Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie opinii dotyczącej formy i lokalizacji: szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, ogródka gastronomicznego, kiosku, obiektu małej architektury, innego obiektu

Wniosek o wydanie opinii dotyczącej formy i lokalizacji: szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, ogródka gastronomicznego, kiosku, obiektu małej architektury, innego obiektu

Wniosek o wydanie opinii dotyczącej formy i lokalizacji: szyldu,  tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, ogródka gastronomicznego, kiosku, obiektu małej architektury, innego obiektu

 

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ogólny opis

W celu uzyskania opinii dotyczącej formy i lokalizacji: szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, ogródka gastronomicznego, kiosku, obiektu małej architektury, innego obiektu należy złożyć stosowny wniosek.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Fragment mapy z oznaczoną lokalizacją określający usytuowanie obiektu w terenie
 3. Projekt graficzny z opisem
 4. Lokalizacja reklamy na elewacji

Sposób dostarczania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

Wysokość opłaty skarbowej

Nie podlega

Forma załatwienia sprawy:

Opinia

Termin sposób załatwienia sprawy:

 1. Opinie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie opinii.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.
  • Odbierze pełnomocnik               
  • ePuap
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku.

Informacje na temat przebiegu sprawy:

 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać, kontaktując się z Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu osobiście (pokój nr 9 i 10 parter),
 • Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Telefon, e-mail:

e-mail: architektura@zawiercie.eu
tel. 32 672 25 34, 32 494 12 54, 32 494 12 55

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jednolity Dz. U z 2022r. poz. 503 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 2000 z późn.zm.).
 3. Uchwała Nr LXVII/909/22 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie gminy Zawiercie obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane  (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 13 września 2022 r. poz. 5780).

Tryb odwołania:
-

Informacje o zastosowaniu:

Przedmiotowa opinia jest wykorzystywana dla potrzeb własnych lub przedkładana właściwym organom i instytucjom.


Uwagi:


WNIOSKI O WYDANIE OPINII DOTYCZĄCEJ FORMY I LOKALIZACJI: SZYLDU, TABLICY REKLAMOWEJ, URZĄDZENIA REKLAMOWEGO,  OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO, KIOSKU, OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY, INNEGO OBIEKTU NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIASTA PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU KOMPLETNOŚCI DOKUMENTÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie –  Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania opinii dotyczącej lokalizacji i formy szyldu, tablicy reklamowej, urządzenia reklamowego, obiektu małej architektury lub innego obiektu,  zgodnie ze złożonym  wnioskiem.
 4. Odbiorcy danych osobowych: Twoje dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.
 5. Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – BE 10.
 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej).
 7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

 

Aktualizacja: 17.01.2023 r.

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.