Skróty klawiszowe:

Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Podatek rolny od osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydział Podatków » Podatek rolny od osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO ZAWIERCIU

 

Od 1 lipca 2019 roku zmieniły się zasady składania informacji na podatek rolny od osób fizycznych. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 roku (Dz. U. 2019, poz. 1105) w spawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny zostały wprowadzone nowe formularze informacji o gruntach od osób fizycznych IR-1.

Nowe formularze należy stosować do podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 30 czerwca 2019 roku. Formularz informacji na podatek rolny, który wynika
z Uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu nr XLVIII/437/17 z dnia 29 listopada 2017 roku
w  sprawie  ustalenia  wzorów  informacji  i  deklaracji  na  podatek rolny należy stosować nadal do spraw, w których np. zakup lub sprzedaż działek miała miejsce przed 1 lipca 2019 roku.

Przypominamy o obowiązku składania wraz z informacją o gruntach IR-1 załączników ZIR-1 (załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu), ZIR-2 (załącznik do informacji o gruntach – dane
o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania) oraz ZIR-3 (załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników). Załączniki ZIR-1, ZIR-2 składane są w przypadku zadeklarowania w informacji przedmiotów opodatkowania, których dotyczy dany załącznik oraz załącznik ZIR-3 składany jest w przypadku wskazania danych pozostałych podatnik
ów.PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH:
- NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ
- PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄWydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi lub posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, gdy posiadanie wynika z umowy lub bez tytułu prawnego sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.


Forma załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku na dany rok kalendarzowy

Wymagane dokumenty (załączniki):

Informacja podatkowa na formularzu wg wzoru określonego przez Radę Miejską w Zawierciu.

Załączniki:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do gruntów rolnych (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia lub sprzedaży, postanowienie spadkowe, umowa dzierżawy itp.)

 • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej.


Dokumenty należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

 • W zakresie dotychczasowych przedmiotów opodatkowania – w terminie do 15 marca danego roku

 • W pozostałych przypadkach - bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc a sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące od złożenia dokumentów


Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój nr 9, 10, 11

Telefon, e-mail:

tel. 32 672 16 61 - 63
e-mail: podatki@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ DRUK

Druk do 30.06.2019

Druk od 01.07.2019


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15.11 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U z 2017 r poz . 1892 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2018r poz 800 ze zm)
 • Komunikat Prezesa GUS ogłaszany corocznie w Monitorze Polskim w sprawie średniej ceny skupu żyta


Tryb odwołania:

Od wydanej decyzji można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie, w ciągu 14 dni od potwierdzenia jej odbioru

Informacje o zastosowaniu:

W decyzji w sprawie wymiaru podatku ustalane jest zobowiązanie podatkowe. Podatnik dokonuje płatności podatku w terminach i kwotach określonych decyzją.
Płatność podatku dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek Gminy Zawiercie w
 Bank PEKAO SA

95 1240 2975 1111 0010 4312 8173


lub w formie gotówkowej w kasie Urzędu Miasta.


Uwagi:

Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w podatku rolnym
Formularz informacji podatkowej można pobrać:
 

 • poprzez internet: www.zawiercie.eu
 • osobiście w pokoju nr 9, 10, 11


Wypełnioną informację należy złożyć w Informacji albo przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
Decyzję wymiarową dostarcza Urząd Miejski na adres podatnika wskazany w informacji podatkowej

 


Aktualizacja: 09.07.2019 r.

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna