Skróty klawiszowe:

Dla mieszkańców
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Strona główna » Aktualności » Dla mieszkańców » Opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

data dodania: 2018-12-03 10:16:07

OBOWIĄZEK SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W CELU USTALENIA WYSOKOŚCI
OPŁATY ZA ZMNIEJSZENIE NATURALNEJ RETENCJI TERENOWEJ

Z dniem 20 września 2018 r. znowelizowane przepisy Prawa wodnego wprowadziły nowy obowiązek składania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta oświadczeń w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
Składane oświadczenia będą podstawą do ustalenia przez tut. Urząd przedmiotowej opłaty. Wysokość opłaty zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (zastosowanie urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem).
Do ponoszenia przedmiotowej opłaty zobowiązane są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:
- właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
- użytkownikami wieczystymi gruntów,
- posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r. Prawem wodnym obowiązek opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji dotyczy każdej nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, nieujętej w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej, na której wykonano roboty lub obiekty budowlane trwale związane z gruntem, mające wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej.
Wysokość ww. opłaty ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta oraz przekazuje podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłaty wnosi ją na rachunek bankowy właściwego urzędu gminy (miasta) w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu informację. Wpływy
z tytułu ww. opłat stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy.

Zgodnie z przepisami wzór obowiązującego oświadczenia został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Można pobrać go na stronach internetowych pod adresem: www.wodypolskie.bip.gov.pl, w zakładce: Ogłoszenia i zawiadomienia/KZGW:  https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html
Powyższe oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Termin złożenia pierwszych oświadczeń upłynął 30 października 2018 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

data dodania: 2018-12-03 10:16:07

czytano: 283 razy

autor: Wydział Promocji, Kultury i Sportu

 • Rada Miejska w Zawierciu
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • ZAWIERCIE - CZYSTA GMINA
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Zawierciański Senior
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Straż Miejska
 • Zawiercie w liczbach
 • Obwieszczenia
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Projekty edukacyjne
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Herb i logo miasta
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Fundusze Strukturalne
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna