Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Poradnik Interesanta

Urząd Stanu Cywilnego

Odtworzenie treści dokumentu stanu cywilnego

Odtworzenie treści dokumentu stanu cywilnego

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego.

2.Wszelkie dokumenty potwierdzające fakt sporządzenia zagranicznego aktu, będącego przedmiotem odtworzenia.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo polskiego konsula.

3. zaświadczenie z USC o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego przy odtworzeniu polskiego aktu stanu cywilnego

4. Pełnomocnictwo (w przypadku działania przez pełnomocnika).

5. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.

6. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

OPŁATY:

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego

Opłaty skarbowej można dokonać w kasie Urzędu Miasta w Zawierciu przy

ul. Leśnej 2 lub w Urzędzie Skarbowym przy ul. Leśnej 8.

Przelewem na konto o numerze:

Bank PEKAO SA 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTU:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu

Zawiercie 42-400 ul. Piastowska 1

tel. 32 6722676

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Stanu Cywilnego w Zawierciu.

Termin załatwienia sprawy:

Do miesiąca.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sporządzenie aktu i wydanie jednego egzemplarza odpisu zupełnego

TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Zawierciu, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

UWAGI:

  1. Podstawą odtworzenia aktu stanu cywilnego są dokumenty potwierdzające sporządzenie aktu. Dokumenty zagraniczne należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
  2. Odtworzenia aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami.
  3. Treść polskiego aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
  4. Podstawą odtworzenia treści polskiego aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę, potwierdzające sporządzenie aktu oraz dane, które były w nim zawarte.
  5. Do złożenia wniosku o odtworzenie aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.
  6. Dokumenty będące podstawa odtworzenia nie podlegają zwrotowi.
  7. W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r.-Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.2224 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 ze zm.).

ZAŁĄCZNIKI:

Wniosek o odtworzenie aktu:

- urodzenia,

- małżeństwa,

 

 

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.