Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Komunikacji Społecznej

Przyznawanie stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury

Przyznawanie stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury


Wydział / Referat załatwiający sprawę:
Wydział Komunikacji Społecznej

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby fizyczne, mieszkańcy Zawiercia realizujący określone przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.
Stypendium może być przyznane twórcom, artystom oraz osobom upowszechniającym kulturę.
Stypendium jest przyznawane w szczególności w związku z zorganizowaniem wystawy lub wernisażu, wykonaniem określonego dzieła, zrealizowaniem zamierzenia artystycznego lub twórczego (filmu, przedstawienia, publikacji, pokazu) lub przygotowaniem publikacji mającej na celu upowszechnianie kultury.


Forma załatwienia sprawy:

1.    złożenie wniosku;
2.    ocena formalna i merytoryczna wniosków;
3.    rozstrzygnięcie;
4.    przyznanie stypendium w dziedzinie kultury dla osoby zajmującej się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.


Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o przyznanie stypendium powinien zawierać;
•    dane osobowe wnioskodawcy lub wnioskodawców,
•    udokumentowane dane o dorobku twórczym lub artystycznym lub osiągnięciach w zakresie kultury i sztuki;
•    opinię opiekuna artystycznego, instytucji zrzeszającej wnioskodawcę lub innej jednostki działającej statutowo w dziedzinie kultury i sztuki;
•    program stypendium obejmujący: tytuł programu, cel na który ma być przeznaczone stypendium, plan pracy w okresie pobierania stypendium, koszty przedsięwzięcia i źródła jego finansowania oraz termin zakończenia jego realizacji;
•    jeżeli kandydat pobiera inne stypendium – informację o tym stypendium (wysokość i okres jego pobierania).


Opłaty:
Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:

Wnioski o przyznanie stypendium składa się w formie pisemnej w terminie do 15 lutego każdego roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

Za datę złożenia wniosku uważa się termin jego wpływu.


Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Urząd Miejski w Zawierciu – Referat Dialogu Społecznego (Pokój 204)


Telefon, e-mail:

tel. 32 672 43 31
e-mail: promocja@zawiercie.eu


Druki do pobrania w załączniku.


Podstawa prawna:

- ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.);

- ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.);

uchwała nr XVI/142/2015 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania;

uchwała nr XLVII/423/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVI/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie: ustanowienia stypendiów w dziedzinie kultury dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury oraz określenia zasad ich przyznawania.


Tryb odwołania:
Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

Informacje o zastosowaniu:

  • Wnioski o przyznanie stypendium  rekomenduje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Zawiercie. O rozstrzygnięciu w przedmiocie przyznania stypendium stypendyści powiadamiani są pisemnie.
  • Stypendia przyznawane są na okres maksymalnie jednego roku kalendarzowego.
  • Kandydaci do stypendium mogą w danym roku złożyć tylko jeden wniosek.
  • Szczegółowe zobowiązania stron określa umowa zawarta między Prezydentem Miasta Zawiercia a stypendystą.


Uwagi:

Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia.


Aktualizacja: 22.01.2020

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.