Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Ochrony Środowiska

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Wy­dział / Re­fe­rat za­ła­twia­ją­cy spra­wę:

WY­DZIAŁ OCHRO­NY ŚRO­DO­WI­SKA

Do kogo ad­re­so­wa­na jest pro­ce­du­ra:

Pod­miot ubie­ga­ją­cy się o uzy­ska­nie de­cy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach, dla któ­rej wy­da­nia or­ga­nem wła­ści­wym jest  Pre­zy­dent Mia­sta Za­wier­cie  na pod­sta­wie art. 75 ust. 1 pkt 4 lub ust. 4 usta­wy z dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2008 r. o udo­stęp­nia­niu in­for­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko.

 

Forma za­ła­twie­nia spra­wy:

De­cy­zja ad­mi­ni­stra­cyj­na – de­cy­zja o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach.

 

Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty (za­łącz­ni­ki):

Zgod­nie z za­pi­sa­mi dzia­łu V usta­wy z dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2008 r.

o udo­stęp­nia­niu in­for­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udzia­le

spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko.

 

Opła­ty:

 1. Opła­ta skar­bo­wa za do­ko­na­nie czyn­no­ści urzę­do­wej – de­cy­zja o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach - 205,00 zł.
 2. Opła­ta skar­bo­wa za zło­że­nie do­ku­men­tu stwier­dza­ją­ce­go udzie­le­nie peł­no­moc­nic­twa lub pro­ku­ry albo jego od­pi­su, wy­pi­su lub kopii - 17 zł (z wy­łą­cze­niem przypadków przewidzianych ustawą o opłacie skarbowej).

 

Numer konta do opła­ty skar­bo­wej:

Pekao SA 34 1240 6292 1111 0011 0500 3617

 

Ter­min za­ła­twie­nia spra­wy:

Bez zbęd­nej zwło­ki – uwa­run­ko­wa­ny ter­mi­na­mi prze­wi­dzia­ny­mi do do­ko­na­nia czyn­no­ści wy­ma­ga­nych zgod­nie z usta­wą z dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2008 r. o udo­stęp­nia­niu in­for­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko.

 

Pokój, w któ­rym można uzy­skać in­for­ma­cje:

Biuro Ob­słu­gi In­te­re­san­ta – hol Urzę­du

Pokój 213 (II pię­tro)

 

Te­le­fon, e-mail:

Tel.: 32 67 222 15

e-mail: ochro­na­sro­do­wi­ska@​zawiercie.​eu

 

For­mu­larz wnio­sku (druk do po­bra­nia):

 • For­mu­larz wnio­sku - ma­te­riał po­moc­ni­czy dla wnio­sko­daw­cy

 

Uwagi:

 

 • Z dniem 4 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1071).

 

Zgod­nie z § 1 cy­to­wa­ne­go roz­po­rzą­dze­nia do­ku­ment za­wie­ra­ją­cy wy­ni­ki
in­wen­ta­ry­za­cji przy­rod­ni­czej oraz ra­port o od­dzia­ły­wa­niu przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko za­pi­su­je się w czę­ści:

 1. tek­sto­wej tych do­ku­men­tów - w for­ma­cie PDF z moż­li­wo­ścią prze­szu­ki­wa­nia tek­stu oraz w for­ma­cie RTF, DOCX, DOC albo ODT;
 2. ta­be­la­rycz­nej tych do­ku­men­tów - w for­ma­cie PDF z moż­li­wo­ścią prze­szu­ki­wa­nia tek­stu oraz w for­ma­cie XML, XLSX, XLS albo ODS;
 3. gra­ficz­nej i kar­to­gra­ficz­nej tych do­ku­men­tów - w for­ma­cie PDF.

Do­ku­ment za­wie­ra­ją­cy wy­ni­ki in­wen­ta­ry­za­cji przy­rod­ni­czej w czę­ści kar­to­gra­ficz­nej tego do­ku­men­tu za­pi­su­je się także w for­ma­tach wek­to­ro­wych SHP lub GPKG wy­ko­rzy­sty­wa­nych w sys­te­mach in­for­ma­cji prze­strzen­nej.

 

Pod­sta­wa praw­na:

 • Usta­wa z dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2008 r. o udo­stęp­nia­niu in­for­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).
 • Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mi­ni­strów z dnia 10 wrze­śnia 2019 r. w spra­wie przed­się­wzięć mo­gą­cych zna­czą­co od­dzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1071).
 • Roz­po­rzą­dze­nie Mi­ni­stra Kli­ma­tu i Śro­do­wi­ska z dnia 17 marca 2022 r. w spra­wie for­ma­tu do­ku­men­tu za­wie­ra­ją­ce­go wy­ni­ki in­wen­ta­ry­za­cji przy­rod­ni­czej oraz for­ma­tu ra­por­tu o od­dzia­ły­wa­niu przed­się­wzię­cia na śro­do­wi­sko (Dz. U. z 2022 r. poz. 652).
 • Usta­wa z dnia 14 czerw­ca 1960 r. Ko­deks po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 • Usta­wa z dnia 16 li­sto­pa­da 2006 r. o opła­cie skar­bo­wej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).

 

Tryb od­wo­ła­nia:

Zgod­nie z art. 127 §1 i art. 129 §1 i §2 usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 r. Ko­deks po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go od de­cy­zji służy stro­nie prawo wnie­sie­nia od­wo­ła­nia do Sa­mo­rzą­do­we­go Ko­le­gium Od­wo­ław­cze­go w Czę­sto­cho­wie, Al. Nie­pod­le­gło­ści 20/22, w ter­mi­nie 14 dni od daty do­rę­cze­nia de­cy­zji, za po­śred­nic­twem Pre­zy­den­ta Mia­sta Za­wier­cie. Zgod­nie z art. 127a § 1 i § 2 usta­wy z dnia 14 czerw­ca 1960 r. Ko­deks po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go w trak­cie biegu ter­mi­nu do wnie­sie­nia od­wo­ła­nia stro­na może zrzec się prawa do wnie­sie­nia od­wo­ła­nia wobec or­ga­nu ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej, który wydał de­cy­zję. Z dniem do­rę­cze­nia or­ga­no­wi ad­mi­ni­stra­cji pu­blicz­nej oświad­cze­nia o zrze­cze­niu się prawa do wnie­sie­nia od­wo­ła­nia przez ostat­nią ze stron po­stę­po­wa­nia, de­cy­zja staje się osta­tecz­na i pra­wo­moc­na.

Zgod­nie z art. 86b usta­wy z dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2008 r. o udo­stęp­nia­niu in­for­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko w przy­pad­ku gdy stro­na zło­ży­ła od­wo­ła­nie od de­cy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach, a organ, który wydał de­cy­zję, uzna, że od­wo­ła­nie za­słu­gu­je w ca­ło­ści na uwzględ­nie­nie, sto­su­je się prze­pis art. 132 § 2 Ko­dek­su po­stę­po­wa­nia ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go, z tym że zgodę na uchy­le­nie lub zmia­nę de­cy­zji zgod­nie z żą­da­niem od­wo­ła­nia wy­ra­ża je­dy­nie pod­miot pla­nu­ją­cy re­ali­za­cję przed­się­wzię­cia.

 

In­for­ma­cje o za­sto­so­wa­niu:

Zgod­nie z art. 71 ust. 2 usta­wy z dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2008 r. o udo­stęp­nia­niu in­for­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko uzy­ska­nie de­cy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach jest wy­ma­ga­ne dla pla­no­wa­nych:

1) przed­się­wzięć mo­gą­cych za­wsze zna­czą­co od­dzia­ły­wać na śro­do­wi­sko;

2) przed­się­wzięć mo­gą­cych po­ten­cjal­nie zna­czą­co od­dzia­ły­wać na śro­do­wi­sko.

Ro­dza­je przed­się­wzięć mo­gą­cych za­wsze i po­ten­cjal­nie zna­czą­co od­dzia­ły­wać na śro­do­wi­sko oraz przy­pad­ki, gdy zmia­ny do­ko­ny­wa­ne w obiek­tach są kwa­li­fi­ko­wa­ne jako takie przed­się­wzię­cia okre­śla roz­po­rzą­dze­nie Rady Mi­ni­strów w spra­wie przed­się­wzięć mo­gą­cych zna­czą­co od­dzia­ły­wać na śro­do­wi­sko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 ze zm. Dz. U. z 2022 r. poz. 1071).

Na pod­sta­wie art. 73 ust. 1 ww. usta­wy po­stę­po­wa­nie w spra­wie wy­da­nia de­cy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach wsz­czy­na się na wnio­sek pod­mio­tu pla­nu­ją­ce­go pod­ję­cie re­ali­za­cji przed­się­wzię­cia.

Decyzje, których wydanie jest poprzedzane uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są wymienione w art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo­stęp­nia­niu in­for­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko.

 

Klau­zu­la in­for­ma­cyj­na wy­da­wa­nia de­cy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach WOŚ.6220.

Zgod­nie z art. 13 ogól­ne­go roz­po­rzą­dze­nia o ochro­nie da­nych oso­bo­wych z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwa­ne­go dalej RODO, in­for­mu­ję, iż:

 1. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest Pre­zy­dent Mia­sta Za­wier­cie – Łu­kasz Ko­nar­ski, ul. Leśna 2, 42-400 Za­wier­cie.
 2. Kon­takt z In­spek­to­rem Ochro­ny Da­nych – Mi­chał Fur­gacz, e-mail: m.​furgacz@​zawiercie.​eu, tel. 32 494 12 00.
 3. Dane oso­bo­we będą prze­twa­rza­ne w celu wy­peł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na ad­mi­ni­stra­to­rze oraz w celu wy­ko­na­nia za­da­nia re­ali­zo­wa­ne­go w in­te­re­sie pu­blicz­nym na pod­sta­wie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO w celu wy­da­nia de­cy­zji o śro­do­wi­sko­wych uwa­run­ko­wa­niach  na pod­sta­wie art. 75 ust. 1 pkt 4 usta­wy z dnia 3 paź­dzier­ni­ka 2008 r. o udo­stęp­nia­niu in­for­ma­cji o śro­do­wi­sku i jego ochro­nie, udzia­le spo­łe­czeń­stwa w ochro­nie śro­do­wi­ska oraz o oce­nach od­dzia­ły­wa­nia na śro­do­wi­sko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).
 4. Od­bior­ca­mi da­nych oso­bo­wych będą pra­cow­ni­cy Urzę­du Miej­skie­go w Za­wier­ciu oraz or­ga­ny wła­dzy pu­blicz­nej.
 5. Do­ku­men­ty za­wie­ra­ją­ce dane oso­bo­we prze­cho­wy­wa­ne są zgod­nie z ka­te­go­rią ar­chi­wal­ną - BE10.
 6. Ist­nie­je prawo do żą­da­nia od ad­mi­ni­stra­to­ra do­stę­pu do da­nych oso­bo­wych, prawo ich spro­sto­wa­nia, usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, prawo do wnie­sie­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia.
 7. Ist­nie­je prawo wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go.
 8. Dane po­zy­ski­wa­ne są zgod­nie z wy­mo­giem usta­wo­wym a osoba, któ­rej dane do­ty­czą jest zo­bo­wią­za­na do ich po­da­nia.

 

Ak­tu­ali­za­cja: 7 czerwca 2022 r.  

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.