Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie/Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie/Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU:

 •   Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIE
 •   ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIE

Wydział/Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Do kogo adresowana jest procedura:

Każdy ma prawo otrzymać wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie – zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 977 z późn. zm).

 Forma załatwienia sprawy:

Wypis i wyrys zgodnie z art.30 pkt.1, ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.

Wymagane dokumenty (załączniki):

 1. Mapa ewidencyjna z granicami wnioskowanej działki (-ek) lub wskazany zakres w przypadku inwestycji liniowych lub większych inwestycji budowalnych wydana przez Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej  i Kartograficznej – pokój 13 na parterze.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wypisu i wyrysu.
 3. Oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy.
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17,0 zł.
 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2111)    – opłata skarbowa od wydania wypisu i wyrysu wynosi:
 1. od wypisu:
  1. do 5 stron – 30,00 zł
  2. powyżej 5 stron – 50 zł
 2. od wyrysu:
  1. za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną  lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł
  2. nie więcej niż – 200,00 zł
 1. W dniu złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu należy uiścić z góry opłatę skarbową w wysokości przeliczonej przez pracownika Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z pkt 1.
 2. W przypadku  przekroczenia opłaty o której mowa w pkt 2 (gdy koszt przygotowania wpisu i wyrysu będzie wyższy) pracownik Wydziału określa kwotę dopłaty i wzywa do jej uiszczenia w wyznaczonym terminie.
 3. W przypadku dołączenia do wniosku kopii pełnomocnictwa należy okazać pracownikowi Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego do wglądu oryginał pełnomocnictwa.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić bezpośrednio w kasie urzędu (parter) lub  na konto urzędu: Pekao SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wypis i wyrys wydaje się w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie wypisu i wyrysu.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.
  • Odbierze pełnomocnik               
  • ePuap
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku

Informacje na temat przebiegu sprawy:

 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miejskiem Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego osobiście (w pokoju nr 9 i 10 na parterze)
 • Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Telefon, e-mail:
e-mail: architektura@zawiercie.eu
tel. 32 672 25 34, 32 494 12 54, 32 494 12 55

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 572)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 2111)


Tryb odwołania:

-

Informacje o zastosowaniu:

Przedmiotowy wypis i wyrys może być wykorzystywany dla potrzeb własnych lub przedkładany właściwemu organowi wraz z wnioskiem o pozwolenie na budowę, rozbudowę, przebudowę lub o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego, gdy inwestycja zlokalizowana jest na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia.


Uwagi:
WNIOSKI O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA  PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA LUB STUDIUM UWARUNKOWAN I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIE NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIASTA PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU KOMPLETNOŚCI DOKUMENTÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.


Formularz wniosku (druk do pobrania)

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także  w celu wydania wypisu i wyrysu   z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, organy władzy publicznej.
 5. Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B 5.
 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.


Aktualizacja: 15 maja 2024 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.