastruktury technicznej.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
   z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej
   w Zawierciu z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniony w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej
   w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 3MN7 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Na nieruchomości znajduje się stanowisko archeologiczne (93-52)10,
w przypadku jakichkolwiek inwestycji budowlano – ziemnych Wojewódzki Konserwator Zabytków może nałożyć na inwestora obowiązek prowadzenia badań archeologicznych, na które Wojewódzki Konserwator Zabytków wyda stosowne pozwolenie.

 

 • Kształt nieruchomości: regularny zbliżony do prostokąta.
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
  z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 130.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wadium: 26.000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100)
  w formie pieniężnej.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.04.2023 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 11:00.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 31.03.2023 r.

 

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą
  odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie
  z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1683 z późn. zm.) albo aktualny wydruk
  z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości,
  o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359 z późn. zm.) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie
  i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r.,
  poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają w całości nabywcę.

 

Wydanie nieruchomości nastąpi niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Nieruchomość jest zbywana w oparciu o stan uwidoczniony w ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic lub wyznaczenie punktów granicznych przez geodetę nastąpi staraniem i na koszt Nabywcy.

Gmina Zawiercie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne późniejsze zmiany powierzchni na skutek prowadzenia prac geodezyjnych.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomościzbycie nieruchomości kategoria: 2023 oraz www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 


 

 

Zawiercie, dn. 01.03.2023 r.

 

WNGMT.6840.9.2022.RP

 

 

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka o nr ew. 3092/19, obręb Kromołów przy ul. Nad Wartą

 

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 3092/19, obręb Kromołów, przy ul. Nad Wartą
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,0212 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00032105/1
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: PsV
  • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, częściowo ogrodzona. Teren płaski. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej  -
   ul. Nad Wartą. W sąsiedztwie nieruchomości, przebiega sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa, teletechniczna i elektroenergetyczna.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
   z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap I uchwalonego uchwałą nr XLII/381/17 Rady Miejskiej
   w Zawierciu z dnia 28.06.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 4 sierpnia 2017 r. poz. 4461) zmieniony w części tekstowej uchwałą nr XIV/195/19 Rady Miejskiej
   w Zawierciu z dnia 25.09.2019 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 4 października 2019 r. poz. 6648) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 19MNU3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.
  • Kształt nieruchomości: regularny zbliżony do .
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
  • Wadium: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.04.2023 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 31.03.2023 r.

 

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki or