Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Dla mieszkańców

Rewitalizacja Zawiercia

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030

Gminny Program Rewitalizacji stanowi podstawowy, strategiczny dokument w zakresie działań ukierunkowanych na rewitalizację obszaru zdegradowanego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych, funkcyjno-przestrzennych, technicznych i środowiskowych na obszarach rewitalizacji (uchwała wyznaczająca obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji https://zawiercie.bip.net.pl/?c=1061).

Zasadniczym celem rewitalizacji jest podjęcie kompleksowych, zintegrowanych działań przy aktywnym udziale mieszkańców całej Gminy, ukierunkowanych na ograniczenie problemów społeczno-gospodarczych poprzez wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów.

W listopadzie 2019 roku powołano Referat Rewitalizacji Urzędu Miasta Zawiercie, wyodrębniony z Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego. Siedziba Referatu mieści się w Urzędzie Miasta przy ul. Leśnej 2, pok. 212.

Uchwała: https://zawiercie.bip.net.pl/?a=21123

 


Archiwum: Gmina Zawiercie przystąpiła do opracowywania dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030” zgodnie z zapisami ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

Gminny Program Rewitalizacji stanowić będzie podstawowy, strategiczny dokument w zakresie działań ukierunkowanych na rewitalizację obszaru zdegradowanego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb społecznych, gospodarczych, funkcyjno-przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

Zasadniczym celem rewitalizacji będzie tym samym podjęcie kompleksowych, zintegrowanych działań przy aktywnym udziale mieszkańców całej Gminy, ukierunkowanych na ograniczenie problemów społeczno-gospodarczych poprzez wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów.

Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych, dlatego też proces opracowywania dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.

Pierwszym krokiem w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji będzie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, na którym będą prowadzone działania rewitalizacyjne.

Koordynatorzy prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji gorąco zapraszają do skorzystania z możliwości przekazania swoich opinii i pomysłów na rewitalizację, w tym do uczestnictwa w całym procesie tworzenia dokumentu. Każdy głos udzielony w tej ważnej dla Gminy debacie jest niezwykle cenny. W celu przekazywania uwag i pomysłów zachęcamy do kontaktu: rewitalizacja@zawiercie.eu.


 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w rozpoczynających się pracach nad dokumentem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zawiercie do roku 2030 oraz zachęcamy do zapoznawania się z informacjami dotyczącymi rewitalizacji, które będą pojawiać się na bieżąco na stronie internetowej www.zawiercie.eu w zakładce Rewitalizacja Zawiercia, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

   

 


W listopadzie 2019 roku powołano Referat Rewitalizacji Urzędu Miasta Zawiercie, wyodrębniony z Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego. Siedziba Referatu mieści się przy ulicy Marszałkowskiej 29 w jednej z zabytkowych dzielnic objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

Zobacz bieżące działania Referatu na profilu społecznościowym Facebook >> Referat Rewitalizacji Zawiercie

 

Sprawy do załatwienia w Referacie:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

 


 

W dniu 29 listopada 2017 r. Rada Miejska w Zawierciu przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2023.

Punktem wyjścia dla tworzenia niniejszego dokumentu była analiza Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 2007-2013. W ramach poprzednio obowiązującego Programu udało się zrealizować ok. 66% zakładanych działań co jest dość dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę problemy gospodarcze związane ze światowym kryzysem gospodarczym. Niniejszy dokument zamierza kontynuować działania rewitalizacyjne najbardziej zdegradowanych obszarów Zawiercia.

 

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie Gminy Zawiercie na lata 2014-2023
 


  W załączeniu przedstawiamy zaktualizowaną wersję (wrzesień 2017) Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2023. Najważniejsze zmiany które zostały wprowadzone do dokumentu to poszerzenie obszarów objętych rewitalizacją w celu zwiększenia możliwości wykorzystania funduszu unijnych na terenie gminy głównie w zakresie rewitalizacji i termomodernizacji. Dokonano również aktualizacji zadań przewidzianych do rewitalizacji.


Mając na celu zachowanie zasady partycypacji społecznej w poniżej zaprezentowano do wglądu projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020. Zdecydowana większość propozycji zadań została wypracowana w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację oraz spotkania z mieszkańcami poszczególnych obszarów objętych rewitalizacją.

Podsumowanie ankietyzacji można zobaczyć tutaj Wyniki Ankiet (2016) 

 

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020 (PROJEKT-sierpień 2016)

 


Gmina Zawiercie opracowuje dokument pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020”. Do chwili obecnej na bazie przeprowadzonej diagnozy społecznej, infrastrukturalnej, przestrzennej, środowiskowej i gospodarczej wyznaczone zostały obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji, które zaprezentowane zostały w załączonym dokumencie.

Mając na celu zachowanie zasady partycypacji społecznej w załączniku zaprezentowano katalog głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz przedsięwzięcia uzupełniające. Zdecydowana większość propozycji zadań została wypracowana w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację oraz spotkania z mieszkańcami poszczególnych obszarów objętych rewitalizacją. Katalog zadań zawiera zadania ogólnomiejskie oraz zadania skierowane do poszczególnych obszarów objętych rewitalizacją.

Uwagi do planowanych zadań można zgłaszać:
- za pomocą elektronicznej platformy konsultacji społecznych w okresie od 12.08.2016 r. do 19.08.2016 r.,
- pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu – do dnia 19.08.2016 r. (liczy się data wpływu),
- osobiście w Wydziale Inwestycji i Projektów – od 12.08.2016 r. do 19.08.2016 r.  

Zachęcamy do zapoznania się z efektami dotychczasowych prac oraz do wnoszenia ewentualnych uwag.


Już niebawem zamieścimy diagnozę miasta Zawiercie opracowaną w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich Gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020” wraz z proponowanymi obszarami zdegradowanymi oraz obszarami które objęte zostaną działaniami rewitalizacyjnymi.

Obszar zdegradowany – jest to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe, powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

 


Gmina Zawiercie przystąpiła do opracowywania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w gminie Zawiercie na lata 2014 – 2020” którego podstawowym celem jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych wymagających podjęcie kompleksowych działań mających na celu rozwiązanie sytuacji problemowych na określonych obszarach.

W związku z powyższym w najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić ankietyzację aby poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszym mieście. Informacja uzyskana dzięki Państwa informacjom umożliwi wyznaczenie obszarów wymagających rewitalizacji na terenie  Zawiercia.

W pierwszej kolejności mieszkańcy, sektor obywatelski i  publiczny zidentyfikują przyczyny degradacji oraz problemy w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno -  funkcjonalnej.

Drugi etap obejmował będzie projektowanie przestrzeni publicznych i najbliższego miejsca zamieszkania zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. W końcu nastąpi fizyczna realizacja projektu przy udziale i akceptacji społeczności lokalnej.

Program rewitalizacji powinien być jednym z ważniejszych narzędzi wprowadzania zmian na obszarze gminy. Konieczne jest zatem osadzenie go w systemie zarządzania rozwojem gminy oraz wykazanie tego w strukturze organizacyjnej gminy. W programie rewitalizacji należy wykazać, że w jego przygotowaniu zaangażowano społeczność lokalną i umożliwiono szeroką partycypację społeczną. Dla efektywności rewitalizacji konieczne jest silne i trwałe partnerstwo między różnymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie procesu rewitalizacji, a szczególnie we wdrażanie i ocenę efektów programu rewitalizacji.

Ankiety będą anonimowe, a uzyskane wyniki zostaną wzięte pod uwagę przy wyznaczaniu obszarów objętych rewitalizacją.

 

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.