Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Aktualności - rewitalizacja

Strona główna » Dla mieszkańców » Rewitalizacja Zawiercia » Aktualności - rewitalizacja

                W załączeniu przedstawiamy zaktualizowaną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2023. Najważniejsze zmiany które zostały wprowadzone do dokumentu to poszerzenie obszarów objętych rewitalizacją w celu zwiększenia możliwości wykorzystania funduszu unijnych na terenie gminy głównie w zakresie rewitalizacji i termomodernizacji. Dokonano również aktualizacji zadań przewidzianych do rewitalizacji.

Jeżeli macie Państwo pomysł na wprowadzenie dodatkowych zadań zachęcamy przez cały czas nie tylko przez okres konsultacji społecznych do kontaktu z Wydziałem Inwestycji i Projektów w Urzędzie Miejskim.

W ramach bieżących konsultacji chcielibyśmy poznać Państwa opinie w zakresie podobszarów przewidzianych do rewitalizacji oraz planowanych do realizacji zadań. Chcielibyśmy poznać odpowiedź w sprawie prawidłowości wyznaczenia obszarów oraz w zakresie zaplanowanych zadań. Zachęcamy również do składania swoich propozycji.

Termin konsultacji: 19.09.2017r. – 25.09.2017r.,

Formy wnoszenia uwag i propozycji:

 • osobiście w Urzędzie Miejskich – pokój nr: 209.
 • elektronicznie za pośrednictwem adresu mailowego: r.selejdak@zawiercie.eu, w.mikula@zawiercie.eu, projekty@zawiercie.eu, fokus2@windowslive.com.
 • elektronicznie za pośrednictwem elektronicznej platformy konsultacji społecznych,
 • listownie na adres: Urząd Miejski ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie.

 


Mając na celu zachowanie zasady partycypacji społecznej w poniżej zaprezentowano do wglądu projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020. Zdecydowana większość propozycji zadań została wypracowana w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację oraz spotkania z mieszkańcami poszczególnych obszarów objętych rewitalizacją.

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020 (PROJEKT)

Zachęcamy do zapoznania się z efektami dotychczasowych prac oraz do wnoszenia ewentualnych uwag.

Uwagi do planowanych zadań można zgłaszać:
- za pomocą elektronicznej platformy konsultacji społecznych w okresie od 31.08.2016 r. do 07.09.2016 r.,
- pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu – do dnia 07.09.2016 r. (liczy się data wpływu),
- osobiście w Wydziale Inwestycji i Projektów – od 31.08.2016 r. do 07.09.2016 r.  

 


Gmina Zawiercie opracowuje dokument pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich na terenie gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020”. Do chwili obecnej na bazie przeprowadzonej diagnozy społecznej, infrastrukturalnej, przestrzennej, środowiskowej i gospodarczej wyznaczone zostały obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji, które zaprezentowane zostały w załączonym dokumencie.

Mając na celu zachowanie zasady partycypacji społecznej w załączniku zaprezentowano katalog głównych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz przedsięwzięcia uzupełniające. Zdecydowana większość propozycji zadań została wypracowana w oparciu o przeprowadzoną ankietyzację oraz spotkania z mieszkańcami poszczególnych obszarów objętych rewitalizacją. Katalog zadań zawiera zadania ogólnomiejskie oraz zadania skierowane do poszczególnych obszarów objętych rewitalizacją.

Uwagi do planowanych zadań można zgłaszać:
- za pomocą elektronicznej platformy konsultacji społecznych w okresie od 12.08.2016 r. do 19.08.2016 r.,
- pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu – do dnia 19.08.2016 r. (liczy się data wpływu),
- osobiście w Wydziale Inwestycji i Projektów – od 12.08.2016 r. do 19.08.2016 r.  

Zachęcamy do zapoznania się z efektami dotychczasowych prac oraz do wnoszenia ewentualnych uwag.


Już niebawem zamieścimy diagnozę miasta Zawiercie opracowaną w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji obszarów miejskich Gminy Zawiercie na lata 2014 – 2020” wraz z proponowanymi obszarami zdegradowanymi oraz obszarami które objęte zostaną działaniami rewitalizacyjnymi.

Obszar zdegradowany – jest to obszar, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy. Dotyczy to najczęściej obszarów miejskich, ale także wiejskich. Obszar zdegradowany może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic pod warunkiem stwierdzenia sytuacji kryzysowej na każdym z podobszarów.

Obszar rewitalizacji - obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, na którym, z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju lokalnego, zamierza się prowadzić rewitalizację. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, lecz nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców gminy. W skład obszaru rewitalizacji mogą wejść obszary występowania problemów przestrzennych, takich jak tereny poprzemysłowe, powojskowe lub pokolejowe, wyłącznie w przypadku, gdy przewidziane dla nich działania są ściśle powiązane z celami rewitalizacji dla danego obszaru rewitalizacji.

Zachęcamy do uczestnictwa w konsultacjach społecznych.

 


Gmina Zawiercie przystąpiła do opracowywania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Miejskich w gminie Zawiercie na lata 2014 – 2020” którego podstawowym celem jest wyznaczenie obszarów zdegradowanych wymagających podjęcie kompleksowych działań mających na celu rozwiązanie sytuacji problemowych na określonych obszarach.

W związku z powyższym w najbliższym czasie zamierzamy przeprowadzić ankietyzację aby poznać Państwa opinię na temat rewitalizacji terenów w naszym mieście. Informacja uzyskana dzięki Państwa informacjom umożliwi wyznaczenie obszarów wymagających rewitalizacji na terenie  Zawiercia.

W pierwszej kolejności mieszkańcy, sektor obywatelski i  publiczny zidentyfikują przyczyny degradacji oraz problemy w sferach: społecznej, gospodarczej, środowiskowej, technicznej oraz przestrzenno -  funkcjonalnej.

Drugi etap obejmował będzie projektowanie przestrzeni publicznych i najbliższego miejsca zamieszkania zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. W końcu nastąpi fizyczna realizacja projektu przy udziale i akceptacji społeczności lokalnej.

Program rewitalizacji powinien być jednym z ważniejszych narzędzi wprowadzania zmian na obszarze gminy. Konieczne jest zatem osadzenie go w systemie zarządzania rozwojem gminy oraz wykazanie tego w strukturze organizacyjnej gminy. W programie rewitalizacji należy wykazać, że w jego przygotowaniu zaangażowano społeczność lokalną i umożliwiono szeroką partycypację społeczną. Dla efektywności rewitalizacji konieczne jest silne i trwałe partnerstwo między różnymi podmiotami zaangażowanymi w prowadzenie procesu rewitalizacji, a szczególnie we wdrażanie i ocenę efektów programu rewitalizacji.

Ankiety będą anonimowe, a uzyskane wyniki zostaną wzięte pod uwagę przy wyznaczaniu obszarów objętych rewitalizacją.

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Związek Samorządów Polskich
 • OZE
 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • Geoportal 7
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Fundusze Strukturalne
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Deklaracja dostępności
Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna