Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Wydział Podatków

Podatek rolny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Podatek rolny od osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO W ZAWIERCIU

Deklaracje na podatek rolny od osób prawnych dotyczące wymiaru na 2020 rok składane są na nowym formularzu wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 1105) w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (deklaracja DR-1 wraz z załącznikami ZDR-1 i ZDR-2).

Od 1 lipca 2019 roku zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek rolny od osób prawnych. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 1105) w spawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny zostały wprowadzone nowe formularze deklaracji na podatek rolny od osób prawnych DR-1.

Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 roku. Formularz deklaracji na podatek rolny, który wynikaz Uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLVIII/437/17 z dnia 29 listopada 2017 roku w  sprawie  ustalenia  wzorów  informacji  i  deklaracji  na  podatek rolny należy stosować nadal do spraw, w których np. zakup lub sprzedaż działek miała miejsce przed 1 lipca 2019 roku.

Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją DR-1 załączników ZDR-1 (załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu) oraz ZDR-2 (załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania). Załączniki ZDR-1 i ZDR-2 składane są w przypadku zadeklarowania w deklaracji przedmiotów opodatkowania, których dotyczy dany załącznik.

 

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, gdy posiadanie wynika z umowy lub bez tytułu prawnego sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Forma załatwienia sprawy:
-

Wymagane dokumenty (załączniki):

  • Deklaracja na dany rok kalendarzowy wg wzoru określonego przez Radę Miejską w Zawierciu.
  • kserokopie dokumentów takich jak: np. akt notarialny nabycia lub sprzedaży, umowa dzierżawy itp.)


Dokumenty należy składać w terminie do 15 stycznia danego roku kalendarzowego, a jeżeli po tym dniu wystąpią okoliczności mające wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku – w terminie 14 dni od daty zaistnienia tych okoliczności

 

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój nr 9

Telefon, e-mail:

tel. (32) 49 41 211, 32 672 16 61
e-mail: podatki@zawiercie.eu

e-mail: a.kurzawa@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ DRUK

Druk do 30.06.2019

Druk od 01.07.2019
 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15.11 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U z 2017 r poz . 1892 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2018r. poz 800 ze zm)
  • Komunikat Prezesa GUS ogłaszany w Monitorze Polskim w sprawie średniej ceny skupu żyta


Tryb odwołania:

Brak

Informacje o zastosowaniu:

Podatek wykazany w deklaracji jest podatkiem do zapłaty. Podatnik dokonuje płatności podatku – bez wezwania – na indywidualny rachunek bankowy podatnika lub na rachunek Gminy Zawiercie w

Bank PEKAO SA
95 1240 2975 1111 0010 4312 8173


w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada każdego miesiąca

Uwagi:

Obowiązek składania deklaracji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w podatku rolnym.
Formularz deklaracji podatkowej można pobrać:

  • poprzez internet : www.zawiercie.eu
  • osobiście  w pokoju nr 9.

Wypełnioną deklarację podatkową należy złożyć w Informacji albo przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta.

 


Aktualizacja: 09.07.2019 r.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.