Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Zaświadczenie o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego

Zaświadczenie o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego

ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAMIERZONEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BUDOWALNEGO

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Do kogo adresowana jest procedura:

Procedura adresowana jest do Inwestorów, którzy zamierzają uzyskać zaświadczenie o zgodności z ustaleniami obowiazującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejacego obiektu budowlanego/lokalu, na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.).

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie

Wymagane dokumenty (załączniki): 

 1. Wniosek
 2. Mapa ewidencyjna / zasadnicza z granicami wnioskowanej działki (-ek) wraz ze wskazaniem obiektu budowlanego objętego wnioskiem.
 3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zaświadczenie.
 4. Oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
 5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17,0 zł.

Wysokość opłaty skarbowej

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)  – opłata skarbowa za zaświadczenie wynosi: 17,0 zł.
 2. W dniu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia należy uiścić z góry opłatę skarbową.
 3. W przypadku dołączenia do wniosku kopii pełnomocnictwa należy okazać pracownikowi Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego do wglądu oryginał pełnomocnictwa.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić bezpośrednio w kasie urzędu (parter) lub  na konto urzędu: Bank PEKAO SA  34 1240 6292 1111 0011 0500 3617


Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.
  • Odbierze pełnomocnik               
  • ePuap
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku

Informacje na temat przebiegu sprawy:

 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miejskiem Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego osobiście (w pokoju nr 9 i 10 na parterze)
 • Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Telefon, e-mail:

e-mail: architektura@zawiercie.eu
tel. 32 672 25 34, 32 494 12 54, 32 494 12 55

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Zaświadczenie o zgodności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zamierzonej zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego
 

Biuro Obsługi Interesanta – holl na parterze Urzędu Miejskiego w Zawierciu
lub pokój 208 (II piętro)

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2022r. poz.503 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.  2142 z późn. zm.)

Tryb odwołania:
-

Informacje o zastosowaniu:
Przedmiotowe zaświadczenie może być wykorzystywane dla potrzeb własnych lub przedkładane właściwemu organowi w celu uzyskania pozwoleń z zakresu ustawy Prawo budowlane.

Uwagi:

WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O ZGODNOŚCI Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZAMIERZONEJ ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEGO OBIEKTU BUDOWALNEGO W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIE NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIASTA PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU KOMPLETNOŚCI DOKUMENTÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie - Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także  w celu wydania zaświadczenia  o zgodności zmiany sposobu użytkowania istniejącego obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 7351 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, organy władzy publicznej.
 5. Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B 5.
 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.
Aktualizacja: 17.01.2023

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.