Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Konferencja mid-term dotycząca realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030. Mid-term conference on the implementation of the Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Konferencja mid-term dotycząca realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030. Mid-term conference on the implementation of the Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030

13 czerwca 2023 r. w Miejskim Ośrodku Kultury „Centrum” w Zawierciu odbyła się konferencja mid-term dotycząca realizacji projektu „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”.

Celem konferencji było przybliżenie głównych założeń projektu „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także przedstawienie efektów współpracy międzynarodowej oraz korzyści płynących ze współpracy z Norwegią.  Podczas konferencji zostały przedstawione dobre praktyki, które już udało się wypracować w ramach projektu. Dzięki wypracowanym rozwiązaniom praktycznym Plan Rozwoju Lokalnego przynosi rezultaty w postaci:

- Efektywnej współpracy bilateralnej z krajem partnerskim,

- Skutecznego systemu wsparcia mieszkańców poprzez streetworking,

- Korzyści inwestycyjnych związanych z przebudową, remontem i rozbudową ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną,

- Utworzenia Lokalnego Centrum Kariery dla Uczniów i Absolwentów, które pozwoli na aktywizację zawodową młodych mieszkańców miasta,

- Wzmocnienia kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego poprzez cykl szkoleń podnoszących wiedzę merytoryczną i umiejętności miękkie,

- Udogodnień dla osób o ograniczonej komunikatywności, dzięki zamontowaniu urządzeń ułatwiających słyszenie typu pętla indukcyjna w punktach obsługi klienta JST.

 

 W konferencji wzięło udział ponad 200 osób, a wśród zaproszonych gości byli m.in.: Wicewojewoda Śląski Robert Magdziarz, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego Katarzyna Stachowicz, doradca miast ze Związku Miast Polskich Marek Gabzdyl oraz Wiceprezes Katowickiej Izby Rzemieślniczej w Katowicach, Starszy Cechu (Cech Rzemieślników oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców w Zawierciu) Jan Witkowski.

W ramach konferencji odbyły się cztery wykłady prelegentów.

 • „Dualne szkolnictwo zawodowe” – Marta Koch-Kozioł (Kierownik Wydziału Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Ośrodka Rozwoju Edukacji),
 •  „Doradztwo zawodowe przygotowujące uczniów i absolwentów do świadomego planowania kariery” – dr Janusz Nowak (Uniwersytet Opolski),
 •  „Korzyści z podnoszenia kompetencji pracowników JST poprzez system szkoleń i warsztatów” – Rafał Kunaszyk (Prezes Eurokreator T&C Sp. z o.o.),
 •  „System wsparcia mieszkańców poprzez streetworking” – Anna Tutaj (Prezes Fundacji Nieinni),

 

Po prezentacjach ekspertów odbył się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i osób realizujących projekt w Gminie Zawiercie tj.:

 • Kingi Banasiak – Zastępcy Dyrektora Personalnego, CMC Poland Sp. z o. o.,
 • Piotra Niepiekło – Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu,
 • Agaty Jarzy-Korpyś – Sekretarz Miasta Zawiercie,
 • Moniki Chojnackiej – streetworkerki, pracownika socjalnego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawierciu.

Rozmowy z praktykami pokazały, jak projekt wpływa na poprawę funkcjonowania różnych grup społecznych w Zawierciu oraz wzrost aktywności społecznej. Dzięki streetworkerkom pomoc znajdują osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Szkolenia dla pracowników JST wpływają na wzrost standardów świadczonych usług. Konferencje dotyczące lokalnego rynku pracy i doradztwa zawodowego ułatwiają młodym ludziom postawienie pierwszych kroków na ścieżce prowadzącej do sukcesów zawodowych, a organizacja dualnego kształcenia zawodowego daje szansę praktycznej nauki zawodu i przynosi korzyści zarówno dla uczniów, jak i przedsiębiorców.

Projekt pozwala na wprowadzenie rozwiązań umożliwiających rozwój zarówno inwestycyjny, jak i społeczny Zawiercia. Nie byłoby to możliwe bez finansowego udziału środków z funduszy norweskich.

 

Po części oficjalnej na przybyłych gości czekało wyjątkowe spotkanie z muzyką – uczestnikom czas umilił zespół jazzowy w składzie: Arkadiusz Kaliński – saksofon, Kamil Gaciek – wokal oraz Adam Snopek – fortepian.

 


On June 13, 2023, a mid-term conference on the implementation of the project "Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030" was held at the Municipal Cultural Center "Centrum" in Zawiercie.

The purpose of the conference was to introduce the main assumptions of the project "Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030" financed by the Norwegian Financial Mechanism, as well as to present the effects of international cooperation and the benefits of cooperation with Norway.  During the conference, good practices that have already been developed under the project were presented. Thanks to the developed practical solutions, the Local Development Plan brings results in the form of:

- Effective bilateral cooperation with the partner country,

- An effective system of supporting residents through streetworking,

- Investment benefits related to the reconstruction, renovation and expansion of Suburban Street with water and sewage infrastructure,

- Establishment of a Local Career Center for Students and Graduates, which will allow vocational activation of young city residents,

- Strengthening the competence of local government employees through a series of training courses to improve substantive knowledge and soft skills,

- Facilities for people with limited communication skills, thanks to the installation of hearing aids of the induction loop type in the customer service points of TSU.


 The conference was attended by more than 200 people, and among the invited guests were: Deputy Governor of Silesia Robert Magdziarz, Councillor of the Silesian Voivodeship Assembly Katarzyna Stachowicz, advisor to cities from the Association of Polish Cities Marek Gabzdyl, and Vice President of the Katowice Chamber of Crafts and Trades in Katowice, Senior of the Guild (Guild of Craftsmen and Small and Medium Enterprises in Zawiercie) Jan Witkowski.

The conference included four lectures by speakers.

 • "Dual vocational education" - Marta Koch-Kozioł (Head of the Department of Educational and Vocational Counseling of the Center for Education Development),
 • "Vocational counseling preparing students and graduates for conscious career planning" - Dr. Janusz Nowak (Opole University),
 • "The benefits of raising the competence of local government employees through a system of training and workshops" - Rafał Kunaszyk (President of Eurokreator T&C Sp. z o.o.),
 • "System of support for residents through streetworking" - Anna Tutaj (President of the Nieinni Foundation),


The expert presentations were followed by a panel discussion with the participation of the speakers and people implementing the project in Zawiercie Municipality, i.e.:

 • Kinga Banasiak - Deputy Human Resources Director, CMC Poland Sp. z o. o,
 • Piotr Niepiekło - Deputy Director of the District Labor Office in Zawiercie,
 •  Agata Jarzy-Korpyś - Secretary of the City of Zawiercie,
 • Monika Chojnacka - streetworker, social worker at the Municipal Social Assistance Center in Zawiercie.


Interviews with practitioners showed how the project improves the functioning of various social groups in Zawiercie and increases social activity. Thanks to streetworkers, people who find themselves in difficult life situations find help. Trainings for the employees of JST influence the increase in the standards of services provided. Conferences on the local labor market and career counseling make it easier for young people to take their first steps on the path to professional success, and the organization of dual vocational training provides an opportunity for practical vocational training and benefits both students and entrepreneurs.

The project allows the introduction of solutions for both investment and social development of Zawiercie. This would not have been possible without the financial participation of the Norwegian funds.


After the official part, a unique meeting with music awaited the guests - the participants were entertained by a jazz band composed of: Arkadiusz Kaliński - saxophone, Kamil Gaciek - vocals and Adam Snopek - piano.

 

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

19

CZE

2023

685

razy

czytano

267/7728

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.