Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I”

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I”

 

Projekt pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I”.

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu – etap I” – nr UDA-RPSL.10.03.01-24-0305/17-00, Oś Priorytetowa X „Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”, Działanie 10.3. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych”, Poddziałanie 10.3.1. „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT”.

 

całkowita wartość projektu wynosi - 745 802,56 zł,

współfinansowanie UE w kwocie – 520 579,25 zł,

współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie – 61 244,62 zł,

środki własne – 30 622,30 zł.


 

Projekt pn. „Kompleksowa rewitalizacja osiedla TAZ w Zawierciu - etap I” polegał będzie na przeprowadzeniu następujących prac w budynku dawnej willi dyrektora osiedla TAZ:

ROBOTY ZEWNĘTRZNE

• Elewacja południowa;

• Elewacja północna i wieża budynku;

• Elewacja wschodnia;

• Wymiana pokrycia dachowego.

POZOSTAŁE KOSZTY

• Dokumentacja techniczna;

• Nadzory (autorski, inwestorski, archeologiczny);

• Studium Wykonalności.

PROMOCJA

• Tablica informacyjna;

• Tablica pamiątkowa.

Efektem projektu będzie wzrost wewnątrzmiejskiej spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej osiedla TAZ.

Celem niniejszego projektu jest wzrost aktywności społeczno – gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Osiedla Szymańskiego (w tym obszar TAZ). Cel główny zostanie osiągnięty poprzez osiągnięcie następujących celów

cząstkowych:

• poprawa stanu substancji kubaturowej,

•realizacja działań nakierowanych na aktywizację społeczno – gospodarczą ludności podobszaru rewitalizowanego.

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna