Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w mpzp miasta Zawiercie/Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyjetym kierunku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w mpzp miasta Zawiercie/Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyjetym kierunku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Wniosek o wydanie zaświadczenia 

 •   o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie
 •   o przyjetym kierunku w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Ogólny opis


W celu uzyskania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego należy złożyć stosowny wniosek.

Zgodnie z art. 217 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 572), organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie, jeżeli urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa lub osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zaświadczenie.
 3. Oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa udzielonego osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (w przypadku dołączenia do wniosku kopii pełnomocnictwa należy okazać pracownikowi Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego do wglądu oryginał pełnomocnictwa).
 4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł.

Sposób dostarczania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
 1. Dokumenty, które mają być dostarczone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach należy złożyć bezpośrednio w urzędzie lub przesłać pocztą tradycyjną.
 2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni.

 


Wysokość opłaty skarbowej

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 2111) opłaty skarbowej:  17 zł od każdej wnioskowanej działki (jako od każdej dokonanej czynności urzędowej); 17 zł za złożenie dokumentu pełnomocnictwa

Opłatę skarbową:

 1. należy uiścić z góry w dniu złożenia wniosku;
 2. w wymaganej wysokości można dokonać bezpośrednio w kasie urzędu (parter) lub na konto urzędu:

Bank PEKAO SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617

Forma załatwienia sprawy:


Zaświadczenie

Terminy i sposób załatwienia sprawy:

 1. Zaświadczenie albo Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.
 2. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
  • Poprzez pocztę tradycyjną.
  • Osobiście w siedzibie urzędu.
  • Odbierze pełnomocnik               
  • ePuap
 3. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku

Informacje na temat przebiegu sprawy:

 • Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Urzędem Miejskiem Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego osobiście (w pokoju nr 9 i 10 na parterze)
 • Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Telefon, e-mail:

e-mail: architektura@zawiercie.eu
tel. 32 672 25 34, 32 494 12 54, 32 494 12 55

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jednolity Dz. U z 2023r. poz. 977 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2024r. poz. 572)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2023r. poz. 2111)


Tryb odwołania:
-

Informacje o zastosowaniu:

Przedmiotowe zaświadczenie jest wykorzystywane dla potrzeb własnych (z uwagi na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego) lub przedkładane właściwym organom i instytucjom


Uwagi:


WNIOSKI O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ZAWIERCIA NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTÓW   W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIASTA PO UPRZEDNIM SPRAWDZENIU KOMPLETNOŚCI DOKUMENTÓW PRZEZ PRACOWNIKÓW WYDZIAŁU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych (RODO)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m. furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu wydania zaświadczenia o przeznaczeniu terenu  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na podstawie art. 217 i 218 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu, organy władzy publicznej.
 5. Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – B 5.
 6. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

Aktualizacja: 15 maja 2024 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.