Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Ochrony Środowiska

Wydawanie zezwolenia na utrzymanie psów rasy uznawanej za rasę agresywną lub na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną

Wydawanie zezwolenia na utrzymanie psów rasy uznawanej za rasę agresywną lub na uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną

Wydział / Referat załatwiający sprawę:
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Do kogo adresowana jest procedura:
Osoby ubiegające się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie Gminy Zawiercie.
 
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna.
 
Wymagane dokumenty (załączniki):
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na terenie Gminy Zawiercie i wraz z załącznikami:
1. Metryka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce.
2. Dowód zapłaty opłaty z tytułu posiadania psa, jeśli podlega opłacie.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
4. Aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie.
 
Uwagi:
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
 
Opłaty:
Opłata skarbowa od innych niż wymienione w załączniku do ustawy o opłacie skarbowej zezwoleń - 82,00 zł
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasach Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto:
Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173
 
Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
 
Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Biuro Obsługi Interesanta – hol Urzędu
Pokój 213 (II piętro)
 
Telefon, e-mail:
tel.: 32 494 12 73, tel. 32 67 222 15
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu
 
Formularz wniosku (druki do pobrania):
1) Wzór wniosku
 
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. 2003 nr 77 poz. 687)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).
 
Tryb odwołania:
Zgodnie z art. 127 §1 i art. 129 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, Al. Niepodległości 20/22, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie.
Zgodnie z art.  127a § 1 i § 2  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
Informacje o zastosowaniu:
Zezwolenie pozwala na prowadzenie hodowli psów rasy uznawanej za agresywną lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.
 
Klauzula informacyjna wydawania zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymania psa rasy uznawanej za agresywną – WOŚ.6140.3.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, tel. 32 494 12 00
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO w celu wydawania decyzji - zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną na podstawie art. 10 ust. 1 i 2c ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122).
4) Odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej.
5) Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną BE5.
6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Dane pozyskiwane są zgodnie z wymogiem ustawowym a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania.
 
Uwagi:

WNIOSEK NA WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE HODOWLI PSÓW RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ LUB UTRZYMANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA URZĘDU MIEJSKIEGO (PARTER)
 
Aktualizacja:                                         

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.