Skróty klawiszowe:

Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Podatek rolny od osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą

Strona główna » Poradnik Interesanta » Wydział Podatków » Podatek rolny od osób fizycznych - nie prowadzących działalności gospodarczej, prowadzących działalność gospodarczą

PROCEDURA URZĘDU MIEJSKIEGO ZAWIERCIU

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH:
- NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPDARCZEJ
- PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄWydział / Referat załatwiający sprawę:

WYDZIAŁ PODATKÓW

Do kogo adresowana jest procedura:

Osoby fizyczne będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Forma załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji w sprawie wymiaru podatku na dany rok kalendarzowy

Wymagane dokumenty (załączniki):

Informacja podatkowa na formularzu wg wzoru określonego przez Radę Miejską w Zawierciu.

Załączniki:

 • kserokopie dokumentów potwierdzających tytuł prawny do gruntów rolnych (wypis z księgi wieczystej, akt notarialny nabycia lub sprzedaży, postanowienie spadkowe, umowa dzierżawy itp.)
 • kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej.


Oryginały dokumentów należy przedłożyć do wglądu pracownikowi Wydziału Podatków.
Dokumenty należy składać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia wystąpienia okoliczności mających wpływ na wysokość opodatkowania w danym roku.

Opłaty:

Brak

Termin załatwienia sprawy:

 • W zakresie dotychczasowych przedmiotów opodatkowania – w terminie do 15 marca danego roku
 • W pozostałych przypadkach - bez zbędnej zwłoki, jednak nie dłużej niż 1 miesiąc a sprawy szczególnie skomplikowane 2 miesiące od złożenia dokumentówPokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój nr 9, 10, 11

Telefon, e-mail:

tel. 32 672 16 61 - 63
e-mail: podatki@zawiercie.eu

Formularz wniosku (druk do pobrania):

POBIERZ DRUK
Informacja w sprawie podatku rolnegoPodstawa prawna:
 

 • Ustawa z dnia 15.11 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U z 2016 r poz . 617 ze zm)
 • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U z 2017r poz 201 ze zm)
 • Komunikat Prezesa GUS ogłaszany corocznie w Monitorze Polskim w sprawie średniej ceny skupu żyta


Tryb odwołania:

Od wydanej decyzji można wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zawiercie, w ciągu 14 dni od potwierdzenia jej odbioru

Informacje o zastosowaniu:

W decyzji w sprawie wymiaru podatku ustalane jest zobowiązanie podatkowe. Podatnik dokonuje płatności podatku - bez wezwania – w terminach i kwotach określonych decyzją.
Płatność podatku dokonuje się w formie bezgotówkowej na rachunek Gminy Zawiercie w
 
Bank PEKAO SA
95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

lub w formie gotówkowej w kasie nr 2 Urzędu Miasta.

Uwagi:

Obowiązek składania informacji dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień w podatku rolnym
Formularz informacji podatkowej można pobrać:
 
 • poprzez internet: www.zawiercie.eu
 • osobiście w pokoju nr 9, 10, 11

Wypełnioną informację należy złożyć w punkcie Obsługi Interesanta albo przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta.
Decyzję wymiarową dostarcza Urząd Miejski na adres podatnika wskazany w informacji podatkowej

Aktualizacja: 05.03.2019 r.
ZAŁĄCZNIKI
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna