Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2023 rok

Wrzesień 2023

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 115/3, karta mapy 14, obręb Zawiercie, położona w Zawierciu przy ul. Szkolnej
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0219 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00005061/2
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej z otoczeniem uchwalonego uchwałą nr XLIX/634/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31.03.2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 13 maja 2010 r. Nr 84 poz. 1398) zmieniona w części tekstowej uchwałą nr XLIV/394/17 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30.08.2017 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 8 września 2017 r. poz. 4823) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 4MN3 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, częściowo ogrodzona. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Szkolnej. Wzdłuż północnej granicy działki przebiega naziemna sieć elektroenergetyczna, natomiast wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega naziemna sieć telekomunikacyjna. W pobliżu działki, wzdłuż ulicy Szkolnej przebiegają sieci infrastruktury technicznej tj. elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i telekomunikacyjna.
 • Kształt nieruchomości – regularny, przypominający trapez.
 • Cena nieruchomości – 37.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 września 2023 r. do dnia 11 października 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku
  o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), który upływa dnia 2 listopada 2023 r.

Opublikowano: 20 września 2023 r.

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

 

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 13/5, 13/7, karta mapy 66, obręb Zawiercie, położona w Zawierciu przy ul. Żabiej
 • Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,1667 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00002509/4
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.03.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 11 kwietnia 2018 r., poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 35MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bp
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, nieogrodzona i niezagospodarowana. Działka porośnięta jest zakrzaczeniami powstałymi wskutek nieużytkowania nieruchomości. Przez działkę o nr ew. 13/5 przebiega napowietrzna sieć energetyczna 15 kV oraz związana z nią strefa techniczna napowietrznych linii elektroenergetycznych WN i SN. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Żabiej. W pobliżu nieruchomości, wzdłuż ulicy Żabiej przebiegają sieci infrastruktury technicznej tj. elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i telekomunikacyjna.
 • Kształt nieruchomości – regularny.
 • Cena nieruchomości – 210.000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 września 2023 r. do dnia 11 października 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku
  o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), który upływa dnia 2 listopada 2023 r.

Opublikowano dnia: 20 września 2023 r.


 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 160/6, karta mapy 29, obręb Zawiercie, położona w Zawierciu
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0118 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00028588/9
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszaru obejmującego Osiedle Piłsudskiego uchwalonego uchwałą nr LXVII/907/22 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31.08.2022 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 16 września 2022 r., poz. 5841) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 4MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – B
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta trawą, ogrodzona panelami stalowymi na podmurówce betonowej. Działka bez dostępu do drogi publicznej. W pobliżu działki, wzdłuż ulicy Piłsudskiego przebiegają sieci infrastruktury technicznej tj. elektroenergetyczna, wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna i teletechniczna.
 • Kształt nieruchomości – regularny, zbliżony do trapezu.
 • Cena nieruchomości – 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 września 2023 r. do dnia 11 października 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku
  o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), który upływa dnia 2 listopada 2023 r.

 

Opublikowano dnia: 20 września 2023 r.

 


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym

Sprzedaż  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej

 

 • Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 5/7, karta mapy 48, obręb Zawiercie, położona w Zawierciu
 • Powierzchnia nieruchomości – 0,0489 ha
 • Księga wieczysta – CZ1Z/00029521/9
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II uchwalonego uchwałą nr LII/499/18 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 28.03.2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 11 kwietnia 2018 r., poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 72U – tereny zabudowy usługowej.
 • Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – dr
 • Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa, niezabudowana, niezagospodarowana. Nieruchomość przylega do ul. Wojska Polskiego lecz nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość posiada dostęp do sieci infrastruktury technicznej tj. elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i telekomunikacyjnej. Sieci przecinają nieruchomość lub przebiegają w jej pobliżu. Ponadto przez nieruchomość przechodzi nadziemna sieć elektryczna.
 • Kształt nieruchomości – wydłużony, nieregularny.
 • Cena nieruchomości – 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
 • Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 20 września 2023 r. do dnia 11 października 2023 r.
 • Ustala się 6-cio tygodniowy termin licząc od dnia wywieszenia wykazu na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm.), który upływa dnia 2 listopada 2023 r.

Opublikowano dnia: 20 września 2023 r.

 


 

Wykaz nr 9/2023 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na okres dłuższy niż 3 lata

Opublikowano dnia: 19 września 2023 r.


 

Wykaz nr 7/2023 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

Opublikowano dnia: 12 września 2023 r.

 


Wykaz nr 10/2023 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

Opublikowano dnia: 4 września 2023 r.


 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.