Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji

Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji
 

 

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

Do kogo adresowana jest procedura:

Klasyfikację dla terenu miasta Zawiercie przeprowadza Prezydent Miasta Zawiercie na mocy porozumienia zawartego z Starostą Zawierciańskim z urzędu albo na wniosek właściciela gruntów podlegających klasyfikacji albo innego władającego takimi gruntami wykazanego w ewidencji

gruntów i budynków.

Czynności, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 podstawy prawnej wymienionej w pkt 4 przeprowadza klasyfikator upoważniony przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

Forma załatwienia sprawy:

Decyzja o ustaleniu klasyfikacji.

Wymagane dokumenty (załączniki):

Zgodnie z rozporządzeniem wymienionym w pkt 4 podstawy prawnej

Opłaty:

Postępowanie prowadzone na wniosek strony:

Opłata skarbowa :

10,00 zł (decyzja o ustaleniu)

17,00 zł (dokument udzielenia pełnomocnictwa lub prokury)

Należy ją uiścić w kasie urzędu lub przelewem na następujący rachunek bankowy:

Bank PEKAO SA - 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

Dowód zapłaty opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną jego kopię należy dołączyć do wniosku.

Postępowanie prowadzone z urzędubez opłat.

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie art. 35 podstawy prawnej wymienionej w pkt 1

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

II piętro – pokój 222 – decyzja o ustaleniu klasyfikacji

Biuro Obsługi Interesanta – holl Urzędu

Telefon, e-mail:

Tel. 32 4941207

e-mail: egbil@zawiercie.eu

http://www.zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu klasyfikacji załącznik nr 1 do procedury 006 GODGiK

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 z późn.zm.)

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1246)

 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917)

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

Tryb odwołania:

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia
odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,
ul. Jagiellońska 25 40-032 Katowice za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.

Informacje o zastosowaniu:

Ustalenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów

Klauzula Informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu weryfikacji przedstawionych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych i przyjęcia zbiorów danych lub innych materiałów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r. poz. 924),

 4. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, organy władzy publicznej, wykonawcy prac geodezyjnych,

 5. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – BE10,

 6. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 7. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.


 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.