Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Publikacja dotycząca dobrych praktyk projektu "Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030"

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Publikacja dotycząca dobrych praktyk projektu "Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030"

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030” pozwala wypracować wiele skutecznych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, które mogą zostać wdrożone także w gminach będących potencjalnymi beneficjentami programu. Dobre praktyki wypracowane w ramach projektu przedstawia publikacja dostępna w załączniku.

Zawiercie rozwija się pod względem inwestycyjnym i społecznym. Wieloaspektowy zakres działań podejmowanych w ramach projektu skutkuje efektywniejszą aktywnością społeczną i poprawą konkurencyjności Zawiercia na tle innych miast. Korzyścią jest przede wszystkim wzrost jakości życia mieszkańców gminy. Wieloosobowe zespoły projektowe są zaangażowane w poprawę komfortu życia dla różnych grup społecznych. Projekt pomaga zarówno tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej (bezdomni), jak i młodzieży, która potrzebuje wsparcia i ukierunkowania.

 

Dzięki funduszom norweskim powstały udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Korzyści zyskali także pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, którzy mają możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych i wiedzy merytorycznej, co przekłada się na efektywniejszą obsługę klienta. Ponadto projekt daje szansę młodym ludziom i ułatwia postawienie pierwszych kroków na ścieżce prowadzącej do sukcesów zawodowych.

 

INWESTYCJA W MŁODEGO CZŁOWIEKA TO INWESTYCJA W MIASTO I JEGO ROZWÓJ.

 

Współpraca z Norwegią umożliwia wymianę dobrych praktyk, informacji i doświadczeń w obszarze organizacji współpracy pomiędzy instytucjami, szkołami oraz pracodawcami, przede wszystkim w zakresie dualnego szkolnictwa zawodowego. Projekt pozwala na poznanie pionierskich rozwiązań zastosowanych w Norwegii w zakresie szkolnictwa zawodowego umożliwiającego znalezienie zatrudnienia zaraz po szkole średniej czy innowacyjnych technologii w fabrykach i przedsiębiorstwach.

Norweskie instytucje publiczne wspierają lokalne przedsiębiorstwa i nowe start-upy, a między przedsiębiorstwami z różnych gałęzi gospodarki panuje harmonia owocująca współpracą m.in. polegająca na zakupie wyposażenia do nowych obiektów od lokalnych producentów.

Firmy stosują zasadę „zero waste” i maksymalnie wykorzystują potencjał norweskich odnawialnych źródeł energii, dbając o środowisko naturalne. Zaawansowane technologie występują zarówno w placówkach kształcenia z profesjonalnym i nowoczesnym wyposażeniem, jak i w przedsiębiorstwach wprowadzających innowacyjne systemy produkcji. Norwegia wprowadza także strategiczne reagowanie na potrzeby zawodowe w związku ze starzejącym się społeczeństwem poprzez naukę zawodów pomocowych (m.in. opiekun, pielęgniarka) już na poziomie szkoły średniej.

 

Czynnik ludzki jest bardzo ważnym komponentem projektu „Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030”. Zespoły zaangażowane w projekt pracują dla mieszkańców i poprawy ich komfortu życia.

Dzięki wypracowanym rozwiązaniom praktycznym projekt przynosi rezultaty w postaci:

- Efektywnej współpracy bilateralnej z krajem partnerskim,

- Skutecznego systemu wsparcia mieszkańców poprzez streetworking,

- Korzyści inwestycyjnych związanych z przebudową, remontem i rozbudową ul. Podmiejskiej wraz z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną,

- Utworzenia Lokalnego Centrum Kariery dla Uczniów i Absolwentów, które pozwoli na aktywizację zawodową młodych mieszkańców miasta,

- Wzmocnienia kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego poprzez cykl szkoleń podnoszących wiedzę merytoryczną i umiejętności miękkie,

- Udogodnień dla osób o ograniczonej komunikatywności, dzięki zamontowaniu urządzeń ułatwiających słyszenie typu pętla indukcyjna w punktach obsługi klienta JST.


The "Zawiercie Local Development Plan for 2021-2030" allows for the development of many effective technological and organizational solutions that can also be implemented in municipalities that are potential beneficiaries of the program. Good practices developed under the project are presented in a publication available in the appendix.

Zawiercie is developing in terms of investment and social development. The multifaceted range of activities undertaken under the project results in more effective social activity and improved competitiveness of Zawiercie compared to other cities. The benefit is primarily an increase in the quality of life of the municipality's residents. Multi-person project teams are involved in improving the quality of life for various social groups. The project helps both those in difficult life situations (the homeless) and young people who need support and direction.


Thanks to Norwegian funds, facilities have been created for people with disabilities. Employees of local government units have also benefited, as they have the opportunity to improve their professional competence and content knowledge, which translates into more efficient customer service. In addition, the project gives young people a chance and makes it easier to take their first steps on the path to professional success.


AN INVESTMENT IN A YOUNG PERSON IS AN INVESTMENT IN THE CITY AND ITS DEVELOPMENT.


Cooperation with Norway enables the exchange of good practices, information and experience in the area of organizing cooperation between institutions, schools and employers, primarily in the field of dual vocational education. The project makes it possible to learn about the pioneering solutions applied in Norway in the field of vocational education enabling people to find employment right after high school or innovative technologies in factories and enterprises.

Norwegian public institutions support local businesses and new start-ups, and there is harmony between companies from different branches of the economy resulting in cooperation such as purchasing equipment for new facilities from local manufacturers.

Companies follow the zero waste principle and maximize the potential of Norway's renewable energy sources, taking care of the environment. Advanced technologies are found both in educational facilities with professional and modern equipment, and in companies introducing innovative production systems. Norway is also introducing a strategic response to professional needs due to the aging population by teaching helping professions (such as caregiver, nurse) as early as secondary school.

The human factor is a very important component of the "Zawiercie Local Development Plan 2021-2030" project. The teams involved in the project are working for the residents and improving their living comfort.

Thanks to the practical solutions developed, the project brings results in the form of:

- Effective bilateral cooperation with the partner country,

- An effective system of support for residents through streetworking,

- Investment benefits related to the reconstruction, renovation and expansion of Suburban Street with water and sewage infrastructure,

- Establishment of a Local Career Center for Students and Graduates, which will allow vocational activation of young city residents,

- Strengthening the competence of local government employees through a series of training courses to improve substantive knowledge and soft skills,

- Facilities for people with limited communication skills, thanks to the installation of hearing aids of the induction loop type at TSU customer service points.

 

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

09

CZE

2023

1218

razy

czytano

424/7872

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

wyszukaj

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.