Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Spraw Obywatelskich

Ewidencja Ludności

1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywatela polskiego

1. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywatela polskiego

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 

Do kogo adresowana jest procedura:

 

Obywatel polski  przebywający pod wskazanym adresem z zamiarem pobytu stałego lub czasowego

 

Forma załatwienia sprawy:

Dokonanie wpisu w  rejestrze PESEL

Istnieją dwie możliwości dokonania zameldowania – wniosek można złożyć w Urzędzie Miejskim lub przez Internet. Dokumenty wymagane do zameldowania można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić wyłącznie na piśmie. W przypadku składania wniosku przez Internet należy udzielić pełnomocnictwa podpisanego elektronicznie.

Wymagane dokumenty (załączniki):

 • wypełniony formularz „Zgłoszenie pobytu stałego”  lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”
 • dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu),
 • pisemne pełnomocnictwo w przypadku dokonania czynności meldunkowej przez pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis - do wglądu),
 • dokument  potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np.  umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu).

 

Opłaty:

 • nie pobiera się opłaty za dokonanie czynności dotyczących realizacji obowiązku meldunkowego.
 • 17 zł -opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy -opłaty można dokonać w Kasię  Urzędu Miejskiego (parter) lub na konto Bank Pekao SA

34 1240 6292 1111 0011 0500 3617

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

W Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miejskiego (parter)

Pokój nr 7  (parter).

Telefon, e-mail:

Tel. 32 67 216 61 do 63  wew. 115 lub 116, 32 67 004 98, 032 494 12 14

Email:ewidencja@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

 Druk „ Zgłoszenie pobytu stałego”

 Druk „Zgłoszenie pobytu  czasowego”

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz 735 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 510 z późn. zm.).
 • ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).
 • ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670).
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411 z późn. zm.).

Tryb odwołania:

brak -  czynność materialno-techniczna

Informacje o zastosowaniu:

 1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego.
 2. Przez pobyt czasowy obywatela polskiego należy rozumieć przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy.
 3. Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wypełniony formularz Zgłoszenie pobytu stałego lub Zgłoszenie pobytu czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje.
  Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
 4. Na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu dokonuje potwierdzenia pobytu w lokalu.
 5. Zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy  można dokonać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 6. Jeżeli osoba składająca wniosek jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi dołączyć do formularza jeden z następujących dokumentów,  który  to potwierdzi:

-  umowę cywilnoprawną, np. umowę najmu,

-  odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,

-  decyzję administracyjną,

-  orzeczenie sądu

 1. Jeżeli osoba składająca wniosek nie jest właścicielem i nie ma też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi dołączyć do formularza w formie dokumentu elektronicznego:

-  oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania,    

   potwierdzające pobyt osoby w lokalu,

-  dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

W sytuacji kiedy nie ma możliwości otrzymania dokumentów elektronicznych, dopuszczane są również ich odwzorowania cyfrowe, czyli na przykład skany.

 1. Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem
  z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
 2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.
 3. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
 4. Równocześnie można mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego
 5. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.
 6. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
 7. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek. Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania.
 8. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu osoby w miejscu, w którym się zameldowała.
 9. Zameldowania w miejscu pobytu stałego lub czasowego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym  w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 10. Zgłaszając zameldowanie można jednocześnie dokonać wymeldowania z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego.
 11. Zgłoszenie urodzenia dziecka dokonane we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego zastępuje zameldowanie. Zameldowania dokonuje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia,
  w miejscu stałego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego faktycznie dziecko przebywa.
 12. W przypadku dzieci urodzonych za granicą – po dokonaniu transkrypcji aktu urodzenia-rodzice dokonują zameldowania na podstawie wypełnionego formularza zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego.
 13. Jeżeli dane zgłoszone do zameldowania lub wymeldowania budzą wątpliwości, o zameldowaniu lub wymeldowaniu rozstrzyga organ gminy w drodze decyzji administracyjnej. W tym trybie rozstrzygane są też wątpliwości co do stałego lub czasowego  charakteru pobytu osoby pod deklarowanym adresem (patrz karta informacyjna „Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej”).

  Zameldowanie na pobyt stały powoduje wpisanie osoby zameldowanej do  rejestru wyborców.

  Zameldowanie na pobyt czasowy nie powoduje wpisania osoby zameldowanej do rejestru wyborców.

       

Uwagi:

Druk” „Zgłoszenie pobytu stałego”  lub „Zgłoszenie pobytu czasowego”  można również pobrać w Biurze Obsługi Interesanta w holu głównym Urzędu Miejskiego w Zawierciu – (parter) lub w pokoju nr 7.

Godziny urzędowania :       

Poniedziałek:      8.00 – 18.00

Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00                          

 

Kasy:

Kasa czynna:

Poniedziałek        8 15  – 15 00 ,     przerwa     10 00  – 10 15

Wtorek – Piątek   7 15  – 14 00,    przerwa      12 30  – 12 45

                                                                                                         

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.