Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I”, dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT 

całkowita wartość projektu wynosi – 2 636 196,43 zł,

współfinansowanie UE w kwocie – 2 240 766,96 zł,

współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie – 263 619,64 zł,

środki własne – 131 809,83 zł.

 

Opis i cele projektu:

Projekt pn.: "Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I" obejmuje prace w ramach przestrzeni parku im. Adama Mickiewicza w Zawierciu tj.: renowacja wiaty, fontanny, grilla, stołu do tenisa stołowego, remont kręgu tanecznego, renowacja konstrukcji i balustrad mostków, zieleń, wymiana nawierzchni chodników, plac zabaw oraz toaleta samoczyszcząca. Efektem zrealizowanych prac będzie m.in. - utworzenie miejsc aktywizacji społecznej i wspólnego spędzania czasu wolnego,

- ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego dla dzieci niepełnosprawnych,

- nauka orientacji przestrzennej i koordynacji ruchowej dzieci niepełnosprawnych wśród rówieśników.

Celem niniejszego projektu jest wzrost aktywności społeczno – gospodarczej ludności na podobszarze rewitalizowanym Park Mickiewicza oraz na terenie pozostałych podobszarów wyznaczonych do rewitalizacji. Cel główny zostanie osiągnięty poprzez poprawę stanu przestrzeni publicznej, realizację dz. aktywizacyjnych.

W dniu 21.01.2019r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Zawiercie a Wykonawcą – Firmą : „DUET” Usługi Drogowo-Mostowe Grzegorz Loranty z siedzibą w Zawierciu dotycząca zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I” (park im. Adama Mickiewicza w Zawierciu), realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, dla Poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 08.08.2019r. Wartość przedmiotu umowy: 2.489.520,00 PLN brutto.

 

W dniu 21.08.2019r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap I” (park im. Adama Mickiewicza w Zawierciu).

 

 

 

 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna