Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu

 

„Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu”

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Modernizacja budynku przy ul. Westerplatte 4 w Zawierciu”, dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT 

całkowita wartość projektu wynosi – 2 512 641,38 zł,

współfinansowanie UE w kwocie – 2 073 097,49 zł,

współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie – 243 893,82 zł,

środki własne – 121 946,92 zł.

 

Opis i cele projektu:

Projekt dotyczy modernizacji zabytkowego budynku zlokalizowanego w Zawierciu przy ul. Westerplatte 4 na potrzeby spółdzielni socjalnej. Celem jest wzrost aktywności społeczno – gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Os. Szymańskiego (w tym obszar TAZ) oraz na terenie pozostałych podobszarów wyznaczonych do rewitalizacji.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie następujących celów cząstkowych: poprawa stanu obiektu kubaturowego, realizacja działań nakierowanych na aktywizację społeczno – gospodarczą ludności podobszarów rewitalizowanych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie następujących korzyści: zmniejszenie liczby osób korzystających z pomocy społecznej, obniżenie liczby osób bezrobotnych, poprawa warunków funkcjonowania mieszkańców podobszarów rewitalizowanych, poprawa jakości przestrzeni publicznej, poprawa stanu środowiska naturalnego, wzrost ilości przedsiębiorstw na podobszarach rewitalizowanych.

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna