Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

"W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu"

Strona główna » Urząd Miejski » Projekty edukacyjne » "W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu"

W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu

Gmina Zawiercie jest beneficjentem projektu pn. „W baśniowej krainie liczb – kompleksowy program wsparcia uczniów I etapu edukacyjnego w Zawierciu”  współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Beneficjent: Gmina Zawiercie

Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

     2. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

                  3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu

Wartość projektu ogółem: 339.992,50 zł

Dofinansowanie:  305.993,25 zł, w tym dofinansowanie z UE: 288.993,62 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Celem projektu jest rozwój kluczowych kompetencji matematycznych oraz kompetencji społecznych wśród uczniów klas I-III, podnoszenie jakości procesu edukacji poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół objętych projektem w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Rozwinięcie kompetencji kluczowych nastąpi wśród 200 uczniów, a podniesienie kwalifikacji kadry wśród 12 nauczycieli.

Zakres projektu obejmuje:

1. Realizację dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

− rozwijających zajęć z matematyki dla wszystkich chętnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z problemami w nauce,

− zajęć z matematyki dla uczniów uzdolnionych lub osiągających dobre wyniki w nauce,

− pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

− innych przedsięwzięć o tematyce matematycznej, np. konkursy, happening, festiwal.

2. Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli zakładającej przede wszystkim wymianę doświadczeń i dobrych praktyk oraz poprawę kompetencji cyfrowych.

3. Doposażenie bazy dydaktycznej szkół podstawowych w materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zaplanowanych zajęć dodatkowych.

Informacje na temat projektu dostępne są również na stronach internetowych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna