Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Obwieszczenia

Strona główna » Urząd Miejski » Obwieszczenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o nr ew. 12/2, karta mapy 33, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ulicy Bohaterów Westerplatte o powierzchni 2000 m2

więcej...

wprowadzono 15.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 3/2018 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do użyczenia, położone w Zawierciu przy ulicy Powstańców Śląskich 6, na Osiedlu Miodowa oraz na osiedlu Borowe Pole.

wprowadzono 12.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33, oraz art. 79 ust. 1 w związku z art. 87 ustawy z dnia października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości, że w tut. Urzędzie wszczęto postępowanie w przedmiocie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr WOŚGM.6220.11.13.2017.ADT z dnia 31 października 2017 r. wydanej dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Zawiercie przy ul. Myśliwskiej, województwo śląskie, na działkach ewidencyjnych nr 613/15, 613/16, 613/32, 613/31 obręb 0007 Marciszów”.

więcej...

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 1/2018 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położone w Zawierciu przy ulicy Okólnej, Cegielnianej, Łabędziej.

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE

informuje, że podjęte zostały prace związane ze sporządzeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, obejmującego obszar wskazany na załącznikach graficznych do uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Załaczniki:

Wniosek

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENT MIASTA ZAWIERCIE

ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek oznaczonych geodezyjnie nr ew. 1/8 i 2/13, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, 
wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

więcej...

 

Załaczniki:

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

wprowadzono 05.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II

więcej...

wprowadzono 02.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

więcej...

wprowadzono 02.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu  31.01.2018 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięzięcia pn.: punkt skupu złomu przy ulicy Polskiej 31 w Zawierciu.

więcej...

wprowadzono 01.02.2018


O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r.  poz. 1405 z późn. zm.), informuję o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla której przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.  

wprowadzono 26.01.2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E    
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XXXIX/343/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obrębów: Bzów, Karlin, Pomrożyce, Skarżyce i Żerkowice, obejmującego obszary wskazane na załącznikach graficznych do ww. uchwały Rady Miejskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wprowadzono 26.01.2018 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) informuję, że Rada Miejska w Zawierciu uchwałą Nr XLVIII/439/17 z dnia 29 listopada 2017 r. przyjęła dokument:

„Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II”.

Z treścią ww. dokumentu oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 zawierającym uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 przywołanej ustawy, zapoznać się można w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Zawierciu (pokój 208) oraz na stronie internetowej Urzędu (www.zawiercie.eu).

wprowadzono 25.01.2018 r.


 O B W I E S Z C Z E N I E         

W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie w toku postępowania po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu,   wydał w dniu 16 stycznia 2018 r. postanowienie orzekające nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (znak dokumentu: WOŚGM.6220.21.5.2017.JLK).

Jednocześnie stosownie do powyższego oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1257) zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: punkt skupu złomu przy ul. Polskiej 31 w Zawierciu, na działkach nr ew. 29/1, 30, 33/2 (k.m. 41 obręb Zawiercie).

Stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Termin wydania decyzji:   31 stycznia 2018 r.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, pok. 213, telefon: 32 67 222 15.

   

Wprowadzono 17.01.2018


 

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33 ust. 1, oraz art. 79 ust. 1  ustawy z dnia  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości, że w tut. Urzędzie wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku produkcyjnego z budynkiem biurowo-socjalnym oraz budynkiem magazynowym wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na dz. nr ewid. 613/26, 613/25 w obrębie Marciszów, Gmina Zawiercie (jako budowa zakładu powlekania tworzyw sztucznych z odzyskiem odpadów niebezpiecznych), którego inwestorem jest Biacolor Sp. z o. o. , ul. Przemysłowa 1, 16-010 Wasilków.
W toku prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Zawiercie, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień przed wydaniem przedmiotowej decyzji są odpowiednio: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zawierciu oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.
Z niezbędną dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Wydział Ochrony Środowiska, i Gospodarki Miejskiej, ul. Leśna 2; 42 - 400 Zawiercie (pokój 203 II piętro).
Prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu ma każdy.
Uwagi i wnioski można składać na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2,
42-400 Zawiercie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2,
42-400 Zawiercie
e-mail: ochronasrodowiska@zawiercie.eu

wprowadzono 03.01.2018 r.


 

 

 

 

 


ROK  2017


 

Prezydent Miasta Zawiercia


Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 43/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, położoną w Zawierciu przy ulicy Wojska Polskiego.

wprowadzono 21.12.2017 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym o nr ew. 915, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa.

wprowadzono 20.12.2017 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz Nr 42/2017 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy rogu ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

wprowadzono 20.12.2017 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 912, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu przy ulicy Jaskółczej


•    Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o nr ew. 912, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
•    Powierzchnia nieruchomości: 0,0701 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
•     Opis nieruchomości: nieruchomość niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską (trawy) oraz kilkoma samosiejkami. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Jaskółcza o nawierzchni utwardzonej. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: sieć wodociągowa, elektryczna, gazowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwałą Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „26MN”, „11MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•    Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 80.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%)
•    Wadium: 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 17 stycznia 2018 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie nie przystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy Prezydent Miasta Zawiercie może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Oświadczenie - wspólność majątkowa

Oświadczenie - rozdzielność majątkowa

wprowadzono 20.12.2017 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 41/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Sikorskiego.

wprowadzono 18.12.2017 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 40/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do   3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Spacerowej, Sienkiewicza.


wprowadzono 14.12.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
Stosownie do art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Zawiercia zawiadamia o wszczęciu postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: punkt skupu złomu.
Stronom postępowania przysługuje prawo udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

wprowadzono 12.12.2017 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym:  nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki oznaczonej geodezyjnie nr ew. 911/29, k.m. 6 obręb Marciszów zlokalizowana na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

wprowadzono 08.12.2017

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz Nr 39/2017 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy rogu ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

wprowadzono 08.12.2017

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nr 38/2017 obejmujący lokal mieszkalny nr 11 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą położony w budynku wielorodzinnym przy ul. Paderewskiego 23A w Zawierciu przeznaczony do zbycia w drodze zamiany wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i użytkowaniu wieczystym gruntu (ustanowionym do dnia 31 grudnia 2100 r.)

wprowadzono 06.12.2017

 

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 37/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do użyczenia, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, położoną w Zawierciu przy ulicy Włodowskiej. 

wprowadzono 04.12.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 30 listopada 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.17.8.2017.JLK dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Usługowo-Handlowego Brama Jury przy ul. Wojska Polskiego w Zawierciu, na działkach nr ew. 112/33 i 112/35 (k.m. 45 obręb Zawiercie).

Jednocześnie informujemy, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zawierciu.

 

Miejsce wyłożenia dokumentacji:

Urząd Miejski w Zawierciu

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej

ul. Leśna 2, pokój 203

42-400 Zawiercie

Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo

wprowadzono 30.11.2017

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 36/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy 11 Listopada. 

wprowadzono 30.11.2017

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia (wniesienie wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawierciu) w trybie bezprzetargowym o nr ew. 128/2, karta mapy 9, obręb Zawiercie.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 187/2, karta mapy 20, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ulicy Rudnickiej

więcej...

Oświadczenie - wspólność majątkowa

Oświadczenie - rozdzielność majątkowa

wprowadzono 21.11.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o przystąpieniu do sporządenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XLVII/422/17 z dnia 26 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla której przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu.

Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie ( w punkcie obsługi Inetresanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrywania wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.

wprowadzono 17.11.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach: Bema, Smuga, Wyspiańskiego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 maraca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XLVII/422/17 z dnia 26 października 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów położonych przy ulicach" Bema, Smuga, Wyspiańskiego, obejmującego obszary wskazane na załącznikach graficznych do ww. uchwały Rady Miejskiej.

Zainteresowani mogą słakadć wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

wprowadzono 17.11.2017 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 294/7, 295/8 i 296/4, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Wilgi

więcej...

wprowadzono 10.11.2017

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 1/13, karta mapy 68, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu
przy ulicy Wypaliska

więcej...

wprowadzono 10.11.2017

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym
o nr ew. 912, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa.

wprowadzono 07.11.2017

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 35/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Dojazd. 

wprowadzono 06.11.2017

 

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 33/2017 obejmujący nieruchomość  znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Paderewskiego.

wprowadzono 06.11.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 2 listopada 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.16.17.2017.JLK
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku magazynu na oleje przepracowane z rozbudową sieci uzbrojenia terenu (elektrycznej NN, wodnej, kanalizacji deszczowej) oraz rozbudową dróg i placów na terenie CMC Poland Sp. z o.o. na działkach nr ew. 1/18 (k.m. 42 obręb Zawiercie) i 1/136 (k.m. 41 obręb Zawiercie).

więcej...

wprowadzono 03.11.2017

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuję, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 34/2017 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Piłsudskiego, Wierzbowej, Okólnej, Piotra Ściegiennego. 

wprowadzono 02.11.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

więcej...

 

wprowadzono 27.10.2017

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym o nr ew. 187/2, karta mapy 20, obręb Zawiercie.

 

wprowadzono 24.10.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 05.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji nowoczesnego pieca topialnego o wydajności powyżej 20 Mg wytopu na dobę (wraz z urządzeniami towarzyszącymi) na terenie Odlewni Żeliwa S.A. przy ul. Leśnej 10 w Zawierciu

Więcej....

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 09.10.2017r. w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kotłowni z magazynem oleju opałowego na terenie przemysłowym w CMC Poland Sp. zo.o. w Zawierciu

Więcej... <>wprowadzono 20.10.2017

 

wprowadzono 17.10.2017

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 32/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Sienkiewicza, Kombatantów.

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 788/4, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu
przy ulicy Kormoranów

więcej...

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 913, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu przy ulicy Jaskółczej

więcej...

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 914, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu przy ulicy Jaskółczej

więcej...

wprowadzono 12.10.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405),  informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II, wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko (aneks), w dniach od 16 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208 w godzinach 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie, sala narad (parter)  o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono  dane o: projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

wprowadzono 06.10.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr L/499/14 z dnia 28 maja 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (aneks),

w dniach od 16 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208 w godzinach 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter)  o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 listopada 2017 r.

wprowadzono 06.10.2017

 

 

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
o nr ew. 1/13, karta mapy 68, obręb Zawiercie.

wprowadzono 05.10.2017

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 293/4, 294/6, 295/6, 902 i 903, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Przepiórczej

więcej...

Załączniki:

Oświadczenie - wspolność majątkowa

Oświadczenie - rozdzielność majątkowa

wprowadzono 22.09.2017

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz Nr 31/2017 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy rogu ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

wprowadzono 20.09.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLI/398/13 z dnia 30 października 2013r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście, którego granice wyznaczają od strony północnej: ulice Wojska Polskiego, Rolnicza, Wspólna, J. Piłsudskiego, S. Huldczyńskiego; od strony wschodniej: ulice Senatorska, H. Sienkiewicza, I. Paderewskiego, Surowa; od strony południowej: linia kolejowa, tereny lasów w południowej części miasta, ulica Zajazdy i granica administracyjna miasta; od strony zachodniej: ulica Jałowcowa oraz granica administracyjna miasta, za wyjątkiem:

 • obszaru o powierzchni 13,68 ha objętego granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap I, przyjętego uchwałą Nr XXX/268/16 Rady Miejskiej            w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 grudnia  2016 r., poz. 6711);
 • obszaru działki nr 8/4 (obręb nr 12 - Zawiercie, karta mapy nr 68), którą wyłącza się  z opracowania planu;  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 25 września 2017 r. do 16 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście - etap II, obejmującego obszar, określony w załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLI/398/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście, którego granice wyznaczają od strony północnej: ulice Wojska Polskiego, Rolnicza, Wspólna, J. Piłsudskiego, S. Huldczyńskiego; od strony wschodniej: ulice Senatorska, H. Sienkiewicza, I. Paderewskiego, Surowa; od strony południowej: linia kolejowa, tereny lasów  w południowej części miasta, ulica Zajazdy i granica administracyjna miasta; od strony zachodniej: ulica Jałowcowa oraz granica administracyjna miasta, za wyjątkiem:

 • obszaru o powierzchni 13,68 ha objętego granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap I, przyjętego uchwałą Nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 grudnia 2016 r., poz. 6711);
 • obszaru działki nr 8/4 (obręb nr 12 - Zawiercie, karta mapy nr 68), którą wyłącza się z opracowania planu; wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

w dniach od 25 września 2017 r. do 16 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach  800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, opracowaniu ekofizjograficznym  dla obszaru objętego projektem planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt  ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania  na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

wprowadzono 29.08.2017 r.

 

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 29/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Aptecznej, Strumień, Kombatantów.

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 30/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza, Szymańskiego, Pszczelne Łąki, Mrzygłodzka,.

wprowadzono 18.08.2017 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 1/8 i 2/13, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

szczegóły

Wspólność majątkowa

Rozdzielczość majątkowa

wprowadzono 17.08.2017 r.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 914, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 788/4, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 913, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa.

 

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 28/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Paderewskiego.

wprowadzono 11.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 2/5, karta mapy 58, obręb Zawiercie przy ul. 3 Maja, z przeznaczeniem na ekspozycję treści reklamowych

szczegóły

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 294/7, 295/8 i 296/4, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Wilgi

szczegóły

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 168/3, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

szczegóły

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

wprowadzono 11.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 27/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Kombatantów.

wprowadzono 09.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 24/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Sikorskiego.

wprowadzono 08.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 293/4, 294/6, 295/6, 902 i 903, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Przepiórczej

wprowadzono 07.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 293/4, 294/6, 295/6, 902 i 903, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Przepiórczej

wprowadzono 07.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 26/2017 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Nowowiejskiej.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 23/2017 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Włodowskiej.

wprowadzono 01.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 25/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy ul. Osiedlowej.

wprowadzono 01.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, oraz art. 79 ust. 1  ustawy z dnia  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości, że w tut. Urzędzie wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji nowoczesnego pieca topialnego o wydajności powyżej 20 Mg wytopu na dobę (wraz z urządzeniami towarzyszącymi) na terenie Odlewni Żeliwa S.A. przy ul. Leśnej 10 w Zawierciu, którego inwestorem jest Odlewnia Żeliwa S.A. ul. Leśna 10, 42-400 Zawiercie.

W toku prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Zawiercie, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień przed wydaniem przedmiotowej decyzji są odpowiednio: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach.

Z niezbędną dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Wydział Ochrony Środowiska, i Gospodarki Miejskiej, ul. Leśna 2; 42 - 400 Zawiercie (pokój 203 II piętro).
Prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu ma każdy.

Uwagi i wnioski można składać na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

wprowadzono 20.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 20 lipca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.8.10.2017.JLK
dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku socjalnego strzępiarki oraz zainstalowanie nowej chłodni glikolowej na terenie strzępiarki w CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu”.

Jednocześnie informujemy, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnego w Zawierciu i Marszałkiem Województwa Śląskiego w Katowicach.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie

Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

wprowadzono 19.07.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 19 lipca 2017 r. o postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek Polskich Sieci Elektoenergetycznych S. A. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 47 drzew rosnących na działkach o numerach ewidencyjnych: 2649/3, 3712/1, 2652/1, 2653/4 (obr. Kromołów) oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 1466, 1467, 1513/2, 1715, 1711, 1774/6, 2217/5, 2228, 2232 (obr. Bzów) w Zawierciu w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa dla prawidłowego funkcjonowania linii elektroenergetycznej 220 kV Łośnice-Siersza oraz o wyznaczonym terminie oględzin.

więcej

wprowadzono 17.07.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XLII/382/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla której przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

 

wprowadzono 17.07.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E    
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XLII/382/17 z dnia 28 czerwca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały Rady Miejskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
                                                                             

wprowadzono 13.07.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 13.07.2017r. w sprawie wydanej decyzji w przedmiocie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Listar przy ul. 11 Listopada 8-20 i Staroszkolnej 3-11 o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie 210 cm z działki o numerze ewidencyjnym 10/2 (k.m. 15, obr. Zawiercie) położonej przy ulicy 11 Listopada 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 oraz Staroszkolnej 3, 5, 7, 9, 11 w Zawierciu.

Szczegóły

 

wprowadzono 13.07.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie wydanej decyzji w przedmiocie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: z działki o numerze ewidencyjnym 16/6 przy ulicy Paderewskiego 23 B, z działki o numerze ewidencyjnym 70/2 przy ulicy Spacerowej 43 i 45, z działki o numerze ewidencyjnym 103/4 przy ulicy Spacerowej, z działki o numerze ewidencyjnym 62/3 przy ulicy Spacerowej 35, z działki o numerze ewidencyjnym 63 przy ulicy Dmowskiego 4, 6, 8 i Wschodniej 2 i 4, z działki o numerze ewidencyjnym 64 przy ulicy Dmowskiego 3, 5, 7 i 9, z działki o numerze ewidencyjnym 47/22 przy ulicy Spacerowej 7 i Jagiellońskiej 8 w Zawierciu.

Szczegóły

 

wprowadzono 11.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 22/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach  Równoległej, Nowowierzbowej, Solidnej, Huldczyńskiego, Paderewskiego, Gałczyńskiego i Kombatantów

 

wprowadzono 07.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 295/7, 296/7 i 904, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Łabędziej.

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.    Nieruchomość składająca się z trzech działek oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako działki o nr ew.:
1/ 295/7, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, o powierzchni 0,0427 ha,
2/ 296/7, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, o powierzchni 0,0034 ha,
3/    904, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, o powierzchni 0,0394 ha.
•    Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0855 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RVI, Bp
•     Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz kilkoma samosiejkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Łabędzia. Teren płaski. Dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/514/06 z dnia 21.06.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem „18MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•    Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 97 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
•    Wadium: 19 400,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych i 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 07.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 294/7, 295/8 i 296/4, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Wilgi.

 

wprowadzono 07.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 783/13, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa

 

wprowadzono 06.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz Nr 21/2017 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy ulicy 3 Maja, przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

 

wprowadzono 03.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 20/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Parkowej.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu
 • Projekty edukacyjne

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna