Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

W Zawierciu powstaną nowe miejsca pracy! New jobs will be created in Zawiercie!

Filtrowanie aktualności

data od

data do

W Zawierciu powstaną nowe miejsca pracy! New jobs will be created in Zawiercie!

To historyczna chwila dla Zawiercia. Jesteśmy jedną ze zwycięskich gmin i otrzymamy ponad 15 mln zł z Funduszy Norweskich oraz EOG w ramach programu „Rozwój lokalny”. Wczoraj w Urzędzie Miejskim umowę podpisał Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda i Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski.

- To taka bardzo ważna chwila dla Zawiercia, w której możemy mówić o dużym sukcesie. Zawiercie jest jednym z tych miast, któremu udało się podczas konkursu uzyskać wymaganą liczbę punktów, a dzięki temu zostały przyznane środki - Fundusze Norweskie, które będą służyć mieszkańcom nie tylko miasta, ale również całego tego obszaru – powiedział Minister Grzegorz Puda.

Dodał, że to bardzo istotne, aby wspierać rozwój naszych miast w trudnym okresie (ze względu na konieczność niesienia pomocy potrzebującym w związku z wojną na Ukrainie).

W ramach środków finansowych miasto będzie również rozwijało swoją Strefę Aktywności Gospodarczej. Szacujemy, że dzięki przebudowie ulicy Podmiejskiej uda nam się pozyskać w ciągu najbliższych lat minimum 6 nowych inwestorów, którzy utworzą przynajmniej 120 nowych miejsc pracy. - Tego typu działania są kołem napędowym dla gospodarki, powodują rozwój regionu – mówił Minister Grzegorz Puda, który podkreślił także, że przyznane środki będą również służyły młodym osobom. - W ramach tych działań, w ramach wchodzenia na rynek pracy młode osoby mogą skorzystać z Lokalnego Forum Promocji Przedsiębiorczości, Innowacji Rynku Pracy i Szkolnictwa Zawodowego, a także będą mogły korzystać ze wsparcia Lokalnego Centrum Kariery dla uczniów i absolwentów – mówił Minister.

- Chciałbym gorąco wszystkim podziękować, bo to jest ogromny impuls dla całego miasta i regionu, który jest związany przede wszystkim z rozwojem Strefy Aktywności Gospodarczej. Powstaną nowe zakłady, nowe miejsca pracy. By do nich dotrzeć, potrzebna jest infrastruktura. To główny punkt rozwoju lokalnego w Zawierciu, o którym myśleliśmy już od dawna – powiedział Prezydent Zawiercia Łukasz Konarski. Wskazał na rolę rozwoju instytucjonalnego. - Etap zastoju jest już za nami. Teraz przed nami etap rozwoju – dodał.

Przekazał podziękowania Ministrowi Grzegorzowi Pudzie, Posłom na Sejm RP Ewie Malik i Waldemarowi Andzelowi, Januszowi Michałkowi (Prezesowi Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.). Podkreślał rolę nowych inwestycji, czego przykładem są działania spółki Elemental Holding S.A. Podziękowania skierował także do Waldemara Budy, który nie był obecny na spotkaniu, ale w poprzednich latach zajmował się Funduszami Norweskimi (Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej, a obecnie Minister Rozwoju i Technologii).

- Towarzyszymy Panu Prezydentowi i Radnym na tej drodze, która służy przyspieszeniu rozwojowi miasta – powiedziała Poseł na Sejm RP Ewa Malik i dodała, że pozyskane środki poprawią wzrost gospodarczy Zawiercia. - Każde pieniądze dla Zawiercia i ziemi zawierciańskiej nas bardzo cieszą – mówił Poseł na Sejm Waldemar Andzel. - Dla nas to jest ogromna radość, że możemy współpracować właśnie z takimi samorządami. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest uznawana za najlepszą strefę ekonomiczną nie tylko w Polsce, ale w pięciu kategoriach w Europie. Jesteśmy drudzy na świecie. Ja wielokrotnie powtarzam, że nie jesteśmy w stanie konkurować z Dubajem, który jest pierwszy, ale ze względu na taką współpracę, na zaangażowanie ludzi, możemy być najlepsi - mówił Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. Janusz Michałek.

- Realizujemy w Zawierciu naszą flagową inwestycję o wartości ponad 600 mln złotych. To jest pierwszy projekt, który lokujemy w Zawierciu. On doskonale wpisuje się w historię i przyszłość. W historię dlatego, że jest to projekt w obszarze metalurgii, a ziemia zawierciańska to są tradycje przemysłu metalurgicznego. W przyszłość dlatego, że doskonale wpisujemy się w przemysł elektromobilności. To, co będziemy produkować w Zawierciu, to są takie metale, których w Polsce się nie wydobywa, a więc kobalt, lit, nikiel, platyna, pallad, rod. To metale niezbędne do rozwoju baterii litowo-jonowych, czy ogniw wodorowych. Mam nadzieję, że realizując taką inwestycję w Zawierciu i wiążąc się z Zawierciem na długo, będziemy w stanie przynieść do tego miasta nowoczesne technologie i kolejne miejsca pracy - mówił Michał Zygmunt, prezes spółki Elemental Holding S.A.

 


New jobs will be created in Zawiercie!

This is a historic moment for Zawiercie. We are one of the winning municipalities and will receive more than 15 million PLN from the Norwegian and EEA Funds under the 'Local Development' programme. The agreement was signed yesterday at the City Hall by the Minister of Funds and Regional Policy, Grzegorz Puda, and the Mayor of Zawiercie, Łukasz Konarski.

- This is such a very important moment for Zawiercie, in which we can speak of a great success. Zawiercie is one of those cities, which managed to obtain the required number of points during the competition, and as a result has been awarded funds - Norwegian funds, which will serve the inhabitants not only of the city, but also of the entire area - said Minister Grzegorz Puda.

He added that it is very important to support the development of our cities at a difficult time (due to the need to help those in need due to the war in Ukraine).

As part of the funding, the city will also develop its Economic Activity Zone. We estimate that, thanks to the reconstruction of Podmiejska Street, we will be able to attract a minimum of six new investors over the next few years, who will create at least 120 new jobs. - These types of activities are a driving force for the economy, they cause the development of the region," said Minister Grzegorz Puda, who also stressed that the funds awarded will also benefit young people. - Within the framework of these activities, young people can benefit from the Local Forum for the Promotion of Entrepreneurship, Labour Market Innovation and Vocational Education, and will also be able to benefit from the support of the Local Career Centre for students and graduates, the Minister said.

- I would like to thank everyone warmly, as this is a huge boost for the entire city and region, which is primarily linked to the development of the Economic Activity Zone. New plants and new jobs will be created. To reach them, infrastructure is needed. This is the main point of local development in Zawiercie, which we have been thinking about for a long time," said Zawiercie Mayor Łukasz Konarski. He pointed to the role of institutional development. - The stage of stagnation is over. Now the development stage is before us,' he added.

He conveyed his thanks to Minister Grzegorz Puda, MPs Ewa Malik and Waldemar Andzel, Janusz Michałek (President of the Katowice Special Economic Zone S.A.). He emphasised the role of new investments, exemplified by the activities of the company Elemental Holding S.A. He also expressed his thanks to Waldemar Buda, who was not present at the meeting, but was in charge of the Norwegian Funds in previous years (Deputy Minister of Funds and Regional Policy, and currently Minister of Development and Technology).

- We accompany Mr Mayor and Councillors on this path, which serves to accelerate the city's development," said Ewa Malik, MP, and added that the funds obtained will improve Zawiercie's economic growth. - Every money for Zawiercie and the Zawiercie region makes us very happy," said MP Waldemar Andzel. - It is a great joy for us that we can cooperate with such local authorities. The Katowice Special Economic Zone is recognised as the best economic zone not only in Poland, but in five categories in Europe. We are second in the world. I have been saying many times that we are not able to compete with Dubai, which is the first, but because of such co-operation, involvement of people, we can be the best - said President of the Katowice Special Economic Zone S.A. Janusz Michałek.

- We are realising our flagship investment in Zawiercie, worth over PLN 600 million. This is the first project that we are locating in Zawiercie. It fits perfectly into the history and the future. In history, because it is a project in the field of metallurgy, and the Zawiercie region has a tradition of metallurgy. In the future, because we fit perfectly into the electromobility industry. What we will be producing in Zawiercie are metals that are not mined in Poland, such as cobalt, lithium, nickel, platinum, palladium and rhodium. These are metals essential for the development of lithium-ion batteries or hydrogen cells. I hope that by making such an investment in Zawiercie and tying ourselves to Zawiercie for a long time, we will be able to bring modern technologies and more jobs to the city,' said Michał Zygmunt, President of Elemental Holding S.A.

 

 

21

KWI

2022

1441

razy

czytano

958/7767

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.