Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

 

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIA
ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Zawiercie
w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt

I. Rodzaj  zadania

1.Wspieranie programu ochrony zwierząt   - przeciwdziałanie bezdomności.
2.Zmniejszenie populacji kotów wolnożyjących poprzez ich sterylizację, kastrację oraz aplikowanie środków antykoncepcyjnych.
3.Usypianie ślepych miotów psów i kotów.
4.Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Zawiercie w zakresie zasad  humanitarnego traktowania psów i kotów, obowiązkach opiekunów zwierząt domowych dotyczących zasad bezpieczeństwa oraz utrzymania czystości i porządku.
5.Wspieranie działań proekologicznych na terenie Gminy Zawiercie poprzez edukację  dzieci i młodzieży.

II. Postanowienia ogólne

Ilekroć jest mowa o:
1.Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Zawiercie,
2.Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zawiercie,
3.dotacji – rozumie się przez to dotację w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia  27.08.2009r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2009r. Nr 157 poz.1240),
4.ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z późn.zm.)
5.organizacji – rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art.3 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
6. konkursie – rozumie się przez to otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

III.Terminy i warunki realizacji zadania

1.Termin i sposób składania ofert: 15.03.2011r.
 Kompletne oferty wraz z załącznikami należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42 – 400 Zawiercie lub przesłać pocztą na adres Urzędu z dopiskiem „konkurs ofert 2011” o terminie decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).
2.Termin realizacji zadania: od chwili podpisania umowy do dnia 15 grudnia 2011 r.
3. Miejsce realizacji zadania: Gmina Zawiercie.
4. Na wsparcie wyżej wymienionego zadania dla organizacji w 2011r. przeznacza się środki publiczne w łącznej wysokości  5.000 zł. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2010r. na realizację podobnych zadań: Polski Klub Ekologiczny Okręg Górnośląski Koło Miejskie w Zawierciu  - 4.000,00 – „Dzień Ziemi 2010 na terenie Gminy Zawiercie”.
5. Konkurs ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
6. Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert o udzielenie wsparcia finansowego są:
1) organizacje pozarządowe,
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
- o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
- o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) spółdzielnie socjalne,
5) spółki akcyjne i spółki z o.o., oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy  o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. ( Dz. U. Nr 127, poz.857).
7. Podmioty wymienione w ust.6  muszą spełniać łącznie warunki:
1) nie działają w celu osiągnięcia zysku lub dochód w całości przeznaczają na realizację celów  statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
2) prowadzą statutową działalność w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
3) posiadają warunki i możliwości realizacji zadania (baza, kadra),
4) posiadają osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, mającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia,
5) złożą w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie
z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
6) posiadają minimum 20% własnego udziału finansowego w kosztach oferty,
7) minimalny okres działania  podmiotu ubiegającego się o dotację: 12 miesięcy.
8. Szczegółowe warunki realizacji poszczególnych zadań zostaną określone w umowie na wykonanie zadania publicznego.

IV. Koszty kwalifikowane

1. Koszty kwalifikowane obejmują:
1) przewóz uczestników na miejsca prowadzenia działań ekologicznych,
2) poczęstunek dla uczestników akcji,
3) zakup materiałów biurowych niezbędnych do organizacji działań proekologicznych,
4) zakup nagród,
5) przewóz zebranych śmieci na składowisko,
6) zakup worków i rękawic,
7) wynagrodzenia prelegentów,
8) zakup środków antykoncepcyjnych,
9) usługi weterynaryjne związane z kastracją i sterylizacją psów i kotów oraz usypianiem ślepych miotów wraz z kosztami utylizacji,
10) koszt wyżywienia na okres niezbędnej opieki dla zwierzęcia po zabiegu,
11) wizyty kontrolne po zabiegach (zdjęcie szwów, podanie antybiotyku, badania ogólne).
2. Wynagrodzenie pracowników podmiotu składającego ofertę, a także praca wolontariuszy stanowi koszt ogólny, który nie może być finansowany z dotacji przyznanej z budżetu Gminy.
3. Przyznane dotacje nie mogą być wykorzystane w szczególności na:
1) remonty budynków i ich modernizacje,
2) zakupy inwestycyjne,
3) zakupy nieruchomości,
4) działalność gospodarczą,
5) działalność wyznaniową i polityczną.
 
V. Wymogi oferty

1. Oferta konkursowa powinna spełniać wymagania opisane w art. 14 ustawy oraz
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.
w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz  wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. z 2011r. Nr6 , poz. 25).
2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed rozpoczęciem realizacji zadania umowy pomiędzy podmiotem składającym ofertę a Prezydentem Miasta ze wskazaniem wyodrębnionego rachunku bankowego dla realizowanego zadania. Oferent zobowiązuje się tym samym do utrzymania wskazanego rachunku do chwili dokonania ostatecznych rozliczeń wynikających z umowy.
3. Podmioty otrzymujące dotacje zobowiązane są do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, materiałach informacyjnych, mediach, wypowiedziach ustnych oraz poprzez tablice informacyjne o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budżetu Gminy Zawiercie.
4. Oferta powinna zawierać:
1) Dane oferenta/oferentów,
2) Informację o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej,
3) Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
4) Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
5) Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego: zasoby kadrowe, zasoby rzeczowe oferenta/oferentów, dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju, informację  czy oferent/oferenci  przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
5. Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta  i umocowanie osób go reprezentujących,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe/bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat /za ostatni rok,
3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię statutu,
4) pisemne oświadczenie osób reprezentujących organizację potwierdzające, że podmiot ubiegający się o dotację nie zalega z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno - prawnych oraz innych podmiotów. 
6.Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w terminie określonym w konkursie.   
7.Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert oraz być podpisana przez osobę/y uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu.
8.Wszystkie załączniki powinny być opisane i posiadać kolejne numery wraz z ujęciem wykazu załączników w ofercie. W przypadku załączenia do oferty kopii dokumentu musi być ona potwierdzona „za zgodność z oryginałem” przez osobę/y podpisującą/e ofertę.
9.Wydatki ujęte w kalkulacji dotyczyć mogą wyłącznie realizacji zadania, a nie innych kosztów działalności statutowej podmiotu.
10.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
11.Oferty niekompletne co do wymaganego zakresu dokumentów podlegają uzupełnieniu w terminie 7 dni od wezwania do uzupełnienia. Nieuzupełnienie oferty w wyznaczonym terminie powoduje jej odrzucenie.
12. Oferty na realizację zadania będą rozpatrzone w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert.
13.O podjętej decyzji oferenci będą powiadomieni pisemnie.
14.Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
15.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
16.W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana, warunkiem przekazania dotacji jest złożenie korekty kosztorysu projektu i harmonogramu realizacji zadania. Ewentualne zmniejszenie wysokości środków własnych nie może przekroczyć proporcjonalnego zmniejszenia przyznanej dotacji. W przypadku zmiany kosztorysu, który będzie odbiegał od powyższych ustaleń, oferta nie zostanie przyjęta do realizacji.
17.Podmiot otrzymujący dotację jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania.
18. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w  Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
19. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

VI. Rozpatrywanie ofert

1. Oferty konkursowe o przyznanie dotacji będą rozpatrywane w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu i opiniowane przez Komisję powołaną przez Prezydenta Miasta. Wszystkie decyzje dotyczące przebiegu konkursu Komisja podejmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
2. Komisja podda złożone wnioski szczegółowej analizie pod względem:
1) spełnienia wymogów formalnych, tj. czy oferta jest kompletna, a podmiot uprawniony do ubiegania się o dotację,
2) weryfikacji czy oferta mieści się w sferze zadań publicznych,
3) zachowania zasady celowości i oszczędności z zachowaniem możliwości uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
4) zawartości merytorycznej obejmującej kryteria oceny ofert. 
3. Tryb prac Komisji opiniującej wnioski obejmuje etapy:
1) opracowanie zbiorczego zestawienia ofert według przeznaczenia i wysokości wnioskowanej dotacji,
2) przedłożenie Prezydentowi Miasta zbiorczego zestawienia ofert wraz  z proponowaną kwotą dotacji.
4. Komisja opiniująca po rozpatrzeniu ofert przedkłada do akceptacji Prezydenta Miasta propozycje wybranych ofert wraz z proponowanymi kwotami dotacji.
5.Decyzje o wyborze oferty i wysokości dotacji podejmuje Prezydent Miasta.
6.Podstawą przekazania dotacji jest umowa zawarta pomiędzy wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert podmiotem a Prezydentem Miasta.
 
VII. Wymagania  stawiane podmiotom

1. Udokumentowane przygotowanie zawodowe lub doświadczenie dające gwarancję merytorycznej poprawności przebiegu realizacji zadania.
2. Dysponowanie bazą lokalową i zasobami materialnymi odpowiednimi do realizacji zadania, gwarantującymi jak najwyższą jakość realizowanego zadania.
3.Zgodność merytoryczna oferty z wymaganiami konkursowymi.
4.Adekwatność założeń projektu do oczekiwanych efektów, realność planowanych kosztów w stosunku do zakresu rzeczowego zadania.
5.Posiadanie doświadczenia w realizacji zadań na terenie Gminy Zawiercie, bądź
posiadanie na jej terenie siedziby organów statutowych, oddziałów lub placówek
 warunkujących możliwość prawidłowego wykonania zadania.

VIII. Kryteria wyboru ofert

Oferty będą oceniane według następujących kryteriów:
1.Merytoryczna ocena zakresu rzeczowego zadania publicznego – 7 pkt.
2.Przejrzysty harmonogram zadań – 5 pkt.
3.Zakładane rezultaty realizacji zadania – 6 pkt.
4. Ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania – 7 pkt.
5.Udział środków własnych – 5 pkt.
6.Wkład rzeczowy i osobowy w realizację zadania – 5 pkt.
7. Ocena możliwości realizacji zadania z uwzględnieniem zasobów kadrowych, rzeczowych i dotychczasowego doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju
– 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów – 40
36 – 40 – ocena celująca – do 100% dotacji
31 – 35 – ocena bardzo dobra  - do 90% dotacji
26 – 30 – ocena dobra – do 80% dotacji
21 – 25 – ocena dostateczna – do 70% dotacji
1 – 20 – ocena niedostateczna – brak dotacji

IX. Umowa

1. Uruchomienie środków na realizację zadań nastąpi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Zleceniobiorcą, którego oferta została wybrana.
2. Umowa o której mowa w ust.1 przygotowana zostanie w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania  (Dz. U. z 2011r.Nr 6 , poz. 25).
3. W przypadku zmiany warunków realizacji zadania bez uzgodnienia z Gminą, dotacja  podlega bezzwłocznemu zwrotowi na konto Gminy wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia jej przekazania na konto Zleceniobiorcy oraz pozbawia Zleceniobiorcę możliwości ubiegania się o dotację z budżetu Gminy przez okres 1 roku.

X. Kontrola wykonania zadania i rozliczenie

1. Po zakończeniu realizacji zadania Zleceniobiorca składa merytoryczno – finansowe sprawozdanie z jego wykonania w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.
2.Sprawozdanie podlega kontroli.
3.Szczegółowe warunki kontroli i sprawozdania  z realizacji zadania określać będzie umowa.
4.Podanie do wniosków lub sprawozdania nieprawdziwych danych pozbawia wnioskodawcę  możliwości ubiegania się o dotacje z budżetu gminy przez okres 3 lat.

                      Prezydent Miasta Zawiercia
              Ryszard Mach

23

LUT

2011

4117

razy

czytano

7283/7694

Urząd Miasta Zawiercie

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.