Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Obwieszczenia

2022 rok

Listopad

Wykaz nr 22/2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowano: 7 grudnia 2022 r.


 

Wykaz nr 21/2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niży niż 3 lata

 

Opublikowano: 29 listopada 2022 r.


 

Wykaz nr 20/2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat

 

Opublikowano: 22 listopada 2022 r.


Sprostowanie ogłoszenia
o I (pierwszym) przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1/8 i 2/13, k.m. 10, obręb Zawiercie, położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – obszar A

Prezydent Miasta Zawiercie
 prostuje treść ogłoszenia, które ukazało się w dniu 4 listopada 2022 r. w Gazecie Wyborczej, na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022

w następujący sposób:

W nagłówku ogłoszenia jest zapis o treści:

„przetarg ustny ograniczony”

powinno być:

„przetarg ustny nieograniczony”

 

W treści ogłoszenia dotyczącego rodzaju użytku jest zapis o treści:

„Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RIVb”

powinno być:

„Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bi, RIVb”

Pozostałe ustalenia przetargu pozostają bez zmian.

 

 


 

Zawiercie, dn. 04.11.2022 r.

WNGMT.6840.38.2022.GK

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I (pierwszy) przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1/8 i 2/13,
k. m. 10, obręb Zawiercie, położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – obszar A

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1/18 i 2/13, k. m. 10, obręb Zawiercie, położona w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – obszar A
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,3825 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00078892/8
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RIVb
  •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana
   i nieogrodzona, teren lekko pofałdowany porośnięty wysoką trawą i pojedynczymi krzewami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej – ul. Podmiejska.
   W zasięgu nieruchomości, wzdłuż ulicy Podmiejskiej przebiegają sieci infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i elektroenergetyczna.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Obszar A”, położonych w rejonie ulic Inwestycyjnej i Technologicznej wraz z otoczeniem, uchwalonego uchwałą nr LI/642/21 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 29.09.2021 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 8 października 2021 r., poz. 6438) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: 12P/U – tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów, zabudowy usługowej i handlowej.
  • Kształt nieruchomości: zbliżony do trapezu
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 260.000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) zawiera podatek VAT według stawki 23%.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Wadium: 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 8 grudnia 2022 r. w sali narad (parter) budynku Urzędu Miejskiego
w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 2 grudnia 2022 r.

Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.

Za datę wpłacenia wadium uważa się datę zaksięgowania wpłaty na ww. rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we wskazanym powyżej terminie i we właściwej formie i wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej odpowiednich dokumentów,
o których mowa poniżej:

 

 1. Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport, dodatkowo dla cudzoziemców karta pobytu i dokument pobytu dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na dłuższy od turystycznego pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) wraz z oświadczeniem według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia o przetargu oraz klauzulę informacyjną stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o przetargu.

 

 1. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne:
 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu
  z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.112 z późn. zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu przetargu,
 2. gdy oferentem jest spółka cywilna – umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,
 3. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału osobiście – pisemne pełnomocnictwo
  w formie aktu notarialnego.
 4. odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy z dnia 15 września
  2000 r.  Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 z późn. zm.).

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. stawiennictwo obojga małżonków do przetargu, albo
 2. przedłożenia zgody drugiego współmałżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy
  z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy lub pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

 

 1. W przypadku osób fizycznych, w tym również prowadzących działalność gospodarczą, pozostających w związku małżeńskim, jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:
 1. wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
 2. odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową, albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

 

 1. Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) zobowiązana jest okazać przedłożenie przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy) oraz zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia – w takiej sytuacji nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie aktu notarialnego.

 

Wszelkie dokumenty i oświadczenia przedkładane komisji przetargowej muszą być sporządzone
w języku polskim.

Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz
z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą
w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium.

Za datę wpłaty uważa się datę zaksięgowania ww. kwoty na rachunku bankowym Gminy Zawiercie.

Koszty związane ze sporządzeniem umowy notarialnej oraz opłaty sądowe z nią związane obciążają
w całości nabywcę.

 

Granice zbywanej nieruchomości przyjmuje się według stanu ujawnionego w operacie ewidencji gruntów i budynków. Ewentualne wznowienie granic odbywa się staraniem i na koszt nabywcy przedmiotowej nieruchomości.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia
w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz stanem faktycznym i formalno – prawnym nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.

 

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.bip.net.pl, zakładka przetargi na nieruchomości, kategoria: na nieruchomości - 2022 oraz www.zawiercie.eu
w zakładce urząd miejski, kategoria: obwieszczenia.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2213).

 

Osoby uprawnione do udzielania dodatkowych informacji i wyjaśnień:

Robert Peciak – Inspektor Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 30, e-mail: r.peciak@zawiercie.eu

Grzegorz Kurzawa – Zastępca Naczelnika Wydziału Nieruchomości, Gospodarki Miejskiej
i Transportu, tel. + 48 32 494 12 57, e-mail: g.kurzawa@zawiercie.eu


Załącznik nr 1 
Załącznik nr 2 

Opublikowana dnia: 4 listopada 2022 r.

 


Wykaz nr 12,13,14,15,16,17,18/2022 nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres dłuższy niż 3 lata

Opublikowano dnia 2 listopada 2022 r.

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.