Skróty klawiszowe:

Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Ustalanie uprawnień do najmu lokali mieszkaniowego zasobu gminy - weryfikacja wniosków o przydział lokali komunalnych

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydział Spraw Obywatelskich » Sprawy Mieszkaniowe » Ustalanie uprawnień do najmu lokali mieszkaniowego zasobu gminy - weryfikacja wniosków o przydział lokali komunalnych

Ustalanie uprawnień do najmu lokali mieszkaniowego zasobu gminy ( weryfikacja wniosków o przydział lokali komunalnych )

Wydział / Referat załatwiający sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:
Osób będących mieszkańcami miasta Zawiercie

Forma załatwienia sprawy:
Informacja o sposobie załatwienia wniosku

Wymagane dokumenty (załączniki):
- Wypełniony druk wniosku o najem lokalu mieszkalnego
- Zaświadczenie o dochodach za okres ostatnich trzech miesięcy

Za dochód uważa się  wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Wysokość dochodu powinna być udokumentowana przez wnioskodawcę w formie zaświadczenia. W przypadku dochodów z innego tytułu należy przedłożyć  dokument informujący o wysokości otrzymanych dochodów ( np. decyzję o wysokości renty lub emerytury, orzeczenie sądu o wysokości alimentów, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości zasiłku rodzinnego) Status osoby bezrobotnej potwierdza Powiatowy Urząd Pracy. W przypadku uzyskiwania dochodów z prac dorywczych osoba składa oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów. W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej wysokość tego dochodu ustala się wg średniego kursu NBP z dnia złożenie wniosku lub z dnia dokonania weryfikacji.


Opłaty:
Brak

Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Pokój nr 4 - parter

Telefon, e-mail:
Tel.  32 67 224 43 lub 32 67 216 61 wew. 114

Formularz wniosku (druk do pobrania)
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego

Zaświadczenie o dochodach

Podstawa prawna:
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 11234 z późn. zm. ).
Uchwała Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zawiercie ( Dziennik Urzędowy  Województwa Śląskiego  poz. 2031 z późn. zm.).
 
Tryb odwołania:
Brak

Informacje o zastosowaniu:
Lokale tworzące mieszkaniowy zasób miasta Zawiercie wynajmuje się członkom wspólnoty samorządowej zamieszkującym na terenie miasta Zawiercie z zamiarem stałego pobytu, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają niżej wymienione kryterium dochodowe.

Przez osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się w szczególności:
      
1. osoby mieszkające w lokalach, w których na jedną osobę uprawnioną  przypada mniej niż 7 m2 powierzchni mieszkalnej ( rozumianej jako powierzchnia pokoi), a w lokalach jednoizbowych jako powierzchnia pokoju pomniejszona o 10 m2 ), a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 m2, .

2. osoby, które utraciły swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego takiego jak pożar, powódź, itp. oraz zamieszkujące w lokalach nienadających się na stały pobyt ludzi,

3. osoby objęte systemem pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 r., jeżeli wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu miasta Zawiercie złożony zostanie nie później  niż w ciągu roku po uzyskaniu pełnoletniości,

4.  osoby bezdomne w rozumieniu obowiązującej ustawy o pomocy społecznej.

Dochód osoby ubiegającej się o najem lokalu mieszkalnego w zasobach miasta Zawiercie za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku powinien na najem lokali na czas nieoznaczony wynosić :
- w gospodarstwie  wieloosobowym  nie może przekraczać 100% najniższej emerytury, tj. 1100,00 zł
- w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekraczać 175 % najniższej emerytury, tj. 1925,00 zł

Wnioski rodzin (osób) po wstępnej weryfikacji przekazywane są do Komisji Mieszkaniowej w celu zbadania warunków mieszkaniowych.
Po zbadaniu warunków mieszkaniowych Komisja ustala listę osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów komunalnych.

Uwagi:
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego można również pobrać w Biurze Obsługi Interesantów  w holu głównym Urzędu Miasta – parter lub w pokoju nr 4 - parter

Aktualizacja: 11.03.2019 r.
ZAŁĄCZNIKI
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna