Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

GODGiK

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Rozgraniczenie nieruchomości

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

Gminny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Do kogo adresowana jest procedura:

Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości,

w stosunku do których konieczne stało się ustalenie przebiegu granicy.

Forma załatwienia sprawy:

1. W celu rozpoczęcia procedury wszczęcia rozgraniczenia nieruchomości należy złożyć stosowny

wniosek bez wskazania geodety uprawnionego, który dokona czynności ustalenia granic.

W sprawach dotyczących rozgraniczenia to organ wskazuje i upoważnia geodetę, o którym mowa

w art. 31 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., zaś przepisy

regulujące postępowanie rozgraniczeniowe nie nakładają na organ obowiązku dopuszczenia stron

do udziału w procedurze wyboru geodety.

2. Jeżeli występujemy w imieniu innej osoby, do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo lub inny

dokument uprawniający do reprezentowania tej osoby. Złożenie takiego dokumentu może wiązać

się z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej z tego tytułu.

3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych złożonego wniosku (brak podpisu, brak

pełnomocnictwa, na które powołuje się składający wniosek) organ wzywa do ich uzupełnienia
w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez

rozpoznania.

4. W przypadku wątpliwości co do zasadności prowadzenia postępowania, organ wzywa

do uzupełnienia wniosku, poprzez dostarczenie dodatkowych dokumentów, lub udzielenie

dodatkowych wyjaśnień.

5. Jeżeli brak jest przeszkód do prowadzenia postępowania, organ zawiadamia pisemnie właścicieli

(użytkowników wieczystych) nieruchomości sąsiednich o złożonym wniosku. W wyznaczonym
w piśmie terminie osoby te mogą się wypowiedzieć, co do zasadności złożonego wniosku.

6. Po tym okresie organ wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie rozgraniczenia

nieruchomości. Na postanowienie to nie służy zażalenie.

7. W przypadku braku podstaw do umorzenia postępowania stwierdzonych w wyniku wstępnych

czynności wyjaśniających, organ podejmuje działania w celu wyłonienia geodety uprawnionego.
O złożonych ofertach (kwota wynagrodzenia, termin realizacji prac) organ poinformuje strony

pisemnie, umożliwiając im wypowiedzenie się w stosunku do wybranej oferty.

8. O wydanym upoważnieniu dla geodety uprawnionego strony zostaną poinformowane pisemnie.

9. Upoważniony przez Prezydenta m. Zawiercia geodeta uprawniony dokonuje ustalenia przebiegu

granic na podstawie danych zgromadzonych w operacie ewidencji gruntów i budynków,

dokumentacji przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, dokumentów

znajdujących się w aktach ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości wskazanych we

wniosku, oraz innych dokumentów uzyskanych od uczestników postępowania.

10. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości, zawierająca w zależności od przypadku: protokół

graniczny, akt ugody, lub protokół graniczny wraz z opinią dotyczącą przebiegu granic, po

uprzednim jej skompletowaniu zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach,

dostarczana jest przez geodetę do organu.

11. Organ dokonuje oceny prawidłowości wykonania czynności ustalenia przebiegu granic

nieruchomości przez upoważnionego geodetę oraz zgodności sporządzonych dokumentów
z przepisami.

12. W wypadku stwierdzenia wadliwego wykonania czynności zwraca się upoważnionemu geodecie

dokumentację do poprawy i uzupełnienia. Może to spowodować konieczność ponownego

wezwania stron postępowania do stawienia się na gruncie, a przez co może się wydłużyć czas

trwania postępowania.

13. Jeżeli dokumentacja geodezyjna została wykonana prawidłowo, organ sporządza pozytywny

protokół i przekazuje dokumentację w celu włączenia do państwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

14. Po uzupełnieniu akt postępowania dokumentacją rozgraniczenia nieruchomości włączoną do

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, strony otrzymają pisemne zawiadomienie

o możliwości zapoznania się we wskazanym terminie z całym materiałem dowodowym

skompletowanym w aktach sprawy.

15. Po upływie terminu do zapoznania się z aktami sprawy stronom postępowania zostanie doręczona

decyzja kończąca postępowanie administracyjne.

16. Jeżeli przebieg granicy został ustalony na podstawie zebranych dowodów, lub na podstawie

zgodnego oświadczenia stron, lub oświadczenia jednej ze stron, gdy druga strona w toku

postępowania oświadczenia nie składała i nie kwestionuje przebiegu granicy, organ wydaje

decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy

może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, żądać przekazania sprawy sądowi.

17. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody.

Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Organ wydaje decyzję o umorzeniu

postępowania administracyjnego, decyzja ta nie podlega opłacie skarbowej. W terminie 14 dni od

daty otrzymania decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego

Kolegium Odwoławczego.

18. Jeżeli w razie sporu co do przebiegu linii granicznych nie dojdzie do zawarcia ugody lub nie ma

podstaw do wydania ww. decyzji, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne

według ostatniego stanu spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, oznacza je na

szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi

(burmistrzowi, prezydentowi miasta).

19. W powyżej opisanej sytuacji wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o umorzeniu

postępowania administracyjnego i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, decyzja ta

nie podlega opłacie skarbowej. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przysługuje stronie

prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

20. Sąd rozpatruje sprawy o rozgraniczenie nieruchomości w trybie postępowania nieprocesowego.

21. W przypadku zakończenia postępowania wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania w razie

zawarcia ugody granicznej (pkt 10), lub w razie braku podstaw do ustalenia przebiegu granicy (pkt

12 i 13) organ informuje stronę o możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej.
W razie złożenia takiego wniosku opłata zwracana jest na wskazane przez wnioskodawcę konto.

22. Jeżeli od wydanej decyzji nie wniesiono odwołania, lub żądania przekazania sprawy do

rozpatrzenia przez sąd powszechny, decyzja staje się ostateczna.

23. Wraz z decyzją w sprawie, organ wyda postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania,

wraz z jednoczesnym wskazaniem osób obciążonych tymi kosztami, oraz terminu uiszczenia

należności. Na postanowienie to stronom przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu II

instancji (SKO). Nieuregulowane wobec organu należności podlegają egzekucji administracyjnej.

Wymagane dokumenty (załączniki):

 1. Wniosek o dokonanie rozgraniczenia nieruchomości – wzór wniosku stanowi załącznik do karty

informacyjnej – druk nr 6

2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.

3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo

poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty:

 1. 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji ( opłacie tej podlega wyłącznie decyzja
  o rozgraniczeniu ), od opłaty tej zwolnione są: decyzja o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody granicznej, decyzja o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy do sądu, oraz decyzja o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego.

 2. 17,00 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika.

Opłata skarbowa może być uiszczona przelewem na następujący rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Zawierciu

Nazwa banku: Bank PEKAO SA

Numer rachunku: 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

Termin załatwienia sprawy:

1. Decyzja wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

2. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Parter – pokój nr 15

Biuro Obsługi Interesanta – holl Urzędu

Telefon, e-mail:

Tel./fax. (32) 67-126-01, tel. 324941204.

e-mail: j.muszczak@zawiercie.eu

www.zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania)

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości – DRUK – ZAŁĄCZNIK NR 1

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne

( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.)

 1. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz.U. Nr 45 z 1999r., poz.453)

 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

( t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. ).

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze zm.).

5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn.

zm.).

Tryb odwołania:

 1. Na postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego nie służy zażalenie (art. 30

ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne).

 1. Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości, wydanej na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przekazania sprawy sądowi.

 2. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne z uwagi na ugodę zawartą przed geodetą, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego. Skutki ugody można podważyć tylko przed sądem powszechnym.

 1. Od decyzji umarzającej postępowanie administracyjne i przekazującej sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi, wydanej na podstawie art. 34 ust.2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

 1. Na postanowienie orzekające o obciążeniu kosztami postępowania przysługuje stronie prawo

wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Informacje o zastosowaniu:

Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Uwagi:

 1. Czynności ustalenia przebiegu granicy może dokonać tylko geodeta upoważniony przez Prezydenta m. Zawiercia w toku postepowania rozgraniczeniowego.

 2. Warunkiem upoważnienia przez Prezydenta m. Zawiercia jest posiadanie przez geodetę uprawnień zawodowych z zakresu 2, określonych w art. 43 pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 3. Wynagrodzenie geodety uprawnionego wskazanego przez organ stanowi część lub całość kosztów postępowania. Kosztami postępowania obciążane są strony, na wniosek, lub
  w interesie których, postępowanie to było prowadzone.

Godziny otwarcia kas :

Poniedziałek 8:00 – 14:45 przerwa 12:30 – 12:45

Wtorek – Piątek 7:00 – 13:45 przerwa 12:30 – 12:45

Klauzula Informacyjna :

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Anna Nemś, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

 3. Administrator danych osobowych – Prezydent m Zawiercia - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.), rozporządzenia
  z dnia 14 kwietnia 1999r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. 1999.45.453), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096.) oraz na podstawie udzielonej zgody.

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m. Zawiercie, tj. rozgraniczania nieruchomości. W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.

 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 2. inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów podpisanych z m. Zawiercie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent
  m. Zawiercia.

 1. Dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną – A.

 2. Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 3. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do ich podania.

                                                

Aktualizacja: 7 maja 2024 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.