Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo: Dostępność PLUS.
Logo serwisu.

Urząd Miejski
w Zawierciu

Aktualności

Wspieranie lokalnych inicjatyw biznesowych w Norwegii. Supporting local business initiatives in Norway

Filtrowanie aktualności

data od

data do

Wspieranie lokalnych inicjatyw biznesowych w Norwegii. Supporting local business initiatives in Norway

1 marca polska delegacja została zaproszona do budynku Stranda kommune, gdzie odbyło się spotkanie w sprawie zakładania własnych przedsiębiorstw przez mieszkańców Norwegii. Spotkanie przeprowadził Inge Bjordal zatrudniony w administracji gminy Stranda.

W Norwegii wspierane są głównie firmy innowacyjne, start-upy, ale każdy z mieszkańców może ubiegać się o dofinansowanie działalności. Hrabstwo More og Rommsdal bardzo wspiera lokalne inicjatywy biznesowe, poprzez dofinansowanie, kursy, doradztwo biznesowe oraz usługi reklamowe. Głównym celem partnerstwa jest pozyskanie większej liczby start-upów o wysokiej jakości i zdolności do wzrostu oraz przetrwania na rynku. Przedstawione zostały ogólne założenia programu rozwoju przedsiębiorczości hoppid.no, w ramach którego oferowane są przedsiębiorcom bezpłatne porady i wskazówki, kursy i szkolenia, porady dotyczące dotacji i finansowania oraz pomocy w procesach wyszukiwania i networkingu.

Celem Hoppid.no jest przyciągnięcie oraz zatrzymanie utalentowanych ludzi, jest to jedno z narzędzi używanych do powstawania nowych firm i zakładów pracy. System został stworzony w 2007 roku i jest obsługiwany przez władze hrabstwa M&R. Biura start-upów znajdują się w każdej gminie. System posiada 29 biur i 50 doradców. Certyfikowani i przeszkoleni doradcy zapewniają kursy dotyczące rozwoju biznesu.  Narzędzie zostało wdrożone, by efektywniej wykorzystać potencjalne zasoby oraz wzmocnić jakość start-upów. Rocznie dla hoppid.no jest przyznanych około 100 000 NOK, które są przeznaczane na dotacje (pomoc na start) dla kandydatów. Doradztwo ze strony hoppid.no jest usługą bezpłatną. Bardzo ważną rolą na szczeblu gminy jest współpraca z innymi władzami regionalnymi w ramach ważnych programów rozwoju przedsiębiorczości.

Podczas spotkania delegacji polskiej zostały także przedstawione zadania i obowiązki Rady Hrabstwa Møre i Romsdal. Główne zadania i obowiązki to wykształcenie ponadgimnazjalne obywateli, rozwój regionu poprzez stymulowanie wzrostu nowych pomysłów, rozwój regionalny i przemysł, kultura i zdrowie publiczne, planowanie i analiza, tworzenie wartości, badania i rozwój.

Wizyta w Stranda komunne pozwoliła uzyskać wiele praktycznych informacji dotyczących wspierania lokalnych przedsiębiorstw i nowych start-upów przez sektor publiczny.


On March 1, a Polish delegation was invited to the Stranda kommune building, where a meeting was held on the issue of Norwegian residents setting up their own businesses. The meeting was conducted by Inge Bjordal, who is employed by the Stranda kommune administration.

Norway mainly supports innovative companies, start-ups, but any resident can apply for business funding. More og Rommsdal County is very supportive of local business initiatives, through funding, courses, business consulting and advertising services. The main goal of the partnership is to attract more start-ups with quality and ability to grow and survive in the market. The general principles of hoppid.no's entrepreneurship development program are presented, which offers entrepreneurs free advice and guidance, courses and training, advice on grants and financing, and assistance with search and networking processes.

Hoppid.no's goal is to attract and retain talented people, it is one of the tools used to create new companies and workplaces. The system was created in 2007 and is operated by the county M&R authority. Start-up offices are located in each municipality. The system has 29 offices and 50 advisors. Certified and trained advisors provide courses on business development.  The tool was implemented to make more efficient use of potential resources and to strengthen the quality of start-ups. Approximately NOK 100,000 is allocated annually for hoppid.no, which is used for grants (start-up assistance) for candidates. Advice from hoppid.no is a free service. A very important role at the municipal level is to cooperate with other regional authorities in important business development programs.

During the meeting, the Polish delegation was also presented with the tasks and responsibilities of the Møre and Romsdal County Council. The main tasks and responsibilities are post-secondary education of citizens, development of the region by stimulating the growth of new ideas, regional development and industry, culture and public health, planning and analysis, value creation, research and development.

A visit to Stranda komunne provided a lot of practical information on how the public sector supports local businesses and new start-ups.

Plan Rozwoju Lokalnego Zawiercia na lata 2021-2030 (Ilość zdjęć w galerii: 11)

13

MAR

2023

583

razy

czytano

385/7727

Redakcja

0

lat nadania praw miejskich

Logo: Miasto Zawiercie.
Zdjęcie: Dni Zawiercia 2019

Dni Zawiercia 2019

Zdjęcie: Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zamek Bąkowiec w Skarżycach

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Plac im. Św. Jana Pawła II

Plac im. Św. Jana Pawła II

Zdjęcie: Galeria Stara Łaźnia

Galeria Stara Łaźnia

Zdjęcie: Mecz Plusligi

Mecz Plusligi

Zdjęcie: Festiwal Wiesława Ochmana

Festiwal Wiesława Ochmana

0

tyś. mieszkańców

0

osiedla i sołectwa

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Zgłoś usterkę

Wirtualny spacer

Ukryj moduł.