Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2022 rok

Styczeń

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym

 

 

Sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego

zgodnie z art. 32 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z póżn. zm.)

 

- Nieruchomość gruntowa składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew.: 52/24, k. m. 53, obręb Zawiercie i 95/12, k. m. 54, obręb Zawiercie położona przy al. Generała Władysława Sikorskiego 12A

 - Łączna powierzchnia nieruchomości – 0,0105 ha

- Księga wieczysta – CZ1Z/00079997/1

- Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap II, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr LII/499/18 z dnia 28 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 11 kwietnia 2018 r., poz. 2575) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem:
30U – tereny zabudowy usługowej.

- Rodzaj użytku według ewidencji gruntów – Bi

- Opis nieruchomości – nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo – usługowym, posiada dostęp do infrastruktury technicznej: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – al. Generała Władysława Sikorskiego.

- Kształt nieruchomości – regularny zbliżony do prostokąta.

- Cena nieruchomości: 12 039,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 00/100)

- Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28 styczeń 2022 r. do dnia 18 lutego 2022 r.

Ustala się 6-cio tygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia wykazu,na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości objętych wykazem przez osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w ich nabyciu na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), który upływa dnia 11 marca 2022 r

 

Opublikowano 28.01.2022

 


 

 

Wykaz nr 1/2022  nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat.

 

 

Opublikowano 28.01.2022

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1/7, 2/4, 2/15, 3/3, 4/5, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy

ul. Podmiejskiej, na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej

 

 

1. Przedmiot przetargu:

 

1) Oznaczenie nieruchomości: działki o nr ew. 1/7, 2/4, 2/15, 3/3, 4/5, k.m. 10, obręb Zawiercie

 

2) Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,6586 ha

 

3) Księga Wieczysta: CZ1Z/00045270/2

 

4) Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: RIVb

 

5) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej –
ul. Podmiejskiej. Teren nieuzbrojony. W ulicy Podmiejskiej biegnie sieć: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna

 

6) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr LI/642/21 z dnia 29 września 2021. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 października 2021. Poz. 6438) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 12P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i handlowej.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

7) Kształt nieruchomości: nieruchomość ma nieforemny kształt zbliżony do wieloboku.

 

8) Cena wywoławcza nieruchomości: 470.000,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

9) Wadium: 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

2. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

3. Rada Miejska w Zawierciu Uchwałą nr XLIV/401/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

 

4. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

 

5. Część jawna przetargu – tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w sali narad (parter) w dniu 31 marca 2022 r.
o godzinie 11:00.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej komisja przetargowa:

- podaje liczbę otrzymanych ofert,

- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamości osób, które złożyły oferty,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej, jeżeli:

- oferty nie odpowiadają warunkom przetargu,

- oferty zostały złożone po wyznaczonym terminie,

- oferowana cena jest równa lub nie jest wyższa od ceny wywoławczej,

- dane zawarte w ofercie są niekompletne,

- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do treści.

 

6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą w oparciu o kryteria i ich wagę punktową lub stwierdza, że nie wybiera żadnej oferty.

 

7. W razie ustalenia, że kilku oferentów złożyło równorzędne oferty, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia ich o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

 

8. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia,
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 

9. Z przebiegu postępowania przetargowego sporządza się protokół.

 

10. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu, który będzie stanowił podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Protokół podpisuje: przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz nabywca.

 

11. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty
o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej,
a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

 

>>PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA<<

 

 

Opublikowano 27.01.2022

 


 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1095/25, karta mapy 7, obręb Marciszów oraz nr ew. 168/1, 1/11, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej,
na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej

 

 

1. Przedmiot przetargu:

 

1) Oznaczenie nieruchomości: działki o nr ew. 1095/25, k.m. 7, obręb Marciszów oraz 168/1, 1/11, k.m. 10, obręb Zawiercie

 

2) Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,8041 ha

 

3) Księga Wieczysta: CZ1Z/00045270/2

 

4) Rodzaj użytków wg. ewidencji gruntów: RIVa, ŁIV, RIIIb, Tr, RIVb

 

5) Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, niezagospodarowana, porośnięta zielenią niską (trawy, krzewy). Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej –
ul. Podmiejskiej. Teren nieuzbrojony. W ulicy Podmiejskiej biegnie sieć: elektroenergetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna

 

6) Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu nr LI/642/21 z dnia 29 września 2021. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 października 2021. poz. 6438) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 5P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i handlowej.

Realizacja przedsięwzięcia musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z którym można zapoznać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

7) Kształt nieruchomości: nieruchomość ma nieforemny kształt wieloboku o formie prostokąta.

 

8) Cena wywoławcza nieruchomości: 630.000,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w tym podatek VAT w wysokości 23%.

 

9) Wadium: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

2. Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

 

3. Rada Miejska w Zawierciu Uchwałami nr XLIV/400/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz nr XLIX/620/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

 

4. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w ogłoszeniu o przetargu. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej.

 

5. Część jawna przetargu – tj. otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 w sali narad (parter) w dniu 31 marca 2022 r.
o godzinie 10:00.

Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W części jawnej komisja przetargowa:

- podaje liczbę otrzymanych ofert,

- dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamości osób, które złożyły oferty,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej, jeżeli:

- oferty nie odpowiadają warunkom przetargu,

- oferty zostały złożone po wyznaczonym terminie,

- oferowana cena jest równa lub nie jest wyższa od ceny wywoławczej,

- dane zawarte w ofercie są niekompletne,

- oferta jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do treści.

 

6. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą w oparciu o kryteria i ich wagę punktową lub stwierdza, że nie wybiera żadnej oferty.

 

7. W razie ustalenia, że kilku oferentów złożyło równorzędne oferty, komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia ich o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert.

 

8. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia,
z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.

 

9. Z przebiegu postępowania przetargowego sporządza się protokół.

 

10. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu, który będzie stanowił podstawę zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Protokół podpisuje: przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz nabywca.

 

11. Przewodniczący komisji przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty
o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

 

12. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej,
a także, jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

 

 

>>PEŁNA TREŚĆ OBWIESZCZENIA<<

 

 

Opublikowano 27.01.2022


 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego dla zadania inwestycyjnego pn.:

 „Modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia relacji: Trzebiesławice-Częstochowa; odc. Eksploatacyjny Trzebiesławice-Borowe Pole – odgałęzienie DN250 do SP Zawiercie o długości ok. 6120 m”

 

Katowice, 20 stycznia 2022 r.

 


Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej geodezyjnie jako działka
o nr ew. 613/34, karta mapy 4, obręb Marciszów,
położonej w Zawierciu przy ul. Technologicznej 15

 

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka o nr ew. 613/34, karta mapy 4, obręb Marciszów, położona w Zawierciu przy
  ul. Technologicznej 15
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,9426 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00075421/5
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Ba
  • Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa jest zagospodarowana i nieogrodzona, zlokalizowana jest na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej – Obszar A w Zawierciu.
   W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się tereny przemysłowo – usługowe
   i nowopowstające obiekty komercyjne. Nieruchomość usytuowana jest przy drodze publicznej gminnej – ul. Technologiczna, w odległości około 3 km od wjazdu na DK 78, do której dojazd zapewnia ul. Inwestycyjna (tzw. obwodnica zachodnia). Nieruchomość zabudowana jest budynkiem biurowo – socjalnym wraz z halą wielofunkcyjną.

Budynek socjalno-biurowy jest 2-kondygnacyjny, murowany, niepodpiwniczony, posiada płaski dach. Zlokalizowane są w nim pomieszczenia biurowe, recepcja, WC, archiwum, magazyn, serwerownia, sale wielofunkcyjne, zaplecze socjalne, kotłownia, jadalnia, palarnia, szatnie, natryski, pomieszczenia porządkowe oraz przedsionki, korytarze i klatki schodowe. Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodno-kanalizacyjną, c.o. i c.w.u. (własna kotłownia gazowa), klimatyzacyjna w pomieszczeniach biurowych, w salach wielofunkcyjnych,
w pomieszczeniach serwerowni oraz w pomieszczeniu archiwum.

Hala jest 1-kondygnacyjna o konstrukcji szkieletowej, obudowana płytami warstwowymi
z dachem dwuspadowym płaskim. W części hali zlokalizowano halę wielofunkcyjną oraz magazyn/śluzę wraz z pomieszczeniem magazyniera i kontroli jakości, a także pomieszczenie techniczne. Hala konstrukcji stalowej systemowa dwunawowa. Konstrukcję dachu stanowią kratownice dachowe. Hala wyposażona jest w instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, c.o.
i c.w.u. z kotłowni gazowej zlokalizowanej w ww. budynku socjalno-biurowym.

Ogólna powierzchnia użytkowa budynku biurowo – socjalnego wraz z halą wielofunkcyjną wynosi 2 484,59 m2, w tym powierzchnia hali wielofunkcyjnej 1 458,80 m2. Według danych ewidencji gruntów i budynków powierzchnia zabudowy budynku biurowego (ww. socjalno-biurowego) wynosi 568 m2 natomiast powierzchnia zabudowy budynku przemysłowego (ww. hali wielofunkcyjnej) wynosi 1 638 m2.

 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar „A”, położonych w rejonie ulic: Inwestycyjnej
  i Technologicznej wraz z otoczeniem, uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu
  Nr LI/642/21 z dnia 29 września 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2021 r., poz. 6438) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 2P/U– tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i handlowej
 • Kształt nieruchomości: nieforemny wielokąt zbliżony do trapezu
 • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i została przekazana w administrowanie Agencji Rozwoju Zawiercia, która jest jednostką organizacyjną Gminy Zawiercie. Nieruchomość obciążona jest 3 umowami najmu z osobą prawną, które obowiązują do dnia 21 lipca 2022 r.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

 

 • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Cena wywoławcza nieruchomości: 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych 00/100) zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
  o podatku od towaru i usług (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.)
 • Wadium: 1 200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

 

Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotowej nieruchomości mogą ją oglądać w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zawierciu po wcześniejszym telefonicznym  ustaleniu terminu oględzin pod numerem telefonu +48 32 494 12 57 lub +48 32 494 12 30.

 

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej przelewem na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Pekao Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 11 marca 2022 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym  Gminy Zawiercie.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów, o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo
  w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą. pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy
  z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą
w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają
w całości nabywcę.

 

Wydanie nieruchomości nastąpi do 30 dni po zawarciu umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości sporządzonej w formie aktu notarialnego

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia
w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka Przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022 oraz www.zawiercie.eu w zakładce Obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej i Transportu,
tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu

 

Prezydent Miasta

Łukasz Konarski

Opublikowano dnia 14 stycznia 2022 r.


 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.