Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski

„Tajniki matematyki – kompleksowy program wsparcia uczniów II etapu edukacyjnego w Zawierciu”

Strona główna » Urząd Miejski » Projekty edukacyjne » „Tajniki matematyki – kompleksowy program wsparcia uczniów II etapu edukacyjnego w Zawierciu”

 

Tajniki matematyki – kompleksowy program wsparcia uczniów II etapu edukacyjnego
 w Zawierciu

Gmina Zawiercie jest beneficjentem projektu pn. „Tajniki matematyki – kompleksowy program wsparcia uczniów II etapu edukacyjnego w Zawierciu ” współfinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Beneficjent: Gmina Zawiercie

Realizator: 1. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Adama Mickiewicza w Zawierciu

      2. Szkoła Podstawowa nr 8 w Zawierciu

                   3. Szkoła Podstawowa nr 9 im. Marii Dąbrowskiej w Zawierciu

Wartość projektu ogółem: 424.380,00 zł

Dofinansowanie: 381.942,00 zł, w tym dofinansowanie z UE: 360.723,00 zł

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu uczniowie z klas IV – VIII szkół podstawowych objętych projektem skorzystają z dodatkowych, bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych, a nauczyciele będą mieć możliwość polepszenia swojego warsztatu zawodowego. Poza realizacją zajęć dodatkowych projekt zakłada również doposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Przewidziane formy wsparcia dla uczniów:

− rozwijające zajęcia z matematyki dla wszystkich chętnych ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z problemami w nauce,

− zajęcia z matematyki dla uczniów uzdolnionych lub osiągających dobre wyniki w nauce,

− pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadającymi orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,

− doradztwo zawodowe (uczniowie klas VII w roku szkolnym 2018/2019),

− inne przedsięwzięcia o tematyce matematycznej, np. turnieje, podchody matematyczne oraz wyjazdy edukacyjne.

Nauczyciele będą podnosić swoje umiejętności i kwalifikacje w utworzonej sieci współpracy
i samokształcenia nauczycieli zakładającej przede wszystkim wymianę doświadczeń
i dobrych praktyk oraz poprawę kompetencji cyfrowych.

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju kluczowych kompetencji matematycznych oraz kompetencji społecznych wśród uczniów klas IV-VIII, podnoszenia jakości procesu edukacji poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz wyposażenie szkół objętych projektem w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Rozwinięcie kompetencji kluczowych nastąpi wśród 200 uczniów, a podniesienie kwalifikacji kadry wśród 10 nauczycieli.

Informacje na temat projektu dostępne są również na stronach internetowych szkół podstawowych uczestniczących w projekcie.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna