Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II

Strona główna » Urząd Miejski » Fundusze strukturalne » Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II

Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II 

 

Gmina Zawiercie realizuje projekt pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II”, dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych dla poddziałania: 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - ZIT

całkowita wartość projektu wynosi – 1 508 429,69 zł,

współfinansowanie UE w kwocie – 1 282 165,24 zł,

współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie – 150 842,97 zł,

środki własne – 75 421,48 zł.

 

Opis i cele projektu:

Projekt pn.: "Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II" obejmuje prace w ramach przestrzeni parku im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu tj.: renowacja wiaty, ławki, konstrukcji i balustrad mostków, zieleń, wymiana nawierzchni chodników, plac zabaw. Efektem zrealizowanych prac będzie m.in.

- utworzenie miejsc aktywizacji społecznej i wspólnego spędzania czasu wolnego,

- ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego dla dzieci niepełnosprawnych,

- nauka orientacji przestrzennej i koordynacji ruchowej dzieci niepełnosprawnych wśród rówieśników.

Celem niniejszego projektu jest odnowa przestrzeni publicznych poprzez nadanie im przyjaznego charakteru zachęcającego do integracji społecznej oraz wzrost wewnątrzmiejskiej spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej podobszaru rewitalizowanego „Osiedle Szymańskiego (w tym obszar TAZ)”.

W dniu 25.02.2019r. podpisana została umowa pomiędzy Gminą Zawiercie a Wykonawcą – Firmą : Usługi Remontowo-Budowlane „JURKOT” Ryszard Kot z siedzibą w Zawierciu dotycząca zamówienia pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II” (park im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu), realizowanego w ramach RPO WSL 2014-2020, dla Poddziałania 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT Subregionu Centralnego. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 03.10.2019r. Wartość przedmiotu umowy: 1.451.000,00 PLN brutto.

 

W dniu 18.09.2019r.  dokonano odbioru końcowego inwestycji pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Aktywna przestrzeń miejska – bulwary Zawiercia – etap II” (park im. Tadeusza Kościuszki w Zawierciu).

 

 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna