Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Sprawdź warunki udziału w wyborach

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Sprawdź warunki udziału w wyborach

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

 

Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu określone są w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 oraz z 2023 r. poz. 497).

 

Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej  Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

 1. najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
 2. nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 3. nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4. nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

 

Wyborca jest ujmowany w spisie wyborców. Można być ujętym w jednym spisie. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin.

 

I.    Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania  w Polsce

       W spisie wyborców sporządzonym dla stałego obwodu głosowania zostanie ujęty wyborca:

             - zameldowany na pobyt stały na obszarze danej gminy,

             - ujęty na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania  właściwym dla miejsca stałego zamieszkania,

            - nigdzie niezamieszkały stale przebywający na obszarze gminy ujęty na własny wniosek  w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze tej gminy.

 

II.   Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.

 • Głosowanie na wniosek o zmianę miejsca głosowania
 • Wyborca:

             -  czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),

            - czasowo przebywający poza miejscem zamieszkania (tj. ujęcia na własny wniosek w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania),

            - nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze wyborców może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli w okresie  do dnia 12 października 2023 r. złoży wniosek  o zmianę miejsca głosowania.


               Wniosek może zostać złożony na piśmie  utrwalonym w postaci papierowej z  własnoręcznym podpisem  do   urzędy  gminy właściwego  dla  wybranego  stałego  obwodu   głosowania  na  obszarze   gminy,  w   której   wyborca   przebywać  będzie  w  dniu  wyborów  lub   w   postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym  podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej na stronie internetowej gov.pl. Wyborca, który zmienił miejsce głosownia, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców, w którym uprzednio był ujęty w spisie.

 

 • Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

              Wyborca, który  zamierza  zmienić  miejsce  pobytu  przed  dniem  wyborów,  może otrzymać  zaświadczenie o prawie do głosowania. Z  zaświadczeniem  takim można głosować w dowolnym obwodzie głosownia w kraju lub za granicą.

             Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w dowolnie wybranym urzędzie gminy w terminie  do dnia 12 października 2023 r.  Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem.

             Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przezupoważnioną pisemnie osobę, w urzędzie gminy, w którym złożono wniosek.

             Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.
             W  przypadku jego utraty,  niezależnie od  przyczyny, nie  będzie możliwe  otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca  stałego zamieszkania.

 

 • Głosowanie w kraju wyborców stale zamieszkałych za granicą
 • Wyborca stale zamieszkały za granicą, który będzie przebywała w Polsce w dniu wyborów,
  w celu wzięcia udziału w głosowaniu powinien złożyć w terminie do dnia 12 października 2023 r. wniosek o zmianę miejsca głosowania.
  Wniosek może zostać złożony na piśmie utrwalonym w postaci papierowej z własnoręcznym podpisem do urzędu gminy właściwego dla wybranego stałego obwodu głosowania na obszarze gminy, w której wyborca przebywać będzie w dniu wyborów lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej  na stronie internetowej gov.pl.
 • Wyborca stale zamieszkały za granicą może również głosować  na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez konsula lub gminę.

 

19

WRZ

2023

1044

razy

czytano

291/7825

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.