Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Edukacji

Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ EDUKACJI

Do kogo adresowana jest procedura:
Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego przysługuje, jeżeli:

 1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada odpowiednie kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, określone w odrębnych przepisach

 2. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

Forma załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku o dofinansowanie w terminie do trzech miesięcy od zdania egzaminu przez młodocianego pracownika wraz z wymaganymi załącznikami.

Wymagane dokumenty (załączniki):

 1. kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

 2. kopia dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin,

 3. kopia umowy o pracę zawarta z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

 4. kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika,

 5. Wpis pracodawcy do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS (w wypadku s.c. również kopię umowy spółki);

 6. pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
   

oraz dodatkowo, w związku z zaliczaniem dofinansowania kształcenia młodocianych do pomocy de minimis:

 

 1.  Wypełnionego formularza  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - bez części B (druk do pobrania nr 2);

 2. Wszystkich zaświadczeń (kopie) o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (druk do pobrania nr 3)


 

Opłaty:
Bez opłat.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od wpłynięcia wniosku, w sprawach zawiłych do 60 dni


 

Pokój, w którym można uzyskać informacje:
Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego, pokój 105

 

Telefon, e-mail:

032 672 12 39, edukacja@zawiercie.eu


 

POBIERZ DRUKI

Druk 1 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Druk 2 - formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Druk 3 - oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Podstawa prawna:
 

 • Art. 122 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1644 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2016 poz. 2094 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2018 poz. 2010 z późn. zm.),

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.)

 • Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U z 2018 poz. 362 z późn. zm.).

  Tryb odwołania:
  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie

  Informacje o zastosowaniu:
  W celu poprawy stanu kształcenia zawodowego, w szczególności realizacji praktycznej nauki zawodu.
   

Uwagi:


WNIOSEK NALEŻY SKŁADAĆ W BIURZE PODAWCZYM PRZY BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA W HOLU GŁÓWNYM URZĘDU MIEJSKIEGO (PARTER) LUB W WYDZIALE EDUKACJI W POK. NR 105 (I PIĘTRO)

Wypłata nastąpi po uzyskaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2018 poz. 2010 z późn. zm.), w § 3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Prezydenta Miasta o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem. Nawiązując do powyższego, prosimy wszystkich pracodawców o informowanie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(WE - Prowadzenie spraw dotyczących zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych)

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Zawiercie – Witold Grim, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Michał Furgacz, e-mail: m.furgacz@zawiercie.eu, Tel. 32 494 12 00,

 3. dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust 1 lit. c) i e) RODO, a także w celu prowadzenia spraw dotyczących zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1644 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. 2016 poz. 2094 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. 2014 r. poz. 232 z późn. zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U z 2016 poz. 1808 późn. zm.),

 4. odbiorcami danych osobowych będą pracownicy Urzędu Miejskiego
  w Zawierciu oraz organy władzy publicznej,

 5. dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane są zgodnie
  z kategorią archiwalną - B10,

 6. istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

 7. istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 8. podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania

 


Aktualizacja: 11.12.2018 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.