Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Straż Miejska

Pozostałe ustawy i rozp.

Pozostałe ustawy i rozp.

Internetowy System Aktów Prawnym
isip.sejm.gov.pl

Ustawy

Dz.U.1997.123.779  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

Dz.U. 2013 nr 0 poz. 628 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.

Dz.U.2012.391 -j.t. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dz.U.2012.1137 -j.t. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym.

Dz.U.2011.5.13 – Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Dz.U.2012.1265 j.t. - Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Dz.U.2011.30.151 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Dz.U.2013.482 -j.t. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

Dz.U.2013.395 -j.t. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Dz.U.2013.267 -j.t. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Dz.U.1997.89.555  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

Dz.U.1996.10.55  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Dz.U.2012.1356 -j.t.     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dz.U.2011.21.112 Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy.

Dz.U.2013.21 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dz.U.2013.1069 -j.t. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach.

Dz.U.2008.213.1342 -j.t. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Dz.U.2013..856 - j.t. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

Dz.U.2004.92.880 -j.t. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Dz.U.2001.62.627 -j.t. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Dz.U.2012.145 -j.t. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

Dz.U.2005.25.202  Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Dz.U.2009.79.666  Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach.

Dz.U.2005.180.1495 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Dz.U.2009.62.504 Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

Dz.U.2011.209.1243 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się.


Rozporządzenia

Dz.U.2003.208.2026 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2010.150.1012  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2013.353 -j.t. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2009.220.1722  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności.

Dz.U.2009.220.1720  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską).

Dz.U.1998.112.713  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

Dz.U.2009.220.1733  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich).

Dz.U.2009.220.1732  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy.

Dz.U. 2012 nr 0 poz. 222   Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działania straży .

Dz.U.2003.208.2026  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dz.U.2008.132.841  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

Dz.U.1998.161.1108  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)

Dz.U.2003.65.611  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.