Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Obwieszczenia

Strona główna » Urząd Miejski » Obwieszczenia

wprowadzono 21.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 2522/7, karta mapy 8, obręb Blanowice położonej w Zawierciu przy ulicy Przyjaźni

•    Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o nr ew. 2522/7, karta mapy 8, obręb Blanowice
•    Powierzchnia nieruchomości: 0,1119 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00040283/1
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: N, RIVb, RV
•     Opis nieruchomości: nieruchomość niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską (trawy) i średnią (krzewy i samosiejki) Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Przyjaźni. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: sieć wodociągowa, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty, uchwalonego uchwałą nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 23 sierpnia 2010 r. Nr 159, poz. 2627) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „9MNU3”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej, „5MM1” – tereny zabudowy mieszkaniowej, „5U7” – tereny zabudowy usługowej, „14KDD2” – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
•    Kształt nieruchomości: kształt wydłużonego prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 57.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%)
•    Wadium: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień: Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 19 lipca 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 19.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 17/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach Kombatantów, Pszczelne Łąki, Borowej, Mickiewicza i Cichej.

 

wprowadzono 13.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 613/15, 613/16 i 613/32, karta mapy 4, obręb Marciszów oraz nieruchomości o nr ew. 613/31, karta mapy 4, obręb Marciszów położonych w Zawierciu przy ul. Technologicznej, wchodzących w skład Strefy Aktywności Gospodarczej


Szczegóły

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

wprowadzono 13.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 15/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy  ulicach Łabędziej, Kombatantów, Blanowskiej.

 

wprowadzono 12.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 12 czerwca 2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.27.14.2016.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Zawiercie przy ul. Myśliwskiej, województwo śląskie, na działkach nr ew. 613/14, 613/15, 613/16 (k.m. 4 obręb Marciszów)”.
Jednocześnie informujemy, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.  

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

 

 

wprowadzono 12.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 7/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Sikorskiego.

 

wprowadzono 08.06.2017 r.

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Prezydent Miasta Zawiercie, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), odwołuje wyznaczony na dzień 2 sierpnia 2017 r., o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o nr ew. 613/15, 613/16 i 613/32, k.m. 4, obr. Marciszów, księga wieczysta CZ1Z/00051427/3 oraz nieruchomości o nr ew. 613/31, k.m. 4, obr. Marciszów, księga wieczysta CZ1Z/00077564/3, położonych w Zawierciu przy ul. Technologicznej, wchodzących w skład Strefy Aktywności Gospodarczej o łącznej powierzchni 3,8135 ha.
Powodem odwołania przetargu jest nieprecyzyjność zapisu (budząca poważną wątpliwość) w zakresie prawa odkupu, o którym mowa w ust. 13 pkt 8 ogłoszenia o przetargu w związku z treścią art. 594 § 1 k.c. – dotycząca poniesionych nakładów. Powyższe posłuży ustaleniu nie budzącej wątpliwości treści zapisu dotyczącego prawa odkupu.

Zawiercie, dnia 8 czerwca 2017 r.

 

wprowadzono 06.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 187/2, karta mapy 20, obręb Zawiercie.

 

wprowadzono 05.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 14/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach Pszczelne Łąki Jaskrowej, Moniuszki i Sienkiewicza.

 

wprowadzono 05.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym:  nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ew. 2/13 i 1/8, karta mapy 10, obręb Zawiercie przy ul. Podmiejskiej.
 

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym:  działka o nr ew. 168/3, karta mapy 10, obręb Zawiercie przy ul. Podmiejskiej.

 

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym:  nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ew. 295/7, 296/7 i 904, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Łabędziej.

 

wprowadzono 05.06.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 . Odcinek I:odcinek Siewierz - Poręba- Zawiercie Kromołów - zakończenie postępowania - Czytaj więcej.

wprowadzono 31.05.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 613/15, 613/16 i 613/32, karta mapy 4, obręb Marciszów oraz nieruchomości o nr ew. 613/31, karta mapy 4, obręb Marciszów położonych w Zawierciu przy ul. Technologicznej, wchodzących w skład Strefy Aktywności Gospodarczej - Czytaj więcej.

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

wprowadzono 29.05.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 .Odcinek I:odcinek Siewierz - Poręba- Zawiercie Kromołów - wszczęcie postępowania - Czytaj więcej.

 

wporwadzono 26.05.2017 r.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.05.2017 r- w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie  - Czytaj więcej.

wprowadzono 22.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej  w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej,  z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 84, poz. 1398)


Stosownie do treści art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), organy właściwe w sprawach opiniowania projektów planów miejscowych, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego projektu zmiany części tekstowej, wprowadzającej jedynie niewielkie w stosunku do przyjętego już dokumentu modyfikacje, co nie będzie miało wpływu na charakter przewidywanych działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, wynikające z ustaleń przyjętego już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej  w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej,  z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10  z dnia 31 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 84, poz. 1398).

 

wprowadzono 18.05.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 2522/7, karta mapy 8, obręb Blanowice.

 

wprowadzono 10.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 10 maja 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.4.11.2017.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na halę produkcyjną z instalacją do produkcji płynów do papierosów elektronicznych wraz z pomieszczeniami biurowymi przez firmę Grupa Dynamic Spółka z o.o. Spółka komandytowa w Zawierciu, na działce nr ew. 11/56 (k.m. 15 obręb Zawiercie).”

Jednocześnie informujemy, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu i Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

 

wprowadzono 27.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz Nr 13/2017 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy rogu ulicy Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

 

wprowadzono 21.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 12/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Paderewskiego, Pszczelne Łąki i Kombatantów.

 

wprowadzono 20.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym tj. nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ew. 613/15, 613/16, 613/32, karta mapy 4, obręb Marciszów przy ul. Technologicznej oraz nieruchomość o nr ew. 613/31, karta mapy 4, obręb Marciszów przy ul. Technologicznej.

 

wprowadzono 11.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 10/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy  ulicach Puchaczej, Piłsudskiego, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Spacerowej i Miejskiej.

 

wprowadzono 10.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 11/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy  ulicy Cegielnianej.

wprowadzono 06.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w Zawierciu o nr ew. 1457/1, karta mapy 8, obręb Marciszów

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ew. 1457/1, karta mapy 8, tj. do nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ew. 1455, 1458/1, 1456/1 i 1471/9, k.m. 8, obręb Marciszów

Szczegóły

 

Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o nr ew. 1095/19, karta mapy 7, obręb Marciszów położonej w Zawierciu przy ulicy Podmiejskiej
o powierzchni 15,0000 ha  

Szczegóły 

 

wprowadzono 05.04.2017 r. 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących strefę Aktywnośći Gospodarczej w Zawierciu - Obszar "A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem

więcej

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap I

więcej

 

wprowadzono 04.04.2017 r. 

Publiczne ogłoszenie decyzji w sprawie zatwierdzenia w części geologiczno-inżynierskiej oraz w części hydrogeologicznej, na okres od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna do dnia 31.10.2018 r. "Projekt robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania "Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 

szczegóły

wprowadzono 04.04.2017 r. 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 294/8, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa i o nr ew. 295/9, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu przy ulicy Wilgi

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek o nr ew. 294/8, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 0,0025 ha i nr ew. 295/9, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 0,0128 ha
  • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0153 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI
  •  Opis nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch działek, teren płaski, porośnięty samosiewami traw i drzew iglastych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Wilgi. Dostępne są następujące media: wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwała Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „18MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Kształt nieruchomości: zbliżony do trójkąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 15.600,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100  w tym 23% podatku VAT).
  • Wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 2 maja 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

1.Dowodu wpłaty wadium.

2.W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

3.W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

4.W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 1956/8, karta mapy 8, obręb Kromołów położonej w Zawierciu przy ulicy Celiny

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o nr ew. 1956/8, karta mapy 8, obręb Kromołów
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,2620 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00040667/7
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RIVb
  •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów, teren mocno pofałdowany – widoczne spadki terenu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Celiny.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty, uchwalonego uchwałą nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 23 sierpnia 2010 r. Nr 159, poz. 2627) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „6R2” – tereny rolnicze.
  • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)
  • Wadium: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 4 maja 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

1.Dowodu wpłaty wadium.

2.W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

3.W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

4.W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

 

 

wprowadzono 30.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 30 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.28.15.2016.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego, kanału tłocznego, wraz z budową tłoczni umożliwiający przejęcie ścieków sanitarnych z terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w ramach zadania pn.: „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.”
Jednocześnie informuje, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.
Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 9/2017 obejmujący nieruchomość  znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w drodze przetargu ustnego  na okres oznaczony do 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Porębskiej.

wprowadzono 29.03.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 8/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach Paderewskiego, Kościuszki, Podleśnej, Pszczelne Łąki, Pomorskiej i Pszczelne Łąki.

wprowadzono 22.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 20 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.3.9.2017.JLK
dla przedsięwzięcia pn.: „Wprowadzenie nowego systemu produktowego innowacyjnych prowadnic jako podstawa dywersyfikacji produkcji oraz ekspansji eksportowej na rynki europejskie, zlokalizowanego na działce nr ew. 3071/9 (k.m. 10 obręb Blanowice).”

Jednocześnie informuje, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.
Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

wprowadzono 14.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 14 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.2.8.2017.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do granulacji mączki kredowej zlokalizowana na działce nr ew. 5/66 (k. m. 67 obręb Zawiercie) przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu.”

Jednocześnie informuje, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.
Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

 

wprowadzono 14.03.2017 r.


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie zawiadamia, że w dniu 14 marca 2017 r. w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie znak WOŚGM.6220.28.12.2016.JLK nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego, kanału tłocznego, wraz z budową tłoczni umożliwiający przejęcie ścieków sanitarnych z terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w ramach zadania pn.: „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.”
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) stronom postępowania przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zawierciu.
Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 2013, II piętro
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

Termin wydania decyzji w sprawie: 30 marca  2017 r.

 

wprowadzono 10.03.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 02.03.2017 r. w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 .Odcinek II:odcinek w m.Zawiercie ( Kromołów - Żerkowice)

szczegóły

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 10 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.1.8.2017.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej zlokalizowanej
w Zawierciu, przy ul. Paderewskiego na działkach nr ew. 3746/15, 3746/16, 3746/17, 3746/28, 3746/31 (k.m. 17 obręb Kromołów) na halę magazynowo-produkcyjną,
gdzie realizowana będzie obróbka profili stalowych i blach oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w postaci parkingów i dróg dojazdowych.”
Jednocześnie informuje, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

 

wprowadzono 06.03.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 459, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa przy ul. Słowiczej.


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

1.    Nr ew. działki 459, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa, ul. Słowicza
•    Powierzchnia nieruchomości: 0,0510 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
•     Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej porośniętej trawą – ul. Słowicza. Teren płaski. Dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/514/06 z dnia 21.06.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•    Kształt działki: regularny, zbliżony do prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 56.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
•    Wadium: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:30.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 4 kwietnia 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

 

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 06.03.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 458, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa przy ul. Słowiczej.


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

1.    Nr ew. działki 458, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa, ul. Słowicza
•    Powierzchnia nieruchomości: 0,0513 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
•     Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej porośniętej trawą – ul. Słowicza. Teren płaski. Dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/514/06 z dnia 21.06.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•    Kształt działki: regularny, zbliżony do prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 57.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
•    Wadium: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 4 kwietnia 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 27.02.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 27.02.2017r. w sprawie wydanej decyzji w przedmiocie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki 1/1 (k.m. 55, obręb Zawiercie) położonej przy ul. Paderewskiego 24 i 26 w Zawierciu

Szczegóły

 

wprowadzono 24.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 6/2017 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach: Pułaskiego, Nowa, Obrońców Poczty Gdańskiej.

 

wprowadzono 24.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 613/26, karta mapy 4, obręb Marciszów położonej w Zawierciu przy ul. Technologicznej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej.

Szczegóły

Załącznik

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 23.02.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wydanej decyzji w przedmiocie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 63 przy ulicy Wschodniej 2, z działki o numerze ewidencyjnym 72 przy ulicy Wyszyńskiego 6 i 8, z działki o numerze ewidencyjnym 16/6 przy ulicy Paderewskiego 23 B, z działki o numerze ewidencyjnym 6 przy ulicy Powstańców Śląskich 4, z działki o numerze ewidencyjnym 20/4 przy ulicy Pomorskiej 24, z działki o numerze ewidencyjnym 47/22 przy ulicy Spacerowej 7, z działki o numerze ewidencyjnym 71 przy ulicy Wyszyńskiego 9 i 7 w Zawierciu.

Szczegóły

 

wprowadzono 23.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz nr 5/2017 obejmujący nieruchomości położone w Zawierciu przy rogu ulicy Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej oraz przy ul. Zaparkowej przeznaczone do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

 

wprowadzono 23.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 1956/8, karta mapy 8, obręb Kromołów.

 

wprowadzono 23.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym składającej się z działek o nr ew. 294/8, 295/9, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa.

 

wprowadzono 23.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawierciu o nr ew. 2349/4, karta mapy 11, obręb Kromołów przy ulicy Harcerskiej

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

1.    Nr ew. działki 2349/4, karta mapy 11, obręb Kromołów,
•    Powierzchnia nieruchomości: 0,1488 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00041927/5
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RIVb
•     Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta samosiewami krzewów i traw. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dostępne są następujące media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty, uchwalonego uchwałą nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
30 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 23 sierpnia 2010 r. Nr 159,
poz. 2627) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „43MN3” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•    Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 116.000,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych 00/100 w tym 23% podatku VAT).
•    Wadium: 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)
w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 24 marca 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 22.02.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 .Odcinek II:odcinek w m.Zawiercie ( Kromołów - Żerkowice)

 

wprowadzono 17.02.2017 r.

W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Prezydent Miasta Zawiercia zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej zlokalizowanej w Zawierciu, przy ul. Paderewskiego na działkach nr ew. 3746/15, 3746/16, 3746/17, 3746/28, 3746/31 (k.m. 17 obręb Kromołów) na halę magazynowo-produkcyjną, gdzie realizowana będzie obróbka profili stalowych i blach oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w postaci parkingów i dróg dojazdowych.”

Stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Termin wydania decyzji:  10 marca 2017 r.

Jednocześnie informuje, że w toku przedmiotowego postępowania, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, w dniu 17 lutego 2017 r. wydał postanowienie orzekające nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, pok. 203, telefon: 32 67 222 15.

wprowadzono 10.02.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 65 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa i ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm. ), zawiadamiam o przedłużeniu terminu wydania postanowienia dotyczącego obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego, kanału tłocznego, wraz z budową tłoczni umożliwiający przejęcie ścieków sanitarnych z terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w ramach zadania pn.: Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.
W toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  organ wydaje postanowienie dotyczące obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Wobec powyższego wyznacza się termin wydania postanowienia do 14 dni od otrzymania wyżej wymaganych opinii.

 

wprowadzono 08.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 4/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy  ulicy Cegielnianej.

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 3/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy  ulicach Zegadłowicza, Piekarskiej i Wierzbowej.

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 2/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach Rokickiej, Źródlanej, Paderewskiego, Huldczyńskiego, Porębskiej i Spacerowej.

wprowadzono 30.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Zawiercie zawiadamia o wszczęciu postępowania w przedmiocie wniosku Konsorcjum Stali S.A z siedzibą przy ul. Paderewskiego 120 w Zawierciu, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej zlokalizowanej w Zawierciu, przy ul. Paderewskiego na działkach nr ew. 3746/15, 3746/16, 3746/17, 3746/28, 3746/31 (k.m. 17 obręb Kromołów) na halę magazynowo-produkcyjną, gdzie realizowana będzie obróbka profili stalowych i blach oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w postaci parkingów i dróg dojazdowych.”


Stronom postępowania przysługuje prawo udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

wprowadzono 25.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353ze zm.) Prezydent Miasta Zawiercie zawiadamia o wszczęciu postępowania w przedmiocie wniosku Gminy Zawiercie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego, kanału tłocznego, wraz z budową tłoczni umożliwiający przejęcie ścieków sanitarnych z terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w ramach zadania pn.: Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.
Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji w obrębie części działek o numerach ewidencyjnych  1/2, 1/3 (k.m. 10 obręb Zawiercie), 1925, 1471/8 (k.m. 8 obręb Marciszów), 41, 40/1(k.m. 8 obręb Zawiercie) 198 (k.m. 11 obręb Zawiercie), 1939 (k.m. 7 obręb Marciszów), 761/3, 761/4, 1940, 1882/7, 1873/2, 1872/5, 1872/7, 1872/8, 613/7, 613/18 (k.m. 4 obręb Marciszów).

Stronom postępowania przysługuje prawo udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

wprowadzono 25.01.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, oraz art. 79 ust. 1  ustawy z dnia  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Zawiercia informuje, że w tut. Urzędzie wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Zawiercie przy ul. Myśliwskiej, województwo śląskie, na działkach nr ew. 613/14, 613/15, 613/16 (k.m. 4 obręb Marciszów)”, którego inwestorem jest Panattoni Europe Sp. z o.o. – ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
W toku prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Zawiercia, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień przed wydaniem przedmiotowej decyzji są odpowiednio: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.
Z niezbędną dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Wydział Ochrony Środowiska, i Gospodarki Miejskiej, ul. Leśna 2; 42 - 400 Zawiercie.
Prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu ma każdy.
Uwagi i wnioski można składać na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2,
42-400 Zawiercie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercia.
Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2,
42-400 Zawiercie
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8 do 16, od wtorku do piątku od 7 do15.

 

wprowadzono 19.01.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa oraz termin oględzin przy ul. Paderewskiego 24 na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik

Szczegóły

 

wprowadzono 19.01.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie wydanej decyzji w przedmiocie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 20/3 przy ulicy Pomorskiej, z działki o numerze ewidencyjnym 72 przy ulicy Wyszyńskiego 4 i 12, z działki o numerze ewidencyjnym 64 przy ulicy Dmowskiego 5, z działki o numerze ewidencyjnym 8/4 przy ulicy Powstańców Śląskich, z działki o numerze ewidencyjnym 8/20 przy ulicy Powstańców Śląskich 12, z działki o numerze ewidencyjnym 8/17 przy ulicy Paderewskiego 2 w Zawierciu oraz z działki o numerze ewidencyjnym 29/24 przy ulicy Paderewskiego 39 w Zawierciu.

Szczegóły

 

wprowadzono 16.01.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie wszczęcia postępowania oraz terminu oględzin drzew wnioskowanych do usunięcia przez Spółdzielnię Mieszkaniową Zawiercie z działki o numerze ewidencyjnym 63 przy ulicy Wschodniej 2, z działki o numerze ewidencyjnym 72 przy ulicy Wyszyńskiego 6 i 8, z działki o numerze ewidencyjnym 16/6 przy ulicy Paderewskiego 23B, z działki o numerze ewidencyjnym 6 przy ulicy Powstańców Śląskich 4, z działki o numerze ewidencyjnym 75 przy ulicy Dmowskiego 10, z działki o numerze ewidencyjnym 20/4 przy ulicy Pomorskiej 24, z działki o numerze ewidencyjnym 47/22 przy ulicy Spacerowej 7, z działki o numerze ewidencyjnym 71 przy ulicy Wyszyńskiego 9 i 7 w Zawierciu

Szczegóły

 

wprowadzono 13.01.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 29/24 przy ulicy Paderewskiego 39, z działki o numerze ewidencyjnym 40/2 przy ulicy Paderewskiego 20, z działki o numerze ewidencyjnym 60/1 przy ulicy Spacerowej 33, z działki o numerze ewidencyjnym 47/22 przy ulicy Jagiellońskiej 8 oraz z działki o numerze ewidencyjnym 23/8 przy ulicy Paderewskiego 25 w Zawierciu.

Szczegóły

 

wprowadzono 05.01.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany części tekstowej uchwały nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3  obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4  obręb Marciszów) oraz części działek  nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4  obręb Marciszów)

Szczegóły

 

wprowadzono 22.12.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie lipy szerokolistnej, dwóch klonów jawor oraz klonu zwyczajnego przy ulicy Szymańskiego 14 w Zawierciu

Szczegóły

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie dwóch świerków pospolitych przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej w Zawierciu

Szczegóły

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew przy ulicy Kasprowicza w Zawierciu

Szcegóły

 

wprowadzono 16.12.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 2349/4, karta mapy 11, obręb Kromołów.

 

wprowadzono 15.12.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wydanej decyzji dla Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie

Szczegóły

 

wprowadzono 15.12.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 613/26, karta mapy 4, obręb Marciszów.

 

wprowadzono 13.12.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 49/2016 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Łabędziej.

 

wprowadzono 12.12.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz nr 48/2016 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy ulicy Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

 

wprowadzono 09.12.2016 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany części tekstowej uchwały nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia  26 lutego 2014 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3  obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4  obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4  obręb Marciszów)

Stosownie do treści art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), organy właściwe w sprawach opiniowania projektów planów miejscowych, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego projektu zmiany części tekstowej, wprowadzającej jedynie niewielkie w stosunku do przyjętego już dokumentu modyfikacje, co nie będzie miało wpływu na charakter przewidywanych działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, wynikające z ustaleń przyjętej już zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opisanej na wstępie.


O B W I E S Z C Z E N I E
Prezydenta Miasta Zawiercie
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Zawierciu uchwałą Nr XXX/268/16 z dnia 30 listopada 2016 r. przyjęła dokument:
„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście - etap I”.
Z treścią ww. dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy zapoznać się można w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu (pokój 208) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.zawiercie.eu).

wprowadzono 08.12.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 8 grudnia 2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z działek przy ulicy Paderewskiego 39, przy ulicy Dmowskiego, przy ulicy Pomorskiej, przy ulicy Wyszyńskiego 12, przy ulicy Wyszyńskiego 4, przy ulicy Powstańców Śląskich 12 oraz przy ulicy Paderewskiego 2 na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie oraz termin oględzin.

wiecej

wprowadzono 05.12.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawierciu o nr ew. 2235/2, karta mapy 7, obręb Blanowice przy ul. Łącznej  >> więcej <<

wprowadzono 01.12.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 458, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 459, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 47/2016 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Piłsudskiego.

wprowadzono 29.11.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 46/2016 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach Pszczelne Łąki, Polnej, Osiedlowej, Brata Alberta, Piłsudskiego i Strumień.

wprowadzono 28.11.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz termin oględzin drzew z działek przy ulicy Paderewskiego 39, przy ulicy Paderewskiego 20, przy ulicy Spacerowej 33, przy ulicy Jagiellońskiej 8 oraz przy ulicy Paderewskiego 25.

Szczegóły

wprowadzono 23.11.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 45/2016 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w drodze przetargu ustnego na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Podmiejskiej.

 

wprowadzono 18.11.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz terminu oględzin przy ul. Szymańskiego 14

Szczegóły

 

wprowadzono 17.11.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz terminu oględzin przy ul. Kasprowicza 12.

Szczegóły

 

wprowadzono 17.11.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew przy ul. M.C. Skłodowskiej 1C.

Szczegóły

 

wprowadzono 16.11.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie wydanej decyzji zezwalającej na usunięcie drzew pod liniami wysokiego napięcia relacji Łośnice-Koksochemia 220kV z działek o numerach ewidencyjnych: 425, 427/3, 431, 430/3 oraz 430/4 (k.m. 7, obręb Łośnice) w Zawierciu.

Szczegóły

 

wprowadzono 07.11.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 07.11.2016 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew oraz terminie oględzin drzew przy ul. Zaparkowej 8 w Zawierciu.

Szczegóły

 

wprowadzono 28.10.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E    
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany części tekstowej uchwały nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3  obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4  obręb Marciszów) oraz części działek  nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4  obręb Marciszów)

Szczegóły

Wniosek do miejscowego planu

 

wprowadzono 28.10.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany części tekstowej uchwały nr XLV/455/14 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia  26 lutego 2014 r., w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej w Zawierciu - Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010 r. dla działek nr ew. 475/1, 490 (k.m. 3  obręb Marciszów), 493/3, 550/19 (k.m. 4  obręb Marciszów) oraz części działek nr ew. 613/6, 613/7, 613/8 (k.m. 4  obręb Marciszów)

Szczegóły

 

wprowadzono 28.10.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Szczegóły

Mapa - granice opracowania

Wniosek o zmianę ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia

 

wprowadzono 28.10.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Szczegóły

 

wprowadzono 27.10.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 27 października 2016r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew oraz terminie oględzin przy ul. Wierzbowej 16 w Zawierciu

Szczegóły

 

wprowadzono 27.10.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki 74/3, mapa 23  w Zawierciu przy ulicy Cichej o powierzchni 754 m2  

Szczegóły ogłoszenia

 

wprowadzono 25.10.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 43/2016 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach Pszczelne Łąki, Sienkiewicza i Myśliwskiej.

 

wprowadzono 20.10.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz obejmujący pomieszczenie (kondygnacja – 1) w nieruchomości przeznaczone do oddania w najem na cel handlowo-usługowy na okres oznaczony do 3 lat, położone przy ulicy Leśnej.

wprowadzono 17.10.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 41/2016 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż  3 lata, położone w Zawierciu przy  ulicach Kilińskiego, Karlińskiej, Harcerskiej, Podmiejskiej, Szarej i Suliny.
 

wprowadzono 14.10.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Zawierciu o nr ew. 42/13, karta mapy 53, obręb Zawiercie przy ulicy Ks. Kardynała Wyszyńskiego 25

Szczegóły ogłoszenia

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa
 

wprowadzono 12.10.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 1457/1, karta mapy 8, obręb Marciszów.

wprowadzono 10.10.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 40/2016 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lata, położone w Zawierciu przy  ulicach Pszczelne Łąki i Szklarskiej.

wprowadzono 07.10.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 2235/2, karta mapy 7, obręb Blanowice przy ul. Łącznej

wprowadzono 07.10.2016 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 39/2016 obejmujący nieruchomość  znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położony w Zawierciu przy  ulicy Broniewskiego.

wprowadzono 07.10.2016 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 06.10.2016r. w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących w Zawierciu pod linią wysokiego napięcia relacji Łośnice - Koksochemia 220 kV na działkach o numerach ewidencyjnych: 425, 427/3, 431, 430/4 oraz 430/3 (obr. Łośnice) oraz terminu oględzin.

Szczegóły

 

wprowadzono 04.10.2016 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 4 października 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOS.6220.19.7.2016.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład Handlowo-Produkcyjny EKOTED Tadeusz Smoleń”, polegającego na rozdrabnianiu odpadów z tworzyw sztucznych przy użyciu piły mechanicznej oraz młynka.
Jednocześnie informuje, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do15oo

ZAŁĄCZNIKI
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna