Skróty klawiszowe:

Urząd Miejski
Dzisiaj w Zawierciu
Wkrótce

Obwieszczenia

Strona główna » Urząd Miejski » Obwieszczenia

 

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 05.10.2017r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji nowoczesnego pieca topialnego o wydajności powyżej 20 Mg wytopu na dobę (wraz z urządzeniami towarzyszącymi) na terenie Odlewni Żeliwa S.A. przy ul. Leśnej 10 w Zawierciu

Więcej....

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 09.10.2017r. w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kotłowni z magazynem oleju opałowego na terenie przemysłowym w CMC Poland Sp. zo.o. w Zawierciu

Więcej...

wprowadzono 20.10.2017

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 788/4, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu
przy ulicy Kormoranów

więcej...

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 913, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu przy ulicy Jaskółczej

więcej...

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 914, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu przy ulicy Jaskółczej

więcej...

wprowadzono 12.10.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnieniu informacji    o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1405),  informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II, wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko (aneks), w dniach od 16 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208 w godzinach 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2,  42-400 Zawiercie, sala narad (parter)  o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz   o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono  dane o: projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, stanowiskach organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

wprowadzono 06.10.2017

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr L/499/14 z dnia 28 maja 2014 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice – etap II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (aneks),

w dniach od 16 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208 w godzinach 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter)  o godzinie 1000.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 listopada 2017 r.

wprowadzono 06.10.2017

 

 

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego

w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
o nr ew. 1/13, karta mapy 68, obręb Zawiercie.

wprowadzono 05.10.2017

 

 

 

WNMK.6840.16.8.2017.GK

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 293/4, 294/6, 295/6, 902 i 903, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa
przy ul. Przepiórczej

więcej...

Załączniki:

Oświadczenie - wspolność majątkowa

Oświadczenie - rozdzielność majątkowa

wprowadzono 22.09.2017

 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz Nr 31/2017 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy rogu ulic Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

wprowadzono 20.09.2017

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II

Na podstawie art. 17 pkt 9 oraz pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLI/398/13 z dnia 30 października 2013r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście – etap II, obejmującego obszar określony w załączniku graficznym do ww. uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście, którego granice wyznaczają od strony północnej: ulice Wojska Polskiego, Rolnicza, Wspólna, J. Piłsudskiego, S. Huldczyńskiego; od strony wschodniej: ulice Senatorska, H. Sienkiewicza, I. Paderewskiego, Surowa; od strony południowej: linia kolejowa, tereny lasów w południowej części miasta, ulica Zajazdy i granica administracyjna miasta; od strony zachodniej: ulica Jałowcowa oraz granica administracyjna miasta, za wyjątkiem:

 • obszaru o powierzchni 13,68 ha objętego granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap I, przyjętego uchwałą Nr XXX/268/16 Rady Miejskiej            w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 grudnia  2016 r., poz. 6711);
 • obszaru działki nr 8/4 (obręb nr 12 - Zawiercie, karta mapy nr 68), którą wyłącza się  z opracowania planu;  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 25 września 2017 r. do 16 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach 800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte  w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Zawiercie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), informuję o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo-zachodnią i śródmieście - etap II, obejmującego obszar, określony w załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLI/398/13 z dnia 30 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście, którego granice wyznaczają od strony północnej: ulice Wojska Polskiego, Rolnicza, Wspólna, J. Piłsudskiego, S. Huldczyńskiego; od strony wschodniej: ulice Senatorska, H. Sienkiewicza, I. Paderewskiego, Surowa; od strony południowej: linia kolejowa, tereny lasów  w południowej części miasta, ulica Zajazdy i granica administracyjna miasta; od strony zachodniej: ulica Jałowcowa oraz granica administracyjna miasta, za wyjątkiem:

 • obszaru o powierzchni 13,68 ha objętego granicą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla obszarów obejmujących część południowo – zachodnią i śródmieście – etap I, przyjętego uchwałą Nr XXX/268/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 listopada 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 9 grudnia 2016 r., poz. 6711);
 • obszaru działki nr 8/4 (obręb nr 12 - Zawiercie, karta mapy nr 68), którą wyłącza się z opracowania planu; wraz z prognozą oddziaływania na środowisko;

w dniach od 25 września 2017 r. do 16 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 208, w godzinach  800  do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, sala narad (parter) o godzinie 1030.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane o: projekcie ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie, prognozie oddziaływania na środowisko do ww. planu, opracowaniu ekofizjograficznym  dla obszaru objętego projektem planu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt  ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania  na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy, należy wnosić do Prezydenta Miasta Zawiercie na piśmie, na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2017 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

wprowadzono 29.08.2017 r.

 

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 29/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Aptecznej, Strumień, Kombatantów.

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 30/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy ul. Sienkiewicza, Szymańskiego, Pszczelne Łąki, Mrzygłodzka,.

 

wprowadzono 18.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 1/8 i 2/13, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

szczegóły

Wspólność majątkowa

Rozdzielczość majątkowa

 

wprowadzono 17.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 914, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 788/4, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa.

 

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 913, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa.

 

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 28/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Paderewskiego.

wprowadzono 11.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 2/5, karta mapy 58, obręb Zawiercie przy ul. 3 Maja, z przeznaczeniem na ekspozycję treści reklamowych

szczegóły

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 294/7, 295/8 i 296/4, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Wilgi

szczegóły

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

 

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 168/3, karta mapy 10, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ul. Podmiejskiej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej

szczegóły

Wspólność majątkowa

Rozdzielnosć majątkowa

wprowadzono 11.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 27/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Kombatantów.

wprowadzono 09.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 24/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Sikorskiego.

wprowadzono 08.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 293/4, 294/6, 295/6, 902 i 903, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Przepiórczej

wprowadzono 07.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 293/4, 294/6, 295/6, 902 i 903, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Przepiórczej

wprowadzono 07.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 26/2017 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Nowowiejskiej.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 23/2017 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Włodowskiej.

wprowadzono 01.08.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 25/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy ul. Osiedlowej.

wprowadzono 01.08.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1, oraz art. 79 ust. 1  ustawy z dnia  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości, że w tut. Urzędzie wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na optymalizacji nowoczesnego pieca topialnego o wydajności powyżej 20 Mg wytopu na dobę (wraz z urządzeniami towarzyszącymi) na terenie Odlewni Żeliwa S.A. przy ul. Leśnej 10 w Zawierciu, którego inwestorem jest Odlewnia Żeliwa S.A. ul. Leśna 10, 42-400 Zawiercie.

W toku prowadzonego postępowania przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Zawiercie, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień przed wydaniem przedmiotowej decyzji są odpowiednio: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach.

Z niezbędną dokumentacją w sprawie, w tym z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Zawierciu, Wydział Ochrony Środowiska, i Gospodarki Miejskiej, ul. Leśna 2; 42 - 400 Zawiercie (pokój 203 II piętro).
Prawo składania uwag i wniosków w przedmiotowym postępowaniu ma każdy.

Uwagi i wnioski można składać na adres Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 

wprowadzono 20.07.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 20 lipca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.8.10.2017.JLK
dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa budynku socjalnego strzępiarki oraz zainstalowanie nowej chłodni glikolowej na terenie strzępiarki w CMC Poland Sp. z o.o. w Zawierciu”.

Jednocześnie informujemy, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnego w Zawierciu i Marszałkiem Województwa Śląskiego w Katowicach.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie

Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

wprowadzono 19.07.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 19 lipca 2017 r. o postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew na wniosek Polskich Sieci Elektoenergetycznych S. A. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 47 drzew rosnących na działkach o numerach ewidencyjnych: 2649/3, 3712/1, 2652/1, 2653/4 (obr. Kromołów) oraz na działkach o numerach ewidencyjnych: 1466, 1467, 1513/2, 1715, 1711, 1774/6, 2217/5, 2228, 2232 (obr. Bzów) w Zawierciu w związku z zagrożeniem jakie stwarzają drzewa dla prawidłowego funkcjonowania linii elektroenergetycznej 220 kV Łośnice-Siersza oraz o wyznaczonym terminie oględzin.

więcej

wprowadzono 17.07.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5 w związku z art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XLII/382/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, dla której przeprowadzona zostanie strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z przepisami wyżej cytowanej ustawy, każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 (pokój 208) w godzinach pracy Urzędu.
Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu, listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) na adres architektura@zawiercie.eu, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, przedmiotu wniosku oraz oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Zawiercie.   

 

wprowadzono 17.07.2017 r.

O B W I E S Z C Z E N I E    
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem


Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Zawierciu uchwały Nr XLII/382/17 z dnia 28 czerwca 2017r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla kompleksu hotelowego przy ul. Mrzygłodzkiej, wraz z otoczeniem, obejmującego obszar wskazany na załączniku graficznym do ww. uchwały Rady Miejskiej.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie (w punkcie obsługi Interesanta usytuowanym na parterze), w godzinach pracy Urzędu lub listownie drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Zawierciu, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
                                                                             

wprowadzono 13.07.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 13.07.2017r. w sprawie wydanej decyzji w przedmiocie wniosku Wspólnoty Mieszkaniowej Listar przy ul. 11 Listopada 8-20 i Staroszkolnej 3-11 o wydanie zezwolenia na usunięcie lipy o obwodzie 210 cm z działki o numerze ewidencyjnym 10/2 (k.m. 15, obr. Zawiercie) położonej przy ulicy 11 Listopada 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 oraz Staroszkolnej 3, 5, 7, 9, 11 w Zawierciu.

Szczegóły

 

wprowadzono 13.07.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie w sprawie wydanej decyzji w przedmiocie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew: z działki o numerze ewidencyjnym 16/6 przy ulicy Paderewskiego 23 B, z działki o numerze ewidencyjnym 70/2 przy ulicy Spacerowej 43 i 45, z działki o numerze ewidencyjnym 103/4 przy ulicy Spacerowej, z działki o numerze ewidencyjnym 62/3 przy ulicy Spacerowej 35, z działki o numerze ewidencyjnym 63 przy ulicy Dmowskiego 4, 6, 8 i Wschodniej 2 i 4, z działki o numerze ewidencyjnym 64 przy ulicy Dmowskiego 3, 5, 7 i 9, z działki o numerze ewidencyjnym 47/22 przy ulicy Spacerowej 7 i Jagiellońskiej 8 w Zawierciu.

Szczegóły

 

wprowadzono 11.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 22/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach  Równoległej, Nowowierzbowej, Solidnej, Huldczyńskiego, Paderewskiego, Gałczyńskiego i Kombatantów

 

wprowadzono 07.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 295/7, 296/7 i 904, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Łabędziej.

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.    Nieruchomość składająca się z trzech działek oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków jako działki o nr ew.:
1/ 295/7, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, o powierzchni 0,0427 ha,
2/ 296/7, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, o powierzchni 0,0034 ha,
3/    904, k. m. 2, obręb Kosowska Niwa, o powierzchni 0,0394 ha.
•    Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0855 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RVI, Bp
•     Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz kilkoma samosiejkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej - ul. Łabędzia. Teren płaski. Dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/514/06 z dnia 21.06.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem „18MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•    Kształt nieruchomości: zbliżony do prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 97 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
•    Wadium: 19 400,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych i 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na rachunek bankowy Gminy Zawiercie prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805
w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r.
Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.
Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Zawiercie.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić najpóźniej jeden dzień roboczy przed dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu pomniejszoną o wpłacone wadium. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Zawiercie. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 07.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 294/7, 295/8 i 296/4, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Wilgi.

 

wprowadzono 07.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym o nr ew. 783/13, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa

 

wprowadzono 06.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz Nr 21/2017 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy ulicy 3 Maja, przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

 

wprowadzono 03.07.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 20/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Parkowej.

 

wprowadzono 27.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 18/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy ul. boczna od Karlińskiej

 

wprowadzono 27.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 19/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Żabiej

 

wprowadzono 26.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o nr ew. 169/19, karta mapy 31, obręb Zawiercie położonej w Zawierciu przy ulicy Porębskiej o powierzchni 0,0025 ha  

 • Przedmiotem dzierżawy jest część nieruchomości o nr ew. 169/19, karta mapy 31, obręb Zawiercie, powierzchnia 0,0025 ha, KW CZ1Z/00039499/8, rodzaj użytków wg ewidencji gruntów - B
 • Cel dzierżawy  - działka przeznaczona pod montaż garażu blaszanego
 • Okres trwania dzierżawy – 3 lata od dnia podpisania umowy dzierżawy.
 • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zawiercia, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIII/473/02 z dnia1 października 2002 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2002 r. Nr 81, poz. 2908) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „MU” – tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej
 • Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi – 112,50 zł netto (słownie: sto dwanaście złotych 50/100). Wylicytowany czynsz dzierżawny podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 • Minimalne postąpienie – wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 • Kształt nieruchomości – regularny zbliżony do prostokąta
 • Wadium – 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100).
 • Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa – Starosty Zawierciańskiego w użytkowaniu wieczystym Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
 • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
 • Termin i sposób dokonywania oraz zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego –

Płatność czynszu dzierżawnego w terminach określonych w umowie. W przypadku przedłużenia umowy na kolejny okres kwota czynszu podlega waloryzacji o wskaźnik zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni okres trwania umowy dzierżawy.

Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 9.00 w sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 21 lipca 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na dzierżawę danej nieruchomości wraz z dopiskiem: ,,Wadium – dzierżawa części działki nr 169/19”. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.
Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:
1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających wydzierżawić nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - dowodu tożsamości i zaświadczenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodu tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik, powinien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo sporządzone w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionym przez notariusza podpisem mocodawcy.
Aktualny wypis z rejestru powinien być nie starszy niż 3 miesiące przed datą przetargu.

Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej 1 postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu.
Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Ostateczny termin podpisania umowy dzierżawy nie może być dłuższy niż 1 miesiąc od daty odbycia przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w terminie określonym przez organizatora przetargu.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o przepisy zarządzenia Nr 1291/13 Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 10 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizowana przetargów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność bądź znajdujących się w posiadaniu Gminy Zawiercie. W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu stosuje się Kodeks cywilny.

Oferenci mogą zapoznać się z projektem umowy dzierżawy w Wydziale Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Zawierciu, w pokoju 218, II piętro.
Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
- w sprawach dotyczących przedmiotu przetargu  –  Anna Lenart lub Marcin Migalski Wydział Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego, tel. 32 494 12 56
- w sprawach dotyczących procedury postępowania – Robert Peciak lub Marcin Migalski Wydział Nieruchomości Miejskich i Mienia Komunalnego, tel. 32 494 12 30.

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu ul. Leśna 2 – II piętro, na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Zawierciu na stronach internetowych: www.zawiercie.bip.net.pl i www.zawiercie.eu/kategorie/obwieszczenia
Prezydent Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej przyczyny.

 

wprowadzono 21.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 2522/7, karta mapy 8, obręb Blanowice położonej w Zawierciu przy ulicy Przyjaźni

•    Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o nr ew. 2522/7, karta mapy 8, obręb Blanowice
•    Powierzchnia nieruchomości: 0,1119 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00040283/1
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: N, RIVb, RV
•     Opis nieruchomości: nieruchomość niezagospodarowana, nieogrodzona, porośnięta zielenią niską (trawy) i średnią (krzewy i samosiejki) Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Przyjaźni. W sąsiedztwie nieruchomości dostępne media: sieć wodociągowa, elektryczna, gazowa, telekomunikacyjna, kanalizacja sanitarna.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty, uchwalonego uchwałą nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 23 sierpnia 2010 r. Nr 159, poz. 2627) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolami: „9MNU3”- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i usługowej, „5MM1” – tereny zabudowy mieszkaniowej, „5U7” – tereny zabudowy usługowej, „14KDD2” – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej.
•    Kształt nieruchomości: kształt wydłużonego prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 57.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100 w tym podatek VAT w wysokości 23%)
•    Wadium: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień: Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lipca 2017 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 19 lipca 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 19.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 17/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach Kombatantów, Pszczelne Łąki, Borowej, Mickiewicza i Cichej.

 

wprowadzono 13.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 613/15, 613/16 i 613/32, karta mapy 4, obręb Marciszów oraz nieruchomości o nr ew. 613/31, karta mapy 4, obręb Marciszów położonych w Zawierciu przy ul. Technologicznej, wchodzących w skład Strefy Aktywności Gospodarczej


Szczegóły

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

 

wprowadzono 13.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 15/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy  ulicach Łabędziej, Kombatantów, Blanowskiej.

 

wprowadzono 12.06.2017 r.

OBWIESZCZENIE


Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 12 czerwca 2017r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.27.14.2016.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w mieście Zawiercie przy ul. Myśliwskiej, województwo śląskie, na działkach nr ew. 613/14, 613/15, 613/16 (k.m. 4 obręb Marciszów)”.
Jednocześnie informujemy, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.  

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

 

 

wprowadzono 12.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 7/2017 obejmujący nieruchomość znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Sikorskiego.

 

wprowadzono 08.06.2017 r.

ODWOŁANIE PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Prezydent Miasta Zawiercie, w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), odwołuje wyznaczony na dzień 2 sierpnia 2017 r., o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zawierciu przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o nr ew. 613/15, 613/16 i 613/32, k.m. 4, obr. Marciszów, księga wieczysta CZ1Z/00051427/3 oraz nieruchomości o nr ew. 613/31, k.m. 4, obr. Marciszów, księga wieczysta CZ1Z/00077564/3, położonych w Zawierciu przy ul. Technologicznej, wchodzących w skład Strefy Aktywności Gospodarczej o łącznej powierzchni 3,8135 ha.
Powodem odwołania przetargu jest nieprecyzyjność zapisu (budząca poważną wątpliwość) w zakresie prawa odkupu, o którym mowa w ust. 13 pkt 8 ogłoszenia o przetargu w związku z treścią art. 594 § 1 k.c. – dotycząca poniesionych nakładów. Powyższe posłuży ustaleniu nie budzącej wątpliwości treści zapisu dotyczącego prawa odkupu.

Zawiercie, dnia 8 czerwca 2017 r.

 

wprowadzono 06.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 187/2, karta mapy 20, obręb Zawiercie.

 

wprowadzono 05.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 14/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach Pszczelne Łąki Jaskrowej, Moniuszki i Sienkiewicza.

 

wprowadzono 05.06.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym:  nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ew. 2/13 i 1/8, karta mapy 10, obręb Zawiercie przy ul. Podmiejskiej.
 

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym:  działka o nr ew. 168/3, karta mapy 10, obręb Zawiercie przy ul. Podmiejskiej.

 

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  w trybie przetargowym:  nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ew. 295/7, 296/7 i 904, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa przy ul. Łabędziej.

 

wprowadzono 05.06.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 . Odcinek I:odcinek Siewierz - Poręba- Zawiercie Kromołów - zakończenie postępowania - Czytaj więcej.

wprowadzono 31.05.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 613/15, 613/16 i 613/32, karta mapy 4, obręb Marciszów oraz nieruchomości o nr ew. 613/31, karta mapy 4, obręb Marciszów położonych w Zawierciu przy ul. Technologicznej, wchodzących w skład Strefy Aktywności Gospodarczej - Czytaj więcej.

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

wprowadzono 29.05.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 27.04.2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 .Odcinek I:odcinek Siewierz - Poręba- Zawiercie Kromołów - wszczęcie postępowania - Czytaj więcej.

 

wporwadzono 26.05.2017 r.

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25.05.2017 r- w sprawie podjęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry - Zawiercie  - Czytaj więcej.

wprowadzono 22.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej  w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej,  z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10 z dnia 31 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 84, poz. 1398)


Stosownie do treści art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn.zm.), organy właściwe w sprawach opiniowania projektów planów miejscowych, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zawierciu, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego projektu zmiany części tekstowej, wprowadzającej jedynie niewielkie w stosunku do przyjętego już dokumentu modyfikacje, co nie będzie miało wpływu na charakter przewidywanych działań, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, wynikające z ustaleń przyjętego już miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących Strefę Aktywności Gospodarczej  w Zawierciu – Obszar „A”, położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej,  z otoczeniem, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/634/10  z dnia 31 marca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 84, poz. 1398).

 

wprowadzono 18.05.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 2522/7, karta mapy 8, obręb Blanowice.

 

wprowadzono 10.05.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 10 maja 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.4.11.2017.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia na halę produkcyjną z instalacją do produkcji płynów do papierosów elektronicznych wraz z pomieszczeniami biurowymi przez firmę Grupa Dynamic Spółka z o.o. Spółka komandytowa w Zawierciu, na działce nr ew. 11/56 (k.m. 15 obręb Zawiercie).”

Jednocześnie informujemy, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu i Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

 

wprowadzono 27.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz Nr 13/2017 obejmujący nieruchomość położoną w Zawierciu przy rogu ulicy Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej, przeznaczoną do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

 

wprowadzono 21.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 12/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicy Paderewskiego, Pszczelne Łąki i Kombatantów.

 

wprowadzono 20.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym tj. nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działek o nr ew. 613/15, 613/16, 613/32, karta mapy 4, obręb Marciszów przy ul. Technologicznej oraz nieruchomość o nr ew. 613/31, karta mapy 4, obręb Marciszów przy ul. Technologicznej.

 

wprowadzono 11.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 10/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy  ulicach Puchaczej, Piłsudskiego, Ks. Kard. S. Wyszyńskiego, Spacerowej i Miejskiej.

 

wprowadzono 10.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 11/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata, położone w Zawierciu przy  ulicy Cegielnianej.

wprowadzono 06.04.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości
gruntowej niezabudowanej położonej w Zawierciu o nr ew. 1457/1, karta mapy 8, obręb Marciszów

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości przyległych do nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ew. 1457/1, karta mapy 8, tj. do nieruchomości oznaczonych jako działki o nr ew. 1455, 1458/1, 1456/1 i 1471/9, k.m. 8, obręb Marciszów

Szczegóły

 

Prezydent Miasta Zawiercia

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości o nr ew. 1095/19, karta mapy 7, obręb Marciszów położonej w Zawierciu przy ulicy Podmiejskiej
o powierzchni 15,0000 ha  

Szczegóły 

 

wprowadzono 05.04.2017 r. 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących strefę Aktywnośći Gospodarczej w Zawierciu - Obszar "A", położony w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Myśliwskiej i projektowanej drogi głównej, z otoczeniem

więcej

 

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE

o trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla terenów: Borowe Pole, Stawki, Blanowice, Kromołów, Zuzanka, Warty, Wydra Zielona, Łośnice - etap I

więcej

 

wprowadzono 04.04.2017 r. 

Publiczne ogłoszenie decyzji w sprawie zatwierdzenia w części geologiczno-inżynierskiej oraz w części hydrogeologicznej, na okres od dnia w którym decyzja stanie się ostateczna do dnia 31.10.2018 r. "Projekt robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania "Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 

szczegóły

wprowadzono 04.04.2017 r. 

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek o nr ew. 294/8, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa i o nr ew. 295/9, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa położonej w Zawierciu przy ulicy Wilgi

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość składająca się z działek o nr ew. 294/8, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 0,0025 ha i nr ew. 295/9, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa o powierzchni 0,0128 ha
  • Łączna powierzchnia nieruchomości: 0,0153 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp, RVI
  •  Opis nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch działek, teren płaski, porośnięty samosiewami traw i drzew iglastych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ul. Wilgi. Dostępne są następujące media: wodociąg, kanalizacja sanitarna, gaz.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa, uchwalonego uchwała Nr XLIX/514/06 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 21 czerwca 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „18MN” – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
  • Kształt nieruchomości: zbliżony do trójkąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 15.600,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych 00/100  w tym 23% podatku VAT).
  • Wadium: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2017 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 2 maja 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

1.Dowodu wpłaty wadium.

2.W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

3.W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

4.W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

 

Prezydent Miasta Zawiercie

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr ew. 1956/8, karta mapy 8, obręb Kromołów położonej w Zawierciu przy ulicy Celiny

 

 • Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość o nr ew. 1956/8, karta mapy 8, obręb Kromołów
  • Powierzchnia nieruchomości: 0,2620 ha
  • Księga Wieczysta: CZ1Z/00040667/7
  • Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RIVb
  •  Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta samosiewami drzew i krzewów, teren mocno pofałdowany – widoczne spadki terenu. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej ulicy Celiny.
  • Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty, uchwalonego uchwałą nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 23 sierpnia 2010 r. Nr 159, poz. 2627) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem „6R2” – tereny rolnicze.
  • Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
  • Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
  • Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
  • Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
   z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  • Cena wywoławcza nieruchomości: 14.000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.)
  • Wadium: 2.800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100) w formie pieniężnej.

 

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:

Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2017 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00

Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium
w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 4 maja 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

 

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

 

1.Dowodu wpłaty wadium.

2.W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.

3.W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.

4.W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

 

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

 

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca
1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1061) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

 

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

 

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.Dz. U.
z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

 

 

wprowadzono 30.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 pkt 1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 30 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.28.15.2016.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego, kanału tłocznego, wraz z budową tłoczni umożliwiający przejęcie ścieków sanitarnych z terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w ramach zadania pn.: „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.”
Jednocześnie informuje, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.
Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

 

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 9/2017 obejmujący nieruchomość  znajdującą się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczoną do wydzierżawienia, w drodze przetargu ustnego  na okres oznaczony do 3 lat, położoną w Zawierciu przy  ulicy Porębskiej.

wprowadzono 29.03.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia

Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 8/2017 obejmujący nieruchomości  znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres oznaczony do 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach Paderewskiego, Kościuszki, Podleśnej, Pszczelne Łąki, Pomorskiej i Pszczelne Łąki.

wprowadzono 22.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 20 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.3.9.2017.JLK
dla przedsięwzięcia pn.: „Wprowadzenie nowego systemu produktowego innowacyjnych prowadnic jako podstawa dywersyfikacji produkcji oraz ekspansji eksportowej na rynki europejskie, zlokalizowanego na działce nr ew. 3071/9 (k.m. 10 obręb Blanowice).”

Jednocześnie informuje, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.
Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00.

wprowadzono 14.03.2017 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 14 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.2.8.2017.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Instalacja do granulacji mączki kredowej zlokalizowana na działce nr ew. 5/66 (k. m. 67 obręb Zawiercie) przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu.”

Jednocześnie informuje, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.
Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

 

wprowadzono 14.03.2017 r.


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) Prezydent Miasta Zawiercie zawiadamia, że w dniu 14 marca 2017 r. w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostało wydane postanowienie znak WOŚGM.6220.28.12.2016.JLK nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa kolektora sanitarnego, kanału tłocznego, wraz z budową tłoczni umożliwiający przejęcie ścieków sanitarnych z terenów Strefy Aktywności Gospodarczej w ramach zadania pn.: „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.”
Stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami) stronom postępowania przysługuje czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Zawierciu.
Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 2013, II piętro
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

Termin wydania decyzji w sprawie: 30 marca  2017 r.

 

wprowadzono 10.03.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 02.03.2017 r. w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 .Odcinek II:odcinek w m.Zawiercie ( Kromołów - Żerkowice)

szczegóły

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 10 marca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak WOŚGM.6220.1.8.2017.JLK dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej zlokalizowanej
w Zawierciu, przy ul. Paderewskiego na działkach nr ew. 3746/15, 3746/16, 3746/17, 3746/28, 3746/31 (k.m. 17 obręb Kromołów) na halę magazynowo-produkcyjną,
gdzie realizowana będzie obróbka profili stalowych i blach oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w postaci parkingów i dróg dojazdowych.”
Jednocześnie informuje, że strony postępowania mają możliwość zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu.

Miejsce wyłożenia dokumentacji:
Urząd Miejski w Zawierciu
Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej
ul. Leśna 2, pokój 203
42-400 Zawiercie
Godziny pracy Urzędu: w poniedziałki od 8oo do 16oo, od wtorku do piątku od 7oo do 15oo.

 

wprowadzono 06.03.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 459, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa przy ul. Słowiczej.


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

1.    Nr ew. działki 459, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa, ul. Słowicza
•    Powierzchnia nieruchomości: 0,0510 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
•     Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej porośniętej trawą – ul. Słowicza. Teren płaski. Dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/514/06 z dnia 21.06.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•    Kształt działki: regularny, zbliżony do prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 56.800,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
•    Wadium: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:30.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 4 kwietnia 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

 

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 06.03.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr ew. 458, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa przy ul. Słowiczej.


Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

1.    Nr ew. działki 458, karta mapy 1, obręb Kosowska Niwa, ul. Słowicza
•    Powierzchnia nieruchomości: 0,0513 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00020126/7
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: Bp
•     Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezagospodarowana, niezabudowana, częściowo porośnięta trawą oraz samosiejkami. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nieurządzonej porośniętej trawą – ul. Słowicza. Teren płaski. Dostępne media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszaru obejmującego dzielnicę Kosowska Niwa uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Zawierciu Nr XLIX/514/06 z dnia 21.06.2016 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2006 r. Nr 89, poz. 2503) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym w tekście i na rysunku ww. planu symbolem „36MN” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•    Kształt działki: regularny, zbliżony do prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 57.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sto złotych 00/100) w tym podatek VAT według stawki 23%
•    Wadium: 11.000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100) w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak, tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2017 r. w Sali Narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 10:00.
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna nr: 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 4 kwietnia 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy.
Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.  j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 27.02.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 27.02.2017r. w sprawie wydanej decyzji w przedmiocie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki 1/1 (k.m. 55, obręb Zawiercie) położonej przy ul. Paderewskiego 24 i 26 w Zawierciu

Szczegóły

 

wprowadzono 24.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercia
Informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2 został zamieszczony Wykaz Nr 6/2017 obejmujący nieruchomości znajdujące się w zasobie Gminy Zawiercie, przeznaczone do wydzierżawienia, w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat, położone w Zawierciu przy  ulicach: Pułaskiego, Nowa, Obrońców Poczty Gdańskiej.

 

wprowadzono 24.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka o nr ew. 613/26, karta mapy 4, obręb Marciszów położonej w Zawierciu przy ul. Technologicznej, wchodzącej w skład Strefy Aktywności Gospodarczej.

Szczegóły

Załącznik

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 23.02.2017 r.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wydanej decyzji w przedmiocie wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej Zawiercie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z działki o numerze ewidencyjnym 63 przy ulicy Wschodniej 2, z działki o numerze ewidencyjnym 72 przy ulicy Wyszyńskiego 6 i 8, z działki o numerze ewidencyjnym 16/6 przy ulicy Paderewskiego 23 B, z działki o numerze ewidencyjnym 6 przy ulicy Powstańców Śląskich 4, z działki o numerze ewidencyjnym 20/4 przy ulicy Pomorskiej 24, z działki o numerze ewidencyjnym 47/22 przy ulicy Spacerowej 7, z działki o numerze ewidencyjnym 71 przy ulicy Wyszyńskiego 9 i 7 w Zawierciu.

Szczegóły

 

wprowadzono 23.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz nr 5/2017 obejmujący nieruchomości położone w Zawierciu przy rogu ulicy Wojska Polskiego i Obrońców Poczty Gdańskiej oraz przy ul. Zaparkowej przeznaczone do dzierżawy na cel związany z ekspozycją treści reklamowych.

 

wprowadzono 23.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym o nr ew. 1956/8, karta mapy 8, obręb Kromołów.

 

wprowadzono 23.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zawierciu przy ul. Leśnej 2, został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym składającej się z działek o nr ew. 294/8, 295/9, karta mapy 2, obręb Kosowska Niwa.

 

wprowadzono 23.02.2017 r.

Prezydent Miasta Zawiercie
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zawierciu o nr ew. 2349/4, karta mapy 11, obręb Kromołów przy ulicy Harcerskiej

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość:

1.    Nr ew. działki 2349/4, karta mapy 11, obręb Kromołów,
•    Powierzchnia nieruchomości: 0,1488 ha
•    Księga Wieczysta: CZ1Z/00041927/5
•    Rodzaj użytku wg ewidencji gruntów: RIVb
•     Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, porośnięta samosiewami krzewów i traw. Działka posiada dostęp do drogi publicznej. Dostępne są następujące media: wodociąg, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.
•    Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego – zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia dla obszarów obejmujących dzielnice: Blanowice, Borowe Pole, Kromołów i Warty, uchwalonego uchwałą nr LIV/669/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia
30 czerwca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 23 sierpnia 2010 r. Nr 159,
poz. 2627) przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem: „43MN3” – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
•    Kształt nieruchomości: regularny, zbliżony do prostokąta.
•    Nieruchomość stanowi własność Gminy Zawiercie i wolna jest od wszelkich obciążeń.
•    Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.
•    Minimalne postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu,
z tym, że nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
•    Cena wywoławcza nieruchomości: 116.000,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych 00/100 w tym 23% podatku VAT).
•    Wadium: 23.000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100)
w formie pieniężnej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień:
Grzegorz Kurzawa, Robert Peciak tel. 32 494 12 30.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. w Sali narad (na parterze) budynku Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2 o godzinie 9.00
Oferenci przystępujący do przetargu powinni dokonać wpłaty wadium w wysokości określonej powyżej na konto Urzędu Miejskiego w Zawierciu w Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Nr 74 1240 2975 1111 0010 4312 6805 w terminie do dnia 24 marca 2017 r. Dowód wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto wpłacił wadium i tym samym uprawniony jest do wzięcia udziału w przetargu na daną nieruchomość oraz wskazywać nieruchomość której wpłata dotyczy. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpłynięcie wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium we właściwej wysokości oraz przedłożenie komisji przetargowej:

1.    Dowodu wpłaty wadium.
2.    W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości. Małżonkowie posiadający ustawową wspólność majątkową biorą udział w przetargu osobiście lub okazują pisemną zgodę współmałżonka na uczestnictwo w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej małżeńskiej uczestnik przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rozdzielności majątkowej. Wzór zgody małżonka na uczestnictwo w przetargu oraz oświadczenie o rozdzielności majątkowej załączony jest do ogłoszenia o przetargu.
3.    W przypadku osób fizycznych zamierzających nabyć nieruchomość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – dowodu tożsamości i wyciągu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu.
4.    W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru nie starszego niż 3 miesiące przed datą przetargu, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Jeżeli oferenta reprezentuje pełnomocnik winien on przedłożyć, wraz ze swoim dowodem tożsamości, stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone pisemnie lub w formie aktu notarialnego lub z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na  poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zawarcia aktu notarialnego. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. W razie uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta, który przetarg wygrał, wadium ulega przepadkowi.
Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu bądź zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne po dokonaniu wpłaty wadium.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest wpłacić do dnia zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości cenę nieruchomości osiągniętą w przetargu. Za datę wpłaty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Koszty zawarcia umowy notarialnej obciążają w całości nabywcę. Wydanie nieruchomości wraz ze wskazaniem znaków granicznych przedmiotowej nieruchomości nastąpi po zawarciu aktu notarialnego.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.) wymaga uzyskania zezwolenia w formie decyzji administracyjnej, wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. W przypadku nie uzyskania zezwolenia przed zawarciem aktu notarialnego, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Prezydent Miasta Zawiercie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.


Przetarg zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).
Ogłoszenie przetargowe znajduje się również na stronie internetowej www.zawiercie.eu (zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – informacje – przetargi).

Wspólność majątkowa

Rozdzielność majatkowa

 

wprowadzono 22.02.2017 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych dla zadania Wykonanie Koncepcji Programowej Budowy Obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 .Odcinek II:odcinek w m.Zawiercie ( Kromołów - Żerkowice)

 

wprowadzono 17.02.2017 r.

W związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Prezydent Miasta Zawiercia zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana sposobu użytkowania hali magazynowej zlokalizowanej w Zawierciu, przy ul. Paderewskiego na działkach nr ew. 3746/15, 3746/16, 3746/17, 3746/28, 3746/31 (k.m. 17 obręb Kromołów) na halę magazynowo-produkcyjną, gdzie realizowana będzie obróbka profili stalowych i blach oraz budowa infrastruktury towarzyszącej w postaci parkingów i dróg dojazdowych.”

Stronom postępowania przysługuje prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Termin wydania decyzji:  10 marca 2017 r.

Jednocześnie informuje, że w toku przedmiotowego postępowania, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu, w dniu 17 lutego 2017 r. wydał postanowienie orzekające nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego w Zawierciu, ul. Leśna 2, pok. 203, telefon: 32 67 222 15.

ZAŁĄCZNIKI
 • Uniwersytet Dziecięcy w Zawierciu
 • Portal mapowy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wersji wektorowej
 • Lokale użytkowe do wynajęcia
 • Zawiercie w liczbach
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi
 • Zawierciański Senior
 • Dla Dzieci i Rodziców
 • Platforma Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Zawierciu
 • Zawierciańska Karta Dużej Rodziny
 • Straż Miejska
 • System Informacji Przestyrzennej Geoinfo 6
 • Obwieszczenia
 • Fundusze Strukturalne
 • Ostrzeżenia meteorologiczne
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
 • Herb i logo miasta
 • Spacer po Zawierciu
 • Galeria Leszka Dutki
 • Internetowa Telewizja Zawiercie
 • Portal Kulturalne Zawiercie
 • Mapa AED w Zawierciu

Urząd Miejski w Zawierciu
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: +48 32 494 12 65, fax +48 32 67 215 13
e-mail: urzad@zawiercie.eu

Portal internetowy Urzędu Miejskiego w Zawierciu. Zawiercie jest miastem leżącym w sercu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Niewątpliwym atutem miasta jest bliskość aglomeracji śląskiej. Wykorzystując swe położenie, Zawiercie od kilku lat wzmacnia swój wizerunek jako centrum obsługi ruchu turystycznego dla Jury, przez co przyciąga nowe inwestycje i pobudza przedsiębiorczość wśród mieszkańców Zawiercia i okolic.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna