Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Naradę Koordynacyjną

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Naradę Koordynacyjną

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przez Naradę Koordynacyjną

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Narada Koordynacyjna

Do kogo adresowana jest procedura:

Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego pełnomocnika

Forma załatwienia sprawy:

Zgodnie z art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)

art.35 § 3 Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

Wymagane dokumenty (załączniki):

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej.

Załączniki:

Dwa lub więcej egzemplarzy propozycji usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionej na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta wraz z mapą do celów projektowych.

Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa – w przypadku, gdy w imieniu inwestora występuje przedstawiciel.

Plik dxf z przebiegiem projektowanej sieci uzbrojenia terenu przesłany mailem.

Opłaty:

Opłata skarbowa – nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art.3 ustawy z dnia 16.11.2006

o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1044 ze zm.).

Opłata geodezyjna za czynności związane z koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pobierana jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz.U. z 2017r. poz.2101 ze zm.).

UWAGA! Zgodnie z art. 40d ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne opłatę za uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przy składaniu wniosku.

Opłata geodezyjna może być uiszczona przed złożeniem wniosku przelewem na konto Urzędu Miasta Zawiercie po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy płatności na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Zawierciu

Nazwa banku: Bank PEKAO S.A

Numer rachunku: 73 1240 2975 1111 0010 4312 6629

z podaniem w tytule wpłaty następujących informacji:

OPŁATA GEODEZYJNA i numer rachunku, za który jest dokonywana wpłata.

Potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do składanego wniosku na Naradę Koordynacyjną.

Termin załatwienia sprawy:

Posiedzenia Narady Koordynującej odbywają się zgodnie z harmonogramem posiedzeń na 2019 r.

Miejsce posiedzeń Narady Koordynacyjnej: pokój nr 13 znajdującej się na parterze o godzinie

11:00-13:00

HARMONOGRAM NARAD KOORDYNACYJNYCH NA 2019 r. – załącznik nr 1

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Parter – pokój nr 13

Informacja – holl Urzędu

Telefon, e-mail:

Tel./fax. 32-494-12-60

e-mail: zudp@zawiercie.eu

http://www.zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej - załącznik nr 2

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i Kartograficzne,

(t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)

  1. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2014 r. poz. 917).

  2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (t. j . Dz. U. z 2019 r., poz. 434).

 

Tryb odwołania:

Nie ma zastosowania

Informacje o zastosowaniu:

Po zrealizowaniu projektu przeprowadza się inwentaryzację powykonawczą.

Inwentaryzację, jak również związaną z nią dokumentację, sporządza na zlecenie inwestora jednostka uprawniona do wykonywania prac geodezyjnych.

Uwagi:

Dokumentację składa się minimum 4 dni robocze (do środy) przed posiedzeniami Narady Koordynacyjnej w dwóch oddzielnych teczkach.

Projekt powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy (do celów projektowych), zawierającej przebieg projektowanych sieci uzbrojenia terenu dotychczas uzgodnionych i poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, wykonanej zgodnie ze standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji, przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (w skali 1:500), zapewniającej czytelność treści kartograficznej i opisowej mapy.

Projektowane sieci uzbrojenia terenu powinny być wkreślone na wyżej wymienionych mapach w sposób czytelny,

z zanumerowanymi punktami charakterystycznymi przewodu, z umieszczoną na projekcie legendą, określającą rodzaje sieci uzbrojenia terenu.

Mapy do celów projektowych wykonują jednostki wykonawstwa geodezyjnego.

Każdy egzemplarz mapy z wniesionym projektem powinien być autoryzowany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia do projektowania sieci uzbrojenia terenu (oryginalny podpis, pieczątka, numer uprawnień, specjalność) oraz datę opracowania.

Dokumentacja i projekt są zwracane wnioskodawcy w przypadku sporządzenia projektu na nieaktualnej lub nieczytelnej mapie albo stwierdzenia innych nieprawidłowości w sporządzeniu mapy z zachowaniem formy pisemnej.

W przypadku mapy i projektu sporządzonych na nośniku cyfrowym, należy dołączyć mapę do celów projektowych oraz elektroniczny plik projektu w formie dxf.* . Projekt winien być podpisany przez projektanta.

Kopia warunków technicznych podłączenia obiektów do istniejących sieci uzbrojenia ternu oraz innych dokumentów (np. umowa o przyłączenie sieci) wymaganych przez gestorów tych sieci.

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz z załącznikiem graficznym, lub kopia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego- jeśli są wymagane przepisami Prawa budowlanego.

Projekt tzw. „na działce inwestora” (w przypadku, gdy projekt dotyczy instalacji –odcinek łączący układ pomiarowy z budynkiem lub budowlą – włączenie w granicach działki budowlanej) – nie podlegają uzgodnieniu na NK.

Przyłącza oraz sieci w granicach działki budowlanej podlegają uzgodnieniu na NK tylko na wniosek inwestora, projektanta sieci uzbrojenia terenu, podmiotu władającego siecią uzbrojenia terenu lub prezydenta miasta.

Tereny zamknięte – uzgodnieniu na NK nie podlega usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu na terenach zamkniętych (tj. terenach o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, określonych przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych). Koordynację prowadzi zarządca tego terenu.

Aktualność podkładu mapowego – mapa do celów projektowych zachowuje aktualność, dopóki w zakresie opracowania nie zostaną stwierdzone zmiany w sytuacji (np. nowo zinwentaryzowane obiekty), zmiany w ewidencji gruntów i budynków (np. podziały nieruchomości) oraz nie zostaną uzgodnione nowe projekty.

W celu aktualizacji mapy należy zgłosić się do uprawnionego geodety.

Godziny otwarcia kas :

Kasa Poniedziałek 8:00 – 14:45 przerwa 10.00 – 10.15, 12:30 – 12:45

Wtorek – Piątek 7:00 – 13:45 przerwa 10.00 – 10.15, 12:30 - 12:45

Klauzula informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Łukasz Konarski, ul. Leśna 2, 42-000 Zawiercie,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu skoordynowania usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz. U. z 2014r. poz. 917 z późn. zm.),

4. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Zawierciu oraz organy władzy publicznej, członkowie Narady Koordynacyjnej,

5. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – BE10,

6. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

7. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

 

Aktualizacja: 18.03.2019 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.