Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Prezydent Miasta Zawiercie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji w ramach kolejnej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub wpisanych do gminnej ewidencji zabytków położonych na obszarze gminy Zawiercie.

 

Zgodnie z założeniami Programu, Gmina może wnioskować o udzielenie dofinansowania, które zostanie przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem przez Gminę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia przez zespół ds. przyznawania dotacji dla zabytków projektów, które mogą zostać zgłoszone do dofinansowania w ramach ogłoszonej kolejnej edycji naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 1. Podstawa prawna:
 • Uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;
 • Uchwała nr LXXVII/1060/23 z dnia 22 lutego 2023 r. Rady Miejskiej w Zawierciu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub wpisanym do gminnej ewidencji zabytków położonym na obszarze gminy Zawiercie (DZ. URZ. WOJ. SLA z 2023, poz. 1940).
 1. Okres naboru wniosków:
 • rozpoczęcie naboru: 28.07.2023 r.,
 • zakończenie naboru: 2.08.2023 r., godzina graniczna: 15.00.
 1. Zasady składania wniosków:
 • wnioski w w/w terminie należy składać:
  1. listownie do Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie z dopiskiem ,,Wniosek o przyznanie dotacji – Rządowy Program Odbudowy Zabytków”,
  2. osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie,
 • o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Zawiercie,
 • wnioski o przyznanie dotacji złożone po godzinie granicznej (15.00) w ostatnim dniu naboru tj. 02.08.2023 r. nie będą rozpatrywane,
 • do złożenia wniosku służy formularz, którego wzór stanowi załącznik do uchwały LXXVII/1060/23 z dnia 22 lutego 2023 r. Rady Miejskiej w Zawierciu,
 • Wnioskodawca może złożyć maksymalnie jeden wniosek w ramach jednej z poniższych kategorii:

a) do 150 000 złotych,

b) do 500 000 złotych,

c) do 3 500 000 złotych,

 • wniosek musi być podpisany przez osobę/osoby, która/e jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów,
 • wniosek powinien być wypełniony czytelnym pismem lub na komputerze.
 1. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonego na terenie gminy Zawiercie, jeżeli posiadanie zabytku wynika z prawa własności do zabytku, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego, lub stosunku zobowiązaniowego.

 

 1. Dotacja Gminy Zawiercie pozyskana jako dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, po uprzedniej pozytywnej weryfikacji może być udzielona w wysokości do 98% kosztów kwalifikowanych wynikających z kosztorysu z zastrzeżeniem, że wnioskowana kwota dotacji nie może być wyższa niż 3 500 000 zł, w tym z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – do 98% kwoty dotacji oraz wkład własny Beneficjenta – do 2% dotacji.

 

 1. Dotacja może być przyznana wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców.

 

 1. Ubiegający się o udzielenie dotacji winien złożyć wniosek o dotację zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do uchwały nr LXXVII/1060/23 z dnia 22 lutego 2023 r. Rady Miejskiej w Zawierciu wraz z następującymi załącznikami wyszczególnionymi we wniosku:
 • oświadczenie o posiadaniu wkładu własnego,
 • dokument potwierdzający, że osoba podpisująca wniosek ma prawo do reprezentowania właściciela zabytku – nie dotyczy os fizycznych będących właścicielami zabytku,
 • kosztorys wstępny lub inwestorski,
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku, wydany nie później niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
 • harmonogram terminowy realizacji prac z uwzględnieniem czasu wykonywania poszczególnych etapów prac,
 • oświadczenie wnioskodawcy o dysponowaniu zasobami rzeczowymi i kadrowymi zapewniającymi prawidłową obsługę wykonywanych prac,
 • rzuty, rysunki lub fotografie z zaznaczonym wnioskowanym zakresem prac (opcjonalnie),
 • pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku wpisanym do rejestru, a w przypadku trwającej procedury, oświadczenie, że jest ono w trakcie wydawania **,
 • pozwolenie na budowę, a w wypadku trwającej procedury oświadczenie, że jest ono w trakcie wydawania **.

 

** załączniki nie są obowiązkowe na moment składania wniosku, lecz dopiero po wystawieniu promesy wstępnej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

 1. Wnioski opiniuje oraz przedkłada rekomendacje zespół ds. przyznawania dotacji dla zabytków powołany przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

 

 1. Zespół uwzględnia następujące kryteria merytoryczne:
 • wartość zabytku (historyczna, architektoniczna, urbanistyczna, artystyczna),
 • znaczenie w skali regionu, miasta Zawiercie i powiatu zawierciańskiego,
 • zagrożenie zabytku, jego stan techniczny,
 • uzasadnioną konieczność wykonania planowanych prac,
 • konieczność kontynuacji prac,
 • przygotowanie inwestycji oraz możliwość jej zakończenia i rozliczenia w terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie,
 • dotychczasowe prace przeprowadzone przy zabytku, zaangażowane środki własne we wcześniejsze i bieżące prace lub remonty obiektu,
 • dotychczasowe starania o pozyskanie środków oraz wysokość środków pozyskiwanych z innych źródeł na realizację zadania,
 • ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania oraz ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę (t.j. możliwości finansowe wnioskodawcy).

 

 1. Złożenie wniosku oraz pozytywna rekomendacja nie jest równoznaczna z przyznaniem dotacji. Wnioskodawcy nie przysługuje roszczenie o przyznanie dotacji.

 

 1. Podstawą przyznania dotacji jest akceptacja wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę w ramach RPOZ i udzieleniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego promesy, zgodnie z § 6 ust. 1 i 2 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r.

 

 1. Dotację przyznaje Rada Miejska w Zawiercie na wniosek Prezydenta Miasta Zawiercie w uchwale określającej:

a) nazwę podmiotu otrzymującego dotację,

b) prace lub roboty budowlane przy zabytku, na których wykonanie przyznano dotację,

c) kwotę przyznanej dotacji.

 

 1. Informacje o udzielonych dotacjach ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz przekazuje się Wnioskodawcy pisemną informację o wysokości dotacji.

 

 1. Wnioskodawca, który otrzymał dotację jest zobowiązany nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia udostępnienia przez BGK wstępnej promesy rozpocząć postępowanie zakupowe, mające na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców zadania inwestycyjnego, a o tym fakcie informuje dotującego nie później niż w ciągu 7 dni.

 

 1. Warunki podpisania umowy o dotację:
 • udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Beneficjentem dotacji a Gminą Zawiercie,
 • warunkiem podpisania umowy o udzielenie dotacji będzie uzyskanie przez Gminę promesy w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 • szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Beneficjentem dotacji, a Gminą Zawiercie.

 

Termin i warunki realizacji zadania:

 • Beneficjent dotacji zawiera umowę z Wykonawcą zadania wybranym w wyniku postępowania zakupowego ogłoszonego nie później, niż w terminie 12 miesięcy od dnia uzyskania przez Gminę Zawiercie wstępnej promesy od Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

 1. Złożone wnioski pozostają bez rozpoznania w przypadku:
 • złożenia wniosku po terminie,
 • złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony.

 

 1. Informacja o przyjęciu wniosku i zgłoszeniu go do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku.

 

 1. Szczegółowe informacje na temat Rządowego Programu Ochrony Zabytków znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

 

28

LIP

2023

568

razy

czytano

342/7838

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.