Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Urząd Miejski

Fundusze strukturalne

Fundusz Dróg Samorządowych

Fundusz Dróg Samorządowych

 

                                                             

 

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH :

 

 

 

Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Etap IV (odcinek od km. 4+088,40 do km. 4+983,50)

Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nr 805.21.513.2019.FDS z dnia 5 lipca 2019 r.

Realizacja zadania – 2019 rok

Całkowita wartość zadania 6 189 674,60 zł

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 2 972 243,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: budowa odcinka drogi gminnej, klasy Z o długości - 895 m, kategoria ruchu KR5 wraz ze skrzyżowaniami z drogami gminnymi –ul.Podkądzielową. Po obu stronach drogi wybudowano chodnik oraz ścieżkę rowerową oddzieloną od chodnika kolorem kostki i oznakowaniem, oświetlenie uliczne. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych drogi do obustronnych rowów. Na całym odcinku drogi wprowadzono oznakowanie pionowe i poziome. W ramach zadania wykonano również przebudowę istniejących sieci SN 15 kV, 30 kV, Nn, wodociągowej kolidujących z budowaną drogą.

Celem inwestycji była poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu kluczowych elementów sieci drogowej w Gminie Zawiercie i regionie. Projekt obejmował budowę odcinka, realizowanej etapami, drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu, który wraz z budowanym w 2020 roku skrzyżowaniem w formie ronda z DW796 ul.Obrońców Poczty Gdańskiej pozwoli na osiągnięcie pełnej funkcjonalności ul.Inwestycyjnej. Droga będzie stanowić dojazd do rozwijających się terenów inwestycyjnych SAG Obszar A w Zawierciu oraz jednocześnie pełnić ważną funkcję zachodniej obwodnicy miasta Zawiercia. Jest to układ komunikacyjny ważny dla obciążonego obecnie ruchem tranzytowym centrum miasta oraz powiązań transportowych w regionie, którego budowa połączy drogę wojewódzką DW 791 (kierunek Częstochowa, Myszków) z drogą krajową DK 78 (kierunek Katowice, Siewierz oraz Kielce, Olkusz) oraz z drogą wojewódzką DW 796 (kierunek Dąbrowa Górnicza).


 


 

Przebudowa odcinka ulicy Polskiej od skrzyżowania z ulicą Łośnicką oraz remont kapitalny chodników na odcinku od skrzyżowania z ul.Przechodnią do skrzyżowania z ul.Sienkiewicza.

Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nr 805.28.82.2019.FDS z dnia 31 października 2019 r.

Realizacja zadania – 2019-2020 rok

Całkowita wartość zadania 3 440 337,81 zł

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 1 566 113,00 zł

Na całym przebudowywanym odcinku o długości 491 m wykonana zostanie nowa jezdnia asfaltowa, obustronne chodniki, zjazdy na przyległe posesje oraz zatoki z 53 miejscami postojowymi z kostki brukowej. Przebudowane zostaną 2 skrzyżowania, w tym z drogą powiatową ul.Łośnicką. Wykonana zostanie zatoka autobusowa z kostki brukowej, kanalizacja odwadniająca nawierzchnie utwardzone, oświetlenie uliczne. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu z wyspami kanalizującymi, azylami dla pieszych na przejściu przez drogę.

Jako niekwalifikowany zakres zadania wykonana zostanie przebudowa parkingu przy przychodni zdrowia.

Na odcinku pomiędzy ul.Sienkiewicza a ul.Przechodnią wykonany zostanie 475 m kapitalny remont obustronnego chodnika, na odcinku 125 m jednostronnego chodnika, remont 39 szt zjazdów na posesje, remont chodników, okrawężnikowania na 6 skrzyżowaniach z drogami gminnymi.

Przebudowa drogi o złym stanie technicznym poprawi dostępność do zlokalizowanych w tym rejonie instytucji, obiektów handlowych, przedsiębiorstw. Ułatwienie skomunikowania i poprawa estetyki zwiększy atrakcyjność dla klientów oraz przyszłych inwestorów co wpłynie na rozwój zlokalizowanych tu firm. Skumulowanie przy ul.Polskiej kilku przychodni lekarskich powoduje, że szczególną uwagą trzeba objąć przemieszczające się do nich osoby z dysfunkcjami ruchu, niepełnosprawne. Projekt zakłada powstanie zarówno wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, szerokich dogodnych ciągów pieszych jak i układu oświetlenia ulicznego. Wprowadzenie czytelnej organizacji ruchu z azylem na przejściu dla pieszych, nowych ergonomicznych ciągów komunikacyjnych dla pieszych oraz wyraźne wyznaczenie miejsc postojowych w pasie drogi zabezpieczy osoby pieszo podążające do zlokalizowanych przy ulicy obiektów.


 


 

Przebudowa jezdni wraz z chodnikiem ulicy Wyszyńskiego w Zawierciu - odcinek "A" od skrzyżowania z drogą powiatową ul.3-go Maja km 0+000,00 do km 0+518,10

Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nr 805.28.80.2019.FDS FDS z dnia 31 października 2019 r.

Realizacja zadania – 2019-2020 rok

Całkowita wartość zadania 655 014,41 zł

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 320 016,50 zł

Na odcinku 518m od skrzyżowania z drogą powiatową ul.3 Maja wykonana będzie nowa nawierzchnia asfaltowa i wymiana zniszczonych krawężników, na odcinku 217m nastąpi przebudowa pobocza z trelinki na chodnik z kostki brukowej o szer.2,5-4,0m,przebudowa zjazdów na naw. z kostki brukowej, rozbudowa kanalizacji odwadniającej drogę, zmiana organizacji ruchu (wprowadzenie odcinków jednokierunkowych, wyspy kanalizującej, wyniesionego przejścia dla pieszych przy przedszkolu. Przebudowa konieczna ze względu na zły stan techniczny elementów drogi, brak chodnika i bezpiecznego skomunikowania pieszych przy przedszkolu i szkole, organizację ruchu wymagającą dostosowania do przebudowanych przyległych dojazdów i parkingów na osiedlu budynków wielorodzinnych.

Przebudowa drogi ułatwi dostępność zlokalizowanych w tym rejonie obiektów handlowych, przedsiębiorstw czy obiektów oświatowych, administracyjnych. Ułatwienie skomunikowania i poprawa estetyki zwiększy atrakcyjność dla klientów oraz przyciągnie przyszłych inwestorów co wpłynie na rozwój zlokalizowanych tu firm. Budowa nowego, szerokiego chodnika, bezpiecznego przejścia dla pieszych, poprawa organizacji ruchu skutecznie oddzieli ruch pieszych co zwiększy i poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do obiektów oświatowych czy na place zabaw zlokalizowane przy ul. Wyszyńskiego. Przebudowa zlikwiduje bariery komunikacyjne i zwiększy dostępność przedszkola integracyjnego dla osób niepełnosprawnych.

 


 

Budowa drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu – Etap IV – odcinek od km. 4+983,50, rondo na skrzyżowaniu z DW 796

Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nr 805.28.298.2020.FDS z dnia 17 czerwca 2020 r.

Realizacja zadania – 2020 rok

Całkowita wartość zadania 2 410 143,28 zł

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 1 083 746,49 zł

Zakres rzeczowy zadania: zadanie obejmuje budowę ostatniego odcinka Drogi do Strefy Aktywności Gospodarczej w Zawierciu (od km.4+983,50) tj. włączenia w formie ronda do drogi wojewódzkiej DW 796 z odwodnieniem i oświetleniem, przebudową kolidującego uzbrojenia. W ramach inwestycji wybudowane zostaną kontynuacje ciągów pieszych i rowerowych, zjazdy na przyległe tereny przemysłowo-usługowe, zatoka autobusowa w ciągu drogi wojewódzkiej.

Budowa ronda włączeniowego umożliwi oddanie do użytkowania drogi o długości ponad 5 km łączącej drogę wojewódzką DW 791 z drogą wojewódzką DW 796 oraz drogą krajową DK78. Droga włączona do DW 796 umożliwi dojazd z kierunku Dąbrowy Górniczej do przyległych do Drogi do SAG terenów inwestycyjnych o powierzchni ponad 140 ha i zakładów oraz wyprowadzi części ruchu tranzytowego na DW 796,DW 791, DK78 poza ścisłe centrum miasta. Zakończenie budowy drogi do SAG poprzez połączenia z drogami wojewódzkimi i krajową wpłynie na skrócenie czasu dojazdu do ośrodków miejskich (wojewódzkich) Gminy Zawiercie i gmin przyległych. Ułatwienie skomunikowania zwiększy atrakcyjność dla klientów oraz przyciągnie przyszłych inwestorów rejonu co wpłynie na dalszy rozwój zlokalizowanych w okolicy firm.


 


 

Przebudowa ulicy gminnej Technologicznej w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni drogowej wraz z przebudową odwodnienia i przepustu oraz przebudową sieci oświetleniowej, wodociągowej i teletechnicznej oraz Remont kapitalny chodnika w ulicy Kresowej w Zawierciu (chodnik po stronie budynków z numerami nieparzystymi) odcinek od ul. Miodowej do ul. Uskok.


 

Umowa o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych nr 805.28.299.2020.FDS z dnia 6 lipca 2020 r.

Realizacja zadania – 2020 rok

Całkowita wartość zadania 955 170,99 zł

Wartość dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych – 476 036,92 zł

Zakres rzeczowy zadania:

Ul. Technologiczna - inwestycja obejmuje poszerzenie drogi gminnej, lokalnej, jednojezdniowej i dwukierunkowej przebiegającej od ulicy Inwestycyjnej w głąb terenów Strefy Aktywności Gospodarczej Obszar A. W obecnym stanie droga podlegająca przebudowie jest o szer. jezdni od - 5,6 do 5,70 m o nawierzchni z kostki brukowej. Na długość 540 mb droga zostanie poszerzona do szerokości 6,5 – 7,0 m, dobudowana zostanie kanalizacja deszczowa odwadniająca nawierzchnię o długości łącznej 40 m. Tereny przyległe do drogi to tereny Strefy Aktywności Gospodarczej z zakładami usługowymi i przemysłowymi. Istniejąca szerokość jezdni utrudnia wykonywanie manewru mijania bez konieczności zjeżdżania na pobocze przez jeden z pojazdów, Ponadto do uruchomionych zakładów część pracowników przybywa pieszo i z uwagi na znaczny ruch kołowy konieczne jest zapewnienia bezpiecznego dojścia poprzez budowę chodników.

Ul. Kresowa – inwestycja obejmuje remont odcinka chodnika o długości 270,0 mb. Chodnik jednostronny. Nawierzchnia chodnika z płytek betonowych (zniszczonych, wykruszonych, popękanych) przebudowana zostanie na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Zmiana nawierzchni chodnika wpłynie na bezpieczeństwo, komfort użytkowników. Skumulownie w rejonie ul. Uskok kilku obiektów edukacyjnych powoduje, że szczególną uwagą trzeba objąć przemieszczające się do nich po remontowanym chodniku osoby małoletnie.


 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.