Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Sprawy Mieszkaniowe

Ustalanie uprawnień do najmu lokali mieszkaniowego zasobu gminy - weryfikacja wniosków o przydział lokali komunalnych

Ustalanie uprawnień do najmu lokali mieszkaniowego zasobu gminy - weryfikacja wniosków o przydział lokali komunalnych

Ustalanie uprawnień do najmu lokali mieszkaniowego zasobu gminy ( weryfikacja wniosków o przydział lokali komunalnych )


Wydział / Referat załatwiający sprawę:
Wydział Spraw Obywatelskich

Do kogo adresowana jest procedura:
Osób będących mieszkańcami miasta Zawiercie

Forma załatwienia sprawy:
Informacja o sposobie załatwienia wniosku

 

Wymagane dokumenty (załączniki):

  • Wypełniony druk wniosku o najem lokalu mieszkalnego

  • Deklaracja o dochodach wszystkich osób ubiegających się o najem lokalu w lokalu za okres ostatnich trzech miesięcy

  • Oświadczenie o stanie majątkowym wszystkich osób ubiegających się o najem lokalu (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składa opiekun prawny/rodzic)

  • Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu wnioskodawcy lub w przypadku małżeństwa obojga współmałżonków

  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach osób ubiegających się o najem lokalu

Za dochód uważa się  wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r.  o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.Wysokość dochodu powinna być udokumentowana przez wnioskodawcę w formie deklaracji o wysokości dochodów.


Opłaty:
Brak

Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od daty złożenia kompletnego wniosku.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Pokój nr 4 - parter

Telefon, e-mail:
Tel.  32 67 224 43 lub 32 67 216 61 wew. 114

Formularz wniosku (druk do pobrania)

 

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego - załącznik

Deklaracja o dochodach osób pozostających w lokalu za okres ostatnich trzech miesięcy-załącznik

Oświadczenie o stanie majątkowym- załącznik

Oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu-załącznikPodstawa prawna:
Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn.zm.)
Uchwała Nr VII/28/15 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Zawiercie ( Dziennik Urzędowy  Województwa Śląskiego  poz. 2031 z późn. zm.).
 
Tryb odwołania:
Brak

Informacje o zastosowaniu:

Lokale tworzące mieszkaniowy zasób miasta Zawiercie wynajmuje się członkom wspólnoty samorządowej zamieszkującym na terenie miasta Zawiercie z zamiarem stałego pobytu, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i spełniają niżej wymienione kryteria:

 

Przez osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych rozumie się w szczególności:

 

1. osoby mieszkające w lokalach, w których na jedną osobę uprawnioną przypada mniej niż 7

m² powierzchni mieszkalnej (rozumianej jako powierzchnia pokoi, a w lokalach jednoizbowych

jako powierzchnia pokoju pomniejszona o 10 m²), a w przypadku gospodarstwa

jednoosobowego 10 m² oraz w przypadku gospodarstwa domowego w skład którego wchodzi

osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim 10 m2,

 

2. osoby, które utraciły swoje miejsce zamieszkania w wyniku zdarzenia losowego takiego jak

pożar, powódź, itp. oraz zamieszkujące w lokalach nie nadających się na stały pobyt ludzi,

 

3. osoby objęte systemem pieczy zastępczej w rozumieniu przepisów ustawy o wspieraniu

rodziny i systemie pieczy zastępczej, jeżeli wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu

mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu miasta Zawiercie złożony został nie później niż w

ciągu 3 lat od uzyskania pełnoletności,

 

4. osoby bezdomne w rozumieniu obowiązującej ustawy o pomocy społecznej.

 

Dochód osoby ubiegającej się o najem lokalu mieszkalnego w zasobach miasta Zawiercie za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku powinien na najem lokali na czas nieoznaczony wynosić :

- w gospodarstwie wieloosobowym nie może przekraczać 100% najniższej emerytury,

- w gospodarstwie jednoosobowym nie może przekraczać 175 % najniższej emerytury,

 

Wnioski rodzin (osób) po wstępnej weryfikacji przekazywane są do Komisji Mieszkaniowej w celu zbadania warunków mieszkaniowych.

Po zbadaniu warunków mieszkaniowych Komisja ustala projekt listy osób oczekujących na przydział mieszkania z zasobów komunalnych.

Po rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta Zawiercie odwołań, ustalana jest ostateczna lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego.


Uwagi:
Wniosek o najem lokalu mieszkalnego można również pobrać w Biurze Obsługi Interesantów  w holu głównym Urzędu Miasta – parter lub w pokoju nr 4 - parter

Godziny urzędowania :

Pn. 8.00 – 18.00

Wt – Pt. 7.00 – 15.00Aktualizacja: 20.10.2021 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.