Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Zgłoszenie zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali

Zgłoszenie zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Wprowadzanie zmian w ewidencji gruntów i budynków
 
Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Do kogo adresowana jest procedura

sądy, notariusze, organy administracji publicznej, rzeczoznawcy majątkowi, osoby fizyczne i prawne

Forma załatwienia sprawy:

Zawiadomienie o dokonanych zmianach w danych ewidencyjnych

Decyzja administracyjna

Wymagane dokumenty (załączniki):

Informacje zawarte w ewidencji gruntów i budynków podlegają aktualizacji

 1. z urzędu, jeżeli zmiany tych informacji wynikają z:

 1. przepisów prawa,

 2. dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-4 podstawy prawnej wymienionej w pkt 2, tj.:

- odpisy prawomocnych orzeczeń sądowych w sprawach o własność nieruchomości lub jej części, a w szczególności dotyczących: stwierdzenia nabycia prawa własności do nieruchomości przez zasiedzenie, nabycia praw do spadku, działu spadku, zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego, potwierdzenia nabycia prawa własności
w wyniku uwłaszczenia, wydanie nieruchomości lub jej części, rozgraniczenie nieruchomości,

- zawiadomienia o nowych wpisach w działach I i II księgi wieczystej,

- odpisy aktów notarialnych, które w swojej treści zawierają przeniesienie, zmianę, zrzeczenie się albo ustanowienie praw do nieruchomości, które podlegają ujawnieniu
w ewidencji gruntów i budynków, bądź obejmują czynności przenoszące własność nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,

- odpisy aktów poświadczenia dziedziczenia,

- odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi dokumentami stanowiącymi integralną ich część w sprawie o: nabyciu, zmianie lub utracie prawa własności do nieruchomości, a w odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także o nabyciu, zmianie lub utracie prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub innej formy władania tą nieruchomością, podziale nieruchomości, scaleniu i podziale nieruchomości, scaleniu gruntów, wymianie gruntów, rozgraniczeniu nieruchomości, zatwierdzeniu gleboznawczej klasyfikacji gruntu, ustaleniu linii brzegu, pozwoleniu na budowę budynku wraz z uwierzytelnioną kopią zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, pozwoleniu na użytkowanie budynku , drogi lub linii kolejowej wraz z uwierzytelnioną kopią zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, rozbiórce budynku wraz z uwierzytelnioną kopią zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, zmianie sposobu użytkowania gruntu wraz z uwierzytelnioną kopią zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, wpisie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków wraz z uwierzytelnioną kopią zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu,

- odpisy: zgłoszeń budowy budynku wraz z uwierzytelnioną kopią zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, zawiadomień o zakończeniu budowy budynku wraz
z uwierzytelnioną kopią zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz zgłoszeń rozbiórki budynku wraz z uwierzytelnioną kopią zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu, o których mowa odpowiednio w art. 30, art. 54 oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania budynku lub jego części, o których mowa w art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

- zawiadomienia o zmianach danych, zawartych w zbiorze danych osobowych Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dotyczących osób fizycznych ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków jako właściciele lub władający nieruchomościami,

 1. materiałów zasobu,

 2. wykrycia błędnych informacji;

 3. wyciągów z operatów szacunkowych, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z póź. zmian.)

 1. na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 podstawy prawnej wymienionej w pkt 2, lub władających gruntami na zasadach samoistnego posiadania

Na podstawie art. 22 ust. 3 podstawy prawnej wymienionej w pkt 2, jeżeli uzyskanie danych niezbędnych do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków nie jest możliwe w inny sposób, prezydent, może w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmioty, o których mowa

w art. 20 ust. 2 pkt 1,obowiązek:

 1. opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w przypadku ustalenia, że stan rzeczywisty nieruchomości jest inny niż ujawniony w tej bazie danych, a różnica ta jest skutkiem robót budowlanych, o których mowa
  w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202),

 2. udostępnienia dokumentacji budowy lub dokumentacji powykonawczej, o której mowa w art. 3 pkt 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, jeżeli jest to niezbędne do ujawnienia w bazie danych ewidencji gruntów i budynków danych ewidencji gruntów
  i budynków danych dotyczących budynku lub działki,

 3. udzielenia informacji o sposobie użytkowania budynków i lokali.

W przypadku uchylania się obowiązanych podmiotów od wykonania nałożonego decyzją administracyjną obowiązku opracowania dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków, następuje egzekucja tego obowiązku w drodze wykonania zastępczego w trybie przepisów ustawy wymienionej w pkt 4 podstawy prawnej.

Opłaty:

Opłata skarbowa :

10,00 zł (decyzja administracyjna)

17,00 zł (dokument udzielenia pełnomocnictwa lub prokury)

Należy ją uiścić w kasie urzędu lub przelewem na następujący rachunek bankowy:

Bank PEKAO SA - 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

Dowód zapłaty opłaty skarbowej lub uwierzytelnioną jego kopię należy dołączyć do wniosku.

termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów, o których mowa w art. 23 ust. 1-3 podstawy prawnej wymienionej w pkt 2

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

II piętro – pokój nr 222

Biuro Obsługi Interesanta – holl Urzędu

Telefon, e-mail:

tel. 32 4941207

e-mail: egbil@zawiercie.eu

www.zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Zgłoszenie zmian w ewidencji gruntów i budynków – druk – załącznik nr 1 do procedury nr 10 GODGiK

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

 2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.)

 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 z późn. zm.)

 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2019 r. poz.393)

 5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917 z późn. zm.)

 6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330)

 

Tryb odwołania:

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia

odwołania do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie

Informacje o zastosowaniu:

Wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów, budynków i lokali

Klauzule Informacyjne:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu aktualizacji danych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 393),

 4. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, współwłaściciel lub współposiadacz nieruchomości,

 5. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną A,

 6. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 7. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

 

Aktualizacja: 19.03.2019 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.