Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO ZE SKUTKIEM CYWILNOPRAWNYM

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO ZE SKUTKIEM CYWILNOPRAWNYM

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński do wglądu przedstawiają dokument tożsamości
  2.  Nieletnie kobiety załączają prawomocne postanowienie sądu, zezwalające na zawarcie małżeństwa.
  3. Cudzoziemcy składają:

-  odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub odpis aktu małżeństwa  z dokumentem potwierdzającym jego ustanie

- dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu

- urzędowe tłumaczenie wymienionych dokumentów przez tłumacza przysięgłego bądź polskiego konsula

4. Gdy małżeństwo ma być zawarte przez pełnomocnika należy dodatkowo załączyć:

a. Prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

b. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzone na piśmie z podpisem poświadczonym notarialnie.

5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

OPŁATY:

84 zł – opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa gdy małżeństwo jest zawierane na terenie miasta Zawiercie należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Zawiercie.

W przypadku zawarcia związku małżeńskiego wyznaniowego poza Zawierciem        na konto gminy w której zawarte będzie małżeństwo.

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 lub w Urzędzie Skarbowym przy ul. Leśnej 8.

Przelewem na konto o numerze:

Bank PEKAO SA95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie wydanie stosownych zaświadczeń.

Akt małżeństwa sporządza się w następnym dniu roboczym po otrzymaniu zaświadczenia od duchownego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

- wydanie zaświadczeń do kościoła,

- sporządzenie aktu,

- wydanie jednego odpisu skróconego aktu małżeństwa

TRYB ODWOŁAWCZY:

Do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego,     w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy wydania zaświadczenia lub odmowy sporządzenia aktu małżeństwa zawartego przed duchownym (przekroczony termin dostarczenia zaświadczenia przez duchownego).

UWAGI:

  1. Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński obowiązane są do złożenia pisemnego zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie złożone może być przed każdym kierownikiem urzędu stanu cywilnego w kraju, a za granicą przed polskim konsulem. Cudzoziemiec nie znający języka polskiego składa przedmiotowe zapewnienie w obecności tłumacza.
  2. Narzeczeni chcący, by zawierane przez nich małżeństwo wyznaniowe wywierało skutki w prawie polskim, muszą złożyć duchownemu zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie wydaje wybrany przez narzeczonych kierownik urzędu stanu cywilnego. Jego ważność opatrzona jest terminem 6 miesięcy. Po upływie tego terminu zaświadczenie traci moc.
  3. Zaświadczenie zawarcia małżeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego, na podstawie którego sporządza się niezwłocznie akt małżeństwa, duchowny przekazuje do urzędu stanu cywilnego  przed upływem 5 dni od zawarcia małżeństwa. Przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dni ustawowo wolnych od pracy.
  4. . Zawarcie małżeństwa następuje zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2224 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 682 ze zm.)

 

Aktualizacja 27.05.2019

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.